html5-img
1 / 11

Hovedoversikt Prosjektledelse

Hovedoversikt Prosjektledelse BIK 6600 Prosjektledelse 1 (PL 1) og BIK 6601 Prosjektledelse 2 (PL 2) Komprimert gjennomføring: 9 dager Eksamen: Prosjektoppgave (PL1) og 5 timers individuell skriftlig eksamen (PL2) Studiepoeng: PL1 - 7,5 poeng, PL2 - 7,5 poeng Foreleser: Anne Britt Svensrud

Mia_John
Download Presentation

Hovedoversikt Prosjektledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hovedoversikt Prosjektledelse BIK 6600 Prosjektledelse 1 (PL 1) og BIK 6601 Prosjektledelse 2 (PL 2) Komprimert gjennomføring: 9 dager Eksamen: Prosjektoppgave (PL1) og 5 timers individuell skriftlig eksamen (PL2) Studiepoeng: PL1 - 7,5 poeng, PL2 - 7,5 poeng Foreleser: Anne Britt Svensrud

 2. Pensum • PL 1 • Jessen, Svein Arne. 2005 (SAJ). Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok for ledelse av små og mellomstore prosjekter. 5. utg. • Andersen, Erling, S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2004 (AGH). Målrettet prosjektstyring. 5.utg. • PL 2 • Pensum i PL 1 • Briner, Hastings, Geddes (BHG): Prosjektledelse - hele • Karlsen og Gottschalk (K&G): Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering, kap 1, 3-5,7-9,11,14-15

 3. Prosjektkonseptet16. september 2010 • Prosjektdefinisjon • Forankring av prosjekter • Klassifisering av prosjekter • Prosjektmål og formål • Fallgruver i prosjektarbeid Pensum: AGH kap 1, 2, 3, 4.1 – 4.2, SAJ kap 1, 3.4, K&G kap 1, 3, BHG Innledning, kap 3

 4. Overordnet planlegging 17. september 2010 • Prosjektoppstart • Prosjektmandat • Overordnet planlegging • Metoder og verktøy • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 4,3, 4.4, 5, SAJ kap 2, 3.1, 3.7

 5. Detaljplanlegging14. oktober 2010 • Aktivitetsplanlegging • Ressursplanlegging • Tidsplanlegging Pensum; AGH 7, SAJ 3.8-3.10, K&G 9, 11

 6. Prosjektorganisering 15. oktober 2010 • Ansvar og roller i prosjektet • Prosjektets tilknytning til basisorganisasjonen • Verktøy og modeller • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 4.5, 4.6, 6.1 – 6.4, SAJ kap 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, K&G 5

 7. Oppfølging av prosjekter28. oktober 2010 • Prosjektkvalitet • Suksesskriterier • Oppfølging og styring • Vurdering og håndtering av usikkerhet • Tiltak og konsekvenser • Prosjektoppgave Pensum: AGH kap 6.5, 8, 9; SAJ kap 4, BHG kap 8

 8. Prosjektets omgivelser og interessenter 29. oktober 2010 • Prosjektets generelle omgivelser • Utredningsprosessen • Håndtering av interessenter • Markedsføring av prosjektet Pensum; K&G 8; BHG 4,5,7, AGH 4.3

 9. Prosjektlederen og lederskap11. november 2010 • Funksjoner og lederroller i prosjekt • Prosjektlederens kompass • Prosjektcoaching • Organisering av arbeidet • Teamutvikling • Prosjektkultur Pensum; K&G 4, 7; BHG 1, 6, AGH kap 10

 10. Prosjektavslutning12. november 2010 • Overlevering • Gevinstrealisering • Evaluering • Læring Pensum; K&G 14-15; BHG 9, AGH 11, SAJ 5

 11. Kursavslutning2. desember 2010 Oppsummering Repetisjon Eksamensforberedelser Evaluering av kurs og egeninnsats Ønsker om spesielle temaer for repetisjon meldes til Anne Britt innen på e-post: anne.britt@hamarregionen.net

More Related