Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

play fullscreen
1 / 86
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc
198 Views
Download Presentation
Mia_John
Download Presentation

Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 / 81

 2. Colegiul Naţional “Octavian Goga”Miercurea-Ciuc Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Naţional "Octavian Goga" Anul şcolar 2008-2009 2 / 81

 3. OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2008-2009 • Creşterea calităţii actului didactic; • Intensificarea activităţii educative; • Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; • Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale; • Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare; • Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării; • Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională; • Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; • Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; • Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate. 3 / 81

 4. Raport privind starea învăţământului Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Compartimentul curriculum Cap. III – Resurse umane Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic Cap. V – Aspecte ale activităţii educative Cap. VI – Activitatea financiar administrativă 4 / 81

 5. Raport privind starea învăţământului Capitolul I Organizarea activităţii instructiv - educative 5 / 81

 6. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: • Curriculum • Resurse materiale şi financiare • Resurse umane • Dezvoltarea relaţiilor comunitare 6 / 81

 7. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Corespunzător funcţiilor de: • Proiectare • Organizare • Conducere operaţională • Control • Evaluare • Motivare • Implicare • Formare • Dezvoltare profesională • Negociere • Rezolvare a conflictelor 7 / 81

 8. Raport privind starea învăţământului Capitolul II Compartimentul Curriculum 8 / 81

 9. Cap.II Compartimentul curriculum • Curriculumul Naţional a fost respectat la toate disciplinele de studiu, în conformitate cu programele şcolare ; • În general s-a respectat concordanţa dintre curriculumul parcurs şi cel planificat; • La disciplinele din cadrul ariei curriculare “Om şi societate”, cu o singură oră pe săptămână, cadrele didactice întâmpină dificultăţi datorită programelor şcolare foarte încărcate reflectate în mici decalaje. Aceste dificultăţi sunt mai mari la clasele gimnaziale, la disciplina istorie, astfel încât pentru atingerea obiectivelor a fost necesar efortul suplimentar al cadrelor didactice. • Proiectarea didactică s-a axat pe dezvoltarea de competenţe. În proiectarea unităţilor de învăţare s-aţinut cont de concordanţa dintre conţinuturi – competenţe specifice – activităţi de învăţare – evaluare. • În cadrul lecţiilor desfăşurate la clasă, la nivelul ciclului primar a existat o preocupare permanentă în ceea ce priveşte folosirea metodelor activ-participative şi interactive, implicând activ elevii în actul de învăţare. La clasele V-XII activităţile de învăţare s-au conctretizat prin: • Activităţi individuale , în pereche şi de grup; • Experimente virtuale de pe CD-urile INTUITEXT • Exerciţii de exprimare a propriilor păreri, dialoguri; • Prezentări PowerPoint; • Expuneri, prelegeri cu accent pe explicaţiile demonstrativ-logice şi prin evidenţierea relaţiilor cauză-efect; • Activităţi practice de laborator, cercul de lectură; • Simulări Teze Unice şi Bacalaureat. 9 / 81

 10. Cap.II Compartimentul curriculum • Pregătirea elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare sau a elevilor pentru tezele unice şi bacalaureat s-a desfăşurat după ore, sâmbăta şi în perioada 01-15 septembrie(matematică, chimie, limba română). • S-a lucrat diferenţiat cu elevii capabili de performanţă, în general după orele de curs sau în perioadele afectate unor astfel de pregătiri, prin hotărârea consiliului de administraţie (toate disciplinele). • S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative adecvate disciplinelor de studiu: • Evaluare prin probe scrise utilizând toate categoriile de itemi; • Evaluare prin probe orale(mai puţin la unele discipline datorită numărului redus de ore pe săptămână şi a programelor şcolare foarte încărcate, în special la clasele a IX-a şi a X-a); • Evaluare prin experimente şi lucrări de laborator finalizate prin elaborarea de referate; • Evaluare prin portofolii, referate, proiecte; 10 / 81

 11. Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii • Opţionalitatea în anul şcolar 2008-2009, pe cicluri de învăţământ, constă din: A.Ciclul primar 1. Curriculum extins (clasele I-IV) 2. Discipline opţionale(C.E.Ş.) B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.) (clasele V-VIII) C.Ciclul liceal 1. Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XI-XIII seral 2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii 3. Discipline opţionale(C.E.Ş.) la clasele XI-XII zi şi XI-XIII seral 11 / 81

 12. Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii • S-au elaborat programe şcolare noi, pentru orele din CDŞ, avizate de I.S.J. Harghita: • Curente literare în literatura română şi literatura universală clasa a IX-a • Texte celebre de literatură franceză clasele a XI-a şi a XII-a • Poluarea mediului clasa a XI-a • English trough games and stories and exercises clasa a VI-a • Grafică pe calculator clasa a VI-a • Limba germană clasa a XI-a • American and irish literature clasa a XII-a 12 / 81

 13. Raport privind starea învăţământului CAPITOLUL III Resurse umane 13 / 81

 14. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul al anului şcolar 2008-2009: 1060 elevi la începutul anului şcolar, 1038 elevi la sfârşitul anului şcolar 2008-2009, grupaţi în 40 de clase: Începutul Sfârşitul anului şcolar anului şcolar • I – IV - 8 clase - 201 elevi - 199 elevi • V – VIII - 8 clase - 242 elevi - 243 elevi • IX – XII - 17 clase - 444 elevi - 444 elevi • XI – XIII seral -6 clase - 134 elevi - 114 elevi • IX FR - 1 clasă - 39 elevi - 38 elevi 14 / 81

 15. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi Elevii provin din: • Mediul urban - 876 • Mediul rural – 184 • 971 provin din judeţul Harghita • 87 provin din alte judeţe (Bacău, Neamţ, Suceava, Braşov, Vaslui, Mureş, Brăila) • 2 provin din Republica Moldova III.1.B. Mediul de rezidenţă: 15 / 81

 16. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor: • 1060 elevi înscrişi la începutul anului şcolar • 11 elevi plecaţi din unitate • 10 elevi veniţi în unitate • 21 elevi exmatriculaţi pentru absenţe (învăţământul seral, frecvenţă redusă) • 1038 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 • 56 elevi cu nota scăzută la purtare (74 elevi în anul şcolar 2007-2008) • 50 Note mai mari decât 7 • 2 Calificativul “bine” • 2 Note egale cu 7 • 2 Note sub 7(0 elevi în anul şcolar 2007-2008) • Motivele: absenţe nemotivate, comportament necivilizat în interiorul şi în afara instituţiei, fumatul în incinta şcolii etc. 16 / 81

 17. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL: 17 / 81

 18. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE IX-X: 18 / 81

 19. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE XI-XII: 19 / 81

 20. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL • TOTAL ABSENŢE/AN:5386 (5374 an şc.2007-08) • MOTIVATE: 4800 (4592 an şc.2007-08) • NEMOTIVATE: 586 (778 an şc.2007-08) SEM. I: 1849 SEM. II: 3537 SEM. I: 1652 SEM. II: 3148 SEM. I: 197 SEM. II:389 • CLASA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV = VI A (14/ELEV) • CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV: • VII B 34/ELEV 4. VI B 20/ELEV • VIII A 26/ELEV 5. V A,B 16/ELEV • VII A 24/ELEV • VIII B 24/ELEV 20 / 81

 21. Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI TOTAL ABSENŢE/AN:28177 (31573 an şc.2007-08) MOTIVATE: 23240 (26107 an şc.2007-08) NEMOTIVATE: 4937 (5466 an şc.2007-08) SEM. I: 11321 SEM. II: 16856 SEM. I: 9187 SEM. II: 14054 SEM. I: 2135 SEM. II: 2802 CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE NEMOTIVATE/ELEV: • XII D 25/ELEV • XII E, IX B, IX D 19/ELEV • IX A 18/ELEV • X D 14/ELEV • XII A 13/ELEV 21 / 81 CLASA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV = X A(36/ELEV) CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV: • XII E 104/ELEV 6. XI C, XII A 73/ELEV • XII D 91/ELEV 7. XII B, XII C 61/ELEV • IX D 84/ELEV 8. X B, XI A 60/ELEV • IX A 80/ELEV 9. X D 55/ELEV • XI D 77/ELEV 10. IX B, XI B 54/ELEV

 22. Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice: 54 • 7 învăţători • 5 grad didactic I • 1 grad didactic II • 1 definitivat • 2 institutori – grad didactic II • 45 profesori • 16 grad didactic I • 9 grad didactic II • 10 definitivat • 10 debutanţi 22 / 81

 23. Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: • Academica I – modulul II – evaluare – 6 profesori • Programul de formare a formatorilor DeCeE – Bacalaureat (CCD Braşov) – 1 profesor • Cursul “Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară” în cadrul proiectului MOZAIC organizat de Fundaţia Soros România în parteneriat cu Fundaţia Pestalozzi România – 5 învăţători şi 2 directori • Stagiul de formare în cadrul “Programului naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar DeCeE”, – 14 cadre didactice • Participare la colocviul pentru acordarea gradului didactic I – 1 profesor, 1 învăţător, 2 institutori • “Terapie de familie” – organizator Asociaţia de terapie familială “Profamilia”” – 2 consilieri psihopedagogi • “Comunicare nonviolentă” – organizator CCD M-Ciuc • “Programul Character First” – CCD Tg.Mureş • “Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – CCD Cluj • Academica I – modulu III TIC – 15 profesori • Curs de programare “ORACLE” şi “AEL” – 2 profesori • Proiecte structurale POR şi POSDRU (Consiliul Judeţean Harghita) – 1 director • Participarea la examenul pentru Gr. II – 1 prof., 1 înv. • Participarea la examenul de definitivat – 6 prof. 23 / 81

 24. Cap. III – Resurse umaneIII.2. Cadre didactice Activitatea metodică (desfăşurată la nivelul catedrei/commisiei şi de cercetare ştiinţifică): • Activităţi metodice la nivelul comisiei învăţătorilor din CNOG: • Forme de realizare a proiectărilor unităţilor de învăţare • Importanţa şi rolul învăţătorului de sprijin în şcoala noastră • Metode de evaluare în ciclul primar • Învăţarea centrată pe elev • “Familia – partenerul şcolii” • Proiectul “Mai întâi caracterul” – activitate metodică la nivel zonal – institutor Baciu Reka • “Cartea de vizită a învăţământului primar” – activitate metodică la nivelul zonal – institutor Craioveanu Violreta • Participare la prezentarea programului WTCD – English On-line – prof. Şerban Alina • Participare la un Congres Internaţional în Ungaria – Eper – pe teme de metodică a religiei în şcoală – prof. Kecskes Elisabeta • “Utilizarea metodelor activ-participative şi relaţia profesor-elev în predarea religiei” – activitate metodică la nivel zonal – participare prof. Păncescu Ionel • “Jocuri şi activităţi pentru orele de dirigenţie” – activitate în cadrul Comisiei diriginţilor – prof. Kovacs Dorina, prof. Oproiu Ramona – 16 diriginţi • Simpozionul dedicat comemorării Unirii Principatelor – participare prof. Costea Valeriu cu intervenţia “Scriitori români şi Unirea Principatelor” • Participare la forumul “Innover en francais” – prof. Eros Maria 24 / 81

 25. Raport privind starea învăţământului Capitolul IV Aspecte calitative ale procesului didactic 25 / 81

 26. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic • Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I • Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor • Tezele Unice • Examenul de Bacalaureat • Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a • Admiterea în clasa a IX-a de liceu • Admiterea în învăţământul superior • Olimpiadele şcolare • Alte concursuri şcolare 26 / 81

 27. Învăţământul primar: clasele I-IV Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 27/65

 28. Învăţământul gimnazial: clasele V-VIII Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 28/65

 29. Învăţământul liceal: clasele IX-X Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 29/65

 30. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 • Învăţământul liceal: clasele XI-XII zi 30/65

 31. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 • Învăţământul liceal: clasele XI-XIII seral 31/65

 32. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 • Învăţământul liceal: Frecvenţă redusă 32/65

 33. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar • Numărul elevilor repetenţi 33 / 81

 34. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea lasfârşitulanului şcolar 2008-2009 • Repartiţia elevilor corigenţi pe discipline de studiu 34 / 81

 35. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar • Numărul elevilor promovaţi după mediile generale 35 / 81

 36. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor % Medii generale între 7,00-10,00 % Medii generale între 9,00-10,00 36 / 81

 37. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B.2 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor Pregătirea copiilor cu CES. • Şcolarizarea la domiciliu a elevei Szocs Andreea – clasa a VII-a A – profesorii: Şerban Alina, Buzatu Doina; • Un rol important în pregătirea elevilor cu CES şi a celor cu dificultăţi în învăţare i-a revenit profesorului itinerant Grama Michaela; • Discuţii cu părinţii elevilor şi consiliere psihopedagogică. 37 / 81

 38. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a 38 / 81

 39. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. I 39 / 81

 40. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. II 40 / 81

 41. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. I 41 / 81

 42. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. II 42 / 81

 43. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.1 Promovabilitatea Sesiunea iunie-iulie 2009 ---- - --- • Promovabilitate: 88,19% pe şcoală faţă de 84,76% pe judeţ. Promovaţi 100 Promovabilitate 94,33% Zi 106 Respinşi 6 Serie curentă 143 Promovaţi 26 Promovabilitate 70,27% Seral 37 Înscrişi 144 respinşi 11 Serie anterioară 1 Promovaţi 1 43 / 81

 44. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.1 Evoluţia promovabilităţii 44 / 81

 45. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.2 Distribuţia valorică Curs de zi Curs seral 45 / 81

 46. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.3 Primii 10 elevi clasaţi • MÎNDRU IANCU-CIPRIAN-9,96 • CZERAN MARIA-IZABELLA- 9,94 • CITIRIGĂ MIHAELA- 9,76 • ANDRIESEI ALEXANDRU- 9,72 • MIHAI GABRIELA- 9,70 • DANI JOHANNA- 9,68 • OLTEAN CLAUDIU- 9,59 • COVACI ANDREEA- 9,55 • TESLOVAN OVIDIU- 9,55 • MAREŞ OANA- 9,53 46 / 81

 47. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2009IV D.4 Media generală: zi: 8,65 (8,75-2008) seral:6,89 (7,72-2008) 47 / 81

 48. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureat 48 / 81

 49. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureat 49 / 81

 50. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.5 Sesiunea august-septembrie 2009 98,60% din absolvenţii seriei curente au promovat examenul de bacalaureat 50 / 81