Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen Hvilken indflydelse f r Barnets Reform p institutionernes hverdag - PowerPoint PPT Presentation

Jims
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen Hvilken indflydelse f r Barnets Reform p institutionernes hverdag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen Hvilken indflydelse f r Barnets Reform p institutionernes hverdag

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen Hvilken indflydelse f r Barnets Reform p institutionernes hverdag
629 Views
Download Presentation

Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen Hvilken indflydelse f r Barnets Reform p institutionernes hverdag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Barnets Reform: Hvad er hovedbudskabet i reformen? Hvilken indflydelse fr Barnets Reform p institutionernes hverdag? KFBU, oktober 2010 Idamarie Leth Svendsen, Professionshjskolen Metropol, Socialrdgiveruddannelserne 1

  2. 2

  3. Udviklingsinitiativer Kortlgnings- og modelprojekt om det tvrfaglige samarbejde Arbejdsgruppe om metode til vurdering af forldreevne Igangsttelse af et strategisk forskningsprogram Etablering af en vidensportal Arbejdsgruppe om socialrdgiveruddannelsen Udviklingsprojekt om srbare unge mdre Udvikling og udbredelse af bisidderordningen 3

  4. Implementering Fyraftensmder for politikere og direktrer Ledernetvrk for familiechefer/ faglige ledere Kurser for sagsbehandlere og leverandrer Hndbog, pjece og DVD Taskforce, der skal rdgive og vejlede kommunerne 4

  5. Budgettet: 240,1 mio. kr. i 2010 257,5 mio. kr. i 2011 218,0 mio. kr. i 2012 212,0 mio. kr. i 2013 5

  6. - Barnets reform I - Barnets reform II - Afbureaukratisering - Ungdomskriminalitet - Genopretningsplan 6

  7. Barnets reform I - Kontinuitet i anbringelsen Anbringelse i 3 r af brn under 1 r Anbringelse uden tidsbegrnsning pga tilknytning til anbringelsesstedet. Afgrelse om hjemgivelse i alle sager samt afgrelse om lngden af hjemgivelsesperiode op til 6 mneder. 7

  8. Barnets reform I - Tvangsbortadoption Tvangsbortadoption af brn under 1 r kun hvis betingelserne for tvangsanbringelse er tilstede Tvangsadoption af brn, der har vret anbragt uden for hjemmet i mindst 3 r. Bde for frivillige og tvangsmssige anbringelser. 8

  9. Barnets reform II Tryghed i opvksten Brn og unges klagerettigheder Tidlig indsats Kvalitet i indsatsen (Dgninstitutionerne er ikke nvnt s meget I teksten) 9

  10. Tidlig indsats Adgang for fagpersoner til at udveksle oplysninger om rent private forhold om brn og unge SSD-modellen Prcisering af underretningspligten for fagpersoner Pligt for kommunen til tilbagemelding til underretter: Har underretningen givet anledning til undersgelser eller foranstaltninger 12-11-2011

  11. Tidlig indsats - SSD Mulighed for udveksling af oplysninger om rent private forhold i det forebyggende arbejde: HVEM: Myndigheder (forvaltning) skole, sundhedspleje og dagtilbud Ikke fagpersoner p andre omrder (fx politi, statsforvaltning, hospital) HVORNR: Ndvendigt pga. konkret bekymring for trivsel, udvikling, sundhed. HVILKE OPLYSNINGER: De ndvendige oplysninger for stillingtagen til sttte-behov. HVOR TIT: En gang. I srlige tilflde dog 1 opflgning. Ingen pligt. 11

  12. Tidlig indsats - underretningspligt Udvidet underretningspligt for fagpersoner i serviceloven; nr der er kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 r kan have behov for srlig sttte, at et barn umiddelbart efter fdslen kan f behov for srlig sttte p grund af de vordende forldres forhold eller at et barn eller en ung under 18 r er udsat for vold eller andre overgreb. 12

  13. Det vil sige Der skal underrettes, selvom underretteren har mulighed for at afhjlpe problemet i eget regi. Vold eller andre overgreb (jf. straffeloven) er altid underretningskrvende Underretteren har efter anmodning krav p at f at vide, om underretningen har givet anledning til undersgelser eller foranstaltninger 13

  14. Anbringelse og rettigheder Sttteperson til anbragte brn og unge Klageadgang fra 12 r for flere afgrelser (Behandling, undervisning, kontakt, hjemgivelsesperiode mv.) Klage har opsttende virkning, medmindre skaderisiko. Plejefamilier og opholdssteder gives mulighed for at klage til de sociale nvn over afslag p godkendelse eller fratagelse af godkendelse Midler til udvikling af bisidderordninger, fx Brns Vilkr Pligt til hring (ej part) af anbringelsessteder over afgrelser om samvr, hjemgivelse, skift af anbringelsessted ingen formkrav, notatpligt, betydning ved klage Ankestyrelsen fr ene-kompetence til at g ind i alle typer af sager, fx samvr og kontakt med forldrene, plg, eftervrn. Tydeliggrelse af underretningsmulighed til Ankestyrelsen Brn- og ungeudvalgets sammenstning ndres 14

  15. Srligt om samvr og sttte til forldrene Samvrsreglerne: Udgangspunkt i barnet Fokus p samvr med personer fra netvrket Forldresamvr kan reguleres/afbrydes under 51-undersgelse (kommunal kompetence) Sttte til forldrene til anbragte brn krav om afgrelse. Sttteperson, handleplan, konomisk sttte, behandling 15

  16. Srligt om plejefamilier det fr betydning for dgninstitutionerne Ny type kommunal plejefamilie Hvilke brn: De meget behandlingskrvende brn dvs. tungere problemer end de brn, der er i plejefamilier i dag. Hvilke rammer: De kommunale plejefamilier vil blive underlagt rammer og vilkr for fx erhvervsudvelse. Der skal afklares mht. arbejdsvilkr ; pension, opsigelsesvarsel, m.v. Ansttelse eller kontrakt. Hvilke vilkr: Afsluttet kursus inden anbringelse. Min. to dages efteruddannelse om ret. Supervision. Mere fsva. kommunale plejefamilier. Tilbydes af den kommune, der har godkendt plejefamilien. Glder ikke aflastningsfamilier. 16

  17. Mere om plejefamilier af betydning for dgninstitutionerne Valg af anbringelsessted krav om at overveje plejefamilie Plejefamilier kan godkendes som konkret egnede af anbringende kommune. Disse kan ikke anvendes af andre kommuner vrige initiativer om plejefamilier: - Kortlgning af plejefamiliers rammer og vilkr. - Opdatering af plejefamiliekursus. - Udviklingsprojekt, der skal styrke anvendelsen af nye typer plejefamilier og de organisatoriske rammer p omrdet. - Evaluering af kommunale plejefamilier - Rekrutteringskampagne 17

  18. Tilsyn og opflgning Driftstilsyn med anbringelsessteder: Pdagogik og kompetence, et rligt uanmeldt besg. Det personrettede tilsyn, brnesamtaler og handleplaner 2 gange rligt. Brnesamtale uden personale 18

  19. Eftervrn EFTERVRN: Handleplanen for unge over 15 r skal opstille konkrete ml i forhold til overgang til voksenlivet ( 140). Betingelser prciseres: Opretholdelse eller tildeling til det fyldte 23. r, 1) hvis den unge fortryder tidligere at have afvist sttte, 2) hvis den unges situation ndrer sig, s der senere opstr et behov for sttte eller 3) hvis sttte tidligere er ophrt, jf. stk. 6, og behovet herfor opstr igen. Alle tvangsanbragte v. det 18. r : Tilbud om kontaktperson til det fyldte 23. r Flere stttemuligheder (fx psykologsamtaler, netvrksgrupper mv.) Oversendelse af rev. handleplan inden skift i handlekommune v. 18. r. Krav om, at ny opholdskommune inden 30 dage efter modtagelsen af handleplanen trffer afgrelse om, hvorvidt den unge har behov for eftervrn, foranstaltninger og ny handleplan. NB: Nye opholdskommuneregler: Anbringelse i voksen-boform ved det 18. r: Anbringende kommune fortstter som noget nyt. Anbringelse i eftervrn: Ny opholdskommune refusion for eftervrnsudgifter 19

  20. Afbureaukratisering - regelforenkling Krav om forldresamtykke til brnefaglig ( 50)-undersgelse ophves, men skal prves Behandling af den unges problemer kan ivrksttes uden forldresamtykke Forelbige og akutte foranstaltninger kan ivrksttes sidelbende med en brnefaglig undersgelse Konsulentbistand, aflastning og aflsning til familienkan ydes uden 50-undersgelse, handleplan og brnesamtale konomisk sttte (tidl. 50, stk. 4 og 5) kan ivrksttes uden 50-undersgelse, men krver brnesamtale. . 20

  21. Afbureaukratisering -regelforenkling Handleplanen skal kun referere til resultaterne af 50-undersgelsen og kun have konkrete ml (ikke delml) Egne vrelser kan godkendes som konkret egnede - dvs. opholdskommunen skal ikke involveres Krav om tvrfaglige grupper og standarder for sagsbehandlingen ophves 50-undersgelse og handleplan kan laves samlet for flere brn i familien Personlig rdgiver og kontaktperson skrives sammen i n kontaktperson 21

  22. Styrkelsen af indsatsen overfor kriminalitetstruede unge Delvist lukkede institutioner: 12 17-rige. Periodevis aflsning, fysisk fastholdelse. Anbringelse: B&u-udvalget ved kriminel, misbrugs- mv. adfrd. Tilbageholdelse: Kommunen ved rmning. Max 5 sammenhngende dage max 30 p et r. Fastholdelse: Kommunen ved rmning, kriminalitet, misbrug, selvskade Sidestilling af opholdssteder med institutioner ved brev og telefonkontrol, person- og rum-undersgelse (sikkerheds- ordenshensyn) Tilbageholdelse frste 14 dage p almindelige dgninstitutioner og opholdssteder (behandlingshensyn) Reguleret i NY bekendtgrelse om magtanvendelse, nr. 1093 af 21/09/2010 22