1 / 11

Barnets Reform Nina Eg Hansen, Kontoret for Børn, Indenrigs- og socialministeriet

BILLEDE/TEKST DIAS Indsæt alternativt baggrundsbillede ved at højreklikke  Baggrund  Klik drop down menu  Effekter  Billede  Vælg billede . Husk at baggrundsbilledet ikke må være for kontrastfyldt og farverigt da logoet ellers bliver utydelig.

kevyn
Download Presentation

Barnets Reform Nina Eg Hansen, Kontoret for Børn, Indenrigs- og socialministeriet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BILLEDE/TEKST DIAS • Indsæt alternativt baggrundsbillede ved at højreklikke Baggrund Klik drop down menuEffekterBillede Vælg billede. • Husk at baggrundsbilledet ikke må være for kontrastfyldt og farverigt da logoet ellers bliver utydelig. • Tekst. Anvend evt. konkluderende eller som opdeling af indhold istedet for Dagsorden dias. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Barnets ReformNina Eg Hansen, Kontoret for Børn, Indenrigs- og socialministeriet

 2. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Mit oplæg: • Baggrunden for Barnets Reform: • Udredningsarbejdet • Udfordringer • Indholdet i regeringens udspil til Barnets Reform – tre temaer: • Børns ret til nærhed og omsorg • Styrkelse af børns rettigheder og den tidlige indsats • Kvalitet i indsatsen • Den videre proces

 3. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Udredningsarbejdet • SFI har kortlagt den nyeste forskning. • Dialogmøder med de politiske partier • 6 inspirationsmøder med eksperter, kommuner, interesseorganisationer m.v. Diverse underarbejdsgrupper – bl.a. ekspertgruppe om tidlig indsats • Inddragelse er erfaringer fra bl.a. Norge og Sverige. • Undersøgelser om bisidder til børn, børn- og ungeudvalgs-afgørelser, tilsyn, antal sager pr. sagsbehandler mv.

 4. TEKSTB0KSE MED BAGGRUNDSBILLEDE • Indsæt alternativt billede ved at højreklikke Formater Autofigur Farver og stegerVælg Effekter under drop down menu FarveBillede Vælg billede. • Anvend evt. andre farver fra ministeriets farvepa-lette til tekstbokse. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Udfordringer • Resultater: • Mindre end 25 pct. af de børn, der på et tidspunkt i deres barndom har fået en social foranstaltning, har som 22-årige fået en ungdomsuddannelse • SFIs forløbsundersøgelse af anbragte børn, viser at børnene ikke får det bedre under anbringelsen • Tidlig indsats: • Antallet af anbringelser af 0-6-årige siden 2000 er faldet med 20-30 pct. • 8 ud af 10 fagpersoner mener ikke, at der bliver underrettet, når det er påkrævet • Sagsbehandling: • Ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse påviste fejl i 64 pct. af sagerne

 5. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 1: Børns ret til nærhed og omsorg ”Det er afgørende for, at man som anbragt har det godt, at man har nogle relationer. Og det behøver ikke kun at være én. Det kunne også være til flere… Jeg tror, at det er absolut afgørende for os alle sammen, det har været afgørende for, at vi har fået et tåleligt liv på trods af alt, at vi har mødt en eller anden relation på et eller andet tidspunkt i vores opvækst… Det er det, der har gjort forskellen…”

 6. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 1: Børns ret til nærhed og omsorg • Flere børn i plejefamilier • Mere fleksible regler for godkendelse og tilsyn • Give plejefamilier ret og pligt til supervision og efteruddannelse. • Give anbragte børn ret til samvær med netværk (fx bedsteforældre og søskende) og ændre samvær med forældre fra at være forældrenes rettighed til at være barnets rettighed, således at afgørelser om samvær altid træffes ud fra, hvad der er til barnets bedste. • Centralt udviklingsinitiativ om udvikling af plejefamilieområdet.

 7. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 2: Styrkelse af børns rettigheder og den tidlige indsats ”Jeg var fem år, da jeg fandt ud af, at jeg meget gerne ville væk hjemmefra. Det var ligesom en realitet for mig. At der skulle gå syv år, før det kunne lade sig gøre, det var så, hvad det var, men det var sådan set det, jeg levede på – at støtte sig på den drøm om friheden langt borte, at kæmpe mig til det med selvmordsforsøg og råb om hjælp. Alle de flugtveje, man kunne se, var realistiske som barn”

 8. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 2: Styrkelse af børns rettigheder og den tidlige indsats • Styrke børnenes klagerettigheder og understøtte børnenes muligheder for at få en bisidder. • Sikre børnesagkyndige vurderinger (og ikke kun juridiske) i klagesystemet Sikre, at plejefamilier og anbringelsessteder høres, når der træffes beslutninger om et anbragt barn. • Udvide Ankestyrelsens muligheder for at tage sager op af egen drift • Indføre en ”SSP-model” på børneområdet • Lette adgangen til at lave § 50-undersøgelser og igangsætte midlertidig støtte til barnet i undersøgelsesperioden. Præcisere reglerne om underretningspligt • Centralt udviklingsinitiativ om en målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre i en række kommuner

 9. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 3: Kvalitet i indsatsen ”Jeg oplevede meget, at i de tre år udviklede jeg mig faktisk ikke socialt… For jeg følte, at pædagogerne modarbejdede mig i stedet for at samarbejde med mig… Jeg tror bare, de havde deres skemaer og vagtplaner, der skulle passe sammen, og så havde et vist antal unger, der skulle have mad og skulle i skole, og de skulle det ene eller det andet…”

 10. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Tema 3: Kvalitet i indsatsen • Strategisk forskningsprogram samt vidensportal • Efteruddannelse af sagsbehandlere samt fagfolk • Flere individuelle tilsyn og mere kvalitet i det driftsorienterede tilsyn • Ændring i reglerne vedr. efterværn – mulighed for at fortryde et nej, • Afbureaukratisering, bl.a. af indberetninger, § 50, sammenhængende børnepolitik m.v.

 11. TEKSTB0KSE MED BAGGRUNDSBILLEDE • Indsæt alternativt billede ved at højreklikke Formater Autofigur Farver og stegerVælg Effekter under drop down menu FarveBillede Vælg billede. • Anvend evt. andre farver fra ministeriets farvepa-lette til tekstbokse. INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Den videre proces • Forventes forlig om reformen ultimo oktober 2009 • Forventet fremsættelse af lovforslag februar 2010 • Forventet ikrafttræden 1. januar 2011 • Implementeringsaktiviteter

More Related