autorsk z kon a jeho aplik cia na spr stup ovanie zdrojov digit lnych kni n c n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autorský zákon a jeho aplikácia na sprístupňovanie zdrojov digitálnych knižníc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autorský zákon a jeho aplikácia na sprístupňovanie zdrojov digitálnych knižníc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
Jims

Autorský zákon a jeho aplikácia na sprístupňovanie zdrojov digitálnych knižníc - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Autorský zákon a jeho aplikácia na sprístupňovanie zdrojov digitálnych knižníc
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autorský zákon a jeho aplikácia na sprístupňovanie zdrojov digitálnych knižníc Mgr. Ján Kováčik Slovenská národná knižnica

 2. Elektronické knižnice • Významný informačný potenciál • Autorskoprávne otázky • V súčasnosti najmä tematicky zamerané na informácie z určitej oblasti ľudského poznania

 3. Autorské právoPREDMET: • Dielo ako výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka, ktorý je objektívne vnímateľný ľudskými zmyslami a ktorý má literárnu, vedeckú alebo umeleckú formu

 4. Autorské právoOBSAH: • Osobnostné práva – neprevoditeľné • Dispozičné práva - právo autora použiť svoje dielo - právo autora udeľovať súhlas na použitie diela (licencia) • Majetkové práva - právo autora na odmenu za vytvorenie diela a jeho použitie

 5. Autorské právoSUBJEKT: • Autor ako fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila (pôvodný subjekt autorského práva) • Iná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá dispozičné a majetkové autorské práva získala na základe licenčnej zmluvy alebo na ktorú tieto práva prešli

 6. Použitie diela: • Autorom samotným • So súhlasom autora alebo iného oprávneného subjektu (zmluvná licencia) • V prípadoch ustanovených v autorskom zákone (zákonné licencie) • Na základe rozhodnutia súdu

 7. „kamenné“ vs. elektronické knižnice • Knižnica – inštitúcia primárne určená na účely prezentácie diel verejnosti – používa diela, ktoré sú v jej fondoch a) verejné rozširovanie diela vypožičaním b) vyhotovovanie rozmnoženín diela c) sprístupňovanie verejnosti (digitálne knižnice)

 8. kniha SK – špecializovaná zdieľaná báza dát • Nie je digitálnou knižnicou v zmysle knižničného zákona: – Obsah (diela) sa nesprístupňuje verejnosti – zabezpečenie systémom login/heslo – prístup má len uzavretý okruh osôb

 9. Zodpovednosť používateľov databázy KNIHA SK • Oprávnené osoby: – môžu fulltexty používať len na určené účely (vzdelávacie a vedeckovýskumné) – nesmú vyhotovovať kópie pre inú než svoju osobnú potrebu – nesmú ďalším osobám poskytnúť svoje prístupové oprávnenia

 10. Požiadavky na zabezpečenie ochrany diel pred neoprávneným rozširovaním • Treba zabezpečiť, aby nebolo možné: • súbory ukladať na disk • v prehliadači označiť text a prekopírovať ho do inej aplikácie • text tlačiť do súboru • vykonávať zmeny v texte

 11. Budúcnosť – KNIHA SK ako plnohodnotná digitálna knižnica • Cieľ – dosiahnuť, aby dôsledky sprístupňovania diel boli rovnaké ako v klasických knižniciach, najmä zabrániť neoprávnenému rozširovaniu diela vyjadreného v elektronickej podobe

 12. Možné technické riešenia: • 1. dielo bude šírené ako zakódovaný súbor, ktorý možno spustiť len ak je umiestnený na serveri digitálnej knižnice, pričom spustenie súboru umožní vytlačiť súbor na diaľku • 2. dielo bude šírené ako zakódovaný súbor, ktorý po spustení umožní vytlačiť len jednu tlačovú rozmnoženinu diela

 13. Potrebné právne kroky • Získať súhlas autora/iného nositeľa práv na: • Prevedenie do digitálnej podoby • Úprava diela a jeho sprístupnenie verejnosti • Vyhotovovanie rozmnoženín diela používateľmi

 14. Ďakujem za pozornosť.