KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH TQM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH TQM PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH TQM

play fullscreen
1 / 49
KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH TQM
1237 Views
Download Presentation
JasminFlorian
Download Presentation

KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH TQM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM)

  2. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) DEFINISI: Satu proses pengurusan kualiti yang:- Berorientasikan pelanggan (customer). Berjalan secara berterusan (continuous improvement); dan Melibatkan semua aspek dalam organisasi (Total Perspective).

  3. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) TUJUAN TQM: Membawa perubahan yang menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Merupakan proses transformasi budaya.

  4. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) KUALITI MENYELURUH TQM akan membawa organisasi mencapai kualiti menyeluruh (Total Quality). Ciri-ciri kualiti bukan sahaja dipamerkan pada Keluaran atau Perkhidmatan, tetapi seluruh operasi dan urusan sesebuah agensi.

  5. RAJAH A : HUBUNGKAIT PKPA 1/92 TQM DENGAN 19 PKPA YANG LAIN

  6. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) CIRI-CIRI BUDAYA YANG DIKEHENDAKI Ciri-ciri budaya yang sedia ada diubahsuai, ditukar atau diperkukuhkan dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. Ciri-ciri itu meliputi:- Sikap dan nilai. Sistem dan prosedur. Amalan-amalan operasi. Struktur organisasi. Lain-lain.

  7. KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) CIRI-CIRI TQM (1) Matlamat: (a) Kepuasan hati pelanggan. (b) Output tanpa cacat (Zero-Defect) (c) Output yang sentiasa tepat (Right the First Time). (2) Fokus: (a) Sistem dan proses. (b) Budaya organisasi. (c) Pelanggan. (d) Pembekal.

  8. (3) Strategi: (a) Penambahbaikan yang berterusan (Kaizen). (b) Melibatkan seluruh organisasi (Total Involvement). (c) Tindakan-tindakan yang strategik. (d) Berorientasikan matlamat jangka panjang.

  9. (e) Pengawalan kos kualiti. (f) Tindakan pencegahan. (g) Menekan kepastian kualiti. (h) Penyelesaian masalah secara sistematik.

  10. (4) Pelaksana: (a) Pengurusan atasan (Pemimpin). (b) Seluruh kakitangan (Total Involvement). (c) Pasukan-pasukan Kerja.

  11. KONSEP TQM DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN (CONTINUOUS IMPROVEMENT) TQM adalah diasaskan kepada amalan pengurusan dan peningkatan kualiti dan produktiviti secara berterusan. Penambahbaikan berterusan atau “Kaizen” merupakan falsafah bagi setiap inisiatif pengurusan yang dirancang dengan teliti berorientasikan matlamat jangka panjang. Hari ini adalah lebih baik dari kelmarin dan esok lebih baik dari hari ini.

  12. PROSES PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN Proses penambahbaikan berterusan di bawah TQM melibatkan 7 peringkat tindakan yang bersepadu (integrated action) seperti berikut:- Menentukan matlamat penambahbaikan yang akan dijalankan. Menentukan kaedah pelaksanaannya. Melatih kakitangan yang akan terlibat.

  13. Melaksanakan penambahbaikan yang dirancang. Menilai pencapaian yang diperolehi. Menyeragamkan proses-proses kerja yang telah diperbaiki untuk diperluaskan ke bahagian-bahagian lain. Meneruskan tindakan-tindakan pembetulan yang masih diperlukan.

  14. MODEL PENAMBAHBAIKAN KUALITI YANG BERTERUSAN

  15. PRINSIP-PRINSIP YANG MENYOKONG TQM Kejayaan pelaksanaan TQM amat bergantung kepada keupayaan pengurusan organisasi mewujudkan persekitaran yang baik dan memungkinkan TQM bertapak dan seterusnya berkembang sebagai cara hidup organisasi.

  16. Terdapat 7 strategi yang perlu diberi penekanan oleh Jabatan/Agensi untuk mewujudkan persekitaran yang sesuai iaitu:- Sokongan dan komitmen pengurusan atasan. Mengadakan perancangan strategik kualiti. Mengutamakan pelanggan. Memberi latihan dan pengiktirafan. Mengukuhkan semangat berpasukan. Mengadakan pengukuran prestasi. Menekankan kepastian kualiti.

  17. STRATEGI PELAKSANAAN TQM

  18. STRATEGI 1 : SOKONGAN PENGURUSAN ATASAN TQM melibatkan perubahan yang menyeluruh ke atas cara sesebuah organisasi beroperasi. Perubahan akan meliputi aspek dasar, falsafah, objektif, sistem dan prosedur, struktur dan budaya organisasi. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan jayanya melalui sokongan dan komitmen yang padu pihak pengurusan atasan.

  19. Sokongan pengurusan atasan dibuktikan dengan:- Mewujudkan dasar kualiti. Menubuhkan struktur pengurusan kualiti. Menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh. Menyebarkan maklumat kualiti. Menguruskan proses perubahan. Menganjurkan Hari Kualiti.

  20. DASAR KUALITI AGENSI Satu set prinsip-prinsip panduan tentang standard kualiti keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan sebagaimana yang dinyatakan oleh pengurusan atasan. Ini merupakan komitmen agensi terhadap kualiti output. Dasar ini perlu disebarkan dan difahami oleh setiap lapisan pekerja, pembekal, pelanggan dan ‘stakeholders.’

  21. CONTOH DASAR KUALITI CONTOH 1 : DASAR KUALITI MAMPU “Kami adalah komited kepada pengeluaran output yang berkualiti tinggi yang dapat memenuhi kepuasan hati pelanggan dan standard profesionalisme yang telah ditetapkan.”

  22. CONTOH 2 : DASAR KUALITI INTAN “Kami adalah komited kepada pelaksanaan latihan berkualiti melalui penghayatan dan amalan budaya kerja cemerlang.”

  23. STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI

  24. JAWATANKUASA PEMANDU KUALITI DAN PRODUKTIVITI/MESYUARAT PENGURUSAN Merancang usaha-usaha peningkatan kualiti. Menentukan dasar-dasar dan strategi-strategi bagi mencapai objektif kualiti. Menyelaras serta mengesan usaha-usaha peningkatan kualiti.

  25. PENYELARAS KUALITI Bertanggungjawab untuk mengintegrasikan usaha-usaha peningkatan kualiti di berbagai peringkat. Pengerusi pengganti Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti. Pegawai penghubung dengan agensi-agensi pusat tentang hal-hal kualiti.

  26. PASUKAN PETUGAS KUALITI DAN PRODUKTIVITI Mengawas pelaksanaan proses peningkatan kualiti. Membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul. Memberi bimbingan dan latihan tentang kualiti.

  27. PASUKAN KERJA Mengenalpasti masalah kualiti. Mengkaji masalah dan membuat cadangan. Boleh digantikan dengan KMK.

  28. STRATEGI 2 : PERANCANGAN STRATEGIK KUALITI Tujuan: Mengenalpasti jabatan menjalankan peranan yang tepat, iaitu: “Doing The Right Thing.” Perlu mengenalpasti: Siapa pelanggan utama. Apa kehendak utama. Apa output utama. Ini menjadikan asas penggubalan visi, misi, objektif dan strategi.

  29. Proses perancangan strategik melibatkan 5 langkah: Menganalisis persekitaran luaran. Menganalisis persekitaran dalaman. Menggubal wawasan organisasi. Menggubal misi dan objektif-objektif. Mengenalpasti strategi penambahbaikan.

  30. RAJAH PROSES PERANCANGAN STRATEGIK

  31. STRATEGI 3 : MENGUTAMAKAN PELANGGAN Sama ada sesuatu output berkualiti adalah ditentukan oleh pelanggan. Output yang berkualiti dapat memuaskan kehendak atau ekspektasi pelanggan. Tindakan-tindakan mengutamakan pelanggan:- Kenalpasti pelanggan. Kenalpasti kehendak pelanggan. Terjemahkan kehendak pelanggan menjadi standard kualiti output. Wujudkan proses penghasilan output. Laksanakan proses.

  32. PERBINCANGAN RINGKAS Apakah amalan jabatan yang menunjukkan jabatan mengutamakan pelanggan.

  33. STRATEGI 4 : LATIHAN DAN PENGIKTIRAFAN Latihan adalah keperluan asas bagi kejayaan TQM. Pengetahuan dan kemahiran dapat mempastikan penghasilan output yang berkualiti di samping mengelakkan kesilapan (Human Error). Pengurusan atasan perlu diberikan latihan kualiti. Pengetahuan dan kemahiran kualiti di”cascade” ke seluruh organisasi. Latihan dirancang, dilaksana dan dinilai untuk keberkesanan dan secara berterusan.

  34. Perancangan dan pelaksanaan latihan melibatkan langkah berikut:- Menggubal Pelan Induk Latihan yang sejajar dengan dasar kualiti jabatan. Menentukan pegawai yang bertanggungjawab. Menggariskan objektif latihan. Membentuk struktur organisasi untuk mengendalikan latihan.

  35. Menggariskan keperluan latihan. Menyediakan program dan bahan-bahan latihan. Melaksana dan mengesan kemajuan program latihan. Menilai pencapaian program. Mengkaji semula kebekerkesanan latihan.

  36. RAJAH PELAKSANAAN LATIHAN KUALITI JABATAN

  37. PENDIDIKAN KUALITI TUJUAN: Supaya ahli-ahli organisasi memahami konsep kualiti. Melengkapi mereka dengan kemahiran dan teknik-teknik untuk melaksanakan kualiti dengan berkesan. Membolehkan mereka memahami peranan masing-masing dalam peningkatan kualiti.

  38. STRATEGI LATIHAN Berdasarkan prinsip “Cascade.’

  39. Pengiktirafan penting untuk menjayakan TQM. Sistem pengiktirafan yang sesuai perlu diwujudkan dengan objektif:- Menghargai prestasi pekerja dan kumpulan-kumpulan pekerja yang cemerlang. Memperkukuhkan corak-corak perlakuan yang dikehendaki oleh jabatan. Membuktikan komitmen jabatan terhadap usaha-usaha peningkatan kualiti. Pengiktirafan untuk kakitangan boleh diberikan dalam berbagai bentuk.

  40. PROSES LATIHAN KUALITI BERDASARKAN PRINSIP ‘CASCADE’

  41. PERBINCANGAN RINGKAS Apakah bentuk pengiktirafan yang boleh diamalkan oleh jabatan?

  42. STRATEGI 5 : SEMANGAT BERPASUKAN Tujuan: Mendapatkan penglibatan menyeluruh. Faedah: Pertukaran maklumat dan idea. Kepercayaan. Komunikasi terbuka.

  43. 5 TINDAKAN Menjalankan kempen kesedaran. Mengadakan latihan - bidang kepimpinan dan motivasi. Mewujudkan struktur pasukan. Kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan. Pengiktirafan.

  44. STRATEGI 6 : PENGUKURAN PRESTASI Tujuan: Mengetahui tahap kualiti output. Memberi maklumat tentang: Prestasi proses kerja. Tahap “conformance.” Proses yang bermasalah. Tindakan penambahbaikan.

  45. Langkah-langkah: Menentukan standard kualiti input, proses dan output. Menilai prestasi semasa sesuatu input, proses dan output. Mengesan perbezaan dengan standard kualiti yang ditetapkan (process conformance). Mengenalpasti masalah. Merancang dan ambil tindakan-tindakan penambahbaikan yang perlu.

  46. CONTOH : PERINGKAT PENGUKURAN OUTPUT

  47. PERBINCANGAN RINGKAS Bagaimana membuat pengukuran terhadap satu daripada output utama jabatan?

  48. STRATEGI 7 : KEPASTIAN KUALITI Kepastian kualiti (Quality Assurance) menekankan kepada pencegahan daripada timbulnya masalah-masalah kualiti dalam proses penghasilan output. Ini akan menjamin penghasilan output menepati matlamat zero-defect. Ada kaitan dengan piagam pelanggan dan pemulihan perkhidmatan.

  49. Tindakan pengwujudan sistem kepastian kualiti:- Kenalpasti output utama/kritikal agensi. Rangkakan sistem pemeriksaan kualiti ke atas output dan proses yang terlibat. Wujudkan pasukan kerja untuk mengkaji dan mencadangkan penyelesaian masalah. Latihkan kakitangan dalam kaedah pencegahan masalah kualiti.

  50. PERBINCANGAN RINGKAS Apakah aktiviti-aktiviti jabatan untuk menjamin kualiti outputnya.