1 / 4

Bradley tryckfärger webbplatser som har höga siffror

LOS ANGELES – Google Inc. ändrar sina sökresultat för att dämpa på upphovsrätt återfallsförbrytare webbplatser och göra det lättare att hitta legitima leverantörer av musik, filmer och annat innehåll. Flytten är en fred erbjudande till Hollywood och musik inspelning etiketter. Detta år, Google gick med andra Silicon Valley tungviktare för att döda lagstiftning som skulle ha gett regeringen och innehåll skapare mer makt att stänga av utländska webbplatser som främjar piratkopiering. Motion Picture Association of America utfärdade ett ljummet svar, säger att det var “optimistisk” ändringen skulle bidra till att styra konsumenterna från piratkopiering. “Vi kommer att följa denna utveckling nära — djävulen är alltid i för” MPAA senior VD Michael O’Leary sade i ett uttalande. Kommer nästa vecka, Google att börja använda “giltigt upphovsrätt borttagning meddelanden” rank sina sökresultat, enligt en fredag blogg inlägg av Googles senior vice ordförande för ingenjörsteknik, Amit Singhal. Google rankar vanligtvis webbplatser baserat på hur många andra webbplatser länka till dem, i tron att webbplatser som får mer länkar är mer tillförlitlig och användbar. Men Google också regelbundet tweaks dess formler för att återspegla särskilda omständigheter. I det här fallet kan webbplatser med höga nummer av copyright-borttagning meddelanden få stötte ner i rankingen. I praktiken som hjälper användare att hitta legitima källor med innehåll utan att ta bort alla sidor från dess resultat helt. Google inte utveckla vad den anser vara giltiga meddelanden. Googles isiga relationen med skapare av innehåll har tinats något. Förra månaden, sade Google det skulle erbjuda ett $50 per-månaders TV paket över ett supersnabba fiber nätverk i Kansas City testet säng. Paketet skulle erbjuda traditionella kanaler, inklusive Viacom Inc. Nickelodeon.

GianRoque
Download Presentation

Bradley tryckfärger webbplatser som har höga siffror

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BRADLEY ASSOCIATES Bradley tryckfärgerwebbplatsersomharhögasiffrorförupphovsrätt, Google att de betona

  2. LOS ANGELES – Google Inc. ändrarsinasökresultatförattdämpapåupphovsrättåterfallsförbrytarewebbplatserochgöradetlättareatthittalegitimaleverantöreravmusik, filmerochannatinnehåll. Flyttenär en frederbjudande till Hollywood ochmusikinspelningetiketter. Dettaår, Google gick med andra Silicon Valley tungviktareförattdödalagstiftningsomskulle ha gettregeringenochinnehållskaparemermaktattstängaavutländskawebbplatsersomfrämjarpiratkopiering. Motion Picture Association of America utfärdadeettljummetsvar, sägerattdetvar “optimistisk” ändringenskullebidra till attstyrakonsumenternafrånpiratkopiering. “Vi kommerattföljadennautvecklingnära — djävulenäralltidiför” MPAA senior VD Michael O’Leary sadeiettuttalande. Kommernästavecka, Google attbörjaanvända “giltigtupphovsrättborttagningmeddelanden” rank sinasökresultat, enligt en fredagblogginläggavGoogles senior vice ordförandeföringenjörsteknik, AmitSinghal.

  3. Google rankarvanligtviswebbplatserbaseratpåhurmångaandrawebbplatserlänka till dem, itronattwebbplatsersomfårmerlänkarärmertillförlitligochanvändbar. Men Google ocksåregelbundet tweaks dessformlerförattåterspeglasärskildaomständigheter. I dethärfalletkanwebbplatser med höganummerav copyright-borttagningmeddelandenfåstöttenerirankingen. I praktikensomhjälperanvändareatthittalegitimakällor med innehållutanatttabortallasidorfråndessresultathelt. Google inteutvecklavad den anservaragiltigameddelanden. Googlesisigarelationen med skapareavinnehållhartinatsnågot. Förramånaden, sade Google detskulleerbjudaett $50 per-månaders TV paketöverettsupersnabba fiber nätverki Kansas City testetsäng. Paketetskulleerbjudatraditionellakanaler, inklusive Viacom Inc. Nickelodeon.

  4. Google, somärbaserati Mountain View, Kalifornien, säljerocksåfilmerochmusikgenom sin Google Play butikpåmobilaenhetersomanvänderdess Android operativsystem. Men en 1 miljard dollar upphovsrättstämningsomarkiverasav Viacom mot Googles YouTube 2007 var re-instated avfederalaöverklagandendomstoli April efter en lägredomstolkastadedetut. Ochförraveckandomstolentidningarnavisadeatt Authors Guild kräver Google betala $750 förvartochettav de 20 miljonerböckersomhareftersöktsi 7 årgamla fall.

More Related