Motivasi berziarah ke Makam Keramat - PowerPoint PPT Presentation

FadhAldrich
motivasi peziarah ke makam keramat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motivasi berziarah ke Makam Keramat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motivasi berziarah ke Makam Keramat

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Motivasi berziarah ke Makam Keramat
238 Views
Download Presentation

Motivasi berziarah ke Makam Keramat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MotivasiPeziarahkeMakamKeramat by: Fadh Ahmad Arifan MA Muhammadiyah 2 kota Malang

 2. Pendahuluan • Terdapatbangsayang gemarmendatangimakam yang dianggapkeramat. Yahudi (israel), Mesir, India, Jawadan Persia (iran). TernyatabangsaTurkijugapunyakebiasaandemikian. • Tiapkaumataubangsapunyaberagam motif saatziarahkeMakamkeramat.

 3. MotivasikeMakamkeramat

 4. Zionis-Israel • TiaptahunkemakamNabiyusuf di Nablus. merekamenggelarHauldanmengadakandoabersama. Sudahmenjaditradisi, orang Yahudiselalumemperingati haul paranabidanpemuka agama mereka (Tempo 5 juli 2011). • BakalcalonpresidenAmerikaseringmemintarestukekomunitasYahudi, merekaberkunjungketembokratapandanjugakemakamnya Theodor herzl.

 5. Mesir • Negeri yang identikdenganPiramidainibanyakdijumpaimakam-makam yang dianggapkeramat. • MisalMakamSyekhahmadRifa’i. Makaminiberada di dalam Masjid Rifa’i, kata Hamka, di dalamnyaadahamparanpermadani yang tebal. • Di sanapemandanganorang-orang baca al-Quran denganmenghadapkemakam. Kemudianadaseoranggadis yang menangissambilbergulingguling di dekatibunya. Ternyatagadisitutelahberumurdanbelumadajuga orang yang meminangnya.

 6. Jawa • Di PulauJawaterdapatbanyakmakamKeramat. Yang ramaidikunjungiialahmakamWalisongo. • TradisikeMakamkeramatsudahberlangsungsejak era Sultan Agung. DiagemarkemakamSunantembayat. Diamenyuruhmakamitudilengkapidenganbangunan-bangunanmegah. • Para bangsawanBantenjugaacap kali berziarahkemakamleluhurnyayakniSunangunungJati.

 7. MakamSunanGunungJati

 8. Sumber air didekatMakam • Padaumumnya di makam-makam orang yang dianggapwalitersebutterdapatsebuahsumber air atausumur. Airnyadianggapkeramatdandiminumolehparapeziarah. • FenomenasepertiitumengingatkankitaakankonsepMerudan air “amerta” dalamkebudayaan India. TampaknyamerupakanwarisandaritradisiPra-Islam di Jawa.

 9. Turki • Ada tigamakamkeramat: • Pertama, makam Mustafa Kemal Atatürk (bapaksekularismeTurki) • Kedua, MakamJalaluddin Rumi (Penyair) • Ketiga, Makamnabikhidir di Antakya.

 10. Makam Rumi di Konya

 11. Kondisi & SuasanaMakam Rumi • Makam Rumi berdampingandenganPutranya, yakni sultan Walad. Makambermarmerbiruitutidaktelanjang, tapiditutupikain yang berhiaskanayat-ayatsuci Al-Quran dalambordiranbenangemas. Kainitumerupakanhadiahdari Sultan Abdulhamid II pada 1894 (Republika 20 Maret 2012) • Tiaptanggal 17 Desember, ribuanparapengagumnyamelakukanperayaanmengenangwafatnya sang penyair. Orang-orang tampakmenengadahkantangan, berdoabagi sang 'Maulana'.

 12. KemakamKeramat, Ghuluw? • KebiasaanziarahkeMakamkeramatsepertiiniharusdihentikan, jelassekaliperbuataninitergolongsikapghuluw (berlebih-lebihandalamperkara agama). SelainitudapatmerusakTauhidseseorang. • Ingatlahseruanayat al-Quran yang rutinkitabacadalamSholat 5 waktu, “KepadaEngkaulah kami menyembah, dankepadaEngkaulahkamumemohonpertolongan” (al-Fatihah: 5).