szkolenia dla nauczycieli szk podstawowych l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 492 Views
 • Uploaded on

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych Cele zajęć Po zajęciach uczestnik potrafi: przypisywać umiejętności do standardów, analizować wyniki sprawdzianu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
slide3

Cele zajęć

Po zajęciach uczestnik potrafi:

 • przypisywać umiejętności do standardów,
 • analizować wyniki sprawdzianu,
 • porównać wyniki kilku sprawdzianów,
 • formułować wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu,
 • planować prace uwzględniając wnioski z analizy wyników sprawdzianu.
plan szkolenia
Plan szkolenia
 • Sprawdzian w systemie edukacji.
 • Podstawy prawne.
 • Od oceniania wewnętrznego do zewnętrznego.
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych dla szkoły podstawowej a umiejętności kształtowane na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

2. Analiza wyników sprawdzianu.

 • Sposoby analizy wyników sprawdzianu.
 • Informacja o wynikach sprawdzianu 2005.
 • Analiza rozwiązań zadań zamkniętych.
 • Analiza rozwiązań zadań otwartych.
 • Porównanie wyników sprawdzianów z kilku lat.
 • Ranking umiejętności badanych na poszczególnych sprawdzianach ze względu na łatwość na sprawdzianach.

3. Wykorzystywanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego?

 • Wnioski do pracy z analizy rankingu wyników umiejętności badanych na poszczególnych sprawdzianach.
 • Doskonalenie strategii rozwiązywania zadań testowych.
  • Przykłady zadań o takiej samej treści, które w zależności od formy mają różny stopień trudności i badają różne umiejętności.
  • Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych.
  • Uwagi do sposobu rozwiązywania zadań otwartych.
 • Jak budować klasówki w „stylu” sprawdzianu?

4. Wnioski do pracy.

 • Wnioski do pracy szkoły.
 • Wnioski do pracy nauczyciela.
 • Podsumowanie.
slide6

Funkcje sprawdzianu

 • diagnostyczna
  • ocena umiejętności ucznia z zewnętrznej perspektywy,
  • dopełnienie oceniania wewnątrzszkolnego.
 • motywująca
  • dążenie do osiągania przez uczniów jak najlepszych wyników,
  • prowadzenie polityki oświatowej opartej na danych empirycznych.
 • kształtująca
  • poszukiwanie przez nauczycieli wspólnych obszarów - ponadprzedmiotowość
od oceniania wewn trznego do zewn trznego
Od oceniania wewnętrznego do zewnętrznego

ĆWICZENIE 1.

Podajcie przykłady takich umiejętności, które są oceniane w ocenianiu wewnątrzszkolnym, a nie są badane na sprawdzianie.

slide8

Zadania oceniania wewnątrzszkolnego

 • rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania oraz formułowanie oceny,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach w nauce i trudnościach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacjii metod pracy.
slide9

Zadania oceniania zewnętrznego

 • określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań,
 • diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia,
 • monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia,
 • dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną.
slide10

Zadania oceniania zewnętrznego

 • określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań,
  • W jaki sposób określane są jednolite dla wszystkich uczniów i szkół poziomy wymagań?
  • Jak te poziomy wymagań związane są z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi?
 • diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia,
  • Jakie umiejętności, kształtowane na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, są diagnozowane po szkole podstawowej?
 • monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnychi porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia,
  • Jak na podstawie wyników badania zewnętrznego uzyskiwane są informacje na temat jakości kształcenia?
  • Jakie informacje można uzyskać?
 • dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną.
  • Jakie wnioski do pracy szkoły, zespołu samokształceniowego oraz poszczególnych nauczycieli formułowane są na podstawie informacji zwrotnej z oceniania zewnętrznego?
standardy wymaga egzaminacyjnych dla szko y podstawowej a przedmioty matematyczno przyrodnicze
Standardy wymagań egzaminacyjnych dla szkoły podstawowej a przedmioty matematyczno-przyrodnicze

ĆWICZENIE 2.

Zaznaczcie w zestawie standardów (biuletyn str. 5-8) te umiejętności, które są kształtowane przede wszystkim na lekcjach z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych.

slide12

ĆWICZENIE 3.

Wybierzcie ze sprawdzianu „W wodzie” te zadania, które badają umiejętności, które są kształtowane przede wszystkim na lekcjach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

slide13

ĆWICZENIE 4.

Przeanalizujcie na przykładzie standardu 5.5oraz standardu 3.6, jakimi zadaniami badano te umiejętności (biuletyn str. 17 - 18, 22 - 23).

Zaproponujcie inne zadania badające umiejętności opisane w tych standardach.

analiza wynik w sprawdzianu
Analiza wyników sprawdzianu

Łatwość (p) jest to stosunek liczby uzyskanych punktówdo liczby punktów możliwych do uzyskania

slide16

Ćwiczenie 5.

   • Za poprawne wykonanie wszystkich zadań testu można było uzyskać40 punktów.
 • Co można powiedzieć o opanowaniu umiejętności badanych tym testem w poszczególnych klasach, jeśli uzyskały one następujące wyniki?
 • Podajcie, jakie wyniki mogli uzyskać uczniowie poszczególnych klas, aby były zgodne z podanymi liczbami charakterystycznymi dla wyników z tego testu.
slide20

Ćwiczenie 6.

 • Wskażcie na diagramie te słupki, które ilustrują łatwości zadań o charterze matematyczno-przyrodniczym.
 • Jakie informacje można odczytać z tabel i wykresu?
 • Jakich można dokonać porównań wyników Twojej szkoły z wynikami całej populacji?
slide22

Ćwiczenie 7.

Wybierzcie sobie jedno zadanie zamknięte o charakterze matematyczno - przyrodniczym (biuletyn, str. 32-44)i na podstawie analizy treści zadania oraz jego łatwości sformułujcie wnioski do pracy szkoły.

slide23

Zadanie 21. z testu „W wodzie”

26 uczniów pod opieką 2 nauczycieli zamierza zobaczyć ekspozycję w oceanarium, uczestniczyć w wykładzie oraz zwiedzić statek. Oblicz, ile trzeba zapłacić za wszystkie bilety dla całej grupy.

slide24

Zadanie 21. z testu „W wodzie”

Łatwość: 0,63

 • Kryterium I. Na podstawie cen jednostkowych uczeń ustala sposób obliczenia całkowitego kosztu zakupu. (0,70)
 • Kryterium II. Uczeń oblicza całkowity koszt zakupu. (0,56)
 • Kryterium III. Uczeń odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego wyniku zgodnego z warunkami zadania. (0,63)
slide26

Ćwiczenie 8.

Foliogram przedstawia etapy rozwiązania zadania otwartego 21. z testu „W wodzie”.

Przeanalizujcie przykładowe rozwiązania tego zadania (biuletyn, str.46 - 48) i określcie, jakie błędy popełniali uczniowie na poszczególnych etapach rozwiązywania tego zadania.

slide28

Porównanie wyników sprawdzianów z kilku lat

Przedziały punktowe wyników szkół w skali standardowej dziewiątki

slide29
Ćwiczenie 9.
 • Przyporządkujcie opis dydaktyczny wynikowi 28,50w poszczególnych latach.
 • Oto średnie wyniki pewnej szkoły w kolejnych latach:
 • 2002 - 32,41 pkt.
 • 2003 - 31,82 pkt.
 • 2004 - 28,74 pkt.
 • 2005 - 30,04 pkt.
 • Podajcie pozycję w skali staninowej wyniku tej szkoły w poszczególnych latach.
 • Zinterpretujcie wyniki szkoły.
ranking umiej tno ci badanych na poszczeg lnych sprawdzianach ze wzgl du na ich atwo
Ranking umiejętności badanychna poszczególnych sprawdzianach ze względu na ich łatwość

Jakie wnioski wynikają z analizyPrezentacji umiejętności kształtowanych na przedmiotach matematyczno–przyrodniczych, które na sprawdzianach uzyskały najniższą łatwość?

slide31

Spostrzeżenia z analizy Prezentacji umiejętności kształtowanych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, które na sprawdzianach uzyskały najniższą łatwość

slide32

Czytanie

 • Najtrudniejszym spośród zadań matematyczno-przyrodniczych badających umiejętność czytania okazało się zadanie, w którym uczeń wykorzystuje znajomość kierunków na mapie.
slide33

Pisanie

 • Z zadań sprawdzających umiejętność pisania, które były zamieszczone w testach w latach 2002 i 2003, wynikało, że opanowanie tej umiejętności było bardzo dobre.
slide34

Rozumowanie

 • Spośród zadań matematyczno-przyrodniczych sprawdzających poziom umiejętności przypisanych III kategorii standardów niższy wskaźnik łatwości miały zadania otwarte niż zamknięte.
 • Najtrudniejszym spośród zadań matematyczno-przyrodniczych badających umiejętność rozumowania okazały się na sprawdzianach zadania nieschematyczne, wymagające od ucznia argumentacji i oceny sensowności wyniku (Asia się pomyliła, Piekarz przekłamał).
 • Równie niski wskaźnik łatwości miały zadania wymagające odczytania, przetworzenia i zinterpretowania więcej niż dwóch informacji zamieszczonych w treści zadania (23/2002, 24/2004).
 • Przypuszczalnie rozdzielenie treści zadania i danych źródłowych innymi zadaniami podnosiło trudność zadania.
 • Trudność uczniom sprawiały te zadania, w których dane prezentowane były w różnych formach (tabela+diagram) (12/2004).
 • Problem sprawiło uczniom obliczanie pól figur i zamiana jednostek (23/2002; 24/2004; 23/2005). Zadania z określeniem wieku na podstawie danego roku były trudniejsze, jeśli w tekście wystąpiła w którymś miejscu notacja rzymska wieku, co sprawiło, że uczeń sugerował się tym zapisem (4/2004).
 • Pojęcie osi symetrii na poziomie kl. VI nie zostało jeszcze dobrze utrwalone (14/2005).
 • Zadania dotyczące pieniędzy były bardziej przystępne dla uczniów (22/2003; 21/2005) niż inne zadania na obliczanie różnych wielkości.
 • Rozpoznawanie figur i ich podstawowych własności zostało dobrze opanowane (2/2002; 5/2003, 12/2005. 13/2005).
slide35

Korzystanie z informacji

 • Ta umiejętność, badana tylko dwukrotnie na sprawdzianie przez zadania matematyczno-przyrodnicze, okazała się dobrze opanowana. (8/2005, 19/2005)
slide36

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 • Zadania na obliczanie pól figur z wykorzystaniem zamiany jednostek okazały się trudne (13/2004; 24/2004).
 • Umiejętność wykonywania obliczeń dotyczących czasu(i na innych niż dziesiątkowy systemach) została słabo opanowana (13/2002; 14/2003; 17/2003; 18/2003; 20/2003).
 • Obliczanie ułamka danej liczby oraz procentu danej liczby okazały się słabo opanowane (7/2004; 16/2002).
 • Przeliczanie skali było dla uczniów umiejętnością trudną (6/2004).
slide37
Jak wykorzystać wyniki sprawdzianów w planowaniu pracy zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego?
slide38
Ćwiczenie 10.
 • Korzystając z rankingu, wskażcie te z umiejętności, które mają najniższy wskaźnik łatwości.
 • Zastanówcie się, co może być przyczyną takich wyników.
 • W jaki sposób na poszczególnych przedmiotach można doskonalić umiejętności o najniższej łatwości?
r ne formy zada
Różne formy zadań

Najdłuższa trasa autobusową, jaką można znaleźć w rozkładach jazdy, jest trasą z Caracas do Buenos Aires. Liczy ona 9660 km. Podróż trwa 214 godzin, wliczając 12 godzin postoju w Santiago i 24 godziny w Limie.

 • Wersja WW:

Czas jazdy autobusem tą trasą (z pominięciem postoju) wyrażony w godzinach można opisać wyrażeniem

A. 214 + 12 + 24 B. 214 – 24 + 12 C. 214 – (24 + 12) D. 214 + (24 – 12)

 • Wersja LU:

Czas jazdy autobusem tą trasą (z pominięciem postoju) wyrażony w godzinach można opisać wyrażeniem ………………………………

 • Wersja RO:

Czas jazdy autobusem tą trasą (z pominięciem postoju) wyrażony w godzinach wynosi ………………………………….

strategie rozwi zywania zada zamkni tych
Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych
 • Strategia eliminacji i preferencji.

Uczeń kolejno odrzuca te odpowiedzi, które nie spełniają warunków zadania, począwszy od tych najbardziej odbiegających od warunków zadania do tych najbardziej zbliżonych.

 • Strategia sprawdzania warunków.

Uczeń sprawdza warunki zadania dla kolejnych zaproponowanych odpowiedzi.

 • Strategia otwierania

Uczeń rozwiązuje zadanie jak otwarte, a otrzymany wynik odszukuje wśród zaproponowanych odpowiedzi.

 • Łączenie strategii.
wnioski do pracy szko y
Wnioski do pracy szkoły

W planie pracy szkoły warto uwzględnić organizowanie próbnych sprawdzianów.

Dają one możliwość:

 • zaznajomienia się ucznia z konstrukcją arkusza sprawdzianu,
 • poznania warunków egzaminowania,
 • doskonalenia techniki wypełniania karty odpowiedzi, kodowania prac, właściwego gospodarowania czasem,
 • określenia umiejętności, które należy doskonalić.

Analiza wyników próbnych sprawdzianów jest źródłem informacji służącym podnoszeniu jakości pracy z badaną grupą uczniów, natomiast analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej pozwala podnosić jakość kształcenia kolejnych zespołów klasowych.

Analiza zewnętrznego badania wyników w klasach szóstych umożliwia:

 • porównanie wyników sprawdzianów w poszczególnych latach,
 • zestawienie wyników szkoły z wynikami szkół w gminie, w województwie, w kraju,
 • określenie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach.
wnioski do pracy nauczyciela
Wnioski do pracy nauczyciela

Nauczyciel powinien

 • zapoznać się z wynikami sprawdzianu,
 • dokonać analizy wyników pod kątem swojego przedmiotu,
 • uwzględnić wnioski z analizy w planie pracy z tym zespołem i następnymi,
 • konstruować sprawdziany przedmiotowe badające umiejętności opisane standardami,
 • doskonalić różne strategie rozwiązywania zadań,
 • przyzwyczajać uczniów do sytuacji egzaminacyjnej (dyscyplina czasowa).

Interdyscyplinarny charakter sprawdzianu wymaga współpracy nauczycieli w przygotowywaniu uczniów do sprawdzianu.