slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Wprowadzenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 514 Views
 • Uploaded on

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010–2012” Jadwiga Starnawska –Kasprzyk Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Ochrony Zdrowia al. Powstania Warszawskiego 10. Wprowadzenie . Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010–2012”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wprowadzenie' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010–2012”Jadwiga Starnawska –KasprzykUrząd Miasta Krakowa Biuro ds. Ochrony Zdrowiaal. Powstania Warszawskiego 10

wprowadzenie
Wprowadzenie

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010–2012”

 • został przyjęty Uchwałą Nr LXXXVII/1144/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r.
 • Program jest  kontynuacją Miejskiego Programu Ochrony „Zdrowy Kraków 2007 – 2009”, przyjętego Uchwałą Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004–2006”, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 3 grudnia 2003 r. Uchwałą Nr XXXIII/280.
 • Program jest kolejnym dokumentem o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych nakładających na samorząd obowiązek opracowania i realizacji programów w określonych dziedzinach funkcjonowania Miasta. Do najważniejszych z tych dziedzin należy zapewnienie mieszkańcom Krakowa właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Program stanowi rozwinięcie celów operacyjnych, zawartych w Strategii Rozwoju Krakowa, przyjętych Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXV/742/05 w dniu 13 kwietnia 2005 r.
wprowadzenie3
Wprowadzenie
 • Program wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych oraz organizację opieki zdrowotnej
 • Program zawiera:
  • diagnozę stanu zdrowotnego w Krakowie (stan zdrowia mieszkańców)
  • cele polityki zdrowotnej Gminy
  • wykaz programów profilaktycznych przyjętych do realizacji w latach 2010-2012
  • stan zasobów ochrony zdrowia w Krakowie (infrastruktura).
narz dzia u ywane do tworzenia programu
Narzędzia używane do tworzenia Programu:
 • konsultacja merytoryczna:
  • Zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia:
   • konsultanci województwa małopolskiego z wybranych dziedzin medycyny (między innymi: chirurgia ogólna, onkologia, medycyna rodzinna, endokrynologia, alergia, ginekologia i położnictwo; choroby zakaźne)
   • przedstawiciele samorządów zawodów medycznych (Okręgowa Izba Lekarska; Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych)
   • przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
   • przedstawiciele Rady Miasta Krakowa (właściwa ds. zdrowia komisja Rady)
narz dzia u ywane do tworzenia programu5
Narzędzia używane do tworzenia Programu:

Porozumienia dot. współpracy zawarte przez Prezydenta Miasta Krakowa z:

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003 r.)
 • Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (2005 r.)
 • Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną (2005 r.)
 • Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie (2006 r.)
narz dzia u ywane do tworzenia programu6
Narzędzia używane do tworzenia Programu:
 • Zadania Zespołu Konsultacyjnego:
  • przyjęcie (rekomendowanie) do realizacji programów istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia
  • koordynacja i nadzór nad programami profilaktycznymi realizowanymi przez Gminę
  • wypracowanie strategii samorządu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
narz dzia u ywane do tworzenia programu7
Narzędzia używane do tworzenia Programu:
 • konsultacje środowiskowe – proces opiniowania projektu Programu (zgłaszanie uwag i propozycji):
  • konsultanci województwa małopolskiego w poszczególnych dziedzinach medycyny (w tym konsultanci krajowi)
  • pracownicy naukowi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • samorządy zawodów medycznych
  • administracja publiczna oraz instytucje zajmujące się w Mieście ochroną zdrowia
narz dzia u ywane do tworzenia programu8
Narzędzia używane do tworzenia Programu:
 • konsultacje środowiskowe – proces opiniowania projektu Programu (c.d.):
  • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  • dyrektorzy szpitali zlokalizowanych na terenie Miasta
  • komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (w tym jednostki pomocy społecznej)
  • Rady i Zarządy Dzielnic Miasta Krakowa, jako jednostki pomocnicze Gminy
narz dzia u ywane do tworzenia programu9
Narzędzia używane do tworzenia Programu:
 • ocena uwarunkowań zdrowotnych (mierniki stanu zdrowia populacji Krakowa):
  • raporty o stanie zdrowia mieszkańców Krakowa za lata 2004 do 2009 (analiza epidemiologiczna i demograficzna)
 • udział Urzędu Miasta Krakowa (Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK), jako elementu wykonawczego - przygotowanie treści dokumentu oraz projektów aktów prawa: zarządzenia Prezydenta i uchwały Rady Miasta)
wykaz realizowanych miejskich program w zdrowotnych
Wykaz realizowanych miejskich programów zdrowotnych:
 • (15) miejskich programów zdrowotnych

- Program prewencji otyłości, miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia.

  • Program wczesnego wykrywania raka piersi.
  • Program prewencji raka prostaty.
  • Program profilaktyki raka jelita grubego.
  • Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet.
  • Program profilaktyki chorób układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej
  • Program profilaktyki astmy oraz chorób alergicznych.
  • Program profilaktyki stomatologicznej u dzieci.
  • Program profilaktyki wad postawy.
  • Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia.
  • Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”.
wykaz realizowanych miejskich program w zdrowotnych cd
Wykaz realizowanych miejskich programów zdrowotnych cd.:
 • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa
 • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w żłobkach i przedszkolach
 • Program poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych w szczególności w zakresie: szczepień ochronnych przeciw grypie, profilaktyki próchnicy oraz profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem
 • Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych
nak ady finansowe
Nakłady finansowe

W latach 2004-2009 na programy profilaktyczne Miasto Kraków przeznaczyło 18 082 028 zł.

Z programów w latach 2007-2009 skorzystało ponad 120 tysięcy osób. Poprawiła się dostępność do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oraz poziom satysfakcji pacjentów, stan infrastruktury technicznej ZOZ, podniosła się efektywność wykorzystania zasobów lokalnego systemu ochrony zdrowia. Dokonanie pełnej ewaluacji po okresie trzyletnim stanowiło punkt wyjścia do opracowania nowej, aktualnie realizowanej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010-2012".

W 2010 r. na realizację programów przeznaczono 2 321 300 zł.

W 2010 roku z programów skorzystało 31 141 mieszkańców Miasta Krakowa.

W 2011 r. na realizację programów przeznaczono 2 234 900 zł.

cechy programu profilaktyka i promocja zdrowia
Cechy Programu – profilaktyka i promocja zdrowia
 • zasada równości podmiotów publicznych i niepublicznych:
  • procedura konkursowa w trybie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (także dla szpitali miejskich)
  • dotacje na realizację wybranych programów zdrowotnych (również dla szpitali miejskich)
 • nadzór merytoryczny sprawują konsultanci województwa małopolskiego z poszczególnych dziedzin medycyny (autorzy programów i koordynacja ich realizacji przez świadczeniodawców)
cechy programu profilaktyka i promocja zdrowia14
Cechy Programu – profilaktyka i promocja zdrowia
 • zasada dostępności:
  • środki finansowe przekazywane są do różnych podmiotów zlokalizowanych na terenie Miasta
  • kryteria udzielenia świadczeń (godziny popołudniowe; dni wolne od pracy; odrębna informacja i rejestracja telefoniczna)
 • systematyczność (realizacja przez cały rok)
cechy programu profilaktyka i promocja zdrowia15
Cechy Programu – profilaktyka i promocja zdrowia
 • zasada pomocniczości:
  • Program stanowi uzupełnienie oferty Dzielnic Miasta Krakowa (18), jako jednostek pomocniczych Miasta (tzw. zadania priorytetowe Dzielnic, finansowane z budżetu Miasta)
  • uzupełnienie oferty krajowych programów zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia
cechy programu profilaktyka i promocja zdrowia16
Cechy Programu – profilaktyka i promocja zdrowia
 • monitorowanie i sprawozdawczość:
  • zadania koordynatorów programów (jako autorów i konsultantów województwa małopolskiego)
  • Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK posiada program komputerowy do elektronicznej sprawozdawczości internetowej, którego zadaniem jest bieżąca kontrola realizacji Programu przez świadczeniodawców (wdrożony od 2009 r.)
promocja programu
Promocja Programu:
 • plenerowe imprezy prozdrowotne dla mieszkańców:
  • Krakowskie Dni Zdrowia (ostatni weekend września):
   • „biała sobota” w przychodniach
   • Światowy Dzień Serca
   • podstawowe informacje i badania na Rynku Głównym w Krakowie (ok.10.000 świadczeń)
  • Nowohucki Dzień Zdrowia (pierwszy weekend lipca); pl. Centralny; ok. 5.000 świadczeń
  • pozostałe (Marsz Amazonek; dni poszczególnych Dzielnic Miasta)
promocja programu na lata 2010 2012
Promocja Programu na lata 2010–2012
 • informacja o programie
  • Całodobowy Telefon Informacji Medycznej (12 661 22 40) finansowany ze środków Miasta
  • serwis internetowy:
   • Miejska Prezentacja Internetowa www.krakow.pl
   • Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl
promocja programu na lata 2010 201219
Promocja Programu na lata 2010–2012
 • Urząd Miasta Krakowa wydaje informator o Programie i miejscach wykonywania badań
 • ulotki i naklejki informacyjne
 • lokalne środki masowego przekazu (TVP „Magazyn medyczny”, prasa lokalna, w tym codzienna, kampania w Telewizji M)
uwagi ko cowe
Uwagi końcowe

Nowatorstwo prezentowanego rozwiązania:

 • planowanie trzyletniej realizacji programów zdrowotnych
 • uniknięcie formalno-prawnej procedury przeprowadzania postępowania konkursowego co rok
 • ewaluacja po okresie rocznym i możliwość wprowadzania zmian korygujących sposób realizacji
 • dokonywanie pełnej ewaluacji po okresie trzyletnim, która będzie stanowić punkt wyjścia do opracowania nowej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015”
uwagi ko cowe21
Uwagi końcowe
 • oczekiwane efekty realizacji Programu:
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców
  • poprawa wskaźników zdrowotnych w zakresach, w których dotychczas jej nie uzyskano
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów lokalnego systemu ochrony zdrowia
  • poprawa infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej
oczekiwane efekty realizacji programu
oczekiwane efekty realizacji Programu:
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej
 • poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów
miejski program ochrony zdrowia psychicznego 2010 2012
Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2012

W dniu 16 grudnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXXVIII/1173/09 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010–2012

Program ten, został opracowany na podstawie propozycji przedstawicieli różnych podmiotów i instytucji działających w obszarze zdrowia publicznego na terenie Miasta Krakowa, będąc przedmiotem konsultacji społecznych.

Program jest nadzorowany przez Zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia psychicznego na lata 2010-2012.

programy realizowane w ramach miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2010 2012
Programy realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010–2012 :
 • Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych pn. „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego”, autorem jest dr Krzysztof Walczewski, konsultant województwa małopolskiego w dziedzinie psychiatrii, skierowany jest do nie zdiagnozowanych dorosłych mieszkańców Miasta Krakowa, pozwala rozpoznać kryzys psychiczny oraz jemu zapobiegać.
 • Program profilaktyki zaburzeń psychicznych związanych z kryzysem dorastania pn. „Wsparcie w procesie dorastania”, autorem jest Prof. Jacek Bomba, konsultant województwa małopolskiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, skierowany jest do I i II klas gimnazjalnych, pozwala rozpoznać kryzys psychiczny u młodzieży oraz jemu zapobiegać.
nak ady finansowe25
Nakłady Finansowe
 • W roku 2010 na realizację Programu przeznaczono 116 340 zł.
 • W roku 2010 z Programu dla dorosłych skorzystało 227 osób.
 • W roku 2010 z Programu dla młodzieży skorzystało 1571 osób.
slide26
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Jadwiga Starnawska-Kasprzyk

Kierownik w Biurze ds. Ochrony Zdrowia

Urzędu Miasta Krakowa