Download

INSTRUCTAJ PROTEC ŢIA MUNCII


Advertisement
/ 58 []
Download Presentation
Comments
ziven
From:
|  
(1330) |   (0) |   (0)
Views: 391 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
INSTRUCTAJ PROTEC ŢIA MUNCII. Declaraţia de la Luxemburg asupra Promovării Sănătăţii la Locul de Muncă în Uniunea Europeană.
INSTRUCTAJ PROTEC ŢIA MUNCII

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instructaj protec ia muncii l.jpgSlide 1

INSTRUCTAJPROTECŢIA MUNCII

Declara ia de la luxemburg asupra promov rii s n t ii la locul de munc n uniunea european l.jpgSlide 2

Declaraţia de la Luxemburg asupra Promovării Sănătăţii la Locul de Muncă în Uniunea Europeană

 • Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă reprezintă eforturile combinate ale angajaţilor, ale conducătorilor acestora şi ale societăţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a oamenilor la locurile de muncă.

 • Acest lucru poate fi obţinut prin combinarea:

 • Îmbunătăţirii organizării muncii şi a mediului de la locul de muncă

 • Promovării participării active

 • Încurajarea iniţiativei personale

Legisla ia n domeniul securit ii i s n t ii n munc l.jpgSlide 3

Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Legisla ia n domeniul securit ii i s n t ii n munc4 l.jpgSlide 4

Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • Constituţia României 2003

 • Legea 53/2003, Codul muncii

 • Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată

 • O.M.- MMPS nr. 388/1996 - privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 90/1996, publicat in M.O. nr. 249/1996

 • Normele generale de protecţie a muncii ed. 2002

Slide5 l.jpgSlide 5

 • NSSM[1] nr. 37 pentru prelucrarea automata a datelor

  [1] NSSM = Norme specifice de securitate a muncii

 • NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice

 • NSSM nr. 57 pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor

 • NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei în medii normale

 • ORDIN nr. 599/1998 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Slide6 l.jpgSlide 6

 • NSSM pentru diverse activităţi specifice din agricultură, construcţii, transporturi, sectorul sanitar etc.

 • O.G nr.2 /2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în M.O. 410/2001

 • O.M.- MI nr. 775/98 -pentru aprobarea Normelor Generale de PSI

 • Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 426/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr.. 78/2000 privind regimul deşeurilor

L i s t a principalelor amenzi contraven ionale aplicate de inspectorii de munc l.jpgSlide 7

L I S T Aprincipalelor amenzi contravenţionale aplicate de inspectorii de muncă

Amenzi aplicate de to i inspectorii de munc l.jpgSlide 8

Amenzi aplicate de toţi inspectorii de muncă

 • de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:*Refuzul unui angajator de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de inspectorii de muncă, la termenele stabilite de aceştia;

 • de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:*Împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite controlul.

Amenzi n domeniul securit ii i s n t ii n munc l.jpgSlide 9

Amenzi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:*Nerealizarea la termen a măsurilor dispuse de inspectorii de protecţie a muncii cu ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă (art. 20 din Legea 108/1999);

Slide10 l.jpgSlide 10

 • de la 3.500 RON la 7.000 RON pentru:*Desfăşurarea de activităţi fără autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii. Încălcarea altor reglementări legate de autorizaţia de funcţionare;*Împiedicarea accesului inspectorului de protecţia muncii la orice loc de muncă pentru control sau prelevări de probe de produse sau materiale (art. 41, al. 3 din Legea 90/1996 republicată);

Slide11 l.jpgSlide 11

 • de la 3.000 RON la 6.000 RON pentru:*Neorganizarea activităţii de protecţiei muncii conform normelor în vigoare;*Utilizarea de echipamente tehnice care nu corespund normelor de securitate a muncii sau care nu sunt certificate din punct de vedere al securităţii muncii;*Neacordarea echipamentelor individuale de protecţie sau neînlocuirea celor uzate sau distruse;*Neîndeplinirea obligaţiilor patronului pe linie de protecţiei muncii (art. 41, al. 4 din Legea 90/1996 republicată);

Slide12 l.jpgSlide 12

 • de la 2.500 RON la 5.000 RON pentru:*Neîndeplinirea obligaţiilor patronului pe linie de protecţiei muncii (neluarea măsurilor prevăzute de norme şi alte reglementări cu privire la compartimentul de protecţia muncii, propaganda protecţiei muncii, selecţia, instruirea şi perfecţionarea personalului, etc);*Neacordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare;

Slide13 l.jpgSlide 13

 • de la 2.500 RON la 5.000 RON pentru:

  *Nerespectarea măsurilor de siguranţă privind lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase, căminelor şi golurilor, utilizarea instalaţiilor de sudare şi a recipienţilor sub presiune, revizia şi repararea echipamentelor tehnice, exploatarea mijloacelor de transport şi a celor de ridicat, etc. (art. 41, al. 5 din Legea 90/1996 republicată);

Slide14 l.jpgSlide 14

 • de la 2.000 RON la 4.000 RON pentru:*Neprevederea clauzelor pe linie de protecţiei muncii în contractele individuale de muncă, contractele colective şi regulamentele de organizare şi funcţionare;*Modificarea stării de fapt după producerea accidentelor de muncă;*Expunerea la pericol a propriei persoane sau a altor persoane participante la procesul de muncă;*Neoprirea lucrului la apariţia unei stări de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

Slide15 l.jpgSlide 15

 • de la 2.000 RON la 4.000 RON pentru:

  *Necomunicarea de îndată la ITM a accidentelor de muncă;*Încălcarea reglementărilor privind timpul de muncă, munca în schimburi, intensitatea muncii, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi circulaţie, părăsirea echipamentelor tehnice aflate în funcţiune (art. 41, al. 6 din Legea 90/1996 republicată);

Slide16 l.jpgSlide 16

 • de la 1.000 RON la 2.000 RON pentru:*Neînsuşirea şi nerespectarea normelor şi reglementărilor din domeniul protecţiei muncii;*Necomunicarea de îndată la ITM a accidentelor de circulaţie care au avut ca victime persoane aflate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;*Necercetarea şi neînregistrarea accidentelor de muncă;

Slide17 l.jpgSlide 17

 • de la 1.000 RON la 2.000 RON pentru:

  *Accesul persoanelor neautorizate la locuri de muncă cu pericol deosebit;*Neîntocmirea sau netrimiterea la termen la ITM a situaţiilor sau rapoartelor în domeniul protecţiei muncii; (art. 41, al. 7 din Legea 90/1996 republicată);

 • de la 1.500 RON la 2.500 RON pentru:*Încălcarea prevederilor art. 8 conform O.U. 99/2000.

Amenzi n domeniul rela iilor de munc l.jpgSlide 18

Amenzi în domeniul relaţiilor de muncă

 • de la 300 RON la 1.000 RON pentru:*Refuzul angajatorului de a elibera la cererea salariatului un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate (art. 276, al. 1 lit. b din Legea 53/2003);

Slide19 l.jpgSlide 19

 • de la 5.000 RON la 10.000 RON pentru:*Prestarea activităţii in zile de sărbători legale, necompensarea cu timp liber corespunzător in următoarele 30 de zile, acordarea unui spor la salariu de bază ce nu poate fi mai mic de 100%, salariaţilor care au prestat activitate în zilele de sărbători legale (art. 276, al. 1 lit. f din Legea 53/2003);

Slide20 l.jpgSlide 20

 • de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:*Împiedicarea în orice mod de către un angajator persoană fizică sau juridică, a inspectorilor de muncă să-şi exercite controlul (art. 20 din Legea 108/1999 modificată prin H.G. 238/2002);

 • de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:*Refuzul unui angajator persoana fizică sau juridică de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de inspectorul de muncă la termenele stabilite de acesta.

Slide21 l.jpgSlide 21

 • de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:*Refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organului de control sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate (art. 16 din Legea 130/1999 modificată prin H.G. 238/2002);

 • de la 2.000 RON la 5.000 RON pentru:*Neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă (art. 10 al. 1 lit. a din H.G. 247/2003);

Infrac iuni l.jpgSlide 22

Infracţiuni

 • *  Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională.- se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la2ani sau cu amendă potrivit art.35 din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 republicată

Slide23 l.jpgSlide 23

 • *  Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională.- se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3ani sau cu amendă potrivit art.36 din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 republicată

Slide24 l.jpgSlide 24

 • *  Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională.- se pedepseşte cu închisoare de la 3luni la un an sau cu amendă potrivit art.37 din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 republicată

Slide25 l.jpgSlide 25

 • *  Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională.- se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă potrivit art.38 din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 republicată

Slide26 l.jpgSlide 26

 • *  Repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora.

 • - se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă potrivit art.39 din Legea protecţiei muncii nr.90/1996 republicată

 • Dacă aceste fapte au fost săvârşite din culpă, minimul şi maximul special al acestor pedepse se reduc la jumătate.

Slide27 l.jpgSlide 27

 • *  Încasarea de către angajator de la salariaţi a contribuţiei datorate, potrivit legii pentru pensia suplimentară, a contribuţiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi a contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate şi nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.- Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă potrivit art.20 din Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările ulterioare.

Norme de protec ia muncii l.jpgSlide 28

Norme de protecţia muncii

Care sunt sarcinile angaja ilor din punct de vedere al protec iei muncii art 12 din ngpm 2002 l.jpgSlide 29

Care sunt sarcinile angajaţilor din punct de vedere al protecţiei muncii(art. 12 din NGPM/2002)

Angajaţii şi ucenicii, elevii şi/sau studenţii în practică trebuie:

 • să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

 • să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;

Slide30 l.jpgSlide 30

 • să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie, de alţi angajaţi sau de ucenicii, elevii şi/sau studenţii în practică;

Slide31 l.jpgSlide 31

 • să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

 • să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă;

 • să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

Slide32 l.jpgSlide 32

 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;

 • să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

Sarcinile i obliga iile profesorului l.jpgSlide 33

Sarcinile şi obligaţiile profesorului

Profesorul răspunde de respectarea legislaţiei şi a normelor de securitate a muncii în cadrul spaţiilor de învăţământ, cabinete, laboratoare, ateliere, săli de gimnastică şi a celorlalte locuri de muncă

din raza sa de activitate, având următoarele sarcini şi obligaţii:

 • în cabinete, laboratoare, ateliere, spaţii de învăţământ şi celelalte locuri de muncă să afişeze, în dreptul fiecărei maşini, instalaţii sau utilaj, instrucţiuni de folosire a acestora şi de protecţie a muncii;

Slide34 l.jpgSlide 34

 • să întocmească instrucţiuni proprii de protecţie a muncii specifice locurilor de muncă, în funcţie de caracteristicile aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor existente, precum şi de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea respectivă; pentru utilajele şi maşinile noi, care nu au prevederi în normele generale de protecţie a muncii, se vor elabora instrucţiuni proprii, iar la locurile de muncă se vor afişa tăbliţe avertizoare şi afişe sugestive;

 • să efectueze instructajul de protecţie a muncii potrivit normelor a măsurilor de protecţie specifice locurilor de muncă respective;

Slide35 l.jpgSlide 35

 • să asigure însuşirea de către elevi a cunoştinţelor şi formareadeprinderilorpractice profesionale cu respectarea normelor de protecţie a muncii, să nu admită la lucru nici o persoană care nu a fost instruită, sau care nu şi-a însuşit cunoştinţele necesare de protecţie a muncii;

 • să asigure o bună funcţionare a dispozitivelor de protecţie, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, răspunzând de aplicarea tuturor măsurilor de apărare individuală la locurile de muncă;

Slide36 l.jpgSlide 36

 • să interzică elevilor părăsirea sau schimbarea locului de muncă fără aprobarea conducătorului de lucrări; în timpul pauzelor se vor respecta prevederile regulamentului de ordine interioară, privitor la circulaţia şi staţionarea persoanelor în cadrul unităţilor didactice de instruire;

 • să anunţe conducerea instituţiei de învăţământ în legătură cu orice accident de muncă.

Instructajul de protec ie a muncii l.jpgSlide 37

Instructajul de protecţie a muncii

Instructajul de protec ie a muncii38 l.jpgSlide 38

Instructajul de protecţie a muncii

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează de cei care organizează, controlează şi conduc munca şi activităţile şcolare şi extraşcolare. Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

Slide39 l.jpgSlide 39

Instructajul de protecţia muncii constă din:

 • a) Instructajul introductivgeneralse face personalului angajat şi ucenicilor, elevilor şi/sau studenţilor la începutul anului şcolar şi ori de câte ori se trece la o activitate diferită de cea pentru care au fost instruiţi în anul respectiv.

  Instructajul se efectuează de către conducătorul de lucrări (profesor, inginer, maistru-instructor, tehnician ş.a.).

  În instituţiile de învăţământ în care este organizat cabinet de protecţia muncii, instructajul se va desfăşura în acest cabinet.

Slide40 l.jpgSlide 40

În cadrul instructajului introductiv general se vor prezenta, în principal, cunoştinţe privind:

 • importanta cunoaşterii şi respectării normelor de securitate şi igienă a muncii: drepturi, obligaţii, importanţa respectării disciplinei la locul de muncă;

 • semnalizarea de securitate în incinta instituţiei, întreprinderii, circulaţia la locul de muncă şi în cadrul atelierului;

 • cunoaşterea locurilor cu pericol de explozii, incendii etc. şi a interdicţiilor pentru aceste locuri;

Slide41 l.jpgSlide 41

 • reguli privitoare la transportul, manipularea şi depozitarea materialelor cu indicarea limitelor greutăţilor admise (tab. 2 din NGPM) pe sexe şi categorii de vârstă, poziţii ergonomice corecte la ridicarea şi transportul manual al greutăţilor etc.;

 • reguli privitoare la manipularea şi transportul materialelor inflamabile, explozibile şi toxice (NSPM[1] 57);

 • reglementările în vigoare privind acordarea echipamentului de protecţie ori a echipamentului de lucru, importanţa şi obligativitatea folosirii acestuia

Slide42 l.jpgSlide 42

 • (se întocmeşte o listă internă de dotare cu echipament individual de protecţie (EIP) în conformitate cu prevederile Normativului cadru de acordare şi utilizare a EIP aprobat prin Ordinul MMSSF 225/1995);

 • importanţa şi obligativitatea folosirii dispozitivelor de protecţie;

 • folosirea şi întreţinerea sculelor de mână;

 • interdicţia privind intervenţiile sau lucrul la maşini şi instalaţii în afara activităţii ce le-a fost stabilită sau a sarcinilor repartizate;

Slide43 l.jpgSlide 43

 • importanţa ordinii şi curăţeniei pe căile de acces şi la locul de muncă;

 • noţiuni generale de electrosecuritate, ventilaţie şi iluminat;

 • noţiuni de igiena muncii;

 • acordarea primului ajutor în caz de accidentare (accidente datorate curentului electric, şoc caloric, intoxicaţii, răni, fracturi, traumatisme interne etc.);

 • noţiuni generale privind prevenirea şi stingerea incendiilor etc.

Slide44 l.jpgSlide 44

În cazul vizitelor cu caracter didactic, făcute în grup de către elevi, instruirea va fi efectuată în prezenta tuturor acestor persoane, după care conducătorul grupului respectiv va semna fişa colectivă de instructaj (Anexa 82 la NGPM 2002) şi va da grupului dispoziţiile necesare privind păstrarea disciplinei pe toata durata vizitei.

 • b) Instructajul la locul de muncăse efectuează de către conducătorul locului de muncă respectiv (profesor, inginer, maistru-instructor, tehnician ş.a.) tuturor elevilor şi altor persoane care urmează să-şi desfăşoare activitatea în mod temporar sau permanent, la acest loc de muncă.

Slide45 l.jpgSlide 45

Durata instructajului la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară munca şi de complexitatea agregatelor.

 • c) Instructajul periodicse efectuează la locul de muncă de către conducătorul respectiv (profesor, inginer, maistru-instructor, tehnician): elevilor şi tuturorpersoanelor care îşi desfăşoară activitatea la acel loc de muncă şi are ca scop să reamintească normele de protecţie a muncii, să corecteze lipsurile manifestate şi să întărească disciplina în respectarea acestora.

Slide46 l.jpgSlide 46

Acest instructaj se va efectua folosind: demonstraţia practică, materiale sugestive şi documentare (grafice, fotografii, planşe cu aspecte concrete din activitatea colectivului etc.).

Intervalul dintre dou instructaje periodice l.jpgSlide 47

Intervalul dintre două instructaje periodice

 • Intervalul dintre două instructaje periodice pentru angajaţi va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile de muncă din instituţia de învăţământ. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul între 2 instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni.

 • Instructajul (general introductiv, la locul de muncă şi periodic) se va consemna în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj.

Verificarea nsu irii instructajului de protec ia muncii l.jpgSlide 48

Verificarea însuşirii instructajului de protecţia muncii

Verificarea însuşirii instructajului de protecţia muncii se face astfel:

 • pentru elevi de către şefii de catedră şi conducătorii de lucrări (profesor, inginer, maistru-instructor, tehnician etc.);

 • pentru personalul didactic, auxiliar, economic şi administrativ, de către conducătorul instituţiei de învăţământ;

 • pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ, de către împuterniciţi ai inspectoratului şcolar sau ai ministerului sau organului central în subordinea căruia funcţionează instituţia de învăţământ.

Semnalizarea de securitate l.jpgSlide 49

Semnalizarea de securitate

Slide50 l.jpgSlide 50

 • Semnalizarea de securitate reprezintă un ansamblu de reguli şi măsuri obligatorii aplicate în vederea atenţionării asupra riscurilor existente, care nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecţie sau măsuri de organizare a muncii. Se realizează conform prevederilor Ordinului MMSSF nr. 599/1998 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Marcaje l.jpgSlide 51

marcaje

Stresul vizual l.jpgSlide 54

Stresul vizual

Slide55 l.jpgSlide 55

Simptomele directe ale stresului vizualsunt:

 • ochi iritaţi;

 • senzaţia de arsură la nivelul ochilor;

 • vedere înceţoşată;

 • tensiune la nivelul ochilor;

 • dureri de cap;

 • ameţeli;

 • dificultăţi de focalizare;

 • miopie;

 • dublarea imaginii;

 • modificări în percepţia culorilor.

Slide56 l.jpgSlide 56

Simptomele indirecte ale stresului vizualpot include:

 • dureri la nivelul muşchilor şi oaselor ( gât, spate, umeri, încheietura mâinilor, degete );

 • oboseală fizică excesivă;

 • eficienţă vizuală scăzută în desfăşurarea activităţii.

  Din 1992, statele din Uniunea Europeană au promulgat legi naţionale referitoare la designul punctelor de lucru, la activită-ile curente şi la sănătatea şi protecţia lucrătorului, cu prevederi pentru protejarea vederii. În România nu există astfel de legi.

Slide58 l.jpgSlide 58

Documentare,realizare şi tehnoredactare:

Prof. Ioana-Mihaela Popescu


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro