INSTRUCTAJ P.S.I.

INSTRUCTAJ P.S.I. PowerPoint PPT Presentation


  • 2655 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NORME GENERALE de prevenire si stingere a incendiilor. Cai de acces, evacuare si interventie . Art. 23. - (1) Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate,

Download Presentation

INSTRUCTAJ P.S.I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. INSTRUCTAJ P.S.I.

2. NORME GENERALE de prevenire si stingere a incendiilor

3. Cai de acces, evacuare si interventie

4. Art. 24. - (3) Caile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel încât sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute. Art. 26. - (2) Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate.

5. Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor Art. 34. - (1) Dotarea agentilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face, dupa caz, pe baza scenariilor de siguranta la foc sau a analizei capacitatii de aparare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritatile abilitate prin lege. (2) Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede si i se asigura echipamentul si mijloacele de protectie adecvate, potrivit reglementarilor în vigoare.

6. (3) Echipamentul si mijloacele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa asigure protectia personalului de interventie la efectele negative ale agentilor care intervin în caz de incendiu (anexa nr. 2), precum si posibilitati de iluminat, de comunicare si de lucru în conditii de siguranta.

7. Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari Art. 37. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisa. (2) La utilizarea mijloacelor prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si întretinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

8. (3) Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 28 alin. (1) se interzice: a) utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa; b) functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare; c) functionarea fara sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate; d) întretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare; e) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;

9. f) executarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si necalificat. Art. 40. - (1) Fumatul în locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementari specifice sau prin dispozitii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis.

10. (2) Locurile (zonele) în care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice. (3) Locurile în care este permis fumatul se doteaza si, dupa caz, se marcheaza.

11. Art. 45. - (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor. Art. 52. - Sunt obligatorii urmatoarele activitati: a) instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie; b) participarea salariatilor la instruirile si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor; c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate potrivit competentelor legale; d) asigurarea îndeplinirii la termen a masurilor de aparare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.

12. Art. 53. - În ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii împotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor si instalatiilor tehnologice, se stabilesc urmatoarele: a) instructiunile de aparare împotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform reglementarilor specifice; b) scenariile de siguranta la foc se pot elabora si pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate în exploatare, în vederea utilizarii concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de îmbunatatire a capacitatii de aparare împotriva incendiilor. Se recomanda ca aceste scenarii sa fie întocmite îndeosebi pentru constructiile si instalatiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu;

13. c) planurile de interventie se întocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, si la schimbarea profilului de activitate (destinatiei) agentilor economici si institutiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agentilor economici, precum si în alte situatii reglementate ori impuse de conditiile concrete privind apararea împotriva incendiilor; d) punerea în aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie în situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

14. Dispozitii finale Art. 54. - (1) Pe baza prezentelor norme generale si cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementari tehnice si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instructiuni, dispozitii, standarde. De asemenea, se vor întocmi planuri de interventie si se vor emite agremente tehnice, avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor. (2) În vederea asigurarii aplicarii în conditii optime a prevederilor reglementarilor tehnice si specifice, precum si a celorlalte acte prevazute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri îndrumatoare, manuale, studii si alte lucrari de specialitate, care vor fi avizate si aprobate de organele abilitate conform legii.

15. Art. 55. - Masurile de aparare si de interventie în cazul incendiilor în masa se stabilesc si se realizeaza conform dispozitiilor legale speciale pentru astfel de dezastre.

16. ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea împotriva incendiilor

17. Obligatii privind apararea împotriva incendiilor ART. 6 (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte în orice împrejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul. (2) Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

18. ART. 7 (1) In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, când si cât este rational posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum si a pompierilor.

19. Obligatiile patronului, utilizatorului si salariatilor ART. 19 (1) In sensul prezentei ordonante, prin patron se întelege persoana fizica cu atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca în numele persoanei juridice pe care o reprezinta. (2) Patronul are urmatoarele obligatii principale: a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

20. b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor; c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege; d) sa întocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

21. e) sa elaboreze instructiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca; f) sa verifice ca, atât salariatii, cât si persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor; g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea în aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare împotriva incendiilor; h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei în caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;

22. i) sa asigure întocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale în orice moment; j) sa asigure contractele, întelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, în caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate în ajutor; sa permita accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate; k) sa asigure si sa puna în mod gratuit la dispozitia fortelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;

23. l) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare împotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa; m) sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.

24. ART. 20 (1) Daca patronul nu-si poate îndeplini, cu mijloacele si personalul propriu, obligatiile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este obligat sa încheie contracte cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii sale, în care caz va asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizarii scopurilor propuse. (2) Patronii care detin parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze pentru îndeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta ordonanta, în vederea asigurarii masurilor de aparare împotriva incendiilor pentru ansamblul constructiei. ART. 21 (1) In toate cazurile, salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie sa aiba competenta profesionala si, dupa caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performanta prevazut de reglementarile specifice.

25. (2) Pentru salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat sa le acorde timpul necesar executarii atributiilor stabilite. ART. 22 (1) In sensul prezentei ordonante, prin utilizator se întelege orice persoana care foloseste un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispozitie pentru utilitate publica, în mod gratuit. (2) Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale: a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare împotriva incendiilor, stabilite si date, sub orice forma, de patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz; b) sa întretina si sa foloseasca, în scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producator.

26. c) sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau desfasoara, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 24. ART. 23 Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are în procesul muncii urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

27. c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; d) sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situatie pe care este îndreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atât cât îi permit cunostintele si sarcinile sale, în vederea realizarii masurilor de aparare împotriva incendiilor; f) sa acorde ajutor, atât cât este rational posibil, oricarui alt salariat aflat într-o situatie de pericol.

28. DISPOZITII GENERALE DE ORDINE INTERIOARA pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001

29. Fumatul Art. 62. - Fumatul este interzis, de regula, în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis, prevazute de prezentele dispozitii generale, precum si în: a) spatiile de cazare comuna; b) încaperile cu echipament electronic de calcul, masura, control si automatizare; c) încaperile centralelor termice; d) locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile;

30. Art. 64. - Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) . Art. 65. - La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamânt, gropi si se vor instala inscriptii "LOC PENTRU FUMAT". Art. 66. - Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor (coridoare, holuri etc.) se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).

31. Art. 67. - In locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplaseaza astfel încât sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotica si altele. Art. 68. - Depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisa. Art. 69. - Golirea scrumierelor si a vaselor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisa. Art. 70. - Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

32. Asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie Art. 79. - (1) Caile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementarilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atât ziua, cât si noaptea, de persoanele care le utilizeaza în caz de incendiu. (2) Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau la subsol ori la usile de acces catre spatii si încaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.

33. Marcaje

35. DISPOZITII GENERALE privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002

36. Categorii de instructaje si cerinte specifice Art. 6. - Categoriile de instructaje în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prin care se realizeaza instruirea la angajare ai instruirea periodica, sunt: a) instructajul introductiv general; b) instructajul specific locului de munca; c) instructajul periodic; d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune; e) instructajul special pentru lucrari periculoase; f) instructajul la conversia profesionala; g) instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei.

37. Art. 12. - Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au însusit nivelul minim de cunostinte prezentate în cadrul instructajului introductiv general. Art. 18. - Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin doua ore, având drept scop reîmprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobândite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Art. 19. - Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de patron.

38. Art. 20. - Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza activitatea de aparare împotriva incendiilor; b) obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati; c) riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si înlaturare a acestora; d) descrierea, functionarea, întretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie împotriva incendiilor, aflate în dotare; e) actiunea salariatilor în cadrul echipelor de interventie (raspuns) în caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.

39. Art. 23. - Intervalul dintre doua instructaje periodice se stabileste de catre patron, tinând seama de urmatoarele: - cel mult o luna (30 de zile) pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative; - 1-3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza în institutii publice; - 1-6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare, conducere si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei, precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale si a administratiei

40. publice centrale de specialitate si a institutiilor statului; - cel mult 6 luni pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar si elevi; - 12 luni pentru personalul tehnico-administrativ.

41. Înregistrarea si confirmarea instructajului Art. 42. - Instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin înscrisuri realizate, dupa caz, în fisa individuala de instructaj P.S.I., registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale de instruire. Art. 43. - Fisele individuale de instructaj P.S.I. se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele dispozitii generale.

42. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

43. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor Art.1.11. Organizarea apararii împotriva incendiilor în unitatile de educatie nationala se realizeaza printr-un ansamblu de masuri tehnico-organizatorice, constând în principal din: a. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialistilor cu atributii de coordonare, control si constatare a încalcarii legii în domeniul apararii împotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor concrete ce le revin astfel încât sa fie îndeplinite obligatiile prevazute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea si instruirea specifica;

44. b. instruirea periodica a salariatilor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor de lucru, a regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor curente, precum si a celor care trebuie respectate pe timpul executarii lucrarilor periculoase; c. organizarea echipelor de interventie în caz de incendiu, pe toata durata desfasurarii activitatilor didactice, cu precizarea nominala a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legatura cu: alarmarea si anuntarea incendiilor; alertarea fortelor de interventie proprii; alertarea fortelor cu care coopereaza; alertarea pompierilor militari; efectuarea operatiilor si manevrelor de actionare a functionarii sau întreruperii, dupa caz, a alimentarii cu electricitate, gaze sau energie

45. termica aferente si de punere în functiune a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor; evacuarea si salvarea persoanelor si a bunurilor materiale; executarea interventiei de stingere; d. dotarea si echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si mentinerea acestora în stare de functionare la parametrii proiectati; e. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatii.

46. Obligatii si raspunderi Cadre didactice, studenti si elevi Art. 1.39. Elevii, studentii si cadrele didactice sunt obligati sa cunoasca si sa respecte regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor din unitatea respectiva (de învatamânt si dupa caz, camin). Art. 1.40. În cazul în care iau cunostinta de nereguli privind apararea împotriva incendiilor în unitate, vor anunta imediat conducerea. Art. 1.41. Sa cunoasca semnalul de incendiu si modul de evacuare în conditii de ordine în caz de incendiu sau calamitati naturale.

47. Alarmarea si alertarea în caz de incendiu Art. 2.115. Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzatoare de semnalizare ( acustice si optice) care sa asigure anuntarea (alarmarea) personalului si alertarea serviciului de pompieri civili (atunci când exista). Totodata, se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp si a fortelor de interventie prevazute în planurile de interventie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.). Art. 2.116. Personalul va fi instruit pentru a cunoaste mijloacele de alarmare si alertare în caz de incendiu, precum si codul de semnale stabilit.

48. Instalatii de stingere a incendiilor Art. 2.133. Se va asigura în permanenta accesul la sursele de alimentare cu apa ( rezervoare, bazine, hidranti interiori si exteriori, statii de pompe, rampe de alimentare etc.), precum si la celelalte instalatii si mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzatoare.

49. marcaje

53. Instalatii utilitare aferente Art. 2.177. Sistemele, instalatiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, masinile si utilajele se exploateaza (utilizeaza) în conditiile prevazute în instructiunile puse la dispozitie de producatori ori furnizori sau în instructiunile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel încât ca nu creeze riscuri de incendiu. Se interzice folosirea acestora în urmatoarele împrejurari: cu improvizatii care sa prezinte risc de incendiu si/sau explozie; fara asigurarea protectiei la foc corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile existente în spatiul în care sunt utilizate; lasarea lor în functiune peste programul stabilit sau fara supraveghere, în cazurile în care instructiunile specifice interzic acest lucru.

54. Instalatii electrice Art. 2.181. Se interzice, în principal; înlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate; racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor; încarcarea instalatiei electrice ( conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisa; nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenta de trecere comparabila cu rezistenta ohmica a conductoarelor legate, sigure în timp si usor de verificat: neasigurarea aceluiasi nivel de izolatie ca si al conductoarelor la legaturile electrice;

55. supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune care nu fac parte din liniile de contact ce alimenteaza receptoare mobile si conductele electrice izolate liber, pe suporturi corespunzator alcatuite si dimensionate; nepregatirea suprafetelor de contact ale conductorilor înainte de executia legaturilor electrice prin mijloace adecvate; nelegarea corespunzatoare a conductoarelor la aparate, echipamente, masini, elemente metalice etc. Legarea corecta se face prin strângere mecanica cu suruburi, în cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu 10 mm˛ si direct sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale în cazul conductoarelor cu sectiuni egale sau mai mari de 16 mm2.La conductoarele care se leaga cu elemente mobile, legaturile se prevad cu elemente elastice cu suprafata striata;

56. lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontarii partiale a unei instalatii; folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct în prize; utilizarea prizelor, neprevazute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile (în depozitele si magaziile cu materiale combustibile); utilizarea receptorilor de energie electrica ( radiatoare, resouri, fiare de calcat, ciocane de lipit etc.) fara luarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau încaperea respectiva;

57. utilizarea lampilor mobile (portative ), alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate; folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajururilor) improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile; asezarea pe motoarele electrice, a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de mase plastice, lemne etc); utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice; folosirea în stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii, a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici; suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevazuta din fabricatie;

58. agatarea de, sau introducerea în interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel; Art. 2.183. Aparatele electrice portative (mobile ) se folosesc numai cu stecher si conductoare corespunzator izolate si în buna stare de functionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor. Art. 2.185. La terminarea programului de lucru, instalatia electrica va fi scoasa de sub tensiune cu exceptia iluminatului de siguranta si a instalatiei de alimentare a receptoarelor cu rol de siguranta la foc.

59. Art. 2.187. Tablourile electrice generale de distributie vor fi închise în permanenta cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si verificare. Încaperea si elementele tabloului vor fi în perfecta stare de curatenie ( fara praf, scame etc.). Pe partea interioara a tabloului general de distributie se afiseaza schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de necesitate sa poata fi identificata si întrerupta operativ alimentarea.

60. MASURI SPECIFICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR Art. 3.1. În salile de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi si sali de spectacole, expozitii nu se admite accesul unui numar mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în functie de destinatia constructiilor în care acestea sunt amplasate (gradinite, scoli primare, scoli gimnaziale, licee, scoli profesionale si postliceale, institutii de învatamânt superior ori alte categorii de cladiri publice). Art. 3.2. Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis în astfel de încaperi, precum si iluminarea cu flacara deschisa

61. Art.3.5. Covoarele, mochetele, presurile etc utilizate în aceste încaperi, pe holuri, coridoare, culoare si scari se fixeaza în pardoseala, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu. Art.3.6. La amplasarea mobilierului în aceste categorii de sali si încaperi se vor asigura culoare de circulatie corespunzator directionate si se va tine seama de recomandarile normativului de proiectare si cele ale prezentei norme. Art. 3.9. Cartile, cataloagele, manuscrisele, fisele etc. se depoziteaza în rafturi sau dupa caz în stive, în încaperi cu parametrii de mediu si nivele de performanta adecvate, astfel încât sa fie ferite de foc. Art. 3.10. Între rafturile sau stivele de depozitare se asigura spatii libere pentru accesul si evacuarea usoara în caz de necesitate.

62. Art. 3.11. Pentru exemplarele si/sau colectiile cu valoare deosebita (unicate, carti rare, carti de patrimoniu etc.) se va asigura o protectie deosebita, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea cu prioritate a acestora. Art. 3.15. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui mobilier în apropierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie cai de evacuare în caz de incendiu. Art.3.33. Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, resouri, fiare de calcat etc) în birouri, spatii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive si alte încaperi din aceste cladiri, precum si aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari, chibrituri, sau golirea scrumierelor în cosuri pentru colectat deseuri de hârtie.

63. Art. 3.57. Elevii si studentii, precum si personalul nou angajat, transferat ori detasat din alte unitati, înainte de începerea activitatii în atelierele si laboratoarele de lucrari practice vor fi instruiti în scopul însusirii, respectarii si aplicarii regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestor locuri de munca. Seful de laborator sau atelier raspunde de însusirea, respectarea si aplicarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitate. Art. 3.61. La locurile de activitate din aceste încaperi se afiseaza instructiuni si reguli specifice de prevenire si stingere a incendiilor si dupa caz, la intrarea în ateliere si laboratoare precum si în interiorul acestora se vor inscriptiona si monta indicatoare avertizoare de pericol.

64. Art. 3.64. Dupa terminarea lucrului responsabilul fiecarei încaperi (atelier, laborator) va controla daca : sunt închise robinetele de pe conductele de gaze; sunt închise bine buteliile de gaze; aparatele electrice sunt scoase din priza; ventilatia este în buna stare de functionare; focurile si alte surse de caldura sunt închise; deseurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlaturate si curatate; sunt stinse becurile de gaze, de lumina si întrerupte alte aparate care functioneaza cu gaze naturale sau GPL.

65. Art. 3.68. Se interzice blocarea ferestrelor laboratoarelor si atelierelor cu mobila, rafturi, diferite aparate, materiale,carti etc. care sa împiedice posibilitatea deschiderii rapide a ferestrelor pentru aerisire. Art. 3.79. Depozitarea substantelor chimice se face în functie de caracteristicile fizico-chimice ale acestora, astfel încât daca accidental intra în contact sa nu produca reactii care pot determina izbucnirea unor incendii. Art. 3.80. Se va asigura mentinerea în buna stare a etichetelor pe toate vasele si sticlele în care sunt pastrate substantele si produsele chimice. Art. 3.83. Se interzice blocarea cu aparate, mobilier, haine, halate etc a surselor de apa, a dusurilor din laboratoare, precum si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.

66. Art. 3.84. Se interzice lasarea instalatiilor, aparatelor, utilajelor în functiune, fara supraveghere. Art. 3.89. La terminarea programului de lucru se deconecteaza de la retea toate echipamentele de calcul electronic. Art. 3.92. În încaperile depozitelor, magaziilor si arhivelor pe lânga regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor precizate la cap.2 se vor respecta urmatoarele: depozitarea produselor, materialelor si bunurilor se face în functie de caracteristicile fizico-chimice si reactia acestora cu produsele de stingere, evitându-se pericolul aparitiei si propagarii incendiului;

67. la introducerea în depozite sau magazii a diverselor produse se va stabili clasa de periculozitate în care se încadreaza pentru a se depozita corespunzator; hârtia, cartile, documentele de arhiva se depoziteaza în stive sau rafturi, asigurându-se spatii, culoare pentru interventie în caz de incendiu; la depozitarea hârtiei, documentelor de arhiva în rafturi sau stive se vor asigura distante fata de corpurile de iluminat si alte instalatii, potrivit reglementarilor tehnice; Art. 3.100. Se interzice fumatul in depozite, magazii, arhive.

69. Instalatii de stingere a incendiilor: Hidranti exteriori Hidranti interiori Instalatii de stingere fixe sau mobile

70. Mijloace de prima interventie: Galeti Stingatoare Paturi antifoc

71. STINGATOARE

72. Fiecare profesor trebuie sa stie, unde se gasesc stingatoarele,cum se utilizeaza acestea,ce tip de stingator este propriu fiecarui tip de incendiu, ce tactica de stingere trebuie utilizata. De aceea informati-va unde sunt amplasate stingatoarele în scoala dumneavoastra ! Cititi indicatiile de folosire – pe cât posibil chiar acum si nu abia atunci când s-a produs incendiul ! Solicitati directorului scolii realizarea în scoala dumneavoastra a unui exercitiu practic în caz de incendiu pentru profesori, la care sa participe si directorul scolii, responsabilul cu P.S.I., pompierii militari si pompierii civili din localitate.

74. UTILIZAREA STINGATOARELOR

75. Incendiul trebuie atacat pe directia vântului.

76. Incendiul se stinge începând din fata focarului.

77. Dar: incendiile de materiale care se topesc sau curg se sting atacând de sus si spre spatele focarului.

78. Interventia se face utilizând în acelasi timp stingatoare suficiente si nu unul dupa altul.

79. Dupa stingerea incendiului controlati ca acesta sa nu se reaprinda.

80. Stingatoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor, stingatoarele utilizate vor fi reîncarcate.

81. RISC DE INCENDIU Riscul de incendiu la cladiri civile (publice ) este determinat, în principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calculul si de destinatia spatiului, încaperii, compartimentului de incendiu si cladirii. În functie de destinatia (functiunea) unor spatii si încaperi din cladirile civile (publice), acestea se încadreaza în urmatoarele riscuri de incendiu ( indiferent de densitatea sarcinii termice): mare: spatii în care se utilizeaza sau depoziteaza materiale ori substante combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme, etc.); mijlociu: spatii în care se utilizeaza foc deschis (bucatarii, centrale termice, oficii cu preparari calde, etc.) mic: celelalte încaperi si spatii.

82. În încaperile si spatiile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru întregul compartiment de incendiu sau cladire civila (publica), riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul acestora. La constructii de productie si/sau depozitare, riscul de incendiu are în vedere natura activitatilor desfasurate, caracteristicile de ardere ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice.

83. La aceste constructii (de productie si/sau depozitare) riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, astfel: categorii A si B de pericol de incendiu, respectiv posibilitati de incendiu si explozie volumetrica (risc foarte mare de incendiu); categoria C de pericol de incendiu, respectiv posibilitati de incendiu/ardere (risc mare de incendiu); categoria D de pericol de incendiu, respectiv existenta focului deschis sub orice forma în absenta substantelor combustibile ( risc mediu de incendiu); categoria E de pericol de incendiu, respectiv existenta unor materiale sau substante incombustibile în stare rece sau a substantelor combustibile în stare de umiditate înaintata, peste 80% (risc mic de incendiu).

84. CLASIFICAREA MATERIALELOR SI SUBSTANTELOR DEPOZITATE ( DUPA CLASA DE PERICULOZITATE )

85. Fara periculozitate Minereuri, produse si piese metalice (inerte) ciment, nisip, beton, materiale de constructii refractare, azbest; fructe, legume, carne; conserve în cutii metalice sau borcane; lichide incombustibile (inerte) etc., fara ambalaje (în vrac) sau în ambalaje incombustibile.

86. Cu periculozitate redusa A. Materiale din clasa P1: minereuri si alte materiale inerte în saci sau butoaie combustibile; piese metalice, elemente din beton, azbociment, pe palete din lemn; lichide incombustibile sau conserve în ambalaje incombustibile în navete sau ladite combustibile ori pe palete de lemn, etc. B. Materiale care se aprind greu, au o viteza redusa de ardere si nu au o putere calorica mare: aparate electrice;

87. obiecte executate din bachelita si rasini fenolice; melamina; piei brute; baloti de lâna (spalata si uscata); zahar brut si cereale în vrac sau în saci; produse de panificatie; tutun în butoaie. C. Lichide incombustibile inerte: lapte; apa minerala în butelii din plastic, cutii carton, etc.

88. Cu periculozitate medie A. Materialele din clasele P1 si P2, ambalate în cutii de carton B. Materiale cu combustibilitate medie (care nu se încadreaza în clasele P4 si P5) si cu putere calorifica cel mult 27.3 Mj/kg, în orice fel de ambalaje, cu exceptia celor din materiale plastice spongioase: mobila (fara garnituri din buret de cauciuc sau plastic) si obiecte masive din lemn;

89. bambus; butoaie din lemn goale (fara reziduuri periculoase); panouri din fibre de lemn; produse din ebonita; fibre animale (lâna, matase naturala, par, etc.) si fibre artificiale cu combustibilitate redusa (poliamidice, poliesterice, poliacrilice si polivinilice); tesaturi si confectii executate din asemenea fibre, fibre vegetale, toarse gros; saltele si perne (fara buret

90. de cauciuc sau materiale plastice); articole din piele; carti; papetarie; negru de fum (ambalat în saci sau granulat); amidon, faina de cereale, zahar cristalizat, paste fainoase si alte articole de bacanie, ambalate în pungi; tutun; ceai; legume uscate; grasimi, etc C. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 100 grade

91. Celsius, în ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton: vopsele de ulei in cutii, borcane, butoaie si similare; produse farmaceutice combustibile în cutii, bidoane, damigene, sticle etc.; lubrifianti si glicoli în butoaie sau bidoane; uleiuri vegetale în butoaie, sau sticle etc.

92. Cu periculozitate mare A. Materiale si produse din clasele P1 - P3, în ambalaje din materiale plastice spongioase; B. Materiale combustibile cu viteza mare de ardere cu putere calorifica mai mare de 27.3 MJ/kg, Indiferent de forma de ambalare: lemn în forma de tocatura si talas; fibre vegetale ( în, cânepa,bumbac); fibre artificiale cu putere calorifica mai mare de 27,3 MJ/kg;

93. confectii executate din asemenea fibre; saltele si plapumi cu umpluturi din buret, cauciuc sau materiale plastice; lemn în forma de tocatura si talas; fibre vegetale ( în, cânepa,bumbac); fibre artificiale cu putere calorifica mai mare de 27,3 MJ/kg; confectii executate din asemenea fibre; saltele si plapumi cu umpluturi din buret, cauciuc sau materiale plastice spongioase; fibre textile; vata; celuloza, carton;

94. hârtie; cauciuc brut sau prelucrat; materiale plastice si obiecte confectionate din acestea (alt fel decât sub forma de fibre) care nu sunt mentionate la clasa P3. C. Materiale si produse incombustibile care pot suferi deteriorari importante în urma actiunii temperaturilor înalte, a apei sau gazelor corozive, indiferent de natura ambalajelor: aparatura electrica si electronica având relee si contacte sensibile necapsulate ;

95. tuburi electronice; utilaje si aparate de înalta precizie; bijuterii; medicamente si produse cosmetice. D. Materiale si produse care sub efectul temperaturii degaja cantitati importante de gaze corozive, indiferent de natura ambalajelor: policlorura de vinil; teflon si rasini epoxidixe; acid clorhidric; clorura de var, etc.

96. E. Lichide combustibile din clasa P3, în ambalaje combustibile: lichide ambalate în bidoane de carton sau în bidoane sau canistre din materiale plastice. F. Lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate între 50 –100oC, în ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton: carburanti Diesel, motorina, pacura, smoala, uleiuri pentru actionari hidraulice si de ungere; uleiuri minerale; cerneala tipografica, etc.

97. Cu periculozitate deosebit de mare A. Materiale instabile care se pot descompune exploziv la temperatura naturala; materiale care pot exploda sub efectul încalzirii, frecarii, loviturii sau al socurilor de detonatie; obiecte pirotehnice, indiferent de modul de ambalare: acid acrilic; acid cianhidric nestabilizat; acid percloric anhidru; apa oxigenata concentrata; clorat de amoniu;

98. hidrazina anhidra; acetilena; acetiluri (de argint, cupru etc.); anhidra cromica; azotat de amoniu sau potasiu; azoturi; bicromat de amoniu sau potasiu; bioxid de clor;hiroxilamina; nitroetan; nitroceluloza uscata; peroxizi (de acetil, benoil, zinc); chibrituri de fosfor alb; corpuri pentru artificii.

99. B. Materiale care la contactul cu alte materiale pot da nastere la reactii explozive sau se pot aprinde: acetona; acid acetic; acid fluorhidric anhidru; amoniac; etilendiamina; peroxizi de potasiu sau sodiu, etc. C. Materiale susceptibile sa se autoaprinda: carton asfaltat în roluri (suluri); deseuri de cauciuc sau lâna; fosfor alb; etc.

100. D. Substante oxidante capabile sa initieze aprinderea materialelor combustibile la contactul cu acestea: acid azotic; acid clorhidric; acid sulfuric; brom; clor; iod; salpetru (azotat de potasiu), etc.

101. E. Materiale care sub efectul caldurii degaja cantitati mari de gaze combustibile sau toxice: acrilonitril; alcaloizi; amine; acetona; anilina; cloroform; clorura de metil; esteri; iod; iodati; sulfat de metil.

102. F. Materiale care în contact cu apa se aprind, degaja temperaturi capabile sa aprinda materialele combustibile din imediata vecinatate sau degaja gaze combustibile. G. Recipienti cu gaze comprimate: recipienti ficsi sau transportabili cu gaze sub presiune; recipienti de tip “Spray” . H. Substante sau materiale solide care au o putere calorifica mai mare de 33.6 MJ/kg sau caracterizate printr-o ardere deosebit de intensa.

103. Realizare si tehnoredactare: prof. Ioana-Mihaela Popescu C.N.Unirea Focsani Documentare: Prof. Ioana-Mihaela Popescu Ing. Dan Rosioru

104. SFÂRSIT

  • Login