Informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom
Download
1 / 28

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom. Školenie prev ádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov. Ing. Vladimír Benko Tel.: 048/4 3 7 4 1 3 1 e-mail: [email protected] Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom' - zarita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom

Školenie prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Ing. Vladimír Benko

Tel.: 048/4374 131

e-mail: [email protected]

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

Banská Bystrica, 21.10.2009


V chodisk tvorby informa n ho syst mu o nakladan s a obn m odpadom
Východiská tvorby Informačného systému o nakladaní s ťažobným odpadom

 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (21. 5. 2008)

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov MŽP SR (30. 9. 2008)

  • zlepšenie dostupnosti elektronických služieb

  • poskytovanie eSlužieb v užívateľsky prívetivej podobe

  • odstránenie duplicitného vyžadovania údajov, zdieľanie údajov

  • zlepšenie interoperability

 • Zákon NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (4. 11. 2008)

  • transpozícia Smernice EP a Rady 2006/21/ES)

  • § 16 Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom

 • Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom is
  Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom (IS)

  • definovaný v §16 zákona

  • pre užívateľov plniacich úlohy v zmysle zákona:

   • MŽP SR, SAŽP (prevádzkovateľ IS), ObÚŽP, KÚŽP, SIŽP

   • MH SR, HBÚ, OBÚ,

   • prevádzkovatelia

   • odborne spôsobilé osoby

   • obce – stavebné úrady

   • odborná a laická verejnosť

   • Európska komisia v rámci reportingu SR

  • ako rozľahlý IS v prostredí internetu s centralizovanou databázou a správou

  • ako súčasť informačných systémov verejnej správy

  • s bezplatným poskytovaním údajov do IS

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Ciele is
  Ciele IS (IS)

  • vytvoriť toky informácií pre plnenie reportingových povinností vo vzťahu k EK

  • vytvoriť toky informácií na zabezpečenie požiadaviek informovania o cezhraničných účinkoch

  • zabezpečiť informovanie verejnosti a jej zapojenie do rozhodovacích procesov

  • vytvoriť informačnú podporu pre plnenie povinností zúčastnených subjektov v procesoch

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Architekt ra is a datab za
  Architektúra IS a databáza (IS)

  • trojvrstvová:

   • dátová vrstva

   • aplikačná logika

   • tenký web klient prezentačnej vrstvy

  • databáza Oracle 10g

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Vecn trukt ra is
  Vecná štruktúra (IS)IS

  • Informácie a služby

   • Metainformácie a štatistika naplnenia

   • Dokumenty na stiahnutie - zákony, vyhlášky, metodické príručky, propagačné materiály

   • Formuláre a eSlužby

   • Najlepšie dostupné techniky (BAT)

   • Súvisiace projekty a weby

   • Mapové služby

   • Kontakty

  • Register dokumentov

   • Plány nakladania (§5)

   • Vydané povolenia (§7)

   • Súhrnné správy monitoringu a kontrol (§10)

   • Súhrnné správy reportingu (§18)

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Vecn trukt ra is1
  Vecná štruktúra (IS)IS

  • Register úložísk (vrátane kategorizácie)

   • prevádzkovaných

   • uzavretých a opustených (do 1.5.2012)

  • Register prevádzkovateľov

  • Register spôsobilých osôb

  • Register závažných havárií

  • Registrácia

   • Vstup do IS pre registrovaných užívateľov

   • Vstup do IS pre užívateľov bez registrácie

  • Administrátorský modul

   • Správa užívateľov a ich práv

   • Správa číselníkov

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Procesy
  Procesy (IS)

  • Základný proces

  • Evidencia žiadosti

  • Havarijné plány

  • Povoľovanie úložiska

  • Zaradenie úložiska do kategórie

  • Výstavba úložiska

  • Prevádzkovanie úložiska

  • Monitoring a kontrola

  • Uzatváranie úložiska

  • Účelová finančná rezerva

  • Prevencia zhoršenia stavu vôd a znečistenia ovzdušia a pôd

  • Výnimky

  • Tok dokumentov

  • Plán nakladania

  • Prevencia závažných havárií

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Typy dokumentov
  Typy dokumentov (IS)

  V – výzva

  Z – zápis

  Ž – žiadosť

  A – analýza

  I – informácia

  O – oznámenie

  P – plán

  Po – posudok

  R – rozhodnutie

  S – súhlas

  Spr - správa

  SO – stanovisko orgánu, obce

  SV – stanovisko verejnosti, pripomienky verejnosti

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Etapy tvorby is
  Etapy tvorby IS (IS)

  • Analýza s výstupmi (do 15.4.09):

   v Enterprise Architect-e a v HTML reporte

  • Business Process Model – procesný model podľa zákona s popisom vzťahov

  • Requirements Model – funkčné a nefunkčné požiadavky

  • Use Case Model – zoznam s popisom a scenármi použitia pre aktérov

  • Trace Model – slúži na zvýraznenie vzťahov medzi požiadavkami (REQ), prípadmi použitia (UC) a užívateľským rozhraním (GUI)

  • Class Diagram – diagram tried - objekty IS s popisom vlastností (atribúty), metód (operácie) a vzťahov

   vo formáte Case studio

  • Data Model – vychádza z Class diagramu, vytvára entity a vzťahy, je pripravený pre databázu Oracle 10g

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Etapy tvorby is1
  Etapy tvorby IS (IS)

  • Analýza s výstupmi (do 15.4.09):

   vo formáte MS Visio (vsd) a v HTML reporte z Visio

  • GUI – návrhy obrazoviek pre užívateľov a administrátorov, vzťahy medzi prípadmi použitia a obrazovkami, funkcie tlačidiel, rozbaľovacích menu, ...

  • Prípady použitia obsahujú základný popis, vstupné podmienky, scenáre a prepojenie na aktérov.

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Etapy tvorby is2
  Etapy tvorby IS (IS)

  • Vytvorenie Návrhu a vlastný vývoj IS (do 15.8.09):

  • Objektový model

  • Zdrojový kód návrhu

  • Komponentný model

  • Deployment Model na strane servera

  • Programovanie

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  Etapy tvorby is3
  Etapy tvorby IS (IS)

  • Testovanie a implementácia IS (do 12.10.09):

  • Testovanie IS informatické

  • Odovzdanie IS do testovacej prevádzky v SAŽP

  • Zapracovanie pripomienok z testovania

  • Finálne odovzdanie IS

  • Školenia užívateľov IS (do 19.10.09)

  • Dokumentácie (do 25.10.09):

  • Inštalačný, prevádzkový a užívateľský manuál

  • Technická dokumentácia k aplikáciám (programátorská a administrátorská)

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond
  ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! Prechodný fond

  Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond


  ad