slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah. Pedagogi Pengajaran Ugama PD 0202. KEPENTINGAN KAEDAH LAWATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UGAMA. Mu’minah Bte Hj Ibrahim 12DT067.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah' - yorick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Diploma TertinggiPerguruanUgamaSyariah

PedagogiPengajaranUgama

PD 0202

KEPENTINGAN KAEDAH LAWATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UGAMA.

Mu’minahBteHj Ibrahim

12DT067

slide2

قُلْ سِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْأَخِرَةَ ۚ إِنََّ اللَّهَ عَلىكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

 • Ertinya: Katakanlah! Berjalanlahdi (muka) bumi, makaperhatikanlahbagaimana Allah menciptakan (manusia) daripadapermulaannya, kemudian Allah menjadikannyasekalilagi. Sesungguhnya Allah MahaBerkuasaatassegalasesuatu. (Al-’Ankabut: 20)
slide3

PENGERTIANKAEDAH LAWATAN

 • Kaedahpengajaran yang dilaksanakandengancaramelakukankunjunganataulawatansambilbelajardiluarkelas. Melaluikaedahini guru dapatmemberikangambaran yang jelassecaralangsungtentangapa yang dilihatolehmurid-muridpadawaktulawatantersebut.
 • Kamusdewan - melawatsesuatutempatuntukjangkamasa yang tertentu.
slide5

SEBELUM MELAKUKAN LAWATAN

 • Tentukantujuanlawatanuntukdijelaskankepadamurid-murid.
 • Jelaskanapa yang patutdilakukanolehmurid-muriddalamlawatantersebut.
 • Sediakansoalan-soalan yang akanditanyakanselepaslawatantersebut.
 • Siapkansegalakeperluanuntukmelakukanlawatantersebutseperti:
 • Mintakebenarandaripadapihak yang dikunjungiterlebihdahulu.
 • Mintakebenarandaripadaibubapa / penjagamurid-muridsebelummelakukanlawatan.
 • Mengaturkanurusanpengangkutan.
 • Sediakanjadualdantempat yang akandilawatidansenarainamadankeramaianmurid yang akanikutserta.
 • Pastikantempat yang akandilawatiitusesuaidanmemberikesandalamprosespembelajarankepadamurid-murid.
 • Tetapkanmasa yang digunakandalamlawatantersebut.
 • Menetapkanteknik-teknik yang akandigunakanuntukmempelajariobjek yang tertentu.
 • Pastikankeselamatanmurid-muridsemasalawatanitudijalankan.
 • Pastikankeadaancuacadanmusim.
 • Pastikankeadaandisiplinmuridterkawal.
slide6

SEMASA LAWATAN

  • Memastikanmuridmengikutiarahan guru atauketuakumpulan.
  • Bersopan
  • Tidakmenimbulkankeadaanhuru-hara.
  • Memerhatikandanmempelajaridengantekuntentangobjek yang adapadawaktuitu.
slide7

SELEPAS LAWATAN

 • Berikanpeluangkepadamurid-muriduntukmenceritakanpengalaman yang diperolehidaripadalawatantersebut.
 • Bincangkanmasalah-masalah yang dialamisemasalawatandanberikancadanganuntukmengatasimasalah-masalahtersebut.
 • Membuatrumusandananalisistentanglawatantersebutdankeberkesanannya.
slide8

KEPENTINGAN

 • Seseorangguru akandapatmemberikanpengertiandenganlebihjelaskepadamurid.
 • Pengajarandanpembelajaransetiap guru akanmenjadilebihberkesandankukuh.
 • Memberipeluangkepadamuriduntukmerasaisendiripengalamanpembelajaran yang barusecaralangsung yang tidakakanpernahmerekarasakanataudapatkandidalamkelas
 • Dalamkaedahlawatancontohnyaketempat-tempat yang bersejarahmemberipeluangkepadamuriduntukmerasaidanmenyaksikansendiriwarisanhasilpeninggalannenekmoyangmereka.
 • Mempelajarisesuatu yang tidakbolehdibawakebilikdarjah.
 • MenurutAhmad Shallaby, menerusikaedahiniseorangitudapatbelajardaripadaramai guru.
slide9

TUJUAN

 • Untukmenambahkanilmuperngetahuanmelaluilawatan.
 • Pengetahuandanpengalaman yang merekaperolehiakandapatdipraktikkankeperingkat yang seterusnya.
 • Mengadakanlawatanketempat-tempat yang bersejarahcontohnyamuziumdapatmeningkatkankesedaranparapelajaruntuktidakmengulangikesilapan yang telahdilakukanolehorang-orang yang terdahulu.
 • Hasildaripadalawatantersebutakandapatmenanamkanminatmuriduntukmengetahuisejarahnegarakitasendiri.
 • Dapatmeningkatkanlagibakatataukemahiran yang adapadadirimurid-murid.
 • Dapatmenerapkandalamdirimurid-muriduntuklebihmenghargaiciptaan Allah danbersyukurdenganapa yang telahdianugerahkan.
slide10

KESIMPULAN

 • Menerusikaedahlawatanmuridmemperolehipengetahuandanpengalaman yang baru, dapatmemahamidenganmudah, meningkatkanlagikemahiran yang adadansebagainya.
ad