Diploma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah. Pedagogi Pengajaran Ugama PD 0202. KEPENTINGAN KAEDAH LAWATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UGAMA. Mu’minah Bte Hj Ibrahim 12DT067.

Download Presentation

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Syariah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diploma TertinggiPerguruanUgamaSyariah

PedagogiPengajaranUgama

PD 0202

KEPENTINGAN KAEDAH LAWATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UGAMA.

Mu’minahBteHj Ibrahim

12DT067


 • قُلْ سِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْأَخِرَةَ ۚ إِنََّ اللَّهَ عَلىكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

 • Ertinya: Katakanlah! Berjalanlahdi (muka) bumi, makaperhatikanlahbagaimana Allah menciptakan (manusia) daripadapermulaannya, kemudian Allah menjadikannyasekalilagi. Sesungguhnya Allah MahaBerkuasaatassegalasesuatu. (Al-’Ankabut: 20)


 • PENGERTIANKAEDAH LAWATAN

 • Kaedahpengajaran yang dilaksanakandengancaramelakukankunjunganataulawatansambilbelajardiluarkelas. Melaluikaedahini guru dapatmemberikangambaran yang jelassecaralangsungtentangapa yang dilihatolehmurid-muridpadawaktulawatantersebut.

 • Kamusdewan - melawatsesuatutempatuntukjangkamasa yang tertentu.


 • SEBELUM MELAKUKAN LAWATAN

 • Tentukantujuanlawatanuntukdijelaskankepadamurid-murid.

 • Jelaskanapa yang patutdilakukanolehmurid-muriddalamlawatantersebut.

 • Sediakansoalan-soalan yang akanditanyakanselepaslawatantersebut.

 • Siapkansegalakeperluanuntukmelakukanlawatantersebutseperti:

 • Mintakebenarandaripadapihak yang dikunjungiterlebihdahulu.

 • Mintakebenarandaripadaibubapa / penjagamurid-muridsebelummelakukanlawatan.

 • Mengaturkanurusanpengangkutan.

 • Sediakanjadualdantempat yang akandilawatidansenarainamadankeramaianmurid yang akanikutserta.

 • Pastikantempat yang akandilawatiitusesuaidanmemberikesandalamprosespembelajarankepadamurid-murid.

 • Tetapkanmasa yang digunakandalamlawatantersebut.

 • Menetapkanteknik-teknik yang akandigunakanuntukmempelajariobjek yang tertentu.

 • Pastikankeselamatanmurid-muridsemasalawatanitudijalankan.

 • Pastikankeadaancuacadanmusim.

 • Pastikankeadaandisiplinmuridterkawal.


 • SEMASA LAWATAN

  • Memastikanmuridmengikutiarahan guru atauketuakumpulan.

  • Bersopan

  • Tidakmenimbulkankeadaanhuru-hara.

  • Memerhatikandanmempelajaridengantekuntentangobjek yang adapadawaktuitu.


 • SELEPAS LAWATAN

 • Berikanpeluangkepadamurid-muriduntukmenceritakanpengalaman yang diperolehidaripadalawatantersebut.

 • Bincangkanmasalah-masalah yang dialamisemasalawatandanberikancadanganuntukmengatasimasalah-masalahtersebut.

 • Membuatrumusandananalisistentanglawatantersebutdankeberkesanannya.


 • KEPENTINGAN

 • Seseorangguru akandapatmemberikanpengertiandenganlebihjelaskepadamurid.

 • Pengajarandanpembelajaransetiap guru akanmenjadilebihberkesandankukuh.

 • Memberipeluangkepadamuriduntukmerasaisendiripengalamanpembelajaran yang barusecaralangsung yang tidakakanpernahmerekarasakanataudapatkandidalamkelas

 • Dalamkaedahlawatancontohnyaketempat-tempat yang bersejarahmemberipeluangkepadamuriduntukmerasaidanmenyaksikansendiriwarisanhasilpeninggalannenekmoyangmereka.

 • Mempelajarisesuatu yang tidakbolehdibawakebilikdarjah.

 • MenurutAhmad Shallaby, menerusikaedahiniseorangitudapatbelajardaripadaramai guru.


 • TUJUAN

 • Untukmenambahkanilmuperngetahuanmelaluilawatan.

 • Pengetahuandanpengalaman yang merekaperolehiakandapatdipraktikkankeperingkat yang seterusnya.

 • Mengadakanlawatanketempat-tempat yang bersejarahcontohnyamuziumdapatmeningkatkankesedaranparapelajaruntuktidakmengulangikesilapan yang telahdilakukanolehorang-orang yang terdahulu.

 • Hasildaripadalawatantersebutakandapatmenanamkanminatmuriduntukmengetahuisejarahnegarakitasendiri.

 • Dapatmeningkatkanlagibakatataukemahiran yang adapadadirimurid-murid.

 • Dapatmenerapkandalamdirimurid-muriduntuklebihmenghargaiciptaan Allah danbersyukurdenganapa yang telahdianugerahkan.


 • KESIMPULAN

 • Menerusikaedahlawatanmuridmemperolehipengetahuandanpengalaman yang baru, dapatmemahamidenganmudah, meningkatkanlagikemahiran yang adadansebagainya.


 • Login