projektowanie i zarz dzanie projektami mpa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektowanie i zarządzanie projektami MPA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Projektowanie i zarzadzanie projektami MPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Projektowanie i zarządzanie projektami MPA . Jerzy Kisielnicki. Zarządzanie projektami PLAN Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna Analiza Projektowanie Wdrażanie Doskonalenie. Literatura. Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 200 8

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektowanie i zarzadzanie projektami MPA' - yair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Zarządzanie projektami

PLAN

 • Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna
 • Analiza
 • Projektowanie
 • Wdrażanie
 • Doskonalenie
literatura
Literatura
 • Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 2008
 • Grudzewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, 2004
 • Kerzner; H. Zarządzanie projektami, Helion 2005
 • Mingus N. Zarządzanie projektami One Press 2002
 • Pawlak M., Zarządzanie projektami PWN 2006
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. , Zarządzanie projektami, PWE, 2003
 • Young T. L., Skuteczne zarządzanie projektami , One Press ,2006
 • Wysocki R.K., Mc Gary R.: Efektywnie zarządzanie projektami, Helion 2005
in ynieria informacyjna podstawy
Inżynieria informacyjna Podstawy
 • Warstwowe tworzenie zintegrowanych aplikacji
 • Koncentrowanie się na modelowaniu danych i funkcjach systemu jako podstawie procesu projektowania
dekompozycja funkcjonalna
Dekompozycja funkcjonalna

Podział procesu na podprocesy

System – Podsystemy – Funkcje- Moduły

Dekompozycja na takie zadania które będą możliwe do jednostkowej realizacji

procedura tworzenia aplikacji za o enia
Procedura tworzenia aplikacji założenia
 • Tworzenie planu całego systemu tzw IPS Information System Plan
 • Koncentracja na bazie danych
 • Podstawa analiza struktury organizacji
 • Podejście metodyczne – Top Down
procedura
Procedura
 • Potrzeby użytkownika
 • Plan systemu- IPS
 • Wyodrębnienie tzw. dziedzin zarządzania (naturalny podział wg. struktury rynek, pokrewieństwo procesów) – BA
 • Szczegółowa analiza dziedzin- BAA wynik dokładna analiza bazy danych
 • Projekt konkretnej aplikacji – BSD
 • Konstrukcja systemu i testowanie - BSC
model projektu
Model projektu

PS = { D, F, R}

Gdzie:

PS – projekt systemu

D - dane

F – funkcje systemu

R - relacje

poj cia
Pojęcia

Projektowanie systemu HR jest to zbiór logicznie uporządkowanych czynności mających na celu budowę HR

Metodyka projektowania jest to sformalizowany opis tych czynności. W budowie projektu HR stosujemy konkretne metody i techniki jak między innymi:PATERN, PERT, CPM

cel metodyki
Cel metodyki
 • Budowa spójnego planu
 • Dobra komunikacja pomiędzy klientem, realizatorami, ekspertami
 • Kontrola wykorzystania zasobów ( czas, pieniądze, ludzie)
 • Zarządzanie ryzykiem
parametry projektu
Parametry projektu

ZAKRES

CZAS KOSZT

REALIZACJI ( BUDŻET)

organizacja procesu projektowania
Organizacja procesu projektowania
 • Komitet Sterujący
 • Zespół kierownictwa taktycznego
 • Zespoły zadaniowe – kierowanie operacyjne
 • Struktury organizacyjne: liniowe, sztabowo liniowe, macierzowe, sieciowe
 • Outsorsing
etapy budowy projektu
Etapy budowy projektu
 • Badanie potrzeb – sformułowanie problemu
 • Analiza w tym modelowanie BIS
 • Projektowanie
 • Programowanie
 • Testowanie
 • Wdrożenie
 • Reenginering
model budowy systemu morrisa
Modelbudowy systemu Morrisa
 • Studium wykonalności projektu (Feasibility Study)
 • Planowanie i projektowanie (Planning and design)
 • Wykonanie ( Production)
 • Wdrożenie ( Turnover and startup)
zarz dzanie projektem
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zasady opracowane przez PMI (Project Management Institute) i obejmują zarządzanie:

Integracją, Kosztami,

Komunikacji, Zakresu,

Jakością, Ryzykiem,

Czasem, Ludźmi,

Dostawami.

rozk ad koszt w projektowania wg schindlera
Rozkład kosztów projektowania wg Schindlera
 • Analiza, projektowanie, programowanie, testowanie – 33%
 • Integracja z systemami już funkcjonującymi – 7 %
 • Usuwanie błędów , adaptacja- 18%
 • Rozwój systemu , koszty aplikacji w tym szkolenia 42%
rozk ad koszt w usuwania b d w
Rozkład kosztów usuwania błędów

Koszty

Koszt usunięcia błędu

Prawdopodobieństwo popełnienia błędu

Etapy projektu

podej cia stosowane do projektowania
Podejścia stosowane do projektowania
 • W zależności od uwzględnienia elementu czasu- diagnostyczne i prognostyczne
 • W zależności od metody działań: kaskadowa, ewolucyjna, przyrostowa, spiralna
model systemu idealnego tr jk t nadlera
Model systemu idealnego – Trójkąt Nadlera

Stan idealny

C

A’

B’

B*

A*

Stan obecny

B

A

model kaskadowy
Model Kaskadowy

Założenie:

Wszystkie wątpliwości rozwiązywane są na czas

Praktyka

Pogoń za jednoznacznym określeniem wszystkich elementów prowadzi do zwiększenia ryzyka i wzrost kosztów

procedura kaskadowa
Procedura kaskadowa
 • Proces projektowy odbywa się stopniowo.
 • Stosowana jest zasada sprzężenia zwrotnego, ponieważ nie znamy wszystkich elementów projektu często powracamy do etapu poprzedniego.
model ewolucyjny
Model Ewolucyjny

Cele stale ulegają zmianie stąd cały czas monitorowanie i korekta realizacji projektu

Projekt jest wielokrotnie modyfikowany i dostosowany do zmieniających się wymagań użytkownika jak i zmian warunków zewnętrznych

procedura ewolucyjna
Procedura ewolucyjna
 • Projektowanie nadążające za zmianami warunków i celów
 • Monitorowanie mające na celu określenie zmian warunków technicznych i zmian preferencji użytkownika
 • Stosowana wraz z podejściem prognostycznym
model przyrostowy
Model Przyrostowy

Dla całego systemu realizowane są łącznie:

Etapy wstępne jak: Wymagania i analiza

Etapy końcowe jak:Testy, instalacja i wdrożenie

Etapy środkowe realizowane są oddzielnie i rozłącznie w różnych okresach czasu

procedura przyrostowa
Procedura przyrostowa
 • Stosowana wtedy kiedy istnieją ograniczenia kadrowe i finansowe
 • Zespół projektowy jest przy dobrej organizacji pracy stale zajęty realizacją projektu
 • Klasyczny przykład na zastosowanie podejścia strukturalnego
model spiralny
Model Spiralny

Model realizowany jest w całości i sprawdzany Po fazie weryfikacji i testowania realizowany jest nowy system

Czas realizacji najdłuższy w porównaniu do pozostałych systemów i najbardziej kosztowny.

Stosowany dla rozwiązań sprzętowych

procedura spiralna
Procedura spiralna
 • Polega na opracowywanie tzw. prototypów
 • Każdy prototyp jest sprawdzany na drodze zastosowania metod symulacyjnych
 • Procedura składa się z : Planowania –Analizy ryzyka – Konstrukcji prototypu - Weryfikacji
geneza metodyki
GENEZA METODYKI

Metodyka PRINCE powstała w 1989 roku dzięki CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Została ona oparta na wcześniejszej metodyce, znanej pod nazwą PROMPT, a opracowanej przez Simpact System Ltd. w roku 1975. PROMPT został zastąpiony w 1989 roku metodyką PRINCE, kiedy to po raz pierwszy ją zaprezentowano. W chwili obecnej metodyka ta jest publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich.PRINCE jest marką zastrzeżoną przez CCTA.

co to jest prince 2
Co to jest Prince 2?

PRINCE 2 jest strukturalną metodyką oferującą organizacjom standardowe podejście do organizacji, zarządzania i kontroli przedsięwzięć. O jej wartości świadczą przedsięwzięcia zrealizowane z powodzeniem na całym świecie, jak również w Polsce (Telekomunikacji Polskiej S.A.)

Nazwa metodyki wywodzi się z angielskiego "PRojects IN Controlled Environments" (Przedsięwzięcia Realizowane w Kontrolowanych Środowiskach).

podstawow e w a ciwo ci metodyki prince ii
Podstawowe właściwości metodyki Prince II
 • Skupienie uwagi na ocenach według kryteriów biznesowych,
 • procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością,
 • zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem,
 • planowanie działań zorientowane na produkty,
 • dzielenie projektu na łatwo zarządzane etapy,
 • zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu,
 • ustalone procedury postępowania,
 • precyzyjny system dokumentowania,
 • elastyczność pozwalająca na zastosowanie do różnego rodzaju projektów.
za o enia
Założenia

PRINCE 2 dzieli każde przedsięwzięcie na zarządzane i kontrolowane etapy. Tym samym, kontrola oraz szacowanie kosztów i czasu realizacji nawet złożonych projektów są znacznie ułatwione. Ma na to również wpływ hierarchiczna struktura organizacyjna zespołu projektowego, sprzyjająca jednoznacznemu podziałowi obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne obszary przedsięwzięcia. Podejście to jest na tyle elastyczne, iż może być stosowane w niemal każdym przypadku.

korzy ci
Korzyści
 • PRINCE 2, dostarcza przejrzystych reguł komunikacji i podejmowania decyzji w ramach zespołu. Zorientowana na produkty, co ułatwia komunikację pomiędzy dostawcą oprogramowania, a klientem.
 • PRINCE 2 wspiera standard ISO 9001:2000 stanowiąc dobry fundament do budowania systemu zarządzania jakością w organizacji programistycznej
s abo ci
Słabości
 • Duża ilość dokumentacji. Organizacja musi ją opracować od podstaw, ponieważ PRINCE 2 definiuje jedynie zawartość poszczególnych dokumentów, nie dostarczając jednocześnie odpowiednich szablonów.
 • Proces planowania proponowany przez PRINCE 2 wymaga określenia czasu trwania i zakresu przedsięwzięcia już na jego początku.
problem do zastanowienia
Problem do zastanowienia
 • Jak dobrać metodę projektowania do realizacji konkretnego projektu?
 • Podejście obiektowe a projektowe różnice i podobieństwa
ad