Download

JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP


Advertisement
/ 74 []
Download Presentation
Comments
donat
From:
|  
(1123) |   (0) |   (0)
Views: 19 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP. dr Marian Krupa. Agenda:. Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD Zarządzanie jakością według Q-ERP – opis metodologiczny w zarysie.
JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP

 • dr Marian Krupa

Slide 2

Agenda:

 • Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji

 • Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP

 • Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD

 • Zarządzanie jakością według Q-ERP

 • – opis metodologiczny w zarysie

Slide 3

 • Jakość a zarządzanie

 • – w poszukiwaniu definicji

Slide 4

Jakość?

 • Rozróżniamy różne koncepcje:

 • (łac. qualitas) pewien stopień doskonałości [Platon, Cyceron].

 • Zgodność z normami prakseologicznymi (efektywność i skuteczność) [Kotarbiński].

 • Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk].

 • Sposób (metoda) zarządzania [Feigenbaum].

 • Pełne zaspokojenie potrzeb klienta [Banka].

 • Stopień zgodności z wzorcem [Juran].

 • Conformance to requirements[Crosby].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.

Slide 5

Jakość?

 • Jakość i jej istota:

 • Jakość to pojęcie względne, nie istnieje sama w sobie i dlatego można mówić o jakości wyrobu w powiązaniu z celem [Ettinger].

 • Jakość jako piękno stanowi sąd wartościujący, którego autorem jest każdy klient [Platon].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.

Slide 6

Przykład:

 • Polska Nagroda Jakości (PNJ):

 • jest filozofią kształtującą pozytywne relacje pomiędzy:

 • produktywnością, konkurencyjnością i jakością wyrobów oraz usług, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • a także pomiędzy kierownictwem i pracownikami

 • oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i społeczeństwem, które w efekcie kształtują "Jakość Życia" (kulturę, wychowanie, etykę oraz poziom materialny) jednostki, grupy oraz społeczeństwa.

  dr inż. Mirosław Recha

http://www.pnj.pl

Slide 7

Przykład:

 • Polska Nagroda Jakości (PNJ):

 • Przywództwo – 15%

 • Zarządzanie ludźmi – 8%

 • Polityka i strategia – 10%

 • Zasoby – 5%

 • Procesy – 12%

 • Satysfakcja zatrudnionych – 9%

 • Satysfakcja klientów – 20%

 • Wpływ na otoczenie – 6%

 • Rezultat końcowy – 15%

Możliwości – 50%

Rezultaty – 50%

http://www.pnj.pl

Slide 8

2. Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP

Slide 9

Kluczowe problemy

Czynniki warunkujące powodzenie lub porażkę wdrażania ERP:

U.Esser, A. Krammer: "CIM zwischen Anspruch und Wirklichkeit", TUV, Köln 1989

Slide 10

Kluczowe problemy

 • Problem utożsamiania się z projektem:

 • Wdrożenie MRP II, połączone zwykle z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania jest często postrzegane jako zagadnienie informatyczne a nie z zakresu zarządzania.

 • Nic więc dziwnego, że wdrożenie, którego cel nie zostanie prawidłowo zdefiniowany, praktycznie nie może zakończyć się powodzeniem.

 • Brak zaangażowanie najwyższej kadry kierowniczej jest najczęstszym powodem niepowodzenia wdrożenia.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.

Slide 11

Kluczowe problemy

2. Problem zarządzania projektem:

Często, zawężenie kompetencji grupy wdrażającej w połączeniu z brakiem dostatecznej woli menedżerów przedsiębiorstwa, w którym odbywa się wdrożenie, jest przyczyną niepowodzenia.

3. Problem wiedzy o standardzie MRP II:

Brakuje polskich opracowań poświęconych MRP II. Zagraniczne opracowania są natomiast trudno dostępne.

Do nieznajomości problematyki MRP II przyznaje się aż 21% informatyków zatrudnionych w dużych polskich przedsiębiorstwach.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.

Slide 12

Kluczowe problemy

4. Problem interpretacji (integracji):

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania, wymaga od kadry kierowniczej oraz pracowników szerszego spojrzenia na wykonywaną pracę. Brak takiego podejścia może spowodować utratę koordynacji działania.

5. Problem anachronicznych managerów:

Nowoczesne systemy komputerowego wspomagania zarządzania wymagają odpowiednio elastycznych menedżerów. Charakterystyczne dla polskich przedsiębiorstw problemy to brak jednolitej i usystematyzowanej dokumentacji biznesowej.

A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska.

Slide 13

Kluczowe problemy

 • Projekt uni•verse.at

 • - studium przypadku:

 • Zmiany, zmiany, zmiany – brak konsekwencji

 • Brak zintegrowanego systemu raportującego

 • Brak ekspertów – menedżer zmian, jakości, ryzyka

 • Brak pełnej identyfikacji z, i dedykacji dla projektu

 • Brak czytelnych priorytetów – kluczowe procesy

 • Pominięcie testów integrujących

 • Brak wspólnej dyskusji, pracy z użytkownikami

 • Problemy ze strukturami baz danych

 • Brak „wiary” w SAP

http://finanzwesen.univie.ac.at

Slide 14

3. Jak mierzyć jakość wdrożenia?

– Metoda ABCD [Oliver Wight]

Slide 15

Kryterium efektywności wdrożenia

 • Czym jest jakość wdrożenia?

 • Jak mierzyć efektywność?

 • Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk].

 • Stopień zgodności z wzorcem [Juran].

Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.

Slide 16

Kryterium efektywności wdrożenia

 • Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

 • Klasa A – Stopień wykorzystania funkcjonalności na poziomie powyżej 90%.

 • Klasa B – Spełnienie wymogów w 80% - system formalnie wdrożony ale nie wszystko działa efektywnie.

 • Klasa C – Poziom 70% - nie wszystkie moduły są wdrożone – ograniczony zakres praktycznego wykorzystania.

 • Klasa D – Poziom 50% - praktycznie brak wdrożenia.

W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 126.

Slide 17

Kryterium efektywności wdrożenia

Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

http://media.wiley.com

Slide 18

Kryterium efektywności wdrożenia

Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

http://media.wiley.com

Slide 19

Kryterium efektywności wdrożenia

 • Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

 • Zaleta metody ABCD polega na obiektywnym i wystandaryzowanym sposobie oceny jakości wdrożenia ERP.

 • Zasadnicza wada polega na stwierdzeniu efektywności (jakości) wdrożenia post factum.

 • Metoda ABCD ocenia przede wszystkim efekty użytkowe.

 • Brak oceny relacji efektów do kosztów.

+

Slide 20

Kryterium efektywności wdrożenia

 • Użyteczne metody i techniki ZJ:

 • Koncepcja TQM

 • Metoda analizy wartości

 • Standardy jakościowe ISO

 • Technika „Check list”

 • ?

Slide 21

4. Zarządzanie jakością według Q-ERP

– opis metodologiczny w zarysie

Slide 22

Q-ERP

– definicje

Slide 23

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Jakość:

 • Stopień zgodności z wzorcem(cele jakościowe)[Juran].

 • Zarządzanie jakością:

 • proces identyfikacji kluczowych wskaźników jakościowych (KWJ), monitorowania i pomiaru poziomu jakości (diagnozowanie) realizowanych prac wdrożeniowych oraz skuteczności oddziaływania korygującego (sterowanie jakością) w wybranych obszarach funkcjonalnych. [MK].

Slide 24

Q-ERP

– koncepcja

Slide 25

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Wzorcowe wdrożenie ERP polega na:

 • Sprawnym przekazaniu do eksploatacji systemu

 • o pełnym zakresie techniczno-funkcjonalnym,

 • na czas,

 • zgodnie z przyjętym budżetem,

 • przy pełnej akceptacji nowych rozwiązań przez pracowników danej organizacji

 • I osiągnięciu celów strategicznych projektu.

Slide 26

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Każde wdrożenie zakończone pełnym sukcesem musi spełniać 4 kluczowe przesłanki (KCS):

 • Techniczne – postulat funkcjonalny

 • Ekonomiczne – postulat kosztowy

 • Kulturowe – postulat motywacyjny

 • Organizacyjne – postulat sprawnościowy oraz strategiczny

Slide 27

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Techniczneczynniki sukcesu obejmują:

 • Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego w umowie zakresu funkcjonalnego – czynnik funkcjonalny (transakcyjny).

 • Integrację i automatyzację funkcji i zadań w wymiarze procesowym – czynnik integracji systemowej i automatyzacji procesowej.

 • Utworzenie sprawnego systemu zarządzania informacją w organizacji w oparciu przyjęty model - czynnik zarządzania informacją.

Slide 28

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Ekonomiczne czynniki sukcesu obejmują:

 • Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego harmonogramu – czynnik czasu.

 • Realizację działań wdrożeniowych w ramach ustalonego budżetu – czynnik finansowy.

Slide 29

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kulturowe czynniki sukcesu obejmują:

 • Ukształtowanie nowej kultury informatycznej w organizacji – czynnik współpracy międzyludzkiej

 • Zaakceptowanie przez pracowników nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych opartych na technologii informatycznej – czynnik akceptacji.

Slide 30

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Organizacyjne czynniki sukcesu obejmują:

 • Opracowanie skutecznej metodyki wdrożenia.

 • Zorganizowanie kompetentnego i dyspozycyjnego zespołu (ów) wdrożeniowych.

 • Utworzenie sprawnej platformy komunikacyjnej.

 • Sprawna realizacja funkcji zarządzania jakością i ryzykiem.

Slide 31

Zarządzanie Jakością – Q ERP

Kluczowe czynniki sukcesu

Technologia

Ekonomia

Jakość

organizacja

Kultura

Slide 32

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

wartość

Zarządzanie Jakością – Q ERP

Integracja zarządzania ryzykiem i jakością a proces wdrożenia systemu (mySAP)

Zarządzanie ryzykiem

FIRMA

AAA

Zarządzanie jakością

FIRMA A

Kultura organizacyjna

Slide 33

Q-ERP

– charakterystyka

Slide 34

Charakterystyka: Q-ERP

 • Zarządzanie jakością projektu wg Q-ERP:

 • Technika Q-ERP – obejmuje zasady, instrumenty, narzędzia oraz metodykę monitorowania i oceny jakości realizacji projektów, w tym przede wszystkim projektów IT/ERP.

 • Q-ERP – ma na celu usystematyzowanie pracy kierownika projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kierownika jakości.

Slide 35

Q-ERP

– metodyka

Slide 36

Metodyka: Q-ERP

 • Cel zastosowania Q-ERP:

 • CEL: Ocena jakości realizowanych działań wdrożeniowych na poziomie operacyjnym od rozpoczęcia projektu do jego zakończenia w sposób sprawny.

Slide 37

Metodyka: Q-ERP

Charakterystyka Q-ERP:

KONCEPCJA: Q-ERP jest narzędziem wspierającym proces oceny jakości realizowanych działań wdrożeniowych w relacji do przyjętego wzorca – modelu idealnego.

Przy pomocy indywidualnych badań ilościowo-jakościowych jest tworzony wskaźnik jakościowy integrujący te dwie perspektywy.

Q-ERP obejmuje czynniki techniczne, ekonomiczne i kulturowe.

Slide 38

Metodyka: Q-ERP

Proces zarządzania jakością:

Ustalenie celu jakościowego dla funkcji zarządzania jakością procesu wdrożeniowego.

Opracowanie KCJ - kluczowych czynników jakościowych prowadzących do końcowego sukcesu: Ustalenie wag, priorytetów dla wyselekcjonowanych czynników.

Ustalenie skal ocen (ilościowych i jakościowych) dla wyselekcjonowanych czynników.

Slide 39

Metodyka: Q-ERP

Proces zarządzania jakością:

Przeprowadzenie szkolenia, seminarium wśród uczestników wdrożenia w celu przedstawienia i wspólnego wypracowania szczegółowych ustaleń w zakresie monitorowania aspektów jakościowych wdrożenia.

Wdrożenie motywatorów – wymiar komunikacji i akceptacji

Realizacja badań operacyjnych (terenowych) – zbieranie danych.

Slide 40

Metodyka: Q-ERP

Proces zarządzania jakością:

Szacowanie wskaźnika jakości w oparciu o przyjęte (wystandaryzowane) skale oceny – wartości rzeczywistej.

Porównanie wyników modelu wzorcowego i rzeczywistego – opracowanie wniosków bieżących

Wykreślenie linii trendu – opracowanie wniosków jakościowych.

Podjęcie działań korygujących w skali bieżącej (operacyjnej) jak też strategicznej.

Slide 41

Metodyka: Q-ERP

 • Proces zarządzania jakością:

 • Przygotowanie cyklicznego raportu.

 • Stałe udoskonalanie systemu zarządzania jakością wdrożenia.

Slide 42

UMOWA

KARTA

KS

„Best practices”

Zapobieganie i samokontrola

Działania KORYGUJĄCE

Metodyka: Q-ERP

Ustalenie CELU jakościowego

Ustalenie PLANU jakościowego

Szkolenia

Motywacja

KONTROLA

PROJEKT

KULTURA

Analiza i OCENA

RYZYKO

(Samo)OCENA SZJ

Slide 43

Q-ERP

– formy kontroli jakości, instrumenty i narzędzia

Slide 44

Metodyka: Q-ERP

Kontrola jakości:

1. KONTROLA – określenia zgodności z wzorcem.

2. KONTROLA JAKOŚCI – takie czynności, jak: mierzenie, badanie, diagnozowanie dla jednej lub kilku cech wyrobu lub usługi oraz porównanie wyników z ustalonymi wymaganiami w celu określenia zgodności z wzorcem.

Slide 45

Metodyka: Q-ERP

Formy kontroli jakości:

WIZYTACJA – formalne uczestnictwo Kierownika Jakości w spotkaniach zespołów wdrożeniowych w celu ogólnego zapoznania się z zespołem, z rodzajem i specyfiką realizowanych zadań oraz postępem prac.

AUDYT – systematyczne i niezależne badanie, mające określić, czy działania i ich wyniki odpowiadają zdefiniowanym wzorcom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów jakościowych (KWJ).

Slide 46

Metodyka: Q-ERP

Formy kontroli jakości cd.:

RECENZJA - ocena dokumentów projektu dokonywana indywidualnie przez Kierownika Jakości, lub osobę przeszkoloną, na podstawie dostarczonych materiałów przez uczestnika.

INSPEKCJA – odmiana przeglądu celowego. W trakcie inspekcji dokonuje się kontroli wcześniej wybranej, niedużej grupy kryteriów jakości. Inspekcji dokonuje nieduża grupa pod nadzorem Kierownika Jakości.

Slide 47

Metodyka: Q-ERP

Formy kontroli jakości cd.:

PRZEGLĄD - formalne, udokumentowane, systematyczne badanie projektu w celu zapoznania się z produktem, zgromadzeniu opinii, identyfikacji usterek. W przeglądzie musi uczestniczyć autor produktu.

EGZAMIN – formalne sprawdzenie zdobytych umiejętności, kwalifikacji przez użytkowników systemu przy pomocy wystandaryzowanych testów.

Slide 48

Metodyka: Q-ERP

Instrumenty i narzędzia:

1. Pozyskiwanie danych: dokumentacja, raporty, ankiety, badania terenowe.

2. Analiza danych: tabela analityczna.

3. Wizualizacja:

- jakościowa karta wyników

- wykres jakości

Slide 49

Metodyka: Q-ERP

Źródła informacji:

1.Raporty wewnętrzne: np. sprawozdania z postępu prac w grupach wdrożeniowych, audyty jakości, ocena przeglądów.

2. Protokoły - firma wdrożeniowa: np. protokół odbioru fazy, ocena realizacji harmonogramu i budżetu.

3. Badania operacyjne: np. ankiety, konkursy skierowane do użytkowników końcowych itd.

4. Testy i egzaminy: test obsługi MS Office, mySAP

Slide 50

Metodyka: Q-ERP

 • Tabela diagnostyczna:

 • ocena stopnia zgodności realizowanego wdrożenia z przyjętym modelem wzorcowym.

Slide 51

Metodyka: Q-ERP

Tabela diagnostyczna cd.:

Slide 52

Klasa A

Klasa B

Klasa C

Klasa D

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Metodyka: Q-ERP

Wizualizacja wskaźnika jakościowego – analiza dynamiki:

jakość

czas

Slide 53

przykład

Slide 54

Metodyka: Q-ERP

Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) a fazy wdrożenia systemu mySAP:

Slide 55

Metodyka: Q-ERP

Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) – lista diagnostyczna:

Slide 56

Metodyka: Q-ERP

Tabela diagnostyczna cd.:

Slide 57

Metodyka: Q-ERP

Jakościowa karta wyników:

Slide 58

Metodyka: Q-ERP

Wykres jakości – analiza dynamiki:

Slide 59

Q-ERP

– skale oceny

Slide 60

Metodyka: Q-ERP

 • Skale oceny KCJ:

 • Definicje czynników – wymiar ilościowy i jakościowy.

 • Czynniki ilościowe: skale arytmetyczne – zakresy wartości a dobór punktowy.

 • Czynniki jakościowe: skale opisowe – dobór punktowy.

Slide 61

Metodyka: Q-ERP

Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa ilościowa:

HARMONOGRAM (czas)

Slide 62

Metodyka: Q-ERP

Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa jakościowa:

AKCEPTACJA

Slide 63

Q-ERP

– funkcje i zadania

Slide 64

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe funkcje Quality Manager’a:

 • Kontrolna – czy system jest dobrze wdrażany?

 • Dydaktyczna – czy użytkownicy są przygotowani do pracy z nowym systemem?

 • Doradcza – czy nowy system zwiększa wartość organizacji?

 • Informacyjna – czy Komitet Sterujący ma rzetelną informację o jakości prac wdrożeniowych?

Slide 65

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja kontrolna – w celu zapewnienia zgodności przyjętych założeń wdrożeniowych (umowa, karta projektu, koncepcja wdrożeniowa) oraz zdefiniowanych kluczowych czynników jakościowych (KCj) z rzeczywistym wdrożeniem należy w oparciu o wystandaryzowaną metodykę diagnostyczną (Q-ERP) przeprowadzać okresową / fazową ocenę jakości realizowanych prac wdrożeniowych w wymiarze technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i kulturowym.

Slide 66

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja dydaktyczna – w celu przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zintegrowanego (mySAP), jak i zapewnienia wysokiej jakości merytoryczno-technicznej samego procesu wdrożeniowego oraz znajomości podstawowych zasad zapewnienia jakości należy przygotowywać, zrealizować i kontrolować wewnętrzny system szkoleń w zakresie jakości.

Slide 67

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja doradcza – dla zagwarantowania pełnej realizacji celów strategicznych projektu jak też rzetelności realizowanych prac po stronie dostawcy należy w sytuacjach spornych, konfliktowych, czy też wymagających dodatkowego monitorowania pozyskać opinię specjalisty ds. jakości (gremium jakości).

Slide 68

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Funkcja informacyjna – w celu zapewnienia rzetelnej informacji nt. jakości realizowanych prac wdrożeniowych należy przeprowadzać badania, audyty i analizy i przygotowywać cykliczne raporty dla Komitetu Sterującego.

Slide 69

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Kierownik Jakości jest odpowiedzialny za monitorowanie i ocenę jakości prac realizowanych przez osoby zaangażowane w projekt zarówno ze strony UJ jak i Siemens.

Slide 70

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Ustalenie celów, zdefiniowanie i uruchomienie systemu zarządzania jakością.

 • Analizowanie dokumentacji projektu i zgłaszanie ewentualnych uwag do kierownika odpowiedzialnego za realizację całego projektu.

 • Na bieżąco oceniać zgodność realizowanych działań z przyjętych harmonogramem w wymiarze technicznym i ekonomicznym.

 • Weryfikacja i opiniowanie produktów poszczególnych faz.

Slide 71

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Opiniowanie jakości i kompletności szkoleń.

 • Opiniowanie kompletności przygotowanych zagadnień do testowania jakości prototypu systemu.

 • Opiniowanie jakości przeprowadzonych testów.

 • Przeszkolenie Kierowników Zespołów Wdrożeniowych i Właścicieli Procesów w zakresie procedur jakości.

Slide 72

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • W oparciu o wystandaryzowaną metodykę przeprowadzanie socjologicznych badań wewnętrznych z punktu widzenia indywidualnej percepcji i zaangażowania pracowników w proces wdrożeniowy.

 • Informowanie Kierownictwa Projektu na bieżąco o wszelkich uchybieniach dotyczących jakości projektu.

 • Udoskonalanie systemu zarządzania jakością.

Slide 73

Zarządzanie Jakością – Q ERP

 • Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP:

 • Przygotowywanie cyklicznych spotkań (min. raz w miesiącu) z kierownikami grup projektowych w formie seminarium. Tematyka spotkań będzie uzależniona od bieżących problemów jakościowych, czy też zgłaszanych przez pracowników zagadnień.

 • Redagowanie cyklicznego (raz w miesiącu) „Forum dyskusyjnego” (w wersji elektronicznej), na ramach którego wszyscy zainteresowani pracownicy mogliby przedstawiać publicznie własne uwagi (w tym krytyczne), problemy i sugestie związane z realizowanym projektem.

Slide 74

Pytania?


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro