Quality of Teaching and Learning
Download
1 / 32

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014. - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Quality of Teaching and Learning. KVALITA VÝUČBY. doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014. http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=high&menu=1310. H. 1. CHODIA ŠTUDENTI DO ŠKOLY PRETO, ABY SA DOZVEDELI , ČO MAJÚ ROBIŤ DOMA ?. 2. Kvalita výučby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014.' - xuefang-jun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Quality of Teaching and Learning

KVALITA VÝUČBY

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

Košice: Technická univerzita, 2014.

http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=high&menu=1310

H

1


CHODIA

ŠTUDENTI

DO ŠKOLY PRETO,

ABY SA

DOZVEDELI,

ČO MAJÚ

ROBIŤ DOMA ?

2


Kvalita výučby

ako charakteristika výučby dosahovať optimálne plnenie požiadaviek (vzdelávacích potrieb

a očakávaní spojených

s výučbou) zainteresovaných partnerov;

určuje mieru ich spokojnosti s výučbou.

Kvalita sa rodí zvnútra

3


PRVORADOU ÚLOHOU ŠKOLY JE NAUČIŤ ŠTUDENTOV, ALEBO KONTROLOVAŤ, ČI SA NAUČILI ?

LEN VÝSLEDKY, ČI AJ PROCES

UČENIA SA V ŠKOLE JE VÝZNAMNÝ ?

4


Kvalita výučby

Kvalitná výučba je optimálne fungovanie procesov vo výučbe;

bývajú štandardizované, merané, hodnotené, upravované;

Kvalita v systéme výučby je prejav profesionálnej zodpovednosti učiteľa

5


Vzdelaný nie je ten človek, ktorý si osvojil množstvo formálnych poznatkov,

ale ten, ktorý sa naučil

ako sa učiť, chce a bude sa učiť po celý svoj život.

U

Č

E

B

N

É

K

O

M

P

E

T

E

N

C

I

E

6


Ak sa študenti učia kvôli známkam, učiteľom či rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

Bez vnútornej MOTIVÁCIE zostávajú SCHOPNOSTI len nerozvinuté a nevyužité možnosti

7


ZÁKLADNÝ MECHANIZMUS KVALITY VÝUČBY rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

8


Ak rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ? chceš postaviť loď,

nezvolávaj mužov bubnom dohromady, aby si zaobstarali drevo, pripravili nástroje

a rozdelili úlohy,

ale ich nauč túžbe

po nekonečnom mori.

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

Exupéry

9


( rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?odmena atrest) (zmysluplnosť, autonómia,

(cukor a bič) majstrovstvo, spolupráca)

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

V

O

N

K

A

J

ŠIA

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

poslušnosť, vynútená

disciplína

samostatnosť

aktivita

tvorivosť

prístup k učeniu sa

povrchový

hĺbkový

10


( rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?odmena a trest) (zmysel, autonómia,

(cukor a bič) majstrovstvo, spolupráca)

Učenie sa je motivované snahou získať dobré známky

Snaha uspokojOVAŤ

učiteľa či rodiča

Uprednostňovanie ľahkých

a jednoduchých učebných

úloh

Závislosťštudenta

na pomoci učiteľa

Orientácia na vonkajšie kritériá posúdenia

výsledkov štúdia

Učenie sa je motivované záujmom a zvedavosťou

Snaha pracovať pre svoje vlastné uspokojenie

Preferencia nových, komplexných, meniacich

sa a tvorivýchúloh

Snaha pracovať

samostatne a nezávisle

vnútorné hodnoteniEštúdia (sebahodnotenie študenta)

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

V

O

N

K

A

J

ŠIA

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

11


Študent je rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?vnútorne motivovaný do učenia sa, ak

 • a) ZmysLUPLNOSŤ:

 • (túžba robiť v prospech nejakého vyššieho cieľa)

 • - študent chápe zmysel svojej činnosti, obsah učiva a priebeh výučby majú preňho osobný význam, má hĺbkový prístup k učeniu sa;

 • - jeho učebné činnosti sú prepojené so životnou praxou, s ostatnými predmetmi;

 • - v učive sa dobre orientuje, môže nadviazať na to, čo už dobre pozná;

 • - náročnosť učiva je primeraná obdobiu štúdia;

 • - výučba je projektová;

12


 • b rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?) AutonómNOSŤ:

 • (túžba kontrolovať, určovať smerovanie vlastného života)

 • - študent má možnosť voľby pri určitých typoch činností, úloh;

 • - učivo rieši študentov problém;

 • - uplatňuje vlastný učebný štýl;

 • c)Majstrovstvo:

 • (túžba neustále sa zlepšovať, rozvíjať svoj osobnostný rast)

 • - je aktívny vo výučbe, môže sa prejaviť,

 • tvorivo sebarealizovať, je úspešný;

 • - má neustálu spätnú väzbu z výučby;

13


 • d rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?) SPolUPRáca:

 • (túžba stretávať sa s ostatnými pri určitej činnosti)

 • - výučba je kooperatívna, pestrá, študent sa cíti bezpečne;

  • - nechýba optimizmus a humor;

 • - má pozitívny vzťah k svojmu učiteľovi;

14


Prepájanie vnútorného a vonkajšieho hodnotenia rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

V kvalitnej výučbe

by nemalo prebiehať žiadne hodnotenie zvonku, pokiaľ neprebehlo hodnotenie zvnútra.

Postupnosťou

od sebahodnotenia

k vonkajšiemu hodnoteniu

je poskytnutá možnosť

kvalitatívneho vývoja jednotlivca

a jeho motivácie pre tento proces.

15


Vlastná tvorivosť jednotlivca rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

schopnosti

tvorivého myslenia

T

vnútorná

motivácia

vedomosti

a zručnosti

Tvorivosť pri výučbe je založená na vnútornej motivácii

16


Kvalita života študenta v škole rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

tradičná výučba

kvalitná výučba

17


Kvalita života študenta v škole rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

je založená predovšetkým na jeho

vnútornej motivácii do učenia sa,

ktorá je viazaná na schopnosti

hodnotiť samého seba a svoju prácu,

čo sa premieta do

tvorivých aktivít

jeho osobnosti.

podmienky pre kvalitu

18


Základné mechanizmy zabezpečovania kvality výučby rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

sebarealizácia

sebariadenie

(metakognícia)

 • schopnosť

 • tvorivého myslenia,

 • vedomosti a zručnosti

Q

 • zmysluplnosť obsahu

 • autonómnosť študenta

 • jeho majstrovstvo

 • spolupráca

19


KVALITA PROGRAMU VÝUČBY rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

tvorivo-humanistická

koncepcia

Učiteľ – uľahčovač rozvoja osobnosti študenta

Konštruktivistické

a METAKOGNITÍVNE

stratégie modernej výučby

Učivo osvojené študentmi

VYVÁŽENOSŤ

vecnej a procesuálnej stránky výučby

informatívno-transmisívna

koncepcia

(prenášanie učiva do hláv) Učiteľ– vykladač učiva

Transmisívne

stratégie tradičnej výučby

Učivo odučené učiteľom

PREDIMENZOVANOSŤ vecnej stránky výučby

20


KVALITA PROGRAMU VÝUČBY rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

Systémový prístup

k procesu výučby

Vnútorné hodnotenie (sebahodnotenie) výučby

ZASAHOVANIE,

aktualizácia, úprava programu výučby

(uzavretý PDCA cyklus)

Aj ELEKTRONICKÉ

učebné zdroje

Sústredenie sa na niektoré

zložky systému výučby

Vonkajšie hodnotenie

výučby

FIXNÝ, neustále opakovaný program výučby

Len knižné

učebné zdroje

21


KVALITA PROGRAMU VÝUČBY rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

K rozvoju vzdelanosti

a kultúrnej úrovne prispieva nielen to, čo v predmete učíme, ale aj to, v akom programe výučby to učíme

V

E

C

N

Á

a PROCESUÁLNA stránka výučby

22


Študentská rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?hymna

Gaudeamus igituriuvenes dum sumus:post iucundam iuventutem,post molestam senectutemnos habebit humus

Radujme sa tedapokiaľ sme mladí:po príjemnej mladosti,po obťažnej starobestaneme sa súčasťou zeme

23


Prestaňme už s produkciou masy vystresovaných rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?študentov,

ktorí sa učia ako uspokojiť učiteľa, namiesto toho, aby vzdelávaním uspokojovali seba

24


Potrebujeme rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?vychovať ľudí, ktorí majú radi

učenie sa, nie takých, ktorí sa mu vyhýbajú, keďže im pripomína hrôzy školy,

alebo neprofesionálnych vyučujúcich, ktorí svojím prístupom potláčajú tvorivosť.

25


Dajme príležitosť a vytvorme podmienky predovšetkým tým výnimočným učiteľom, ktorí chcú dosahovať takú kvalitu učenia sa, aby sa život stal učením sa a učenie sa životom.

kvalita učenia sa = kvalita života

26


MODERNÝ SYSTÉM výučby tým výnimočným učiteľom, ktorí chcú dosahovať takú kvalitu učenia sa, aby sa život stal učením sa a učenie sa životom.

 • systém výučby s manažérstvom kvality

 • tvorivo-humanistickej výučby,

 • s uplatňovaním princípov výučby zameraných na komplexné rozvíjanie kognitívnej, psychomotorickej

 • a sociálno-afektívnej stránky osobnosti študenta,

 • s metakognitívnymi a konštruktivistickými stratégiami výučby na riešenie problémov,

 • s prevahou kooperatívnej, individualizovanej, projektovej, autentickej výučby,

 • v podmienkach výučby, ktoré umožňujú zaraďovanie rôznych foriem elektronického vzdelávania,

 • pre rozvíjanie systému kľúčových a odborných kompetencií,

 • pre motiváciu do celoživotného vzdelávania.

27


Pomôž mi, aby som to sám urobil tým výnimočným učiteľom, ktorí chcú dosahovať takú kvalitu učenia sa, aby sa život stal učením sa a učenie sa životom.

Ak daruješ človekovi rybu, nakŕmiš ho

na deň;

ak naučíš ho loviť,

dáš mu potravu

na celý život

28


Manažérstvo kvality výučby tým výnimočným učiteľom, ktorí chcú dosahovať takú kvalitu učenia sa, aby sa život stal učením sa a učenie sa životom.

 • koordinovaná strategická činnosť učiteľa zameraná na priblíženie procesu výučby

 • k potrebám a očakávaniam partnerov

 • (predovšetkým študentov),

 • pre dosahovanie úspešnosti výučby

29


 • Vyžaduje si to optimalizovať procesy vyučovania učiteľa a učenia sa študentov, didaktické interakcie učiteľ – študenti, pri ktorých dochádza

  • k uspokojovaniu požiadaviek predovšetkým študentov,

  • pri súčasnom dosahovaní vytýčených cieľov výučby,

  • pri racionálnych nákladoch na výučbu,

  • čo je všetko objektívne hodnotené

  • a na základe výsledkov sa prijímajú ďalšie postupy.

30


SYSTÉM MANAŽÉRSTVA a učenia sa študentov, didaktické interakcie učiteľ – študenti, pri ktorých dochádzaKVALITY VÝUČBY

poslanie a ciele

oblasti

indikátory

princípy

štandardy

nástroje merania

Kultúra kvality vo výučbe vzniká uplatňovaním princípov manažérstva kvality a napĺňaním štandardov v jednotlivých oblastiach kvality výučby

31


Genius loci školy a učenia sa študentov, didaktické interakcie učiteľ – študenti, pri ktorých dochádza

MANAŽÉRSTVO KVALITY VÝUČBY

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

pre sebareflexiu a sebahodnotenie činností učiteľa

32


ad