Quality of Teaching and Learning
Download
1 / 32

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014. - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Quality of Teaching and Learning. KVALITA VÝUČBY. doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014. http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=high&menu=1310. H. 1. CHODIA ŠTUDENTI DO ŠKOLY PRETO, ABY SA DOZVEDELI , ČO MAJÚ ROBIŤ DOMA ?. 2. Kvalita výučby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Košice: Technická univerzita, 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Quality of Teaching and Learning

KVALITA VÝUČBY

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

Košice: Technická univerzita, 2014.

http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=high&menu=1310

H

1


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

CHODIA

ŠTUDENTI

DO ŠKOLY PRETO,

ABY SA

DOZVEDELI,

ČO MAJÚ

ROBIŤ DOMA ?

2


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Kvalita výučby

ako charakteristika výučby dosahovať optimálne plnenie požiadaviek (vzdelávacích potrieb

a očakávaní spojených

s výučbou) zainteresovaných partnerov;

určuje mieru ich spokojnosti s výučbou.

Kvalita sa rodí zvnútra

3


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

PRVORADOU ÚLOHOU ŠKOLY JE NAUČIŤ ŠTUDENTOV, ALEBO KONTROLOVAŤ, ČI SA NAUČILI ?

LEN VÝSLEDKY, ČI AJ PROCES

UČENIA SA V ŠKOLE JE VÝZNAMNÝ ?

4


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Kvalita výučby

Kvalitná výučba je optimálne fungovanie procesov vo výučbe;

bývajú štandardizované, merané, hodnotené, upravované;

Kvalita v systéme výučby je prejav profesionálnej zodpovednosti učiteľa

5


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Vzdelaný nie je ten človek, ktorý si osvojil množstvo formálnych poznatkov,

ale ten, ktorý sa naučil

ako sa učiť, chce a bude sa učiť po celý svoj život.

U

Č

E

B

N

É

K

O

M

P

E

T

E

N

C

I

E

6


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Ak sa študenti učia kvôli známkam, učiteľom či rodičom, čo keby už len sa začali učiť kvôli sebe ?

Bez vnútornej MOTIVÁCIE zostávajú SCHOPNOSTI len nerozvinuté a nevyužité možnosti

7


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

ZÁKLADNÝ MECHANIZMUS KVALITY VÝUČBY

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

8


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Ak chceš postaviť loď,

nezvolávaj mužov bubnom dohromady, aby si zaobstarali drevo, pripravili nástroje

a rozdelili úlohy,

ale ich nauč túžbe

po nekonečnom mori.

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

Exupéry

9


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

(odmena atrest) (zmysluplnosť, autonómia,

(cukor a bič) majstrovstvo, spolupráca)

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

V

O

N

K

A

J

ŠIA

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

poslušnosť, vynútená

disciplína

samostatnosť

aktivita

tvorivosť

prístup k učeniu sa

povrchový

hĺbkový

10


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

(odmena a trest) (zmysel, autonómia,

(cukor a bič) majstrovstvo, spolupráca)

Učenie sa je motivované snahou získať dobré známky

Snaha uspokojOVAŤ

učiteľa či rodiča

Uprednostňovanie ľahkých

a jednoduchých učebných

úloh

Závislosťštudenta

na pomoci učiteľa

Orientácia na vonkajšie kritériá posúdenia

výsledkov štúdia

Učenie sa je motivované záujmom a zvedavosťou

Snaha pracovať pre svoje vlastné uspokojenie

Preferencia nových, komplexných, meniacich

sa a tvorivýchúloh

Snaha pracovať

samostatne a nezávisle

vnútorné hodnoteniEštúdia (sebahodnotenie študenta)

V

N

Ú

T

O

R

N

Á

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

V

O

N

K

A

J

ŠIA

M

O

T

I

V

Á

C

I

A

11


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Študent je vnútorne motivovaný do učenia sa, ak

 • a) ZmysLUPLNOSŤ:

 • (túžba robiť v prospech nejakého vyššieho cieľa)

 • -študent chápe zmysel svojej činnosti, obsah učiva a priebeh výučby majú preňho osobný význam, má hĺbkový prístup k učeniu sa;

 • - jeho učebné činnosti sú prepojené so životnou praxou, s ostatnými predmetmi;

 • - v učive sa dobre orientuje, môže nadviazať na to, čo už dobre pozná;

 • - náročnosť učiva je primeraná obdobiu štúdia;

 • - výučba je projektová;

12


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

 • b) AutonómNOSŤ:

 • (túžba kontrolovať, určovať smerovanie vlastného života)

 • - študent má možnosť voľby pri určitých typoch činností, úloh;

 • - učivo rieši študentov problém;

 • - uplatňuje vlastný učebný štýl;

 • c)Majstrovstvo:

 • (túžba neustále sa zlepšovať, rozvíjať svoj osobnostný rast)

 • - je aktívny vo výučbe, môže sa prejaviť,

 • tvorivo sebarealizovať, je úspešný;

 • - má neustálu spätnú väzbu z výučby;

13


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

 • d) SPolUPRáca:

 • (túžba stretávať sa s ostatnými pri určitej činnosti)

 • - výučba je kooperatívna, pestrá, študent sa cíti bezpečne;

  • - nechýba optimizmus a humor;

 • - má pozitívny vzťah k svojmu učiteľovi;

14


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Prepájanie vnútorného a vonkajšieho hodnotenia

V kvalitnej výučbe

by nemalo prebiehať žiadne hodnotenie zvonku, pokiaľ neprebehlo hodnotenie zvnútra.

Postupnosťou

od sebahodnotenia

k vonkajšiemu hodnoteniu

je poskytnutá možnosť

kvalitatívneho vývoja jednotlivca

a jeho motivácie pre tento proces.

15


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Vlastná tvorivosť jednotlivca

schopnosti

tvorivého myslenia

T

vnútorná

motivácia

vedomosti

a zručnosti

Tvorivosť pri výučbe je založená na vnútornej motivácii

16


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Kvalita života študenta v škole

tradičná výučba

kvalitná výučba

17


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Kvalita života študenta v škole

je založená predovšetkým na jeho

vnútornej motivácii do učenia sa,

ktorá je viazaná na schopnosti

hodnotiť samého seba a svoju prácu,

čo sa premieta do

tvorivých aktivít

jeho osobnosti.

podmienky pre kvalitu

18


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Základné mechanizmy zabezpečovania kvality výučby

sebarealizácia

sebariadenie

(metakognícia)

 • schopnosť

 • tvorivého myslenia,

 • vedomosti a zručnosti

Q

 • zmysluplnosť obsahu

 • autonómnosť študenta

 • jeho majstrovstvo

 • spolupráca

19


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

KVALITA PROGRAMU VÝUČBY

tvorivo-humanistická

koncepcia

Učiteľ – uľahčovač rozvoja osobnosti študenta

Konštruktivistické

a METAKOGNITÍVNE

stratégie modernej výučby

Učivo osvojené študentmi

VYVÁŽENOSŤ

vecnej a procesuálnej stránky výučby

informatívno-transmisívna

koncepcia

(prenášanie učiva do hláv) Učiteľ– vykladač učiva

Transmisívne

stratégie tradičnej výučby

Učivo odučené učiteľom

PREDIMENZOVANOSŤ vecnej stránky výučby

20


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

KVALITA PROGRAMU VÝUČBY

Systémový prístup

k procesu výučby

Vnútorné hodnotenie (sebahodnotenie) výučby

ZASAHOVANIE,

aktualizácia, úprava programu výučby

(uzavretý PDCA cyklus)

Aj ELEKTRONICKÉ

učebné zdroje

Sústredenie sa na niektoré

zložky systému výučby

Vonkajšie hodnotenie

výučby

FIXNÝ, neustále opakovaný program výučby

Len knižné

učebné zdroje

21


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

KVALITA PROGRAMU VÝUČBY

K rozvoju vzdelanosti

a kultúrnej úrovne prispieva nielen to, čo v predmete učíme, ale aj to, v akom programe výučby to učíme

V

E

C

N

Á

a PROCESUÁLNA stránka výučby

22


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Študentská hymna

Gaudeamus igituriuvenes dum sumus:post iucundam iuventutem,post molestam senectutemnos habebit humus

Radujme sa tedapokiaľ sme mladí:po príjemnej mladosti,po obťažnej starobestaneme sa súčasťou zeme

23


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Prestaňme už s produkciou masy vystresovaných študentov,

ktorí sa učia ako uspokojiť učiteľa, namiesto toho, aby vzdelávaním uspokojovali seba

24


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Potrebujeme vychovať ľudí, ktorí majú radi

učenie sa, nie takých, ktorí sa mu vyhýbajú, keďže im pripomína hrôzy školy,

alebo neprofesionálnych vyučujúcich, ktorí svojím prístupom potláčajú tvorivosť.

25


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Dajme príležitosť a vytvorme podmienky predovšetkým tým výnimočným učiteľom, ktorí chcú dosahovať takú kvalitu učenia sa, aby sa život stal učením sa a učenie sa životom.

kvalita učenia sa = kvalita života

26


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

MODERNÝ SYSTÉM výučby

 • systém výučby s manažérstvom kvality

 • tvorivo-humanistickej výučby,

 • s uplatňovaním princípov výučby zameraných na komplexné rozvíjanie kognitívnej, psychomotorickej

 • a sociálno-afektívnej stránky osobnosti študenta,

 • s metakognitívnymi a konštruktivistickými stratégiami výučby na riešenie problémov,

 • s prevahou kooperatívnej, individualizovanej, projektovej, autentickej výučby,

 • v podmienkach výučby, ktoré umožňujú zaraďovanie rôznych foriem elektronického vzdelávania,

 • pre rozvíjanie systému kľúčových a odborných kompetencií,

 • pre motiváciu do celoživotného vzdelávania.

27


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Pomôž mi, aby som to sám urobil

Ak daruješ človekovi rybu, nakŕmiš ho

na deň;

ak naučíš ho loviť,

dáš mu potravu

na celý život

28


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Manažérstvo kvality výučby

 • koordinovaná strategická činnosť učiteľa zameraná na priblíženie procesu výučby

 • k potrebám a očakávaniam partnerov

 • (predovšetkým študentov),

 • pre dosahovanie úspešnosti výučby

29


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

 • Vyžaduje si to optimalizovať procesy vyučovania učiteľa a učenia sa študentov, didaktické interakcie učiteľ – študenti, pri ktorých dochádza

  • k uspokojovaniu požiadaviek predovšetkým študentov,

  • pri súčasnom dosahovaní vytýčených cieľov výučby,

  • pri racionálnych nákladoch na výučbu,

  • čo je všetko objektívne hodnotené

  • a na základe výsledkov sa prijímajú ďalšie postupy.

30


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY VÝUČBY

poslanie a ciele

oblasti

indikátory

princípy

štandardy

nástroje merania

Kultúra kvality vo výučbe vzniká uplatňovaním princípov manažérstva kvality a napĺňaním štandardov v jednotlivých oblastiach kvality výučby

31


Doc rndr michal bla ko phd ko ice technick univerzita 2014

Genius loci školy

MANAŽÉRSTVO KVALITY VÝUČBY

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

pre sebareflexiu a sebahodnotenie činností učiteľa

32


ad
 • Login