Minim lne po iadavky na person lno-technick  zabezpecenie zdravotn ckych zariaden

Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vestnk MZ SRciastka: 32-51/2008- 28.10.200844. Vnos Ministerstva zdravotnctva Slovenskej republiky c.09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimlnych poiadavkch na personlne zabezpecenie a materilno - technick vybavenie jednotlivch druhov zdravotnckych zariaden.. - Jednotliv funkcn priestory a

Download Presentation

Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpecenie zdravotníckych zariadení Boris Pekárek

2. Vestník MZ SR ciastka: 32-51/2008- 28.10.2008 44. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c.09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpecenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

3. - Jednotlivé funkcné priestory ambulantného zariadenia utvárajú prevádzkovo ucelený celok. - Musia mat zabezpecený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožnit pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciu, rampou alebo výtahom....

4. -Sklad v ambulantných zariadeniach možno nahradit vhodnými skrinami. Skladovanie materiálov musí byt zabezpecené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii cistých a znecistených materiálov. - V ambulantných zariadeniach sa vyclenuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích a dezinfekcných potrieb.

5. - Cakáren priamo naväzuje na prípravovnu alebo vyšetrovnu. - Minimálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii a vyšetrovni sú 24oC a v cakárni 20oC. - Maximálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni a cakárnach nesmú prekrocit 30oC. - Relatívna vlhkost vzduchu má byt 30-50%.

6. - Výška prevádzkových miestností má byt 3m. V prípade ak to charakter už existujúcej stavby neumožnuje, možno pripustit nižšiu výšku, najmenej však 2,5m. - Steny miestností majú byt svetlé. - Kde je možnost priameho znecistenia stien musí byt umývatelný povrch stien najmenej do výšky 180cm .

7. - Podlaha má byt lahko umývatelná, dekontaminovatelná, má odolávat umývaniu namokro, chemickým a mechanickým vplyvom, nesmie podporovat vznik statickej elektriny. - Nábytok a ostatné zariadovacie predmety v cakárni a na pracovisku musia mat lahko umývatelnú a dekontamitovatelnú povrchovú úpravu.

8. - Musí byt zabezpecený oddelený zber nebezpecného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom. - Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálne nepriepustných, trvale uzatváratelných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. - Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byt náležite oznacené a uzamykatelné alebo umiestnené v uzamykatelnom skladovacom priestore.

9. - V ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovni musí byt k dispozícii tecúca zdravotne bezchybná studená pitná voda a teplá úžitková voda. - Odpadové vody majú byt odstranované hygienicky vyhovujúcim spôsobom. - Toalety musia byt vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Dvere otváratelné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byt prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie.

10. - Pracovisko musí mat zriadený vhodne odclenený, dostatocne odvetraný priestor na obcerstvenie a na prezlecenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom. Tento priestor môže byt spolocný pre viaceré pracoviská. - Každý poskytovatel ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpecit pracovisko informacno - komunikacnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožnoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

11. Ambulancia: l. Základné funkcné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti: a/ ambulancia 15m2, b/ prípravovna (ak je zriadená) 12m2, c/ cakáren 8m2, d/ toalety pre pacientov 2m2, e/ toaleta pre personál 2m2, f/ denná miestnost alebo šatna pre personál, ktorá môže byt spolocná pre viaceré ambulancie, g/ priestor s výlevkou pre upratovacku.

12. Ambulancia: 2. Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti ......... nástenný teplomer,.... ,poháriky na vodu na jednorazové použitie,.......,uzamykatelná kartotecná skrina aj skrina na lieky a zdravotnícke pomôcky,...., chladnicka na liecivá,.... ,infúzny stojan,.. ,najmenej 3 stolicky v cakárni,.. 3. 4. Ambulancie používajúce väcšie množstvo opakovane použitelného inštrumentácia musia byt okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje. 5. 6.

13. Ambulancia: 7. Resuscitacný set musí mat každá ambulancia 8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje predpísané lieky a infúzne roztoky.

14. Gastroenterologická ambulancia l. Personálne zabezpecenie tvoria a)lekár so špecializáciou špecializacnom odbore gastroenterológia b)sestra alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch alebo sestra so špecializáciu v špecializacnom odbore ošetrovatelská starostlivost v odboroch vnútorného lekárstva

15. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria a) základné priestorové - ako v spolocných ustanovaniach, ale je potrebná prípravovna vybavená zariadením na manuálnu dekontamináciu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov, umývadlom, drezom a germicídnym žiaricom, b)základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ako je dané v spolocných ustanovaniach

16. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria: c) dalšie vybavenie: 1.flexibilný gastroskop, 2.flexibilný kolonoskop, 3.elektrochirurgická jednotka k endoskopom, 4.germicídny žiaric, 5.zdroj studeného svetla a stlaceného vzduchu k endoskopom, 6.rigídny rektoskop/ anoskop,

17. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria: c) dalšie vybavenie: 7. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, sklerotizáciou, odstranovanie polypov tráviaceho traktu a na odstranovanie cudzích telies, 8.ultrazvuková cistiaca vana s preplachom pre flexibilné endoskopy- ZMENA!

18. Vestník MZSR 2009, ciastka 33-39, str.257 41. VÝNOS MZSR z 10.08.2009, ktorým sa mení a doplna doteraz citovaný výnos takto: 8. ultrazvuková cisticka príslušenstva endoskopov a umývací a dezinfekcný automat na flexibilné endoskopy

19. U detského gastroenterológa nie je povinné prístrojové vybavenie uvedené v písmene c) ak uvedené vybavenie ambulancia nemá, musí mat zabezpecené gastrointestinálne vyšetrenia na inom pracovisku. Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastnú elektrochirurgickú jednotku k endoskopom, musí mat zabezpecený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku. Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastný sonogratický prístroj pre abdominálnu sonografiu s rektálnou sondou, musí mat zabezpecený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

  • Login