UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS - PowerPoint PPT Presentation

Uz muma gada p rskats
Download
1 / 13

 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS. Uzņēmuma gada pārskats Normatīvā likumdošana. LR likums “Par grāmatvedību” Gada pārskatu likums MK noteikumi Nr. 481 MK noteikumi Nr. 488 MK noteikumi Nr. 537. Uzņēmuma gada pārskats Normatīvā likumdošana. Latvijas grāmatvedības standarti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uz muma gada p rskats

UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS


Uz muma gada p rskats normat v likumdo ana

Uzņēmuma gada pārskatsNormatīvā likumdošana

 • LR likums “Par grāmatvedību”

 • Gada pārskatu likums

 • MK noteikumi Nr. 481

 • MK noteikumi Nr. 488

 • MK noteikumi Nr. 537


Uz muma gada p rskats normat v likumdo ana1

Uzņēmuma gada pārskatsNormatīvā likumdošana

Latvijas grāmatvedības standarti

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (Starptautiskie grāmatvedības standarti)


Uz muma gada p rskats gada p rskata subjekti

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskata subjekti

Latvijā reģistrētas komercsabiedrības

Kooperatīvās sabiedrības

Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības

Latvijā reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas

Eiropas kooperatīvās un komercsabiedrības


Uz muma gada p rskats gada p rskatu likums neattiec s

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskatu likums neattiecās

 • Individuālie uzņēmu, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 LVL

 • Bankas , krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības


Uz muma gada p rskats gada p rskatu likums neattiec s1

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskatu likums neattiecās

 • Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības , privātie pensiju fonfi, ieguldījumu brokeru sabiedrības un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

 • Individuālie komersanti


Uz muma gada p rskats gada p rskata sast vda as

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskata sastāvdaļas

 • Finanšu pārskats un vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā.

 • Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. (GPL 4.panta 1.daļa)


Uz muma gada p rskats gada p rskata p rskata iesnieg anas termi i

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskata pārskata iesniegšanas termiņi

 • ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām

 • ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām uzņēmumiem, kas pārsniedz šādus kritērijus :

  - Bilances kopsumma 1 000 000 LVL

  - Neto apgrozījums 2 400 000 LVL

  - vidējais darbinieku skaits – 250

  (GPL 66.panta1.daļa)


Uz muma gada p rskats gada p rskata periods

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskata periods

Pārskata gadam jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekonomisko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums.

Jaunizveidotas sabiedrības pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.


Uz muma gada p rskats gada p rskata periods1

Uzņēmuma gada pārskatsGada pārskata periods

Ja tiek mainīts jau esošas sabiedrības pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem. Pārskata gads, kurā sabiedrību reorganizē vai tā izbeidz savu darbību, kā arī pārskata gads, kurā tiek mainīts tā sākums, var būt īsāks par 12 mēnešiem. (GPL 3.pants)


Uz muma gada p rskats finan u p rskatu elementi

Uzņēmuma gada pārskatsFinanšu pārskatu elementi

 • Kapitālsir daļa uzņēmuma aktīvu, pēc visu saistību atskaitīšanas, kura pieder uzņēmuma īpašniekiem

 • Kapitāls = Aktīvi (-) Saistības


Uz muma gada p rskats finan u p rskatu elementi1

Uzņēmuma gada pārskatsFinanšu pārskatu elementi

Kapitāla palielināšanās:

 • Saimnieciskās darbības rezultātā saņemtā peļņa,

 • Akcionāru ieguldījumi, piemēram, jaunu akciju izlaišana;

 • Ieņēmumi no darbības, kura nenes peļņu, piemēram, kapitāla palielināšanās aktīvu pārvērtēšanas rezultātā.


Uz muma gada p rskats1

Uzņēmuma gada pārskats

Vēlaties uzzināt vairāk ?

Piesakieties konsultācijai


 • Login