Rynek pracy - PowerPoint PPT Presentation

Rynek pracy
Download
1 / 37

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rynek pracy. WYKŁAD. cel zajęć. Próba odpowiedzi na pytanie: czy „wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej i wzrastających trudności życia społecznego”?. Zagadnienia. Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym Efektywność pracy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rynek pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rynek pracy

Rynek pracy

WYKŁAD


Cel zaj

cel zajęć

Próba odpowiedzi na pytanie:

czy „wzrost stopy bezrobocia jest

przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej i

wzrastających trudności życia społecznego”?


Zagadnienia

Zagadnienia

 • Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym

 • Efektywność pracy

 • Rynek pracy – podejście makroekonomiczne

 • Klasyfikacja ludności ze względu na stosunek do pracy

 • Definicje bezrobocia

 • Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia

 • Struktura bezrobocia

 • Rodzaje bezrobocia:

 • Koncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia

 • Polityka przeciwdziałania bezrobociu

 • Zwalczanie bezrobocia


Rynek pracy podej cie mikroekonomiczne

Rynek pracy – podejście mikroekonomiczne


Rynek pracy

Pojęcie praca oznacza działalność ludzką każdego rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.


Rynek pracy

dostępna ilość pracy w danym społeczeństwie zależy od:

- liczebności populacji danego społeczeństwa,

- udziału w populacji aktywnych zawodowo,

- przeciętnej ilości godzin przepracowanych przez zatrudnionych w danej jednostce czasu (tydzień roboczy, miesiąc roboczy, dzień roboczy).


Rynek pracy1

Rynek pracy

Rynek pracy to miejsce zetknięcia się

- pracodawców poszukujących pracowników po określonej cenie i

- pracowników mających określone kwalifikacje i wymagania płacowe.

Interesy obu są odmienne:

-         pracodawca chce zapłacić jak najmniej, płace są bowiem elementem kosztów, zaś

-         pracownicy chcą zaś zarobić jak najwięcej, bo stanowią źródło ich dochodów.


Rynek pracy

 • Czynników wpływające na płacę:

 • pozaekonomiczne

 • ekonomiczne


R ys c zynniki wp ywaj ce na produktywno pracy

rys.czynniki wpływające na produktywność pracy

sposób

zarządzania

wyposażenie

techniczne

organizacja instytucji

efektywność

edukacja

warunki

pracy

inne

czynniki

Źródło: J.E. Karney: Człowiek i praca, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998


Efektywno pracy

Efektywność pracy

 - edukacja i możliwość szkolenia, tzn. ogólny poziomy oświaty oraz od jakość i dostępności systemu doskonalenia zawodowego,

-  warunki pracy,

-  techniczne wyposażenie organizacji,

- sposób zorganizowania instytucji (chodzi zarówno o rodzaj struktury organizacyjnej jak i zaprojektowanie stanowisk organizacyjnych i połączenie ich w komórki organizacyjne),

- styl zarządzania uprawiany w organizacji (dyrektywny, konsultacyjny, uczestniczący, delegujący),

- inne czynniki (np. normy zwyczajowe, religia, klimat, itp.)


Rynek pracy

pracownicy, którzy są zatrudnieni w organizacjach:

-                     stwarzających przyjazne warunki pracy,

-                     wyposażonych w nowoczesne środki produkcji,

-                     dobrze zorganizowanych i

-                     właściwie zarządzanych,

są na ogół bardziej produktywni od tych, którzy pracują w instytucjach: o nieprzyjaznych warunkach pracy, źle wyposażonych, źle zorganizowanych i niewłaściwie zarządzanych


Rynek pracy

Rynek pracy znajduje się w równowadze, jeżeli

każdy człowiek, chcący podjąć pracę przy danym poziomie wynagrodzenia, znajduje zatrudnienie i jeśli

każdy pracodawca, chcący zatrudnić pracowników i oferujących określoną płacę, znajduje chętnych do jej podjęcia.


Rynek pracy

Popyt na pracę (zgłasza przedsiębiorstwo)

obrazuje to odwrotna zależność między płacą realną a wielkością zatrudnienia w danym okresie (pozostałe czynniki constans)


Rynek pracy

Czynniki określające popyt na pracę:

stawka płacy

ilość osób

popyt na wytwarzany produkt

ceny tego produktu

rodzaj produktu

wydajność pracy

technologia


Rynek pracy

Podaż pracy (ilość rąk do pracy)

- dodatnia zależność między poziomem płac realnych a liczbą pracowników (robotogodzin) oferowanych na rynku pracy w danym okresie (pozostałe czynniki constans).


Rynek pracy

Podaż pracy zależy od:

stawki płac

kosztów alternatywnych czasu pracownika

wartość czasu wolnego


Rynek pracy

Rynek pracy znajduje się w nierównowadze gdy następuje:

- nadwyżka popytu nad podażą na pracę (SL < DL), mówimy wtedy o braku rąk do pracy, tzn. niedostatecznej podaży,

- nadwyżka podaży nad popytem na pracę (SL > DL), mówimy wtedy o bezrobociu.


Rynek pracy podej cie makroekonomiczne

Rynek pracy – podejście makroekonomiczne


Rys klasyfikacja ludno ci ze wzgl du na stosunek do pracy

Rys. Klasyfikacja ludności ze względu na stosunek do pracy


Rynek pracy

W skład siły roboczej (aktywnych zawodowo) nie wchodzą:

-         młodzież poniżej ... roku życia

-         uczniowie szkół lub studenci szkół wyższych dziennych

-         niezdolni do pracy

-         emeryci

-         pracujący jako wolontariusze na rzecz organizacji charytatywnych lub o charakterze religijnym

-         pracujący sezonowo i pozostający bezczynni ponieważ jest to okres poza sezonem pracy


Rynek pracy

Bezrobotni

-         ludzie zdolni do pracy

-         poszukujący jej aktywnie

-         nie znajdujący zatrudnienia


Rynek pracy

Stopa bezrobocia

– procent zasobu siły roboczej

lub

- liczba ludności w wieku produkcyjnym: 16-65 mężczyźni i 16–60 kobiety


Rynek pracy

1) Statystyka urzędów pracy – bieżąca rejestracja poszukujących pracy.

Bezrobotny to osoba, która jest:

-         zdolna do pracy

-         ukończyła 18 lat

-         nie przekroczyła 60 w przypadku kobiety, 65 w przypadku mężczyzny

-         gotowa podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

-         pozostaje bez pracy

-         nie uczy się w szkole

-         nie ma innego źródła utrzymania


Rynek pracy

2) Statystyka GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności. Badanie na 22 tys. gospodarstw domowych.

Bezrobotni to osoby (w wieku 15 lat i wyżej wg płci), które:

-         w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi

(co najmniej 1 godz. – standard międzynarodowy)

-         aktywnie poszukiwały pracy (w ciągu ostatnich 4 tyg.)

-         były gotowe podjąć pracę w tyg. badanym i następnym


Rynek pracy

Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia

-         reprezentatywna próbka ludzi

-         wiarygodność pracowników

-         wiarygodność ankietowanych

-         nie mierzą trudności niepełnozatrudnionych

-         odniesienie stopy bezrobocia do stopy aktywności zawodowej


Rynek pracy

Struktura bezrobocia:

-         udział bezrobocia długookresowego

-         stopa bezrobocia wśród młodzieży

-         zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia


Wzory zwi zane z rynkiem pracy

Wzory związane z rynkiem pracy

Stopa zatrudnienia = Z / D

 Stopa bezrobocia U = A / B

 Współczynnik aktywności zawodowej = B / D

 Zasoby siły roboczej = liczba osób bezrobotnych + liczba osób zatrudnionych

 Społeczna wydajność pracyw = NIw / Z

 Pracochłonność Pr = Czp / NIw

 Kapitałochłonność m = Mp / NIw

 Techniczne uzbrojenie pracyTu = Mp / Z

NIw – dochód narodowy wytworzony

Z – liczba zatrudnionych

Mp – wartość brutto produkującego majątku trwałego

Czp – czas przepracowany łącznie przez pracowników


Rynek pracy

üRodzaje bezrobocia:

bezrobocie frykcyjne

bezrobocie strukturalne

bezrobocie technologiczne

bezrobocie klasyczne

bezrobocie cykliczne

bezrobocie ukryte


Rynek pracy

üKoncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia

koncepcja klasyczna

koncepcja keynesowska

koncepcja neoklasyczna


Polityka przeciwdzia ania bezrobociu

Polityka przeciwdziałania bezrobociu

Gospodarka rynkowa i jej mechanizmy nie są w stanie przeciwdziałać powstaniu bezrobocia.

zatem:

Teorie bezrobocia jako zjawiska dobrowolnegojest oderwana od realiów życia.

Teorie bezrobocia jako zjawiska przymusowego okazały się zgodne z realiami życia gospodarczego i doświadczeniami historycznymi. Wynika z tego konieczność prowadzenia przez państwo określonej polityki na rynku pracy.


Rynek pracy

Polityka przeciwdziałania bezrobociu

(bezrobociu cyklicznemu i strukturalnemu):

üPolityka pasywna

üPolityka aktywna


Polityka pasywna

Polityka pasywna

 • pomoc socjalna (pomaga przetrwać trudny okres)

 • uzasadniona dla krótkiego okresu

 • nie rozwiązuje problemu

 • Formy pomocy:

 • jednorazowe odszkodowania dla zwalnianych z pracy

 • system zachęt finansowych dla wcześniejszego przechodzenia na emeryturę

 • zasiłki dla bezrobotnych

 • Główne zagadnienia:kryteria przyznawania zasiłków,ich wysokość (relacja do przeciętnej płacy w gospodarce), długość pobierania zasiłków

 • Zależą te rozwiązania od:możliwości finansowych państwa,

 • poglądów na temat roli zasiłków w walce z bezrobociem


Rynek pracy

Polityka aktywna

-         wykorzystywana w długim okresie

-         efektywna społecznie i ekonomicznie


Rynek pracy

Skala makroekonomiczna

wykorzystanie przez państwo wszystkich instrumentów oddziaływania na gospodarkę, które prowadzą do przyśpieszenia wychodzenia gospodarki ze zniżkowych faz cyklu koniunkturalnego, do zdynamizowania procesów rozwoju gospodarczego.

 Instrumenty:

-         akty prawne (np. prawo pracy)

-         narzędzia polityki podatkowej (stopy podatkowe)

-         ...............


Rynek pracy

Skala mikroekonomiczna

wprowadzona w celu przeciwdziałania bezrobociu w określonych działach gospodarki narodowej, na poszczególnych rynkach pracy, określonych regionach gospodarki.

 Instrumenty:

-         rozwijanie publicznych programów zatrudnienia (np. programy budownictwa mieszkaniowego, budowy dróg, ......)

-         subsydiowanie zatrudnienia poprzez dotacje dla firm, które chcą zatrudnić określone grupy społeczne np. niepełnosprawnych

-         organizowanie systemów przekwalifikowania

-         rozwijanie systemów pośrednictwa pracy

-         działanie w kierunku zmniejszenia czasu pracy


Zwalczanie bezrobocia

Zwalczanie bezrobocia

üZwalczanie bezrobocia w zależnościod jego rodzaju

-         bezrobocie frykcyjne

-         bezrobocie strukturalne

-         bezrobocie technologiczne

-         bezrobocie klasyczne

-         bezrobocie cykliczne

-         bezrobocie ukryte

Zwalczanie bezrobocia w zależnościod jego struktury

-         bezrobocie długookresowe

-         bezrobocie wśród młodzieży

-         zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia


Dzi kuj pa stwu za uwag

Dziękuję Państwu za uwagę


 • Login