Rynek pracy w powiecie pleszewskim
Download
1 / 31

RYNEK PRACY W POWIECIE PLESZEWSKIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RYNEK PRACY W POWIECIE PLESZEWSKIM. Przygotowali: GRUPA 97/88_P_G1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Spis treści. Rynek pracy Model idealnego rynku pracy Rodzaje rynków pracy Bezrobocie Stopa bezrobocia Przyczyny bezrobocia Rodzaje bezrobocia Powiat pleszewski. Rynek Pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

RYNEK PRACY W POWIECIE PLESZEWSKIM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RYNEK PRACY W POWIECIE PLESZEWSKIM

Przygotowali:

GRUPA 97/88_P_G1

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Spis treści

 • Rynek pracy

 • Model idealnego rynku pracy

 • Rodzaje rynków pracy

 • Bezrobocie

 • Stopa bezrobocia

 • Przyczyny bezrobocia

 • Rodzaje bezrobocia

 • Powiat pleszewski


Rynek Pracy

Rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.


Model idealnego rynku pracy

 • Pracodawca:

  1. Pracodawca i pracobiorca są wolni w swoich wyborach,

  2. Pracodawca posiada swobodę wyboru kandydata na stanowisko pracy, a pracobiorcy nie rezygnują z zajmowanego miejsca pracy.

 • Istnieje silna konkurencja między pracodawcami o produkty oraz między pracobiorcami o pracę (konkurencja to prawidłowa sytuacja rozwojowa).

 • Rynek pracy winien być przejrzysty (tak żeby wiadomo było gdzie jest praca, a gdzie jej nie ma).


 • Mobilność:

  1. Jeśli nie ma pracy w danym mieście, jedziemy szukać jej do innego miasta - podążamy za pracą i lepszymi warunkami do życia,

  2. Wśród wykształconych, ambitnych jest większa mobilność,

  3. Przeważnie skłonności do przywiązania do miejsca utrudniają mobilność...

  4. Obecna sytuacja mieszkaniowa w Polsce (wysokie ceny mieszkań) znacznie utrudnia mobilność na rynku pracy.

 • Opłata za pracę:

  1. Jest różna, łatwo się dostosowuje do podaży i popytu,

  2. Jej giętkość jest ograniczona przez związki zawodowe,

  3. Jest względna ponieważ zależy od kraju.


Rodzaje rynków pracy

 • Podział według "statusu prawnego" pracy:

  • rynek oficjalny - gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp.

  • szara strefa (tzw. "praca na czarno"):

   • Uzyskiwanie dochodów bez odpracowania żadnych składek - jest to korzystne dla pracodawcy, z kolei dla pracobiorcy jest niekorzystne, ponieważ:

    • nie może "narzekać" na nieuczciwego pracodawcę,

    • gdy ulegamy wypadkowi, za koszty leczenia płaci sam,

    • brak składek na emeryturę.

   • Z drugiej strony, ze względu na brak składek pracobiorca więcej zarabia,

   • Przewiduje się, że w Polsce ok. 30-40% Polaków zarabia na czarno


 • Podział według zasięgu rynku pracy:

  • rynek lokalny - praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (do 60-70 km)

  • rynek regionalny - dotyczący całego regionu (np. województwo)

  • rynek krajowy - dotyczący całego kraju

  • rynek zagraniczny - praca poza granicami kraju ojczystego.


Bezrobocie

Jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.


Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują Państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia.


Stopa bezrobocia

Wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.

Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej.


 • Najczęściej praktykowane (ponieważ najprostsze do wyliczenia), ale nie do końca prawidłowe, jest podawanie stopy bezrobocia rejestrowanego, do wyliczenia której przyjmuje się, że bezrobotny, to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy.

 • Natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki:

  • ukończyła 18 lat;

  • aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej;

  • poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie;

  • jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.

  • nie ukończyła 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna.

  • nie posiada gospodarstwa rolnego (powyżej 2ha)lub gospodarstwa specjalistycznego (np. szklarnie, hodowla zwierząt futerkowych)

  • nie nabywa zasiłku chorobowego bądź renty


Przyczyny bezrobocia

Istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym:

 • Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osób, pomimo że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tę rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zlecenia.


 • Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne). W Polsce na początku lat 90. XX wieku była to bardzo duża grupa, co spowodowane było między innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej a także restrukturyzacją przemysłu. Do tej grupy bezrobotnych należą m.in. górnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-ów. Duża liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, że gospodarka regionu (często osłabiona upadkiem firm, w których bezrobotni poprzednio pracowali) nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie.

 • Osoby które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży.


 • Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (np. niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.

 • Osoby potrafiące wytworzyć wartość dodaną na poziomie X, a których koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty przeszkoleń i inne) są większe od X nie znajdą zatrudnienia. Obniżenie podatków lub płacy minimalnej może spowodować zwiększenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne.


Rodzaje bezrobocia

W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:

 • Bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy.

 • Bezrobocie technologiczne wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.


 • Bezrobocie koniunkturalne wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.

 • Bezrobocie frykcyjne jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.

 • Bezrobocie sezonowe jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.


W zależności na formę występowania wyróżnia się:

 • Bezrobocie krótkookresowe - do 3 miesięcy bez zatrudnienia.

 • Bezrobocie średniookresowe - od 3 do 12 miesięcy bez zatrudnienia.

 • Bezrobocie długookresowe - dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.


 • Bezrobocie ukryte to pewna - nieokreślona - liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Występuje głównie na wsi (nadmiar rąk do pracy, dawniej - przerost administracji).

 • Bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.


Powiat pleszewski


Charakterystyka powiatu pleszewskiego

 • Powiat pleszewski obejmuje Miasto i Gminę Pleszew oraz gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów. Graniczy z powiatami: jarocińskim, kaliskim, krotoszyńskim, konińskim, ostrowskim, wrzesińskim, słupeckim.


 • Powiat położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej, która swą nie urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięcza działaniu lądolodu skandynawskiego w ostatnim zlodowaceniu, a jego ciekawą pozostałością są dość liczne głazy narzutowe, z których największy znajduje się w lesie k. Gołuchowa.


Analiza lokalnego rynku pracy

 • Na końcu czerwca 2009 roku powiat pleszewski ze wskaźnikiem stopy bezrobocia wynoszącym 10,7%, uplasował się na porównywalnym miejscu jak Polska, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 10,9%.


Struktura bezrobocia w powiecie pleszewskim


 • Struktura bezrobocia, w czerwcu 2009 roku, według klasyfikacji zawodów wskazuje, że najliczniejszą kategorię osób bezrobotnych stanowią osoby posiadające zawód: sprzedawcy, technika mechanika (różnych specjalności), bez zawodu, kucharza, krawca, technika rolnika.


 • Jest to powód do zastanowienia się nad kształceniem w tych kierunkach. Wysokie koszty zatrudnienia pracownika powodują, że istnieje duża rotacja. Pracodawcy zatrudniają osoby bezrobotne na okres próbny (często nie wręczając takich umów pracownikowi do ręki), potem nie przedłużają umowy i zatrudniają następne osoby na podobnych warunkach.


 • Wpływ na wysokość zatrudnienia ma także okresowość wykonywania niektórych zawodów. Sezonowość to cecha charakterystyczna dla takich zawodów jak: pracownik przy produkcji kotłów c.o. czy robotnik budowlany.


 • Wśród ofert pracodawcy poszukiwali pracowników fizycznych, sprzedawców, kierowców samochodów ciężarowych, murarzy, magazynierów, stolarzy i spawaczy.


 • Według stanu na koniec czerwca 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie zarejestrowanych było łącznie2706 bezrobotnych (dla porównania na końcu czerwca 2008r -2145 osób), w tym 1625 kobiet, co stanowi 68,05% ogółu bezrobotnych. Ponad 19,84% to osoby zarejestrowane ponad 12 miesięcy. Osoby bez zawodu stanowiły 20,47% wszystkich bezrobotnych.


Największa liczba nowych rejestracji to bezrobotni w zawodach:

 • bez zawodu 560 osób

 • sprzedawca 114 osób

 • technik mechanik 100 osób

 • mechanik poj. samochodowych 89 osób

 • technik ekonomista 88 osób

 • stolarz 81 osób

 • specjalista ds. zarządzania 65 osób

 • robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 61 osoby

 • krawiec 59 osób


Najwięcej wolnych miejsc pracy zostało zgłoszonych w zawodach, w 2009r:

 • robotnik gospodarczy 260 ofert, co stanowi - 26,72%

 • murarz 78 ofert, co stanowi – 8,01%

 • sprzedawca 67 ofert, co stanowi - 6,88%

 • stolarz 65 ofert, co stanowi – 4,31%

 • technik handlowiec 42 oferty, co stanowi – 4,31%


 • Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania młodzieży w racjonalnym i umiejętnym planowaniu własnej drogi zawodowej. Dokonujące się zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zawodów obliguje szkołę, od podstawowej do wyższej, do zapewnienia kształcenia adekwatnego do możliwości zatrudnienia. Zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa jest priorytetem działań edukacyjno-zawodowych naszego państwa. Zwiększa to w zasadniczy sposób szanse na dostęp do zatrudnienia i przystosowania się do zmian pracy.


ad
 • Login