SAK 41/2011 Samarbeidsutvalget 27. oktober
Download
1 / 31

2) Oppnevning av representanter til: Klinisk samarbeidsutvalg N-T Regional koordinerings-gruppe - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

SAK 41/2011 Samarbeidsutvalget 27. oktober 1) Kort informasjon om ”Helhetlig plan svangerskaps-, fødsels- og barsel inkludert beredskap og følgetjeneste. 2) Oppnevning av representanter til: Klinisk samarbeidsutvalg N-T Regional koordinerings-gruppe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2) Oppnevning av representanter til: Klinisk samarbeidsutvalg N-T Regional koordinerings-gruppe' - vashon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SAK 41/2011 Samarbeidsutvalget 27. oktober1) Kort informasjon om ”Helhetlig plan svangerskaps-, fødsels- og barsel inkludert beredskap og følgetjeneste

 • 2) Oppnevning av representanter til:

 • Klinisk samarbeidsutvalg N-T

 • Regional koordinerings-gruppe


Regional plan for svangerskap f dsel og barselomsorg i midt norge
Regional plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i midt-Norge

 • Felles regional overordnet plan for kommuner og sykehus, vedtatt november 2010

 • Grunnlag for plan(er) i hvert fylke (helseforetak og kommuner)

 • Beredskap og følgetjeneste inngår som en del av planen

 • HNT utredet saken påoppdrag fra HMN RHF


Helhetlig plan svangerskap f dsel og barsel inkludert beredskap og f lgetjeneste
Helhetlig plan svangerskap, fødsel og barsel midt-Norge inkludert beredskap og følgetjeneste

 • Arbeidsgruppe, oppnevnt juni:

 • Wenche P. Dehli, Helse Nord-Trøndelag, leder arbeidsgruppen

 • Trude Viem Dahl, enhetsleder helsestasjon, Steinkjer

 • Bodil Dyrstad, kommuneoverlege - Stjørdal

 • Tina Eilertsen, avdelingsleder og –overlege, Helse Nord-Trøndelag

 • Anne Judith Skarland, jordmor – Høylandet

 • Liv Hanne Gansmo, jordmor, HNT og Levanger

 • Heidi Klingen Lauten, jordmor – Nærøy

 • Rune Modell, prehospital klinikk – Helse Nord-Trøndelag

 • Torgeir Schmidt- Melbye, kommuneoverlege, Leksvik

 • Bodil Klev Urstad, jordmor – Snåsa

 • Lene Fundtaune, brukerrepresentant – ”Liv laga”, Stjørdal

 • Aini Storvik, sekretær, Helse Midt- Norge


Overordnet prosess
Overordnet prosess midt-Norge

Følgetjeneste

over 1,5 time

(foretak)

Svangerskap (kommune)

Fødsel

(foretak)

Barsel

(foretak)

Barsel

(kommune)


Prinsipp for oppf lging i svangerskap f dsel og barsel
Prinsipp for oppfølging i svangerskap – fødsel og barsel midt-Norge

 • Differensiere i kvinne og/eller barn i ”rød” og ”grønn”

 • (utvide bruken av etablert nasjonal kategorisering innen fødselshjelp)

 • ”Grønn”

  • Friske gravide

  • Normale fødsler

  • Barselforløp uten komplikasjoner

   -> Standardisert oppfølging, mindre kontroller enn i dag

 • ” Rød”

  • Utarbeide klare seleksjonskriterier for ”rød” i alle faser

  • Følge nasjonale retningslinjer for svangerskapskontrollen

  • Styrke tilbudet i alle faser til ”røde”, spesielt i forhold til rus/psykiatri,, sosiale forhold

   -> individuell oppfølgingsplan, ressurser ”vris” over til de med særlige behov


Risikogrupper s rlige behov
Risikogrupper – særlige behov midt-Norge

 • Asylsøkere/flyktninger

 • Tenåringsgravide

 • Rus - alkohol

 • Røyking

 • LAR

 • Kroniske sykdommer, tidligere komplikasjoner

 • Funksjonshemmede

 • Overgrep/vold

 • Fødselsangst

 • Psykiske lidelser

 • Somatisk sykdom/særlige tilstander hos mor og/eller barn

 • Samordnede tjenester og kontinuitet

 • Kommunikasjon, tolketjenester


Svangerskap differensiere i r d og gr nn
Svangerskap - differensiere i midt-Norge ”rød” og ”grønn”

 • ”Grønne” svangerskap

  • 8 svangerskapskontroller, inkl ultralyd.

 • Utarbeide klare seleksjonskriterier for ”rød”

  • Spesiell vekt på sykososiale forhold

  • Individuell oppfølging, styrke tilbudet til ”røde”

 • Fokus på kvalitetssikring av førstegangskontroll

 • Legge plan for oppfølgingen, både ”rød” og ”grønn”

 • Formell informasjonsutveksling mellom jordmor og fastlege etter førstegangskontrollen

 • Allerede etter 1 kontroll henvise videre de som skal følges opp i samarbeid med andre.


Barsel differensiere r d gr nn
Barsel - differensiere ”rød” – ”grønn” midt-Norge

 • Tidlig melding til kommunen om fødsel. Fortrinnsvis umiddelbart etter fødsel

  • Tidlig varsel til hjemkommune om spesielle forhold

 • Mor-barn-vennlige sykehus.

  • Strenge besøksrestriksjoner – kun far og søsken

  • Standardisert og tydelig innhold i barseloppholdet.

 • Tidlig hjemmebesøk

  • Plan for individuell oppfølging ved særlige behov

 • Tilby inntil 3 liggedøgn, sykehuset har ansvar for barnelege ktr, føllings prøve etc inntil 3 dager der mor skrives ut tidligere.


Barsel oppf lging n r barn ikke blir med hjem
Barsel - oppfølging når barn ikke blir med hjem midt-Norge

 • Rutiner for å sikre hvem som gjør hva ved:

 • Dødfødsel

 • Omsorgsovertagelse

 • Spesielle behov

 • Utarbeide særlig retningslinjer for slike tilfeller.

 • Sykehuset må initiere oppfølging hvis særlig forhold oppstår under sykehusoppholdet

 • Kommunen initierer hvis oppfølgingsbehov er kjent på forhånd – spesiell utfordring ift barnevern. Må prioriteres.


Kommunikasjon og informasjonsflyt midt-Norge - vi må styrke formelle rutiner og kvalitetssikre pasientopplysninger

 • Helhetlig omsorg hvor personalet er samkjørt,

 • uansett sykehus eller kommunehelsetjeneste

  • Felles holdninger – det er ikke noe valg å unnlate forholde seg

   til besluttede planer

  • Standardisert, kunnskapsbasert innhold

  • Avklarte varslingsrutiner mellom AMK, legevakt, sykehus, jordmor

 • Typiske sviktområder

  • Info som ikke er tilgjengelig for vaktpersonell

  • Uformelle informasjonsrutiner

 • Felles/enhetlige IT (ev papirbaserte løsninger)

  • Elektroniske helsekort - revideres raskt, må kunne leses på alle nivå.

  • Alle meldinger må bli elektroniske)

  • Hjemmesider med oppdatert pasientinformasjon og prosedyrer ved hvert sykehus og i hver kommune


Hva i planen kan redusere kostnadene
Hva i planen kan redusere kostnadene? midt-Norge

 • Redusere til anbefalt antall kontroller friske gravide

 • Kombinasjonsstillinger (optimal utnyttelse av kompetanse og kapasitet)

 • Hensiktsmessig informasjonsflyt

 • Hensiktsmessig oppgavefordeling

  • Unngå unødvendige henvisninger

  • Telefonkonsultasjoner, godt samarbeid. Unngå ”for sikkerhetsskylds henvisninger”

 • Bedre samarbeid – besparende på sikt!


Hva i planen kan vil ke kostnadene
Hva i planen kan vil øke kostnadene midt-Norge

 • Styrke tilbudet til grupper med særlige behov

 • Utstrakt bruk av tverrfaglige/etatlige arbeidsgrupper

 • Krav til økt bemanning som følge av ”et trygt fødetilbud” og ”utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelstjenesten”, begge 2010.

 • Samarbeidsarenaer – møter/samlinger

 • Kurs, utdanning, hospitering, rotasjon


Beredskap f lgetjeneste
Beredskap midt-Norge Følgetjeneste


Bruk av ambulanse til f dselshjelp 2009 baseline 207 oppdrag

 • Lierne – 8 midt-Norge

 • Namsskogan – 3

 • Grong – 4

 • Høylandet – 7 (herav 1 SeaKing)

 • Overhalla – 2

 • Fosnes – 1

 • Flatanger – 1

 • Vikna – 21

 • Nærøy – 31

 • Leka – 4 (1 LA)

 • Bindal – 5

 • 2 oppdrag for andre kommuner

Bruk av ambulanse til fødselshjelp 2009 / baseline - 207 oppdrag

 • Roan – 2 (7)

 • Osen – 3 (10)

 • Steinkjer – 28

 • Namsos – 15

 • Meråker – 10

 • Stjørdal – 24

 • Frosta – 2

 • Leksvik – 12 (herav 1 LuftAmb)

 • Levanger - 5

 • Verdal – 10

 • Mosvik – 1

 • Verran – 3

 • Namdalseid – 4

 • Inderøy – 3

 • Snåsa – 4

Stort forbruk ift. befolkning

 • Av 207 oppdrag er ca. ¼ oppdrag i Vikna /Nærøy.

 • Dersom alle kommuner skulle brukt ambulanse like mye, ville antall oppdrag økt til 700 pr. år – det vil bety store ekstrakostnader.

 • En målsetning må derfor være å redusere bruk av ambulanse til inntransport, dvs. se på kriterier for amb.transport / rutiner i svangerskapsdelen.


Problemstillinger diskutert
Problemstillinger diskutert midt-Norge

 • Ulike forhold – geografi, demografi, transport, etc

 • Beredskapsmodeller

 • Reisetid

 • Hva kan utløse følgetjeneste - kriterier

 • Kompetansekrav

 • Kostnader – kost-nytte

 • Avtaler

 • Samhandlingsrutiner

 • Kommune utenfor helseregionen RHFet

 • Kommuner utenfor HFet

 • Fødetall i hver kommune - fødselstall stiger totalt sett 2010 - 2020 - 2030


M l for beredskap og f lgetjeneste
Mål for beredskap og følgetjeneste midt-Norge

 • Fødende skal oppleve transport og fødesituasjonen som trygg og forutsigbar

 • Det skal være beredskap og følgetjeneste der reisetid til fødeavdeling overstiger 1,5 time

 • Sikre tilgang til fødselskompetanse ved behov for vurdering og bistand ved transport til sykehus.

 • Redusere antall fødsler i ambulansebil

 • Unngå unødige ambulanse- og drosjetransporter til sykehus

 • Unngå unødige/for tidlige innleggelser

 • Regulerte beredskapsordninger, basert på ordinære vakt/arbeidstidsordninger. Avtaler med kommunene, AMK og legevaktene.


Kompetansekrav v beredskap og f lgetjeneste
Kompetansekrav v/beredskap og følgetjeneste midt-Norge

 • Følgetjeneste har 2 hovedmål

 • Sikre med.faglig forsvarlighet

 • Skape trygghet for den gravide underveis til fødeinstitusjon

 • Grunnleggende fødselshjelp

 • Kunnskap om faresignaler

 • Forløsning

 • Komplikasjoner

 • Samt å ta seg av den nyfødte


Hva kan utl se ambulanse f lgetjeneste
Hva kan utløse ambulanse/følgetjeneste? midt-Norge

 • Vannavgang, hode/høyt – bevegelig, avvikende leie

 • placentaløsning

 • Truende prematur fødsel

 • Multipara i fødsel

 • Vannavgang og etablerte rier

 • Hvis i fødsel, kvinner m/psykososiale problemstillinger (fødselsangst, tidl. dødfødsel, tidl traumatisk fødsel)


Reisetid beregning og begrunnelse
Reisetid – beregning og begrunnelse midt-Norge

 • Store variasjoner i beredskap og følgetjeneste i dag. Ønsker ikke å øke omfanget, men standardisere tilbudet.

 • Viktig å få felles og forutsigbare ordninger, men det er ikke grunnlag for å øke omfanget av beredskaps og følgetjenestetilbudet ift dagens ordninger.

 • Regner tid normaltid fra kommune til sykehus, ikke korrigert for ambulansestasjonens plassering og utrykningstid (utrykningstid = 84% av normaltid).

 • Inklusiv ferjetid for de steder som er avhengig av det (eks. Leka).

 • Ellers regnes tid langs vei dersom mulig (ikke helikoptertid).

 • Regne nærmeste sykehus i fylket ut fra pasientens oppholdssted


Normaltid ut fra dagens struktur
Normaltid ut fra dagens struktur midt-Norge

Tid fra kommunesenter til sykehus(ikke tatt hensyn til ambulansestasjonens plassering, og ikke korrigert for utrykningstid)


Beredskapsmodeller
Beredskapsmodeller: midt-Norge

 • 1) Vaktsamarbeid mellom kommuner (jfr Ytre Namdal)

 • Over 1,5 t reisetid

 • 130 fødsler eller mer?

 • 2) Beredskapsordning knyttet til basissykehus

 • Møtetjeneste kommuner > 1,5 time

 • Lave fødselstall

 • Spredte kommuner

 • 3) Beredskapsordninger for enkeltstående kommuner med lavt fødselstall (< 10 fødsler (?)), avstander > 1,5 t

  • Jordmor i vakt fra 6 dager før termin. Kommunen fakturerer HFet.


Avtalene med kommunen b r inneholde
Avtalene med kommunen bør inneholde: midt-Norge

 • Innholdet i beredskaps- og følgetjenesten

  • Hva forventes

  • kvalitetskrav

 • Retningslinjer for fakturering - oppgjør

 • Hvem som har ansvar for å planlegge og koordinere beredskapen mellom kommunen

 • Hva gjøres ved sykefravær

 • Ev særlige ordninger i ferier/høytider

 • Rutiner ved samtidighetskonflikter

 • Hvem informerer om ordningen til innbyggere/fødende

 • Ansvaret for en til enhver tid oppdaterte vaktlister/tlf legevakt og AMK


Regional helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Brev fra RHFet om implementering

Brevet beskriver 3 tiltak- Samarbeidsutvalget bes beslutte prosess vedrørende representanter til: 1)klinisk samarbeidsutvalg og 2) regional koordineringsgruppe3 tiltak
3 tiltak fødsels- og barselomsorg

 • 1) Tiltak i samarbeid med kommunene

  • Videreutvikle administrativt samarbeid

  • Opprette klinisk samarbeidsutvalg

 • 2) Tiltak som iverksettes i helseforetakene

  • Implementere nasjonale/regionale standarder og anbefalinger

  • Beslutte struktur på følgetjenesten

 • 3) Opprettelse av regional administrativ koordineringsgruppe


Forts tiltak som iversettes i helseforetakene
Forts.; fødsels- og barselomsorgTiltak som iversettes i Helseforetakene

 • ”Et trygt fødetilbud” lagt til grunn for utviklingsarbeidet i

 • sykehusenes avdelinger

 • HNT deltar i og gjennomfører tiltak anbefalt i

 • regionalt fagnettverk obstetrikk og gynekologi.

 • Hnt vil delta og følge opp arbeiddet i det lokale kliniske

 • samarbeidsutvalget og det regionale administrative utvalget.


Forts regional koordineringsgruppe
Forts.; fødsels- og barselomsorgRegional koordineringsgruppe

 • Det skal opprettes en regional koordineringsgruppe hvor det skal være en

 • representant fra HNT og en fra en kommune. Det er en gruppe med

 • administrativt fokus, bl a en samordning av oppdragene som settes ut til

 • de kliniske samarbeidsgruppene mellom hvert HF og kommunene.

 • Foreslår at representanten kan være en tjenesteleder eller jordmor.

 • Første møte 16. november.

 • Denne gruppen vil ha en varighet på et par år.


Oppnevning av representanter fra Nord-Trøndelag til: fødsels- og barselomsorg1) klinisk samarbeidsorgan for svangerskaps-, barsel og fødselsomsorg 2) Regional koordineringsgruppe

 • Forslag til prosess:

 • HNT sender ut brev til rådmann/helse og sosialsjef i hver kommune og orienterer om opprettelsen av både det administrative regionale utvalget og det kliniske lokale utvalget.

 • Kommunene bes om forslag på 5 kandidater (en fra hver av de 5 ”kommunesammenslutningene”) innen 15. november til det kliniske samarbeidsutvalget, og forslag til en kommunerepresentant i regional koordineringsgruppe innen 9/11.

 • Klinikkleder BFK/direktør forslår 4 kandidater fra HNT.

 • Det er en fordel hvis vi får tverrfaglig representasjon; jordmor, lege, helsesøster.

 • Samarbeidsutvalget gir leder av samarbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne kandidatene innen 11. november.


ad