Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 - PowerPoint PPT Presentation

Nazwa szko y zesp szk og lnokszta c cych i zawodowych w krobi id grupy 97 84 p g1
Download
1 / 37

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr II; rok szkolny: 2009/2010. Temat projektowy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nazwa szko y zesp szk og lnokszta c cych i zawodowych w krobi id grupy 97 84 p g1

 • Nazwa szkoły:

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

 • ID grupy:

  97_84_p_g1

 • Kompetencja:

  Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

  Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski

 • Semestr II; rok szkolny: 2009/2010


Temat projektowy

Temat projektowy

Lokalny rynek pracy –

szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski


Zadania tematu projektowego

Zadania tematu projektowego:

 • aktualna analiza lokalnego rynku pracy

  i rynku edukacyjnego,

 • ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata,

 • wykonanie listy zawodów i jego korelacja

  z typami szkół.


Podstawowe poj cia rynku pracy

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Rynek pracy -to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę.

Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).


Podstawowe poj cia rynku pracy1

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Podaż pracy – to osoby, które oferują swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na rynku pracy za określoną stawkę płac.

Popyt na pracę – to zapotrzebowanie zgłaszane na rynku pracy na wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników.


Podstawowe poj cia rynku pracy2

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Równowaga na rynku pracy –

oznacza, że wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę przy danej stawce płac ją znajdują – wielkość popytu i podaży jest sobie równa.


Podstawowe poj cia rynku pracy3

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Bezrobocie – to taki stan w gospodarce, w którym jest więcej osób chętnych do pracy niż miejsc pracy.

Osoba bezrobotna – to osoba w wieku produkcyjnym, nie mająca pracy, ale jej aktywnie poszukująca, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy.


Podstawowe poj cia rynku pracy4

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Rodzaje bezrobocia:

 • Frykcyjne (naturalne) – powstaje na skutek zmiany pracy, pojawiania się na rynku absolwentów szkół.

 • Technologiczne – wynika z postępu technicznego i mechanizacji pracy.

 • Sezonowe – związane z sezonowością produkcji i usług.


Podstawowe poj cia rynku pracy5

Podstawowe pojęcia rynku pracy

 • Koniunkturalne (cykliczne) – powstaje na skutek wahań w koniunkturze gospodarczej, pojawia się w okresie spadku gospodarczego.

 • Strukturalne – wynika z niedostosowania popytu do podaży, związane jest z zanikaniem niektórych branż i zawodów.


Podstawowe poj cia rynku pracy6

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Stopa bezrobocia=

liczba osób bezrobotnych / zasoby siły roboczej * 100%

Zasoby siły roboczej = liczba osób pracujących + bezrobotnych


Rynek pracy w powiecie gosty skim

Rynek pracy w powiecie gostyńskim

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2008 roku wynosiła 10,8% i w ostatnich latach stale się obniżała.

Jednocześnie pod koniec roku 2008 i z początkiem roku 2009 zaczęła rosnąć w związku z sezonowością prac i ze spowolnieniem gospodarczym dotyczącym terenu całego kraju. W styczniu 2010 stopa ta wynosi 11,9%.

Na tle podregionu i województwa powiat gostyński charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia.


Bezrobocie w powiecie gosty skim

Bezrobocie w powiecie gostyńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Bezrobocie w powiecie gosty skim1

Bezrobocie w powiecie gostyńskim

Największą grupę bezrobotnych w powiecie gostyńskim stanowią osoby w wieku poniżej 34 lat, mimo, iż w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek tych osób znacznie zmalał. Grupę tą stanowią przede wszystkim absolwenci i często osoby młode wchodzące dopiero na rynek pracy. Można również zauważyć największą mobilność zawodową w tej grupie wiekowej. Jednocześnie najniższą mobilnością i rosnącym bezrobociem charakteryzuje się grupa osób powyżej 55 roku życia.


Udzia poszczeg lnych grup wiekowych w og lnej liczbie bezrobotnych w powiecie gosty skim w 2010r

Udział [%] poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Liczba os b bezrobotnych wed ug p ci

Liczba osób bezrobotnych według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Liczba os b bezrobotnych wg wykszta cenia w powiecie gosty skim

Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie gostyńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Wykszta cenie a zatrudnienie

Wykształcenie a zatrudnienie

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę sytuacji osób bezrobotnych jest wykształcenie.

 • Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych w większości przedstawionych grup. Wynik ten związany jest z malejącą stopą bezrobocia w powiecie gostyńskim. Wyraźny spadek obserwuje się u osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym i poniżej oraz średnim zawodowym. Wynika to z zapotrzebowania na konkretne zawody.

 • W przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym nie można wyznaczyć jednolitej tendencji rosnącej lub malejącej. Widoczny jest jednak zdecydowanie najmniejszy udział tych grup osób w ogóle bezrobotnych, ale też niewielka ich aktywność.


Struktura os b bezrobotnych wg wykszta cenia w 2008 roku

Struktura (%) osób bezrobotnych wg wykształcenia w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Wykszta cenie a zatrudnienie1

Wykształcenie a zatrudnienie

 • Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że struktura bezrobocia w powiecie pod względem wykształcenia nie odbiega znacznie od struktury podregionu i województwa. Widoczna jest różnica wśród osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których w powiecie gostyńskim jest więcej niż w podregionie i województwie. Jednocześnie powiat charakteryzuje stosunkowo niski udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym.

 • Również niska jest wartość przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych w powiecie gostyńskim, które ukończyły liceum lub technikum. Związane jest to z tym, że młodzież po szkole średniej wyjeżdża na studia do większych ośrodków miejskich, gdyż w powiecie nie ma szkół wyższych.


Zawody deficytowe nadwy kowe i wykazuj ce r wnowag w powiecie gosty skim w latach 2005 2008

Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

 • Deficytowe:operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel j. obcego, ślusarz, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn

 • Nadwyżkowe:kucharz, ekonomista, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik

 • Charakteryzujące się równowagą: nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych


Wykszta cenie a zatrudnienie2

Wykształcenie a zatrudnienie

Powiat gostyński cechuje niski poziom wykształcenia jego mieszkańców w stosunku do mieszkańców podregionu i województwa. Przekłada się to na lokalny rynek pracy, na którym brakuje specjalistów (opiekunowie w placówka społecznych, specjaliści BHP, specjaliści ds. marketingu, operatorzy maszyn i urządzeń).

Jednocześnie corocznie szkoły opuszczają osoby o zawodach charakteryzujących się nadwyżką wśród bezrobotnych (ekonomiści, sprzedawcy, rolnicy).


Edukacja w powiecie

Edukacja w powiecie

Powiat dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkół średnich, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, które posiadają bogatą ofertę kierunków i specjalności.

Najwięcej szkół znajduje się w stolicy powiatu czyli na terenie Gostynia. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Borku wlkp., Grabonogu, Krobi i Pogorzeli.

W powiecie działa także szkoła specjalna - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.


Edukacja w powiecie1

Edukacja w powiecie

W powiecie gostyńskim na poziomie ponadgimnazjalnym kształci się co roku ponad tysiąc uczniów.

Wśród uczniów największym zainteresowaniem cieszy się wykształcenie średnie zawodowe, następnie średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe.


Edukacja w powiecie2

Edukacja w powiecie

W Zasadniczej Szkole Zawodowej, umożliwiającej nabycie konkretnych zawodów i popartych praktyką w latach 2005 – 2009 kształci się 844 uczniów.

Natomiast z nauki zawodu na poziomie średnim czyli w technikach uczy się 2107 uczniów i jest forma kształcenia najpopularniejsza wśród młodzieży zamieszkującej powiat gostyński.

Często wybieranym przez młodzież w ostatnich latach kierunkiem kształcenia jest kierunek średni ogólny na którym zdobywa wiedze 1386 uczniów. Świadczy to o odsuwaniu przez młodzież decyzji dotyczącej kariery zawodowej.


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim

Technik:

handlowiec,

ekonomista,

elektryk,

mechanik,

logistyk,

informatyk,

mechatronik,

ochrony środowiska.

Technik:

rolnik,

hodowli koni,

architektury krajobrazu

żywienia i gosp. dom.,

weterynarii,

dietetyk,

turystyki wiejskiej.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim1

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim

Licea:

 • o profilu ogólnym,

 • o profilu informatycznym,

 • o profilu językowym,

 • o profilu wojskowym,

 • o profilu matematyczno – fizycznym,

 • o profilu biologiczno – chemicznym,

 • o profilu humanistyczno – dziennikarskim,

 • o profilu matematyczno – informatycznym,

 • o profilu językowo – geograficznym.


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim2

rolnik,

monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim,

sprzedawca,

cukiernik,

kucharz malej gastronomii.

ślusarz,

ogrodnik,

rzeźnik,

wędliniarz,

piekarz,

mechanik pojazdów samochodowych.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim

Zasadnicza szkoła zawodowa:


Zawody przysz o ci

webmaster,

kosmetolog,

audytor,

wizażysta,

gerontolog,

urzędnik Unii Europejskiej,

broker informacji,

rezydent,

notariusz,

fizjoterapeuta.

Zawody przyszłości


Oczekiwania pracodawc w wobec kandydat w do pracy

Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy


Biznesplan kariery zawodowej

Biznesplan kariery zawodowej

Jeśli jesteś absolwentem albo uczysz się jeszcze i po ukończeniu szkoły masz zamiar:

 • kontynuować naukę,

 • podjąć pracę,

 • albo też pracując, jednocześnie uczyć się,

  warto, abyś opracował indywidualnybiznesplan swojej kariery zawodowej!


Biznesplan kariery zawodowej1

Biznesplan kariery zawodowej

to planowanie drogi dla każdego aktywnego zawodowo człowieka.


Po co warto opracowywa indywidualny biznesplan

Po co warto opracowywać indywidualny biznesplan?

 • żeby podejmować trafne i satysfakcjonujące decyzje zawodowe

 • żeby maksymalnie wykorzystać własne atuty i umiejętności oraz rozwijać nowe kompetencje

 • żeby nie podejmować się wielu przypadkowych prac, które nie spełniają Twoich oczekiwań

 • żeby umieć znaleźć się na rynku pracy, dopasować do zmieniających warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale także wnosić swój

 • niepowtarzalny wkład.


Edukacja w powiecie3

Edukacja w powiecie

Niestety porównanie najczęściej wybieranych kierunków i specjalności kształcenia przez młodzież powiatu gostyńskiego z informacją nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych przynosi niezadowalające wyniki i pozwala zauważyć rozbieżności między kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły i wybieranymi przez uczniów, a zapotrzebowaniem na określone zawody na lokalnym rynku pracy.


Wnioski i rekomendacje

Wnioski i rekomendacje

Wnioski:

 • duże zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności,

 • niekorzystna struktura zatrudnienia z przewagą w sektorze rolniczym i przemysłowym,

 • rozbieżność między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy,

 • duża liczba osób kształcących się na kierunkach ogólnych,

 • rosnący poziom wykształcenia mieszkańców powiatu.

  Rekomendacje:

 • prowadzenie rzeczowych i bieżących badań i analiz lokalnego rynku pracy i szkolnictwa,

 • poszerzenie możliwości przekwalifikowania się osób bezrobotnych,

 • racjonalizacja kierunków kształcenia przy współpracy z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, perspektyw rozwojowych powiatu i możliwości doposażenia bazy techno-dydaktycznej,

 • wsparcie uczniów przy wyborze ścieżki edukacyjno zawodowej poprzez podniesienie poziomu doradztwa zawodowego.


R d a

Źródła:

www.poznan.pl/mim/public/cdz/poradnik.html

www.ck.agh.edu.pl

http://wyborcza.pl

www.qpracy.pl

www.bezrobocie.org.pl

www.powiat.gostyn.pl

Program ograniczania bezrobocia w powiecie gostyńskim


 • Login