Mokykl tobulinimo vidaus ir i or s auditas
Download
1 / 27

Mokyklų tobulinimo vidaus ir išorės auditas - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Mokyklų tobulinimo vidaus ir išorės auditas. Gražvydas Kazakevičius [email protected] 2005- 12 - 15 , Palanga. Švietimo kokybės vadybos aktualumo priežastys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mokyklų tobulinimo vidaus ir išorės auditas' - uriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mokykl tobulinimo vidaus ir i or s auditas

Mokyklų tobulinimo vidaus ir išorės auditas

Gražvydas Kazakevičius

[email protected]

2005-12-15, Palanga


Vietimo kokyb s vadybos aktualumo prie astys
Švietimo kokybės vadybos aktualumo priežastys

 • Daugumoje pažangiausių pasaulio šalių, įskaitant ir Lietuvą, švietimo prieinamumo problema iš esmės yra išspręsta, nėra didelių prieinamumo kliūčių, jas patiria tik maža dalis gyventojų

 • Dėmesys vis labiau perkeliamas į švietimo kokybės problemas: švietimo turinio atitikimą poreikiams, efektyvų perteikimą, apimant vis dar pasitaikančias prieinamumo problemas


Kokyb s u tikrinti ne manoma be sivertinimo ir vadybos kult ros kaitos

Kokybės užtikrinti neįmanoma be įsivertinimo ir vadybos kultūros kaitos

Hannu Salminen (Suomija)

ES kokybės užtikrinimo konferencija,

2005-02-9/10


Galiojantys teis s aktai
Įgaliojantys teisės aktai

 • Lietuvos švietimo koncepcija (1992)

 • Antrojo švietimo reformos etapo prioritetai (1998)

 • ES aplinkraštis dėl mokyklų vertinimo (2001)

 • ES švietimo ir mokymo planas iki 2010 (2001)

 • Ministro įsakymas dėl vidaus audito (2002)

 • Valstybės ilgalaikės raidos strategija (2002)

 • Švietimo įstatymas (2003)

 • Valstybinė švietimo strategija (2003)

 • ES išvados dėl meistriškumo švietime (2004)

 • LRV programa (2004)

 • Švietimo stebėsenos tvarka(2005)


Audito kontekstas
Audito kontekstas

 • Socialinis-kultūrinis kontekstas

  • valdžios ir tautos santykių tradicija (decentralizacija)

 • Technologinis kontekstas

  • vidaus auditas kaip kokybės vadybos technologinė priemonė


 • Kokyb s u tikrinimo modelis
  KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIS

  KOKYBĖS KONTROLĖ

  KOKYBĖS VADYBA


  Audito nuostatos
  Audito nuostatos

  • Tai ne kokybėskontrolėir nekaltųjų paieška

  • Nekritikuojami asmenys

  • Nebaudžiamidarbuotojai

  • Nežeminami žmonės


  Konsultantai

  Arthur Ivatts:

  ”… malonu, kai dideli projektai duoda naudą.”

  Mike Harrison:

  ”... turiu aistrą, kad visiems būtų geras mokymas ir išmokimas. Mokykloms kaip per veidrodį reikia parodyti, kaip jos atrodo ir ko turi siekti.”


  Pasteb jimas po vizito mokykloje
  Pastebėjimas po vizito mokykloje

  Priežiūros Lietuvos mokyklose yra daug, tačiau yra prižiūrima tai, kas nėra esmingiausia.

  Stokojama ugdymo proceso vertinimo.


  Klausimai metodikos k r jams
  Klausimai metodikos kūrėjams

  • Kodėl?

   Kodėl reikalingas išorės auditas? Kokios priežastys? Kaip naudojami rezultatai? ...

  • Ką?

   Ką auditorius audituos: ar viską ar tik tam tikras sritis? Ar tai būdas patikrinti vidaus auditą? Ar tai „gilesnis“ ar „platesnis“ žvilgsnis į mokyklą?...

  • Kada?

   Ar tai vienas, masyvus patikrinimas? Ar gali būti ir kitokių formų? Ar spontaniškas? Ar suderintas su mokykla? Kokios specifinės aplinkybės gali paskatinti atlikti išorės auditą?...

  • Kas?

   Kas atliks? Ar audituos komanda ar individualūs žmonės? Ar tai bus nepriklausomi auditoriai? Kas vykdys jų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą? Kas akredituos ir kaip? ......

  • Kaip?

   Kaip turi būti atlikta? Ar egzistuos objektyvūs kriterijai? Kiek bus žiūrima klasės lygmuo? Kiek svarbus ugdymo procesas? Kaip jis bus pamatomas? Ar mokykla galės nesutikti, prieštarauti ataskaitai?...


  Vidaus ir i or s audito santykis

  P

  O

  V

  E

  I

  K

  I

  S

  MTIA

  MTVA

  Vidaus ir išorės audito santykis

  Laikas


  Vidaus ir i or s audito santykis1

  P

  O

  V

  E

  I

  K

  I

  S

  MTIA

  MTVA

  Vidaus ir išorės audito santykis

  Laikas


  Vidaus ir i or s audito santykis2

  P

  O

  V

  E

  I

  K

  I

  S

  MTIA

  MTVA

  Vidaus ir išorės audito santykis

  Laikas


  Kokie audito tikslai
  Kokie audito tikslai?

  Vidaus auditas:

  • Išnagrinėti mokyklos darbo aspektus

  • Nustatyti mokyklos privalumus, trūkumus ir tobulinimo prioritetus

  • Parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą

   Išorės auditas:

  • Sukurti klimatą, kuriame ne kaltinimai, o mokyklos tobulėjimas laikomas esminiu vertinimo tikslu


  Vidaus ir i or s audito derm
  Vidaus ir išorės audito dermė

  • Vieninga rodiklių sistema

  • Išorės auditas pripažįsta ir remiasi mokyklos atliktu vidaus auditu

  • Ta pati pozityvi nuostata – vidaus auditas skatina pirmiausia kalbėti apie teigiamas mokyklos darbo puses, išorės auditas remiasi principu 10-5

  • Abiejų auditų tikslas – mokyklos kokybės vertinimas ir tobulinimas


  I or s vertinimo poky io kryptis
  Išorės vertinimo pokyčio kryptis

  NUO ESAMOS PADĖTIES KONTROLIAVIMO, KONSTATAVIMO

  PRIE

  KONSULTAVIMO IR PARAMOS TEIKIMO, SKATINANČIO ŠVIETIMO PLĖTRĄ IR KOKYBĖS TOBULINIMĄ.

  VERTINIMO REZULTATAI NENAUDOJAMI BAUSMĖMS PAGRĮSTI


  Darbo grup s susitarimai
  Darbo grupės susitarimai

  10 – 5

  3 – 2


  I or s audito s km s kriterijus
  Išorės audito sėkmės kriterijus

  Ar jis padėjo šiaimokyklai pagerinti šiems vaikams teikiamas paslaugas?


  Mokykl tobulinimo i or s audito nuostatos
  Mokyklų tobulinimo išorės audito nuostatos

  • MTIA veikia mokyklos bendruomenės labui, siekdamas užtikrinti aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias įvairiapusius individų ir bendruomenės poreikius

  • MTIA yra vertinantis ir diagnostinis procesas, suteikiantis mokykloms aiškų pagrindą tobulėti

  • MTIA yra atviras ir nuoseklus procesas, apie jo tikslus ir taikytinas procedūras iš anksto informuojami audite dalyvausiantys asmenys

  • Audito rezultatus pagrindžianti informacija yra įvairiapusė ir kokybiška, atitinkanti gautus įvertinimus

  • MTIA skatina ir atsižvelgia į mokyklos vidaus auditą bei visas kitas mokyklos turimas įsivertinimo sistemas

  • Išorės audito vertinimai turi prasidėti nuo realaus mokyklos socialinio, edukacinio ir ekonominio konteksto pripažinimo


  I or s audito eiga
  Išorės audito eiga

  Pranešimas mokyklai apie planuojamą MTIA - prieš 70

  dienų

  Pirminis audito komandos vadovo apsilankymas mokykloje

  prieš 20

  dienų

  Išorės auditas mokykloje audito komandos dydis

  ir audito trukmė priklauso

  nuo mokyklos dydžio

  Audito ataskaitos pateikimas per 21 dieną

  Mokyklos komentarų pateikimas per 10 dienų

  Galutinė ataskaita per 42 dienas

  nuo audito komandos

  išvykimo iš mokyklos

  Mokyklos veiksmų planas per 30 dienų po

  galutinės ataskaitos


  Kas stebima analizuojama
  Kas stebima / analizuojama?

  • Ugdymo(si) procesas, kasdienė mokyklos veikla(iki 75% auditoriaus laiko praleidžiama klasėje)

  • Pokalbiai su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir kitais suinteresuotais asmenimis

  • Vidaus audito procesas ir rezultatai

  • Mokinių pasiekta pažanga

  • Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai

  • Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ir jų daroma pažanga

  • Susitikimai su mokyklos savivaldos institucijų atstovais

  • Mokyklos pateikti dokumentai


  Atlikti darbai i or s audito k rimo srityje 200 5 m g ruodis
  Atlikti darbai išorės audito kūrimo srityje (2005 m. gruodis)

  • Sudaryta 20 žmonių darbo grupė IA koncepcijai ir metodikai parengti

  • Įvykdytas tarptautinis konsultantų pirkimas (NORD ANGLIA)

  • Atrinkta 16 savivaldybių pilotiniam IA išbandymui

  • Atrinkta 14 išorės audito komandų vadovų

  • Atrinkti 86 išorės auditoriai

  • Parengtos trys IA koncepcijos ir metodikos redakcijos

  • Įvyko 40 bandomųjų išorės auditų

  • Įvyko mokymai:

   metodikos darbo grupei – 17 dienų

   išorės audito komandų vadovams – 27 dienos

   išorės auditoriams – 15 dienų

  • Parengti 9 dokumentai, kurie būtini sėkmingam išorės audito atlikimui mokyklose


  Sukurti dokument projektai
  SUKURTI DOKUMENTŲ PROJEKTAI

  • Mokyklų tobulinimo išorės audito koncepcijos ir metodikos(10-5) projekto trys redakcijos

  • Išorės audito komandų vadovų mokymo programa ir pratybų sąsiuvinis

  • Išorės auditorių mokymo programa ir pratybų sąsiuvinis

  • Išorės audito komandos vadovo užrašai

  • Išorės auditoriaus užrašai

  • Pagrindžiančios informacijos forma (pamokos stebėjimui)

  • Pirminės informacijos iš mokyklos pateikimo forma

  • Išorės auditorių atrankos ir akreditavimo vadovas

  • Audito ataskaitos forma mokyklai


  Pagrindin mtia i orin produkcija ir jos panaudojimas
  PagrindinėMTIA išorinė produkcija ir jos panaudojimas


  Nacionalin institucija
  NACIONALINĖ INSTITUCIJA

  MISIJA:

  Vadovauja šalies mokyklų auditų vykdymui ir teikia medžiagą švietimo kokybės stebėsenai

  Pagrindinės funkcijos:

  • formuoja ir įgyvendina šalies MTIA ir MTVA strategiją

  • rengia ir publikuoja MTIA ir MTVA dokumentus

  • rengia visų lygmenų auditorių kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo standartus ir organizuoja jų mokymus bei akreditavimą

  • teikia ministrui rekomendacijas, publikuoja metinę ugdymo kokybės šalyje ataskaitą

  • analizuoja “N” lygiu įvertintų mokyklų raidą, teikia siūlymus dėl jų perspektyvų

  • skelbia auditų metu surinktą gerąją mokyklų patirtį

  • tvirtina kiekvienų metų išorės auditų savivaldybėse programą


  Klausimai kuriuos reik t atsakyti
  Klausimai į kuriuos reikėtų atsakyti

  • Koks yra standartų pasiekimo lygmuo ir ar jis geras šiai mokyklai?

  • Ar geras mokymas šioje mokykloje ir ar mokiniai gerai mokosi?

  • Ar rūpinamasi mokiniais, ar visi yra įtraukti į mokyklos gyvenimą, ar mokiniai saugūs, ar yra inkliuzija?

  • Kiek geras yra personalo tobulinimas?

  • Ką galvoja apie mokyklą vaikai, jų tėvai, kitos interesų grupės?

  • Kiek efektyvi yra lyderystė ir vadyba mokykloje visais lygmenimis?


  I or s audito poveikis
  Išorės audito poveikis

  • Išaugusi išorės auditorių kompetencija sudarys sąlygas nuo mokyklų tikrinimo pereiti prie mokyklų konsultavimo, paramos joms teikimo.

  • Pagerės mokinių pasiekimai, jų konkurencingumas.

  • Regioninės švietimo sistemos galės kryptingai formuoti ugdymo turinio, proceso, švietimo aprūpinimo ir valdymo politiką.

  • Objektyvūs duomenys apie mokymo procesą ir mokinių pasiekimus sudarys sąlygas tobulinti nacionalinį ugdymo turinį, skleisti mokyklų gerąją patirtį.


  ad