Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu O...
Download
1 / 25

Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych. HARMONOGRAM KONKURSU 8.1.2_5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Anna Hutyra

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych


HARMONOGRAM KONKURSU 8.1.2_5

W dniu 7 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany indykatywnego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 15 listopada 2011 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu 8.1.2_5 należy składać w terminie od momentu ogłoszenia konkursu do dnia:

13 stycznia 2012 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU = DATA DOSTARCZENIA lub WPŁYNIĘCIA WNIOSKU do DPR


Departament Programów Regionalnych

ETAPY OCENY WNIOSKÓW

OCENA

FORMALNA

 • weryfikacja sumy kontrolnej wniosku

 • ocena dopuszczalności

 • ocena administracyjna

 • techniczno-technologiczna

 • finansowo-ekonomiczna

 • środowiskowa

OCENA

WYKONALNOŚCI

Zespół Ekspertów

 • zgodność z polityką regionalną

 • cele i ukierunkowania poszczególnych OP

 • wpływ na społ.-gosp. rozwój województwa

OCENA

STRATEGICZNA

Grupa Strategiczna

WYBÓR

PROJEKTÓW

 • podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP)


OCENA FORMALNA


0/1

OCENA FORMALNA (30 dni roboczychod terminu składania wniosków)

WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ > zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego

wydrukiem (spójność danych)

> wszystkie egzemplarze formularza wniosku muszą być utworzone przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków

> możliwość jednokrotnego poprawienia błędu

>czas na uzupełnienie: 3 dni robocze od uzyskania informacji

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI > kryteria dopuszczalności

> brak możliwości uzupełnienia wniosku

OCENA ADMINISTRACYJNA >kryteria administracyjne

>możliwość jednokrotnego poprawienia błędu

>czas na uzupełnienie: 5 dni roboczych od uzyskania informacji


KRYTERIA FORMALNE

KRYTERIUM

SUMY KONTROLNEJ

KRYTERIA

DOPUSZCZALNOŚCI

KRYTERIA

ADMINISTRACYJNE


Działanie 8.1.2

KRYTERIA FORMALNE:suma kontrolna

służy potwierdzeniu jednakowej treści zamieszczonych informacji w wersji elektronicznej i widocznych na wydruku oraz zachowaniu spójności danych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) i Krajowym Systemie Informatycznym (KSI).

Suma kontrolna

Złożony formularz wniosku o dofinansowanie musi zostać utworzony przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie

zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem.

Na tym etapie dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia wniosku, przy czym poprawa polega na skorygowaniu wyłącznie sumy kontrolnej.


Działanie 8.1.2

KRYTERIA FORMALNE:kryteria dopuszczalności

1.złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu>określone w ogłoszeniu o naborze wniosków

2.wypełnienie wniosku w języku polskim

3.kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu>URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków

4. kwalifikowalność typu projektu>URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

5. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy)>URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

6. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu (jeśli dotyczy) >URPO WP

7. kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) >URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

8. kwalifikowalność okresu realizacji projektu >okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków

9.maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) >URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

10. poziom dofinansowania >ogłoszenie o naborze wniosków

11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej >RPO WP 2007-2013


Kwalifikowalność Beneficjenta i Partnerów - kto może aplikować


Poddziałanie 8.1.2

Kwalifikowalne typy projektów

 • budowa, przebudowa lub rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej, w tym m.in. tras kajakowych i rowerowych, szlaków turystycznych i przyrodniczych, portów i przystani jachtowych, stanic, punktów i wież widokowych wraz z oznakowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, miejsc biwakowania, parkingów;

 • tworzenie i rozwijanie podregionalnych i lokalnych systemów promocji i informacji turystycznej;

 • budowa, przebudowa i rozbudowa turystycznych linii kolejowych (z wyłączeniem zakupu lub remontów taboru);

 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i adaptacja budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych;


Poddziałanie 8.1.2

Kwalifikowalne typy projektów

 • uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) związane z doprowadzeniem podstawowej infrastruktury liniowej: wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teleinformatycznej, sieci ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej wraz z drogami wewnętrznymi i w uzasadnionych przypadkach drogami dojazdowymi.

 • kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, obejmujące m.in.:

 • - przebudowę, rozbudowę lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych (w tym turystycznych, społecznych, rekreacyjnych);

 • - rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym zakładanie parków i odnowa istniejących terenów zielonych;

 • - tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.


Działanie 8.1.2

KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne

1.kompletność wniosku > instrukcja wypełniania wniosku -zał. 7„Przewodnika Beneficjenta RPO WP”

2. kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników - zał. 1 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”,

przepisy prawa krajowego i wspólnotowego

3. zgodność wskaźników monitoringowych z listą > lista wskaźników monitoringowych – zał. 10 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”, adekwatność do danego typu projektu

4. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej > URPO WP, wytyczne - zał. 3 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”

5. kwalifikowalność wydatków > wytyczne – zał. 4„Przewodnika Beneficjenta RPO WP”, rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej

6. Źródła i struktura finansowania projektu > kompletność montażu finansowego, weryfikacja poziomu

wkładu własnego (jst – 2%)

7. poziom dofinansowania (jeśli dotyczy) > metodaluki w finansowaniu (projekty generujące dochód) lub odpowiednie rozporządzenie MRR (pomoc publiczna)


0/1

OCENA FORMALNA (30 dni kalendarzowychod terminu składania wniosków)

WNIOSEK

ODRZUCONY

NEGATYWNA OCENA FORMALNA

LUB

NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓWW TERMINIE

OCENA

WYKONALNOŚCI

POZYTYWNA

OCENA FORMALNA

OCENA

STRATEGICZNA


OCENA WYKONALNOŚCI


0/1

OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych odzakończenia oceny formalnej)

OCENA WYKONALNOŚCI > kryteria wykonalności („Informacja o trybie stosowania kryteriów…”)

> wykonalność: techniczno-technologiczna

finansowo-ekonomiczna

środowiskowa

> możliwość uzupełnienia dokumentów na wniosek eksperta

(5 dni roboczych)

 • Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna.

 • Ocenaindywidualna na podstawie niezbędnych dokumentów (wniosek, studium wykonalności).

 • Członkowie Zespołu Ekspertów nie podejmujądecyzji o wyborze projektów do dofinansowania,

 • nie tworzą listy rankingowej projektów rekomendowanych.


0/1

OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych odzakończenia oceny formalnej)

WNIOSEK

ODRZUCONY

NEGATYWNA OCENA WYKONALNOŚCI

POSIEDZENIE GRUPY

STRATEGICZNEJ

POZYTYWNA

OCENA WYKONALNOŚCI


OCENA STRATEGICZNA


OCENA STRATEGICZNA(posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności)PKT

OCENA STRATEGICZNA > kryteria strategiczne

> polityka regionalna, cele i ukierunkowania poszczególnych OP, wpływ na

społeczno-gospodarczy rozwój województwa pomorskiego

> ocena punktowa wraz z uzasadnieniem


OCENA STRATEGICZNA(posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności)PKT

Liczba Członków Grupy Strategicznej: 8- 10 dla Osi Priorytetowej8

Instytucje delegujące:Zarząd Województwa Pomorskiego (2)

Wojewoda Pomorski (1)

Komitet Monitorujący RPO WP (1)

Powiatowe Zespoły Robocze (1 z każdego PZR)

4 osobne GS - na poziomie każdego z subregionów

 • Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena wykonalności.

 • Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycjaoceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium)

 • + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych)

 • GS nie odrzuca wniosków oraz nie podejmuje decyzji o wyborze projektów do realizacji.


+

KRYTERIA STRATEGICZNE

C - POLITYKI

HORYZONTALNE

B - UKIERUNKOWANIE

(PROFIL) PROJEKTU

A - WARTOŚĆ

DODANA PROJEKTU


ŹRÓDŁO

OBSZAR KRYTERIÓW

CHARAKTER

przesłanki, cele i oczekiwane rezultaty

A. WARTOŚĆ DODANA

ogólne

preferencje dla projektów

B. UKIERUNKOWANIE

specyficzne

polityki horyzontalne

UE

C. ZGODNOŚC Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

przekrojowe


OBSZARY KRYTERIÓW

A. Wartość dodana projektu

B. Ukierunkowanie (profil)

C. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

właściwe kryteria

właściwe kryteria

właściwe kryteria

A1

B1

C1

Zgodność z przesłankami i celami

Osi Priorytetowej

Promowanie zrównoważonego rozwoju

A2

Zgodność z przewidywanymi

efektami realizacji Osi Priorytetowej

Zgodność z preferencjami

wsparcia w danym Działaniu

/ Poddziałaniu

A3

C2

Oddziaływanie

Równość szans i niedyskryminacja

A4

Partnerstwo, komplementarność

50 (60)

40 (30)

10

100

Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze


WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH

70 – 100 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE DO WYBORU JAKO PRIORYTETOWE

40 – 69 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE

DO WYBORU

0 – 39 pktPROJEKTY NIEREKOMENDOWANE


OCENA STRATEGICZNA - WYBÓR

LISTA

PROJEKTÓW

REKOMENDOWANYCH

WYBÓR

PROJEKTÓW

OCENA

STRATEGICZNA


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


ad
 • Login