Organska hemija
Download
1 / 35

ORGANSKA HEMIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 963 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

ORGANSKA HEMIJA. HEMIJA UGLJENIKOVIH JEDINJENJA. Kratka istorija. Jedinjenja i zdvojena iz živih organizama Vitalitistička teorija “vis vitalis” 1828 Wohler sintetiše karbamid NH 4 OCN →CO(NH 2 ) 2. Zašto se organska hemija proučava posebno?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ORGANSKA HEMIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ORGANSKA HEMIJA

HEMIJA UGLJENIKOVIH JEDINJENJA


Kratka istorija

 • Jedinjenja izdvojena iz živih organizama

 • Vitalitistička teorija “vis vitalis”

 • 1828 Wohler sintetiše karbamid

 • NH4OCN →CO(NH2)2


Zašto se organska hemija proučava posebno?

 • Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000

 • Broj do sada poznatih organskih jedinjenja je oko 30.000.000 sa tendecijom rasta


Šta uslovljava ovako veliki broj organskih jedinjenja?

 • Osobine atoma ugljenika

 • Atom ugljenika je četvorovalentan i gradi jake kovalentne veze

 • Energije veze (KJ mol-1)

 • C-C607 Si-Si230C-H416Si-H323

 • C-N754Si-N470C-O336Si-O368


Atomi ugljenika se mogu međusobno povezivati u duge otvorene, zatvorene i račvaste nizove


Veze između atoma ugljenika mogu biti jednostruke, dvostruke, trostruke ili kombinacije istih


Drugi atomi kao H,O,N,S,P, halogeni i drugi mogu se vezivati za C atome dajući veliki broj jedinjenja


Strukturna teorija

 • F.A. Kekule i A.S. Couper 1858 god. a A.M.Butlerov 1861 god.

 • HEMIJSKA PRIRODA SLOŽENE ČESTICE ODREĐENA JE PRIRODOM ELEMENTARNIH SASTOJAKA, NJIHOVOM KOLIČINOM I HEMIJSKOM STRUKTUROM.


Strukturna teorija


Funkcionalne grupe

 • Funkcionalna grupa je atom ili grupa atoma i predstavljaju deo organskog molekula koji je centar reaktivnosti i određuje hemijsko ponašanje celog molekula.

 • Funkcionalne grupe reaguju na određeni način bez obzira na ostali deo molekula

 • Postoji više tipova funkcionalnih grupa


Funkcionalne grupe istog tipa pokazuju iste osobine bez obzira na ostatak molekula


Tipovi funkcionalnih grupaVišestruke veze ugljenik - ugljenik


Tipovi funkcionalnih grupaUgljenik vezan jednostrukom vezom za elektronegativni atom

 • Alkil halogenidi: C vezan za halogen (C-X)

 • Alkoholi: C vezan za O iz hidroksilne grupe (C-OH)

 • Etri: dva C vezana za isti atom O (C-O-C)

 • Amini: C vezan za N (C-N)

 • Tioli: C vezan za SH grupu (C-SH)

 • Sulfidi: dva C vezana za isti atom S (C-S-C)

  Veze su polarne, sa (σ+) na C i (σ-) na elektronegativnom atomu


Tipovi funkcionalnih grupaGrupe sa dvostrukom vezom ugljenik – kiseonik (karbonilne grupe)

 • Aldehidi:jedan vodonik vezan za C=O

 • Ketoni:dva ugljenika vezana za C=O

 • Karboksilne kiseline:OH vezana za C=O

 • Estri: C-O vezano za C=O

 • Amidi: C-N vezano za C=O

 • Acil hloridi: Cl vezan za C=O

  Karbonilni C ima (+)

  Karbonilni O ima (-).


Organska jedinjenja mogu imati više funkcionalnih grupa


Struktura organskih jedinjenja je ponekad veoma složena


Prikazivanje strukture organskih jedinjenja

 • Potpune strukturne formule

 • Racionalne strukturne formule

 • Formule veza-crtica

 • Molekulski modeli


Potpune strukturne formuleSvi atomi i sve veze su prikazane


Racionalne strukturne formuleSamo specifične veze su prikazane


Formule veza-crtica

Veze su predstavljene linijama

Svaki presek linija, početak i kraj linije je C atom

H atomi se ne prikazuju

H na drugim atomima se moraju prikazati


Strukturne formule


MODELITrodimenzionalni prikaz molekula


IZOMERIJA

 • Izomerija je pojava kada dva ili više jedinjenja imaju istu molekulsku formulu a različite osobine.

 • Izomeri imaju različitu strukturnu formulu ili različiti prostorni raspored atoma u molekulu

 • Postoji više tipova izomerije


Strukturna izomerija


StereoizomerijaGeometrijska izomerija

cis 2-buten trans 2-buten


Trodimenzionalne formuleKlinaste formule


Organske reakcijePostoji četiri osnovna tipa organskih reakcija


Organske hemijske reakcije

 • Reakcije oksidacije se sastoje u udaljavanju vodonika sa atoma ugljenika.

  Reakcije redukcije se sastoje u adiciji vodonika na primer redukcijom etanala dobijamo etanol.

  Reakcije polimerizacije se sastoji u povezivanju većeg broja molekula jedne iste supstance (monomeri) u novu supstancu sa velikom molekulskom masom (polimer). Primer, nastajanje polivinil-hlorida iz vinil-hlorida.

 • n CH2 = CHCl  [-CH2-CHCl-]n

 • Reakcije kondenzacije pri kojima dolazi do sjedinjavanja više molekula neke supstance uz izdvajanje vode ili nekog drugog proizvoda male molekulske mase. Primer ovakve reakcije je nastajanje skroba iz glukoze

 • n C6H12O6 (C6H12O6)n + n H2O


Induktivni efekat

 • Elektronski efekat koji se prenosi u prostoru i preko hemijskih veza u organskom molekulu

 • Elektronegativni atom ili grupa odvlači elektrone sa atoma ugljenika

 • Ovaj efekat opada sa rastojanjem


Rezonancioni efekat

 • Premeštanje elektrona hemijske veze

 • Predstavlja se u vidu rezonancionih struktura

 • Ova pojava stabilizuje molekule tako da postaju manje reaktivni


Tipovi reagenasa u organskoj hemiji

 • Nukleofilni reagensi (vole jezgro), Luisove baze, u hemijskim reakcijama daju ili otpuš-taju elektrone i ponašaju se kao redukciona sredstva. To su molekuli ili anjoni bogati elektronima koji u hemijskim reakcijama mogu da daju elektronski par. Na primer to su:

  H-Ö-H, : NH3, RO-, CN-, RS- itd.

 • Elektofilni reagensi (vole elektrone), Luisove kiseline u hemijskim reakcijama primaju elektrone. To su različiti katjoni ili molekuli deficitarni u elektronima kao na primer H+, R3C+, BF3, AlCl3


 • Login