ORGANSKA HEMIJA - PowerPoint PPT Presentation

Organska hemija l.jpg
Download
1 / 35

 • 939 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ORGANSKA HEMIJA. HEMIJA UGLJENIKOVIH JEDINJENJA. Kratka istorija. Jedinjenja i zdvojena iz živih organizama Vitalitistička teorija “vis vitalis” 1828 Wohler sintetiše karbamid NH 4 OCN →CO(NH 2 ) 2. Zašto se organska hemija proučava posebno?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ORGANSKA HEMIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organska hemija l.jpg

ORGANSKA HEMIJA

HEMIJA UGLJENIKOVIH JEDINJENJA


Kratka istorija l.jpg

Kratka istorija

 • Jedinjenja izdvojena iz živih organizama

 • Vitalitistička teorija “vis vitalis”

 • 1828 Wohler sintetiše karbamid

 • NH4OCN →CO(NH2)2


Za to se organska hemija prou ava posebno l.jpg

Zašto se organska hemija proučava posebno?

 • Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000

 • Broj do sada poznatih organskih jedinjenja je oko 30.000.000 sa tendecijom rasta


Ta uslovljava ovako veliki broj organskih jedinjenja l.jpg

Šta uslovljava ovako veliki broj organskih jedinjenja?

 • Osobine atoma ugljenika

 • Atom ugljenika je četvorovalentan i gradi jake kovalentne veze

 • Energije veze (KJ mol-1)

 • C-C607 Si-Si230C-H416Si-H323

 • C-N754Si-N470C-O336Si-O368


Atomi ugljenika se mogu me usobno povezivati u duge otvorene zatvorene i ra vaste nizove l.jpg

Atomi ugljenika se mogu međusobno povezivati u duge otvorene, zatvorene i račvaste nizove


Veze izme u atoma ugljenika mogu biti jednostruke dvostruke trostruke ili kombinacije istih l.jpg

Veze između atoma ugljenika mogu biti jednostruke, dvostruke, trostruke ili kombinacije istih


Slide7 l.jpg

Drugi atomi kao H,O,N,S,P, halogeni i drugi mogu se vezivati za C atome dajući veliki broj jedinjenja


Strukturna teorija l.jpg

Strukturna teorija

 • F.A. Kekule i A.S. Couper 1858 god. a A.M.Butlerov 1861 god.

 • HEMIJSKA PRIRODA SLOŽENE ČESTICE ODREĐENA JE PRIRODOM ELEMENTARNIH SASTOJAKA, NJIHOVOM KOLIČINOM I HEMIJSKOM STRUKTUROM.


Strukturna teorija9 l.jpg

Strukturna teorija


Funkcionalne grupe l.jpg

Funkcionalne grupe

 • Funkcionalna grupa je atom ili grupa atoma i predstavljaju deo organskog molekula koji je centar reaktivnosti i određuje hemijsko ponašanje celog molekula.

 • Funkcionalne grupe reaguju na određeni način bez obzira na ostali deo molekula

 • Postoji više tipova funkcionalnih grupa


Funkcionalne grupe istog tipa pokazuju iste osobine bez obzira na ostatak molekula l.jpg

Funkcionalne grupe istog tipa pokazuju iste osobine bez obzira na ostatak molekula


Tipovi funkcionalnih grupa vi estruke veze ugljenik ugljenik l.jpg

Tipovi funkcionalnih grupaVišestruke veze ugljenik - ugljenik


Tipovi funkcionalnih grupa ugljenik vezan jednostrukom vezom za elektronegativni atom l.jpg

Tipovi funkcionalnih grupaUgljenik vezan jednostrukom vezom za elektronegativni atom

 • Alkil halogenidi: C vezan za halogen (C-X)

 • Alkoholi: C vezan za O iz hidroksilne grupe (C-OH)

 • Etri: dva C vezana za isti atom O (C-O-C)

 • Amini: C vezan za N (C-N)

 • Tioli: C vezan za SH grupu (C-SH)

 • Sulfidi: dva C vezana za isti atom S (C-S-C)

  Veze su polarne, sa (σ+) na C i (σ-) na elektronegativnom atomu


Tipovi funkcionalnih grupa grupe sa dvostrukom vezom ugljenik kiseonik karbonilne grupe l.jpg

Tipovi funkcionalnih grupaGrupe sa dvostrukom vezom ugljenik – kiseonik (karbonilne grupe)

 • Aldehidi:jedan vodonik vezan za C=O

 • Ketoni:dva ugljenika vezana za C=O

 • Karboksilne kiseline:OH vezana za C=O

 • Estri: C-O vezano za C=O

 • Amidi: C-N vezano za C=O

 • Acil hloridi: Cl vezan za C=O

  Karbonilni C ima (+)

  Karbonilni O ima (-).


Organska jedinjenja mogu imati vi e funkcionalnih grupa l.jpg

Organska jedinjenja mogu imati više funkcionalnih grupa


Struktura organskih jedinjenja je ponekad veoma slo ena l.jpg

Struktura organskih jedinjenja je ponekad veoma složena


Prikazivanje strukture organskih jedinjenja l.jpg

Prikazivanje strukture organskih jedinjenja

 • Potpune strukturne formule

 • Racionalne strukturne formule

 • Formule veza-crtica

 • Molekulski modeli


Potpune strukturne formule svi atomi i sve veze su prikazane l.jpg

Potpune strukturne formuleSvi atomi i sve veze su prikazane


Racionalne strukturne formule samo specifi ne veze su prikazane l.jpg

Racionalne strukturne formuleSamo specifične veze su prikazane


Formule veza crtica l.jpg

Formule veza-crtica

Veze su predstavljene linijama

Svaki presek linija, početak i kraj linije je C atom

H atomi se ne prikazuju

H na drugim atomima se moraju prikazati


Strukturne formule l.jpg

Strukturne formule


Modeli trodimenzionalni prikaz molekula l.jpg

MODELITrodimenzionalni prikaz molekula


Izomerija l.jpg

IZOMERIJA

 • Izomerija je pojava kada dva ili više jedinjenja imaju istu molekulsku formulu a različite osobine.

 • Izomeri imaju različitu strukturnu formulu ili različiti prostorni raspored atoma u molekulu

 • Postoji više tipova izomerije


Strukturna izomerija l.jpg

Strukturna izomerija


Stereoizomerija geometrijska izomerija l.jpg

StereoizomerijaGeometrijska izomerija

cis 2-buten trans 2-buten


Trodime nzionalne formule klinaste formule l.jpg

Trodimenzionalne formuleKlinaste formule


Organske reakcije postoji etiri osnovna tipa organskih reakcija l.jpg

Organske reakcijePostoji četiri osnovna tipa organskih reakcija


Organske hemijske reakcije l.jpg

Organske hemijske reakcije

 • Reakcije oksidacije se sastoje u udaljavanju vodonika sa atoma ugljenika.

  Reakcije redukcije se sastoje u adiciji vodonika na primer redukcijom etanala dobijamo etanol.

  Reakcije polimerizacije se sastoji u povezivanju većeg broja molekula jedne iste supstance (monomeri) u novu supstancu sa velikom molekulskom masom (polimer). Primer, nastajanje polivinil-hlorida iz vinil-hlorida.

 • n CH2 = CHCl  [-CH2-CHCl-]n

 • Reakcije kondenzacije pri kojima dolazi do sjedinjavanja više molekula neke supstance uz izdvajanje vode ili nekog drugog proizvoda male molekulske mase. Primer ovakve reakcije je nastajanje skroba iz glukoze

 • n C6H12O6 (C6H12O6)n + n H2O


Induktivni efekat l.jpg

Induktivni efekat

 • Elektronski efekat koji se prenosi u prostoru i preko hemijskih veza u organskom molekulu

 • Elektronegativni atom ili grupa odvlači elektrone sa atoma ugljenika

 • Ovaj efekat opada sa rastojanjem


Rezonancioni efekat l.jpg

Rezonancioni efekat

 • Premeštanje elektrona hemijske veze

 • Predstavlja se u vidu rezonancionih struktura

 • Ova pojava stabilizuje molekule tako da postaju manje reaktivni


Tipovi reagenasa u organskoj hemiji l.jpg

Tipovi reagenasa u organskoj hemiji

 • Nukleofilni reagensi (vole jezgro), Luisove baze, u hemijskim reakcijama daju ili otpuš-taju elektrone i ponašaju se kao redukciona sredstva. To su molekuli ili anjoni bogati elektronima koji u hemijskim reakcijama mogu da daju elektronski par. Na primer to su:

  H-Ö-H, : NH3, RO-, CN-, RS- itd.

 • Elektofilni reagensi (vole elektrone), Luisove kiseline u hemijskim reakcijama primaju elektrone. To su različiti katjoni ili molekuli deficitarni u elektronima kao na primer H+, R3C+, BF3, AlCl3


 • Login