Download

Organska azotna jedinjenja


Advertisement
/ 83 []
Download Presentation
Comments
paul
From:
|  
(4198) |   (0) |   (0)
Views: 1312 | Added:
Rate Presentation: 2 0
Description:
Organska azotna jedinjenja. Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjima Organska azotna jed i njenja čine veliku grupu strukturno različitih jedinjenja Azot ulazi u sastav većeg broja funkcionalnh grupa : amino nitro amido nitrilna nitrozo
Organska azotna jedinjenja

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Organska azotna jedinjenjaSlide 1

Organska azotna jedinjenja

 • Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjima

 • Organska azotna jedinjenja čine veliku grupu strukturno različitih jedinjenja

 • Azot ulazi u sastav većeg broja funkcionalnh grupa:

  • amino

  • nitro

  • amido

  • nitrilna

  • nitrozo

  • heterociklične alifatične i aromatične grupe sa azotom u prstenu, itd.

 • Mnoga azotna jedinjenja pokazuju snažnu bioaktivnost, kao na primer penicilin, alkaloidi, itd

Alifati ni aminiSlide 2

Alifatični amini

 • Strukturno se izvode iz amonijaka, zamenom jednog ili više vodonikovih atoma alkil-grupama

 • Nomenklatura

  • Alifatični amini dobijaju imena tako što se imenu alkil-grupe (ili grupa) doda reč amin.

   CH3-NH2– metilamin

   (CH3)2NH – dimetilamin

   (CH3)3N - trimetilamin

  • Primarni (R-NH2), sekundarni (R2NH2) i tercijarni (R3NH2) amini

  • Nesimetrični sekundarni i tercijarni amini, ukoliko nisu suviše složeni, imenuju se kao N-supstituisani derivati primarnih amina

Nomenklatura nastavakSlide 3

Nomenklatura (nastavak)

 • Ime alkil-grupe sa najvećim brojem C-atoma uzima se kao osnova imena primarnog amina, a ostale grupe navode se po abecednom redu:

N-etil-N-metil-butilamin N,N-dimetilpentilamin

Nomenklatura nastavak1Slide 4

Nomenklatura (nastavak)

 • Složene linearne poliamine najlakše je imenovati tzv. zamenskom nomenklaturom

3,9-dimetil-3,6,9-triazadodekanska dikiselina

Dobijanje aminaSlide 5

Dobijanje amina

 • Amonoliza halogenalkana

Organska azotna jedinjenjaSlide 6

 • Reakcija se može završiti dajući kvaternernu amonijumovu so

Redukcija nitrila alkil cijanidaSlide 7

Redukcija nitrila (alkil-cijanida)

 • Adicijom vodonika na CN trogubu vezu nitrila nastaju primarni amini

 • Kao najbolji katalizatori pokazali su se platina i Raney nikal

 • metoda za produžavanje niza C-atoma

Redukcija nitro jedinjenjaSlide 8

Redukcija nitro-jedinjenja

 • Nitro-jedinjenja se mogu redukovati u principu na dva načina:

  • katalitičkom hidrogenizacijom pomoću molekulskog vodonika i

  • redukcijom nascentnim vodonikom, koji se obično dobija u reakciji metala sa kiselinom

 • metoda se, naravno, ne može primeniti kada molekul sadrži i druge funkcionalne grupe koje se lako mogu hidrogenizovati, kao što je, recimo, dvoguba veza

Hoffmann ova degradacija amidaSlide 9

Hoffmann-ova degradacija amida

 • kada se na amid deluje alkalnim rastvorom NaOCl ili NaOBr, nastaje primarni amin, koji ima jedan C-atom manje od polaznog amida

 • metoda za skraćivanje niza C-atoma polaznog jedinjenja

 • ako je polazno jedinjenje alkohol, onda se do amina sa jednim C-atomom manje može doći sledećim nizom reakcija:

Dobijanje sekundarnih i tercijarnih aminaSlide 10

Dobijanje sekundarnih i tercijarnih amina

 • Korektnim izborom reaktanata u nekoj od prethodno opisanih reakcija, recimo u reakciji amonolize halogenalkana ili reduktivnoj aminaciji, mogu se dobiti sekundarni i tercijarni amini:

butilamin brometan N-etil-butilamin (2)

butanon metilamin N-metil-sek-butilamin (2)

Organska azotna jedinjenjaSlide 11

anilin (1) N-metilanilin (2) N,N-dimetilanilin (3)

N-etil-butilamin (2) N-etil-N-metil-butilamin (3)

Organska azotna jedinjenjaSlide 12

 • Čisti tercijarni amini dobijaju se iz dialkil-hloramina i Grignard-ovog reagensa

  R2NH + Cl2 + NaOH R2NCl + NaCl + H2O

  R2NCl + R'MgCl R2NR' + MgCl2

Reduktivna aminacijaSlide 13

Reduktivna aminacija

 • Reakcija predstavlja redukciju aldehida i ketona u prisustvu amonijaka

 • Redukcija se može izvršiti katalitički, ili pomoću natrijum-cijanoborhidrida, NaBH3CN.

Organska azotna jedinjenjaSlide 14

 • Pri reduktivnoj aminaciji ketona dobijaju se amini sa sekundarnom alkil-grupom, koje je vrlo teško dobiti amonolizom, zbog tendencije sekundarnih halogenalkana ka eliminaciji

Organska azotna jedinjenjaSlide 15

 • Tokom reakcije, aldehid ili keton može reagovati ne samo sa amonijakom, nego i sa već nagrađenim primarnim aminom, što dovodi do građenja izvesne količine sekundarnog amina.

 • Tendencija reakcije da krene dalje od željenog stadijuma može se prilično dobro kontrolisati proporcijama reaktanata i retko predstavlja ozbiljniji problem

Fizi ke osobineSlide 16

Fizičke osobine

 • Vodonikovi atomi vezani za azot imaju manju težnju da napuste molekul kao proton, ili da budu privučeni koncentracijom negativne šarže na drugim atomima, od onih vezanih za kiseonik

 • Zbog male tendencije da grade vodoničnu vezu slabo su asosovani

Fizi ke osobine nastavakSlide 17

Fizičke osobine (nastavak)

 • Slobodan elektronski par amina može da gradi vodoničnu vezu sa molekulima vode i svi tipovi amina sa malom molekulskom masom su rastvorni u vodi

 • Niži amini imaju miris koji podseća na amonijak; miris trimetilamina je opisan kao "miris na ribu". Kako raste molekulska masa, miris postaje neprijatniji.

ReakcijeSlide 18

Reakcije

 • Bazne osobine

  • Pošto alkil-grupe pokazuju +I efekat, to bi amini trebalo da budu nešto jače baze od amonijaka. Red baznosti trebalo bi da je

   R3N > R2NH > RNH2 > NH3

  • U vodi ili drugim rastvaračima koji grade vodonične veze sa molekulima amina, red baznosti amina može biti promenjen

  • efekat koji se mora uzeti u obzir: solvataciona stabilnost amina.

  • hidratacija slobodnih amina preko vodonične veze tipa >N-H - - - :OH2 opada u nizu

   NH3 > RNH2 > R2NH > R3N

Organska azotna jedinjenjaSlide 19

 • Razlog: tim redom opada i broj vodonikovih atoma vezanih za azot, preko kojih se ostvaruje vodonična veza sa molekulima vode, kao i dostupnost elektronskog para azota usled sternih smetnji

 • odgovarajuće konjugovane kiseline, tj. amonijum-joni, grade jače vodonične veze s vodom nego slobodne baze, jer azotov atom sa pozitivnom šaržom ima veću elektronegativnost nego kad je bez šarže (neutralan)

Organska azotna jedinjenjaSlide 20

 • I u ovom slučaju će solvatacija biti utoliko efikasnija ukoliko je u amonijum-katjonu veći broj vodonikovih atoma vezano za azot, pa je red stabilnosti amonijum-katjonova:

 • U odsustvu drugih faktora, red baznosti alkil-amina bio bi:

  NH3 > RNH2 > R2NH > R3N

 • Ukupni efekat na baznost n-alkilamina u vodi, što potvrđuju i eksperimentalni podaci, ukazuje na red baznosti

  R2NH > RNH2 > R3N > NH3

AlkilovanjeSlide 21

Alkilovanje

 • Kao što amonijak reaguje sa alkil-halogenidima dajući smesu 1o, 2o i 3o amina i kvaternerne amonijum soli, tako i amini mogu reagovati sa 1o alkil-halogenidima dajući takođe 2o i 3o amine i kvaternerne amonijum soli

AcilovanjeSlide 22

Acilovanje

 • Uvođenjem acil-grupe u 1o i 2o amine dobijaju se N-supstituisani amidiamidi

  2RNH2 + XCOR'  RNHCOR' + RNH3+X-

  RNH2 + (R'CO)2O  RNHCOR' + R'COOh

  RNH2 + R'COOR"  RNHCOR' + R"OH

 • tercijarni amini ne podležu ovoj reakciji, što je iskorišćeno za njihovo odvajanje iz smeše sa primarnim i sekundarnim

Reakcije sa aldehidima i ketonimaSlide 23

Reakcije sa aldehidima i ketonima

 • Enaminska reakcija

  • Sekundarni amini reaguju sa aldehidima koji imaju H-atom na -C-atomu dajući enamine

 • Mannich-ova reakcija

  • Aldehidi i ketoni koji imaju α-vodonikov atom reaguju sa formaldehidom i sekundarnim aminima u slabo kiselojsredini dajući dialkil-aminometil-derivate karbonilnog jedinjenja

Reakcija sa hno 2Slide 25

Reakcija sa HNO2

 • U prisustvu jakih kiselina, primarni amini reaguju sa azotastom kiselinom uz izdvajanje azota

  RNH2 + HONO  ROH + N2 + HOH

 • Sekundarni amini daju nitrozoamine

 • Tercijarni amini ostaju u rastvoru kao soli, iz kojih se natrag mogu dobiti dodatkom alkalija

OksidacijaSlide 26

Oksidacija

 • Oksidacija primarnih i sekundarnih amina može dati niz proizvoda, kao što su hidroksilamini, oksimi, nitrozo- i nitro-jedinjenja

 • Oksidacija permanganatom tercijarnih alkil-amina u tercijarna nitro-jedinjenja je od preparativnog značaja

 • Tercijarni amini obično zamenjuju hidroksilni jon iz peroksida, sa daljim gubitkom protona, dajući klasu jedinjenja poznatih kao amino-oksidi

Aromati ni aminiSlide 27

Aromatični amini

 • Aromatični amini imaju amino-grupu ili alkil- odnosno aril- supstituisanu amino-grupu vezanu direktno za aromatičniprsten

 • Nomenklatura

  • Aromatični amini mogu biti primarni, sekundarni ili tercijarni

  • Poznatiji su pod uobičajenim imenima

Nomenklatura nastavak2Slide 28

Nomenklatura (nastavak)

 • Sekundarni ili tercijarni amini nazivaju se kao derivati primarnih amina, ili kao derivati amonijaka

Aromati ni amini dobijanjeSlide 29

Aromatični amini. Dobijanje

 • Redukcijom oksidovanih azotnih jedinjenja

Amonolizom halogenskih derivataSlide 30

Amonolizom halogenskih derivata

 • Halogen vezan za aromatičniprsten obično je vrlo stabilan prema hidrolizi ili amonolizi. Ako su, međutim, prisutne grupe koje privlače elektrone u orto i para-položaju, halogen se mnogo lakše zamenjuje

Fizi ke osobine1Slide 31

Fizičke osobine

 • Kao što benzen (t.k. 80C) ključa na višoj temperaturi od n-heksana (t.k. 69C), tako i anilin (t.k. 184C) ima višu tačku ključanja od n-heksilamina (t.k. 130C)

 • Veća razlika u tačkama ključanja može se pripisati činjenici da anilin ima dipolni momenat 1,60, a n-heksilamin 1,30 D

 • N-Metilanilin (t.k. 195C) ključa na višoj temperaturi od anilina, ali i od N,N-dimetilanilina (t.k. 193C), jer ovaj poslednji ne gradi vodonične veze.

Organska azotna jedinjenjaSlide 32

 • p-supstituisani anilini imaju najvišu tačku topljenja, pa jep-toluidin čvrsto jedinjenje na sobnoj temperaturi, dok su o- i m-izomeri tečnosti

Fiziolo ke osobineSlide 33

Fiziološke osobine

 • Aromatični amini, kao i aromatični ugljovodonici i njihovi halogeni i nitro- derivati, su vrlo toksični. Tečnosti se vrlo lako apsorbuju kroz kožu, pri čemu i niske koncentracije para proizvode simptome trovanja kada se inhaliraju duže vreme

 • Prema Američkoj agenciji za zaštitu okoline (EPA ) maksimalna dozvoljena koncentracija para anilina u vazduhu za kontinualnu inhalacionu izloženost ljudi u toku dužeg perioda procenjuje se da iznosi oko 0,001 mg/m3

Fiziolo ke osobine1Slide 34

Fiziološke osobine

 • Pare anilina mogu proizvesti simptome trovanja posle nekoliko časova pri izlaganju koncentracijama nižim od 7 ppm-a

 • Anilin deluje na krv i na nervni sistem

 • Hemoglobin krvi se pretvara u methemoglobin sa sniženjem kapaciteta prenosa kiseonika, što stvara cijanozu

 • Direktno depresiono dejstvo se dešava sa srčanim mišićem

 • Produženo izlaganje vodi mentalnoj poremećenosti

Organska azotna jedinjenjaSlide 35

 • Hlor- i nitro- supstituisani amini u prstenu, N-alkilovani i acilovani amini i diamini takođe su vrlo toksični

 • N-fenilamini su znatno manje toksični od N-alkil-derivata. Fenolna hidroksilna grupa u izvesnoj meri smanjuje toksičnost, dok prisustvo slobodne karboksilne ili sulfonske grupe u prstenu snižava toksičnost u znatnoj meri

Reakcije1Slide 36

Reakcije

 • Reakcije aromatičnog prstena

  • Supstitucija vodonika deuterijumom

  • Oksidacija

  • Halogenovanje

  • Nitrovanje

  • Sulfonovanje

 • Reakcije amino-grupe

  • Baznost- građenje soli

  • Alkilovanje i arilovanje

  • Acilovanje

  • Reakcija sa azotastom kiselinom

Supstitucija vodonika deuterijumomSlide 37

Supstitucija vodonika deuterijumom

 • do reakcije dolazi samo u prisustvu jakih kiselina pod anhidrovanim uslovima

 • amino-grupa je tako snažno aktivirajuća, da se izmena vodonika u orto- i para-položajima vrši relativno brzo u vodenim rastvorima (ali ipak sporije nego sa vodonikom amino-grupe)

Oksidacija aromati nog prstenaSlide 38

Oksidacijaaromatičnog prstena

 • aromatični amini se lako oksiduju dajući veliki broj oksidacionih proizvoda, što zavisi od vrste upotrebljenog oksidacionog sredstva

 • Pored amino grupe, mogu se oksidovati i C-atomi benzenovog prstena koji su u o- i p-položaju prema amino grupi,pri čemu nastaju aminofenoli

 • Aminofenoli se oksiduju vrlo lako u hinone, koji opet dalje podležu reakcijama oksidacije i/ili kondenzacije.

HalogenovanjeSlide 39

Halogenovanje

 • Zbog jako aktivirajućeg dejstva amino-grupe, nije potreban katalizator za reakciju halogenovanja.

 • Iz istog razloga, do supstitucije halogenom dolazi obično u svim slobodnim orto- i para-položajima.

 • Proizvod koji nastaje lako se može izolovati, na primer, 2,4,6-trihlor- ili 2,4,6-tribromanilin.

 • Tri atoma halogena u orto- i para-položaju smanjuju baznost amino-grupe i vodeni rastvor ne gradi so sa kiselinama.

NitrovanjeSlide 40

Nitrovanje

 • Direktno nitrovanje anilina ili drugih aril-amina teško je izvodljivo i praćeno je značajnim gubicima polazne supstance zbog građenja smeše oksidacionih proizvoda

 • Osim toga, u jako kiseloj sredini potrebnoj za nitrovanje, amino-grupa se nalazi u protonovanom obliku, kao anilinijum-katjon.

 • Ovo ima za posledicu da supstitucija nije pod kontrolom NH2, već –NH3, grupe, koja je meta-usmeravajuća.

 • Stoga se prethodno amino-grupa zaštiti acilovanjem, najčešće acetil-hloridom ili anhidridom sirćetne kiseline:

Nitrovanje nastavakSlide 41

Nitrovanje (nastavak)

 • Rezonancijom amidne grupe smanjuje se interakcija usamljenog elektronskog para na azotu sa aromatičnim prstenom (odnosno njegova delokalizacija na prsten):

 • zaštitom (acilovanjem) amino-grupe smanjuje se njeno aktivirajuće dejstvo i omogućava nitrovanje aromatičnog prstena.

 • Amidna grupa je aktivirajuća i orto, para- usmeravajuća za reakcije elektrofilne aromatične supstitucije:

Organska azotna jedinjenjaSlide 42

p-izopropilanilin p-izopropilacetanilid 4-izopropil-2-nitroacetanilid

(98%) (94%)

Organska azotna jedinjenjaSlide 43

 • Nakon što je N-acil zaštitna grupa obavila svoju ulogu, može se ukloniti hidrolizom, čime se oslobađa amino-grupa:

 • Soli aromatičnih amina takođe se mogu nitrovati. Reakcija se izvodi u koncentrovanoj H2SO4, a glavni proizvod je m-nitroanilin.

SulfonovanjeSlide 44

Sulfonovanje

 • Sulfonovanje anilina na sobnoj temperaturi pušljivom H2SO4 daje smešu o-, m- i p-aminobenzensulfonskih kiselina

 • iako bi trebalo očekivati samo proizvode m-supstitucije (građenje soli),izvesna količinao- i p-izomera se takođe stvara, verovatno zbog sulfonovanja malih količina slobodnog amina, koji je u ravnoteži sa svojom soli

 • Kada se anilin zagreva sa H2SO4 više časova na 180C, jedini proizvod je p-izomer, sulfanilna kiselina

Organska azotna jedinjenjaSlide 45

 • Trivijalna imena za o-, m- i p-aminobenzensulfonske kiseline su ortanilna, metanilna i sulfanilna

Reakcije amino grupe baznostSlide 46

Reakcije amino-grupe. Baznost

 • Baznost aromatičnih amina je manja od alifatičnih, ali veća nego kod amida (uticaj aromatičnog prstena)

 • Vezivanjem drugog aromatičnog prstena za azotov atom smanjuje se baznost, kao što je slučaj kod difenilamina.

 • S druge strane, uvođenjem alkil-grupa baznost se povećava, pa su N-metilanilin i N,N-dimetilanilin jače baze od anilina

Alkilovanje i arilovanjeSlide 47

Alkilovanje i arilovanje

 • Kao i alifatični amini, primarni aromatični amini reaguju sa halogenalkanima dajući sekundarne i tercijarne amine i kvaternerne amonijum-soli

 • Sa prostim halogenarenima reaguju teško

Acilovanje1Slide 48

Acilovanje

 • Anhidridi kiselina i acil-halogenidi pretvaraju primarne i sekundarne aromatične amine u amide

Reakcija sa azotastom kiselinomSlide 49

Reakcija sa azotastom kiselinom

 • Primarni amini

  • daju diazonijum-soli na oko 0oC

 • Sekundarni amini

  • Ponašaju se kao sekundarni alifatični amini, dajući N-nitrozoderivate

Organska azotna jedinjenjaSlide 50

 • Tercijarni amini

  • daju p-nitrozo derivate

 • Do reakcije dolazi zbog jakog aktivacionog efekta dimetilamino-grupe

 • kao so u kiselom rastvoru dimetilamonijum-grupa je dezaktivirajuća i meta-usmeravajuća

 • Aktivaciono dejstvo dimetilamino-grupe zavisi od mogućnosti za rezonanciju, odnosno mogućnosti da ona zauzme koplanaran položaj sa benzenovim prstenom.

Organska azotna jedinjenjaSlide 51

 • Kada voluminozne grupe zauzimaju orto-položaj, ne može se postići koplanarnost i nije moguća aktivacija prstena

 • Zato 2,6-N,N-tetrametilanilin ne podleže reakcijama koje zahtevaju aktivaciju

Diazonijum soliSlide 52

Diazonijum-soli

 • Diazonijum-soli prvi je dobio Peter Gris 1858. godine, dejstvom azotaste kiseline na so primarnog aromatičnog amina

 • u toku sledećih pet godina reakcije diazonijum-soli su mnogo istraživane, kao i azo-boje, koje su iz njih industrijski dobijane

 • ispitivanje strukture diazo-jedinjenja odigralo je važnu ulogu u razvoju teorijskih aspekata organske hemije

Struktura i fizi ke osobineSlide 53

Struktura i fizičke osobine

 • Proizvodi reakcije aromatičnih primarnih amina sa azotastom kiselinom u jako kiselom rastvoru pokazuju osobine soli:

  • čvrsta jedinjenja rastvorna u vodi, a nerastvorna u organskim rastvaračima

  • merenje električne provodljivosti pokazuje da su potpuno jonizovana u razblaženim rastvorima

 • Jedina struktura koja odgovara ovim eksperimentalnim činjenicama je ona u kojoj je jedan azotov atom kvaterneran, kao u amonijum-solima, i u kojoj su azotovi atomi vezani trogubom vezom.

NomenklaturaSlide 54

Nomenklatura

 • Prilikom imenovanja ovih jedinjenja, ime ugljovodonika iz kojeg se izvode dobija sufiks diazonijum, i tome se doda ime anjona

benzendiazonijum-hlorid p-nitrobenzendiazonijum-hidrogensulfat

DobijanjeSlide 55

Dobijanje

 • diazotovanje– reakcija aminske soli i HNO2

 • izvodi se u jako kiselom rastvoru, da bi se sprečila reakcija diazonijum-soli sa još neizreagovalim aminom (tzv. kuplovanje)

 • Većina diazonijum-soli je nestabilna na sobnoj temperaturi, pa se reakcije izvode na 0C i rastvor odmah upotrebljava

 • u reakciji dolazi do nukleofilnog napada amina na azot-trioksid, koji je u ravnoteži sa azotastom kiselinom

Organska azotna jedinjenjaSlide 56

 • Konjugovana kiselina nitrozamina, nizol, premeštanjem protona i gubitkom vode daje diazonijum-jon

Reakcije2Slide 57

Reakcije

 • Podležu velikom broju reakcija, što je delimično posledica činjenice da se one mogu odvijati kako jonskim, tako i radikalskim mehanizmom

 • Reakcije pri kojima ne dolazi do oslobađanja azota rezultat su elektrofilne supstitucije diazonijum-jonom

 • One koje se dešavaju u kiselom rastvoru uz izdvajanje azota, verovatno teku po SN1 mehanizmu, sa građenjem aril-karbonijum-intermedijera

Organska azotna jedinjenjaSlide 58

 • Reakcije koje su katalizovane Cu(I)-jonima, ili one koje se odvijaju u neutralnom ili baznom rastvoru, najverovatnije teku radikalskim mehanizmom.

Reakcije kuplovanjaSlide 59

Reakcije kuplovanja

 • Diazonijum-jon je slab elektrofil

 • supstitucija u prstenu nekog aromatičnog jedinjenja moguća samo kada je prsten jako aktiviran hidroksilnom ili amino-grupom

 • Proizvod je intenzivno obojeno azo-jedinjenje, a ova reakcija daje industrijski važne azo-boje

 • U navedenim primerima kuplovanjem diazonijum-soli sa fenolom dobija se p-hidroksiazobenzen, a sa N,N-dimetilanilinom p-N,N-dimetilaminoazobenzen

Organska azotna jedinjenjaSlide 61

 • Do reakcije kuplovanja dolazi u slabo kiselom, neutralnom ili alkalnom rastvoru

 • Kuplovanje se vrši i sa primarnim i sekundarnim alifatičnim aminima, pri čemu se dobijaju diazoamino-jedinjenja

 • Anilin se kupluje sa benzendiazonijum-hloridom puferovanim sa CH3COONa, dajući diazoaminobenzen

Organska azotna jedinjenjaSlide 62

 • Da bi se sprečila ova reakcija pri diazotovanju anilina, diazotovanje se vrši u jako kiseloj sredini, jer aminska so ne podleže kuplovanju

 • Kada se diazoamino-jedinjenje zagreva u prisustvu soli amina da bi se katalizovala reakcija, vrši se premeštanje u aminoazo-jedinjenje

Organska azotna jedinjenjaSlide 63

 • Razlika između azo- (R'N=NR" ili Ar'N=NAr") i diazo-jedinjenja (RN=NX) je u tome što kod ovih poslednjih grupa X nije vezana za azot preko ugljenikovog atoma

Supstitucija hidroksilnom ili alkoksidnom grupomSlide 64

Supstitucija hidroksilnom ili alkoksidnom grupom

 • zagrevanjem vodenog rastvora diazonijum-sulfata izdvaja se azot i gradi fenol

 • Reakcija ima kinetiku I reda i ako je u p-položaju prisutna grupa koja odvlači elektrone, kao što je nitro-grupa, smanjuje se brzina reakcije

 • Reakcija benzendiazonijum-hlorida sa metanolom u prisustvu vazduha daje anizol (fenil-metil-etar)

Supstitucija halogenomSlide 65

Supstitucija halogenom

 • Diazo-grupa se može lako supstituisati ma kojim halogenom, ali u posebnim eksperimentalnim uslovima

 • Za supstituciju hlorom ili bromom, vodeni rastvor odgovarajuće soli zagreva se sa bakar(I)-hloridom ili bakar(I)-bromidom

 • Reakcija je poznata kao Sandmeyer-ova

Supstitucija cijanidomSlide 66

Supstitucija cijanidom

 • U reakciji diazonijum-soli sa bakar(II)-cijanidom (CuCN) dolazi do supstitucije diazo-grupe -CN grupom

 • Hidrolizom dobijenog nitrila dobija se karboksilna kiselina. Ovo omogućava sintetički put od nitro-jedinjenja do karboksilne kiseline, na primer:

NitroalkaniSlide 68

Nitroalkani

 • Struktura i nomenklatura

  • Alifatična nitro-jedinjenja imaju opštu formulu RNO2. Slično karboksilatnom jonu, nitroalkan je rezonancioni hibrid:

 • Nitroalkani mogu biti primarni (RCH2NO2), sekundarni (R2CHNO2) i tercijarni (R3CNO2)

 • Nitro-jedinjenja se imenuju kao supstituisani ugljovodonici. Npr. CH3NO2 nitrometan, CH3CH(NO2)CH3 2-nitropropan

Dobijanje nitroalkanaSlide 69

Dobijanjenitroalkana

 • Iz halogenalkana i nitrita

  • reakcija SN tipa

  • od strukture halogenalkana zavisi kojim će mehanizmom teći (SN1 ili SN2) i koji će proizvod nastati

  • tercijarni halogenalkan  vrlo verovatno SN1 mehanizam  nastajanje estra alkil-nitrita

  • Ukoliko struktura RX favorizuje SN2 mehanizam  proizvod će biti nitroalkan.

Nitrovanje ugljovodonika u gasnoj faziSlide 70

Nitrovanje ugljovodonika u gasnoj fazi

 • Niži nitroalkani industrijski se dobijaju reakcijom propana sa HNO3 na 420C

 • Napad nitro-radikala na ovoj temperaturi je neselektivan, pa se raskidaju i C-C i C-H veze

 • Propan, na primer, daje 1- i 2-nitropropan, nitroetan i nitrometan, koji se mogu odvojiti destilacijom

Oksidacija oksimaSlide 71

Oksidacija oksima

 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja mogu se dobiti oksidacijom oksima trifluorpersirćetnom kiselinom

 • U oba slučaja konačni proizvod je stabilnija struktura (a) u tautomeriji nitro-acinitro tipa, koja je karakteristična za primarna i sekundarna nitro-jedinjenja:

Organska azotna jedinjenjaSlide 72

 • Struktura (a), tj. nitro-oblik, stabilnija je zbog simetrične delokalizacije negativne šarže na oba kiseonikova atoma

 • Rezonancione strukture aci-oblika (b) mnogo su manje stabilne (recimo oblik (c), negativna šarža je na atomu ugljenika), pa je i njihov doprinos, odnosno rezonanciona energija, znatno manja nego kod nitro-oblika:

Fizi ke osobine2Slide 73

Fizičke osobine

 • imaju veliki dipolni momenat (3,6 D)

 • abnormalno visoke tačke ključanja

 • rastvorljivost u vodi je mnogo manja od alkohola (ne grade vodonične veze)

 • dobri rastvarači za dipolarna jedinjenja

Hemijske osobine reakcijeSlide 74

Hemijske osobine- reakcije

 • Građenje soli

  • vodonik na -ugljenikovom atomu nitroalkana ima kisele osobine, pored ostalog i zato što je anjon stabilizovan rezonancijom

 • mnogo su jače kiseline (pKa ~ 9) od aldehida ili ketona (pKa ~ 20)

 • za razliku od ketona, primarni i sekundarni nitroalkani regenerišu se iz vodenih rastvora svojih soli tek dodatkom jake kiseline

Organska azotna jedinjenjaSlide 75

 • pri zakiseljavanju, proton se adira mnogo brže na kiseonikove atome anjona nego na -ugljenikov atom, tako da se dobija tautomer polaznog nitroalkana, tj. aci-oblik

 • pošto je termodinamički manje stabilan, brzo prelazi u nitroalkan.

 • Aci- oblici se nazivaju drugačije nitronske kiseline

 • Tercijarna nitro-jedinjenja, R3CNO2, koja nemaju vodonikov atom na -C atomu, ne grade soli

BromovanjeSlide 76

Bromovanje

 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja, kao i aldehidi i ketoni, lako se bromuju u alkalnom rastvoru

Reakcije sa azotastom kiselinomSlide 77

Reakcije sa azotastom kiselinom

 • primarna nitro-jedinjenja reaguju sa azotastom kiselinom dajući nitrozo-derivate

 • proizvodi su poznati kao nitralne kiseline, koje se rastvaraju u alkalijama dajući soli crvene boje

Organska azotna jedinjenjaSlide 78

 • Sekundarna nitro-jedinjenja daju plave nitrozo-derivate, koji su nerastvorni u alkalijama

 • Stajanjem očvršćavaju u bele kristalne dimere

 • Tercijarna nitro-jedinjenja ne reaguju sa azotastom kiselinom

Redukcija u primarne amineSlide 79

Redukcija u primarne amine

 • može se izvršiti:

  • katalitički (vodonikom na platini ili niklu kao katalizatoru) ili

  • vodonikom koji se izdvaja u reakciji metala (Fe, Zn, Sn) i neke mineralne kiseline (najčešće hlorovodonične)

 • Takođe se mogu redukovati pomoću LiAlH4

Aromati na nitro jedinjenjaSlide 80

Aromatična nitro-jedinjenja

 • Ova jedinjenja upotrebljavaju se kao intermedijeri za dobijanje boja još od 1856. godine, kada je Perkin otkrio anilinsko crveno

 • Kasnije se koriste kao eksplozivi, intermedijeri pri dobijanju farmaceutskih proizvoda, itd.

 • Dobijanje

  • nitrovanjem aromatičnih jedinjenja

Fizi ke osobine3Slide 81

Fizičke osobine

 • obično su čvrsta, kristalna jedinjenja, bezbojna ili žuto obojena

 • Samo nekoliko mononitroaromatičnih jedinjenja su tečnosti na sobnoj temperaturi

 • Zbog velikog dipolnog momenta imaju visoke tačke ključanja

 • praktično su nerastvorni u vodi

 • Tečnosti su dobri rastvarači za većinu organskih jedinjenja, pa čak i za mnoge neorganske soli

Reakcije3Slide 82

Reakcije

 • Reakcije prstena

  • dezaktivirajući i m-usmeravajući efekat nitro-grupe na elektrofilnu supstituciju u prstenu

  • aktivacija prstena za nukleofilnu supstituciju

 • Reakcije nitro-grupe

  • najvažnija reakcija nitro-grupe je redukcija, kojom se ona prevodi u amino-grupu

  • u ovoj reakciji, iz nitrobenzena u kiseloj sredini nastaju sledeći intermedijerni proizvodi:

Organska azotna jedinjenjaSlide 83

 • Reakcija se može izvoditi i u baznoj sredini, uz drugačije međuproizvode:


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro