Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver - PowerPoint PPT Presentation

Organisering styring og finansiering av tverrg ende prosjekter og oppgaver
Download
1 / 20

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver. Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi. Forvaltningsquiz. ”Først og fremst vil vi ta hensyn til alles interesser og oppfatninger. Selv om vårt fellesskap er vår styrke, er våre forskjeller vår rikdom.”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organisering styring og finansiering av tverrg ende prosjekter og oppgaver

Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver

Jan Kato Fremstad

Seniorrådgiver Difi


Forvaltningsquiz

Forvaltningsquiz

”Først og fremst vil vi ta hensyn til alles interesser og oppfatninger.

Selv om vårt fellesskap er vår styrke, er våre forskjeller vår rikdom.”

”Alle land har sin egen historie, sin egen kultur og sin egen måte å gjøre ting på. Vår reise går kanskje mot et felles ankomststed, men vi vil alle ta med ulik bagasje.”


Tverrg ende prosjekter og oppgaver utfordrer forvaltningen

Tverrgående prosjekter og oppgaver – utfordrer forvaltningen?

 • Krever Samordning langs ulike dimensjoner

  • Politiske og administrative prosesser

  • Ulike nivåer

  • Ulike faser i en beslutningsprosess

  • Vertikal og horisontal samordning

 • Ulike grader av samordningsbehov

 • Betingelser for samarbeid og samordning


Prosjekt organisering styring og finansiering av tverrg ende prosjekter og oppgaver

Prosjekt – ”Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter og oppgaver”

 • Mål

  • Beskrive erfaringer fra tre utvalgte case – hvordan og hvorfor er valgene gjort

  • Bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen

 • Tre hovedcase og tre referansecase


Samordning er utfordrende

Samordning er utfordrende

 • ” .. det å lede en regjering er som å bære staur. Det er lett å bære når de er samlet, men det er tungt å bære sprikende staur.”

 • ”Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid.”

 • ”Erfaringene fra forsøk på samordning innen og mellom forvaltningsnivåene kan oppsummeres slik: Kommunen får til den horisontale samordningen, men opplever at staten roter det til med overstyring.”

 • ”Samarbeid krever også tydelige grenser”


Hvilke case ser vi p

Hvilke case ser vi på?

 • Altinn

  Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer og tilby andre elektroniske tjenester til næringslivet

  Mål for samarbeidet

  Satsingsområde for målsettingen om elektronisk kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet, dvs skape forbedringer for næringslivet

  Mer kostnadseffektiv offentlig sektor


Hvilke case ser vi p1

Hvilke case ser vi på?

 • Norge Digitalt

  Norge digitalt er et omfattende utviklings- og forvaltningssamarbeid om en nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon med onlinetjenester

  Mål for samarbeidet:

  Gjennom samfinansiering og deling av data bidra til bedre produkter/tjenester, effektivitet og samfunnsnytte ved økt bruk av geodata på nye områder


Hvilke case ser vi p2

Hvilke case ser vi på?

 • eResept

  eResept er navnet på et nytt system for elektronisk kommunikasjon mellom aktører som håndterer reseptinformasjon

  Mål for prosjektet

  Mer effektiv overføring av reseptinformasjon

  Bedre kontroll med forskriving og økonomi

  Felles kjennetegn mellom prosjektene?


Hvilke case ser vi p3

Hvilke case ser vi på?

Referansecase

 • EFFEKT-programmet i utlendingsforvaltningen

 • Etablering av Senter for utenlandske arbeidstakere

 • Vannforvaltningen i Norge – Arbeidet med vanndirektivet og vannforskriften


Organisering styring og finansiering av tverrg ende prosjekter og oppgaver

Programorganisering


Sammen for vannet arbeidet med vannforskriften og eu s vanndirektiv

"Sammen for vannet” – arbeidet med vannforskriften og EU's vanndirektiv 


Felles erfaringspunkter s langt

Felles erfaringspunkter – så langt

 • Skape oppslutning om felles mål og planer

  • Vokst fram ut fra erkjente behov i virksomhetene

 • Involvere virksomhetene – forankre

  • på høyt nivå

  • bredt – gjennom ulike fora

  • faglig

 • Synliggjøre gjensidig nytteverdi og forpliktelser

  • Gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler

  • Finansieringsmodell basert på kost-nytte

  • Skape vinn – vinn situasjoner


Felles erfaringspunkter s langt1

Felles erfaringspunkter – så langt

 • Samordning og samstyring i nettverk vs hierarkisk styring

  • ”Departementet konsentrerer sin styring om overordnede forhold, dvs

   Legge føringer på hva partene i prosjektet må bli enige om

   Innenfor hvilke rammer skal partene bli enige”

  • Vekt på og tiltro til at partene selv bør/kan finne gode løsninger – ”holde diskusjoner på etatsnivå”


Felles erfaringspunkter s langt2

Felles erfaringspunkter – så langt

 • Utvikling av en delings- og konsensuskultur

  • Frivillighet, likeverdighet, involvering og bred representasjon

  • Tillit – en avgjørende faktor for samarbeid

  • Tid – ”Vi må bruke den tiden som er nødvendig for å bli enige”

  • Aksepterte konfliktløsningsmekanismer


Felles erfaringspunkter s langt3

Felles erfaringspunkter – så langt

 • Viktig med motor i samarbeidet

 • Sekretariat/programkontor preget av faglig tyngde, kapasitet, dialog, fleksibilitet, forhandlingskompetanse


Hvordan kan dette temaet f lges opp

Hvordan kan dette temaet følges opp?

 • Rapport ferdigstilles

 • Lage tilsvarende erfaringsrapporter for andre type tverrgående oppgaver

 • Erfaringsdatabase – Lage oversikt over evalueringsrapporter, erfaringsrapporter, temadokumentasjon osv

 • Samhandlingsplattform på nett

 • Skape møteplasser for erfaringsutveksling

  • Seminar for aktører innen ulike typer tverrgående oppgaveløsning

 • Gjennomføre utdypende evalueringer


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten!


To sentrale sp rsm l for oss n

To sentrale spørsmål for oss nå

 • Er det andre interessante erfaringspunkter knyttet til tverrgående oppgaveløsning i forvaltningen?

 • Hva er en fornuftig oppfølging av disse problemstillingene?

  • Hva bør Difi gjøre i oppfølgingen?


 • Login