"Dziecko opuszczone budzi się nagle,
Download
1 / 25

"Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi. - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

"Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi. I widzi tylko, że nie widać wcale biegnących ku niemu kochających oczu.". Co powinieneś wiedzieć???. Istota rodziny zastępczej. „Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' "Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi.' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

"Dziecko opuszczone budzi się nagle,

wzrokiem zlęknionym wokół błądzi.

I widzi tylko, że nie widać wcale

biegnących ku niemu kochających oczu."Istota rodziny zastępczej

„Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat”

„Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha”

Janusz Korczak


Rodzicielstwo zastępcze – co to takiego?

Rodzina zastępcza, po adopcji, stanowi jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego. Rodziny zastępcze, to forma czasowej opieki nad dzieckiem.


Podział rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze

spokrewnione  z dzieckiem

niespokrewnione z dzieckiem

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

wielodzietne

o charakterze pogotowia rodzinnego

specjalistyczne


Rodziny spokrewnione

To takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo.


Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze

To takie, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem

specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społeczniealbo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

wielodzietne – to te rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć.


Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem

o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję –w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

O sytuacji przyjęcia dziecka rodzina ma obowiązek niezwłocznie w ciągu 24 godzin powiadomić Sąd Rodzinny i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Pamiętaj!

Nie może być rodziną zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem osoba całkowicie niezdolna do pracy.

Pełnienie funkcji rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.


Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych

         Prawa i obowiązki rodziny zastępczej różnią się od praw i obowiązków rodziny naturalnej. Przede wszystkim cechą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zastępcza podejmuje swe obowiązki z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Obowiązki te ustają z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub, gdy ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, wtedy starosta zawiadamia sąd opiekuńczy o możliwości powrotu dziecka do rodziny własnej.


Zadania rodziny zastępczej

zapewnienie odpowiednich warunków do systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły, aż do uzyskania co najmniej obowiązującego powszechnie wykształcenia i zdobycia zawodu umożliwiającego samodzielne życie

zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, opieki lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiednich warunków bytowych

udzielanie pomocy w usamodzielnieniu się, a w szczególności uzyskaniu pracy i mieszkania

zapewnienie dziecku odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych

przygotowanie dziecka do życia społecznego, rozwijanie w nim poszanowania mienia społecznego i osobistego

rozwijanie uzdolnień, umiejętności i nawyków pracy, organizowania czasu wolnego i wypoczynku

rozwijanie wrażliwości estetycznej i wdrażanie do kultury życia codziennego


Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej

…kierowania się dobrem przyjętego dziecka oraz poszanowania jego praw, takich jak: wiedza o pochodzeniu, podtrzymywanie kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi osobami bliskimi, poszanowanie godności oraz ochroną przed wszelkimi farmami przemocy

 • Informowanie o:

 • stanie zdrowia dziecka i opiekunów

 • postępach w nauce

 • trudnościach w sprawowaniu nad dzieckiem opieki oraz problemach wychowawczych, (tj. samowolne oddalenie się trwające dłużej niż 24 godziny)

 • trwającej dłużej niż miesiąc przerwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem spowodowanej problemami zdrowotnymi lub losowymi rodzica

 • okresowym umieszczeniem dziecka w szpitalu, sanatorium, placówce resocjalizacyjnej, ośrodku szkolno - wychowawczym, internacie, bursie, stancji, czy domu pomocy społecznej

Rodzice zastępczy mają w szczególności obowiązek…

…współdziałania z Sądem Opiekuńczym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w rodzinie zastępczej

…sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem oraz realizowania jego specyficznych potrzeb, np. kształcenia specjalnego


Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych

…reprezentowania dziecka w dochodzeniu do świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego

…uzyskania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i szczególnych potrzebach

…uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

…wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem(zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania)

Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do…

…wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów

…pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka


Czego rodzina zastępcza może oczekiwać?

Państwo ma obowiązek otaczać opieką każdą rodzinę, szczególnie rodziny dysfunkcyjne. Rodzinom tym powinno się udzielać pomocy w ich środowisku. Jednak w sytuacji, gdy pomimo pomocy rodzice nie są w stanie właściwie wywiązać się ze swoich rodzicielskich obowiązków, albo gdy nie żyją, państwo zapewnia dziecku opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzicielskiej.

Poradnictwo specjalistyczne

- Psychologiczne - Pedagogiczne- Prawne- Szkolenie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną


Pomoc materialna

 • Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 647 zł (zwana dalej „podstawą”)

 • Dla dziecka:

 • do 7 lat – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80% podstawy, tj. 1 317,60 zł.

 • od 7 do 18 lat 40% podstawy, nie mniej niż 10%, tj. 658,80 zł.

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 80% podstawy, tj. 1 317,60 zł.

  !! Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej. !!


Pomoc materialna

 • Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje

  dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę

  odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej

  opieki i jego wychowania.

 • Rodzina zastępcza na pisemny wniosek może otrzymać jednorazoweświadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy.W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. do 50% podstawy albo okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez okres bezpośrednich skutków tego zdarzenia (ciężka choroba, rehabilitacja po wypadku, sprzęt do leczenia).

 • Niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wys. do 160% podstawy, nie mniej jednak niż 95% podstawy (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości dzieci w rodzinie, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem).

 • Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy, natomiast z dniem przyjęcia dziecka do rodziny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy. • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Jak zostać rodziną zastępczą? małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

KROK 1. 

Podjęcie decyzji

KROK 2.

Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, rozmowa z pracownikiem socjalnym

KROK 3.

Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata


Jak zostać rodziną zastępczą? małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

KROK 4. 

Centrum kieruje kandydatów na szkolenie, które prowadzi Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp.

KROK 5.

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.

META

Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnionego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Pamiętaj, że… małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

Na każdym etapie kwalifikacji możecie Państwo zrezygnować z jej kontynuowania, albo zmienić rodzaj szkolenia,

np. z rodziny zastępczej niespokrewnionej na pogotowie rodzinne.


A kiedy już wszystko wiesz… małżonkom lub osobie niepozostającej w związku


 • Potrzebny jest przepis na miłość! małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

 • dwa otwarte serca

 • odrobina szczerości

 • ciepło ogniska domowego

 • wytrwałość

 • cierpliwość

 • konsekwencja

 • trwanie w wyborze

 • delikatność

 • empatia


Ważne adresy, telefony, strony WWW małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicachul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubicetel. 095 758 21 40, www.centrumslubice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Wolności 17F, 69-100 Słubicetel. 095 758 23 94

Ośrodek Pomocy Społecznejul. Słubicka 30, 69-108 Cybinkatel. 068 391 11 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Kostrzyńska 13a, 69-113 Górzycatel. 095 759 15 27

Ośrodek Pomocy SpołecznejPl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepintel. 095759 65 90

Miejsko - GminnyOśrodek Pomocy Społecznejul. Rybacka 3c, 69-220 Ośno Lub.tel. 095 757 13 42

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczyul. Kazimierza Wielkiego 42 66-400 Gorzów Wlkp.tel. 095 721 31 91

www.rodzinyzastepcze.pl

www.nasz-bocian.pl

www.mpips.gov.pl


Dziękujemy za uwagę i zapraszamy małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

do współpracy!


ad