Prezentacja programu powerpoint
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 111

Prezentacja programu PowerPoint PowerPoint PPT Presentation


 • 575 Views
 • Uploaded on 10-11-2012
 • Presentation posted in: General

- PowerPoint PPT Presentation

Download Presentation

Prezentacja programu PowerPoint

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja programu powerpoint

cieka 1

1 POZIOM DIAGNOSTYCZNY


Prezentacja programu powerpoint

cieka 1

P R Z Y C Z Y N Y T R U D N O C I U C Z N I A

1 POZIOM DIAGNOSTYCZNY


Prezentacja programu powerpoint

cieka 1

?

?

2 POZIOM PROGRAMOWY


Prezentacja programu powerpoint

PRZYKADOWE ZASADY PRACY Z UCZNIEM

STARAJ SI USAMODZIELNIA DZIECKO

BD KONSEKWENTNY W PREZENTOWANIU WARTOCI

INFORMUJ UCZNIA O SPOSOBIE WASNEGO ROZUMOWANIA

WSUCHUJ SI W RACJE UCZNIA

INICJUJ DZIAANIA TWRCZE

BD DYSKRETNY

PODAJ ZA ROZUMOWANIEM UCZNIA

UTRZYMUJ PORZDEK W SWOIM OTOCZENIU

NIE POSPIESZAJ UCZNIA

3 POZIOM PRAKTYCZNY


Prezentacja programu powerpoint

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

wybrane zagadnienia


Prezentacja programu powerpoint

 • Ucze niesyszcy lub sabo syszcy

 • Ucze niewidomy lub sabo widzcy

 • Ucze z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj

 • Ucze z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim

 • Ucze z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • Ucze z niepenosprawnoci sprzon

 • Ucze z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera

 • Ucze niedostosowany spoecznie lub zagroony niedostosowaniem spoecznym

 • Ucze z ADHD

 • Ucze z choroba przewlek

 • Ucze szczeglnie uzdolniony


Ucze nies ysz cy lub s abo s ysz cy

UCZE NIESYSZCY LUB SABO SYSZCY

Wybrane zagadnienia


Wskaz wki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

WSKAZWKI DO PROWADZENIA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Warunki uczenia si i przebiegu uczenia si

Warunki utrudniajce lub uatwiajce rozwj ucznia

Wyniki uczenia si i zachowania


Trudno ci wynikaj ce z uszkodzenia s uchu

TRUDNOCI WYNIKAJCE Z USZKODZENIA SUCHU

Trudnoci w przyswajaniu poj, umiejtnoci ich definiowania i budowania systemu poj.

Trudnoci w jzykowej organizacji tekstu w zakresie formuowania opinii, sdw, argumentowania, wartociowania, itp.

Trudnoci w formuowaniu wypowiedzi (ubogi zasb sownictwa, bdy skadniowe, bdy stylistyczne).

Trudnoci w selekcjonowaniu informacji.

Trudnoci w trwaym zapamitywaniu treci.

Ograniczone moliwoci duszej koncentracji na treciach odbieranych drog suchow.

Uczenie si na pami, bez zrozumienia.


Narz dzia diagnostyczne

NARZDZIA DIAGNOSTYCZNE

Karta Oceny Zachowa Komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym suchem (KOZK) (K. Krakowiak, M. Panasiuk)

Karta Samooceny Umiejtnoci Komunikowania si z Dzieckiem z Uszkodzonym Suchem (KSUK) (K. Krakowiak).

Inwentarz Autonomii Uczenia si (A. Studenska).

Test Zdolnoci Jzykowych (M. Wojtowicz).

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP (A. Matczak, A. Jaworowska, A. Ciechanowicz, E. Zalewska, J. Staczak).

Autorki arkusz obserwacyjny opracowany przez nauczyciela


Konstruowanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego

KONSTRUOWANIE I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

IPET jest konstruowany dla konkretnego dziecka z okrelonym rodzajem niepenosprawnoci.

Podstawowym warunkiem skonstruowania indywidualnego programu jest dokonanie refleksyjnej analizy poziomu funkcjonowania ucznia, a take oceny jego potencjalnych moliwoci oraz ewentualnych trudnoci w zakresie nabywania:

 • wiadomoci i umiejtnoci dydaktycznych wynikajcych z realizacji podstawy programowej,

 • ksztatowania obrazu wasnej osoby w relacjach z grup rwienicz i osobami dorosymi,

 • przyswajania systemu wartoci,

 • eksploracji otaczajcej rzeczywistoci w sposb pozwalajcy na ustalanie zwizkw przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych.

Naley uwzgldni zasady pracy z uczniem niesyszcym lub sabo syszcym


Prezentacja programu powerpoint

Organizacja pracy

Ocenianie

Realizacja

zaj edukacyjnych

Formy, rodki,

jakie moe stosowa nauczyciel

w zakresie usprawniania

komunikacji

z uczniem oraz uczniw midzy sob

Formuowanie celw

edukacyjno-terapeutycznych


Ucze niewidomy i s abo widz cy

UCZE NIEWIDOMY I SABO WIDZCY

Wybrane zagadnienia


Wskaz wki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia1

WSKAZWKI DO PROWADZENIA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Warunki uczenia si i przebiegu uczenia si

Warunki utrudniajce i uatwiajce rozwj ucznia

Wyniki uczenia si i zachowania


Narz dzia diagnostyczne1

NARZDZIA DIAGNOSTYCZNE

Arkusz diagnostyczno-obserwacyjny dotyczcy motywacji do nauki szkolnej

 • Autorski arkusz obserwacyjny opracowany przez nauczyciela


Konstruowanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego1

KONSTRUOWANIE I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W programie powinny znale si informacje dotyczce niezbdnych adaptacji metod, form i rodkw.

Naley rwnie ustali rodzaje i formy zajnadobowizkowych, uwzgldniajcych cele rehabilitacyjne (nauka pisma brajla, orientacj przestrzenn, samodzielne poruszanie si, usprawnianie widzenia, zajcia korekcyjno kompensacyjne, wykonywanie czynnoci ycia codziennego i w miar potrzeb, zajcia logopedyczne).

Naley uwzgldni zasady pracyz uczniem niewidomym lub sabo widzcym


Realizacja zaj edukacyjnych

REALIZACJA ZAJ EDUKACYJNYCH

UMIEJTNE

I ZASADNE

OCENIANIE

ORGANIZACJA

MIEJSCA

FORMUOWANIE

CELW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH

USPRAWNIANIE

KOMUNIKACJI

POMOCE TECHNICZNE,

RODKI DYDAKTYCZNE


Ucze z niepe nosprawno ci ruchow

UCZE Z NIEPENOSPRAWNOCI RUCHOW

Wybrane zagadnienia


Wyznaczniki procesu edukacyjnego

WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACYJNEGO

Uczniom z niepenosprawnoci ruchow dostosowuje si procedury nauczania do ich moliwoci psychofizycznych oraz tempa uczenia si.

W przypadku dzieci, ktre nie osigny dojrzaoci szkolnej w przewidzianym terminie, dopuszcza si moliwo wydueniaokresu wychowania przedszkolnego.


Wyznaczniki procesu edukacyjnego1

WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACYJNEGO

Problemy uczniw z niepenosprawnoci ruchow wraz z etapami edukacji mog si nasila na skutek specyficznych dowiadcze.

Naley tak dostosowywa ocenianie, aby penio ono funkcj: motywacyjn, wspierajc oraz informacyjn.


Wyznaczniki procesu edukacyjnego2

WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACYJNEGO

Wane jest waciwe dostosowanie miejsca pracy do potrzeb dziecka z niepenosprawnoci ruchow.


Wskaz wki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia2

WSKAZWKI DO PROWADZENIA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Rozpoznanie cech korzystnych i niekorzystnych dla rozwoju dziecka

Zakresy wsparcia


Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny ipet

Podstawowym warunkiem skonstruowania indywidualnego programu jest dokonanie rzetelnej analizy poziomu funkcjonowania ucznia - ocena jego potencjalnych moliwoci oraz ewentualnych trudnoci w zakresie nabywania wiadomoci i umiejtnoci wynikajcych z realizacji podstawy programowej.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET)


Realizacja zaj edukacyjnych1

REALIZACJA ZAJ EDUKACYJNYCH

Wrd metod ksztacenia dzieci z niepenosprawnoci ruchow dostosowania wymaga:

metoda pracy z ksik

metoda gier dydaktycznych

zabawy inscenizacyjne i symulacyjne

w szczeglnoci:

wymagaj najwicej dostosowa,

metody praktyczne,

metody wiczebne oraz realizacji zada wytwrczych

a w tym:


Pomoce techniczne rodki dydaktyczne

POMOCE TECHNICZNE, RODKI DYDAKTYCZNE

Wrd uwarunkowa zewntrznych procesu edukacyjnego ucznia z niepenosprawnoci ruchow naley zwrci uwag na:

wykorzystanie specjalistycznych pomocy i przyborw szkolnych w edukacji oraz dobr waciwego sprztu informatycznego

rodki

suchowe

Mechaniczne

rodki

wzrokowe

rodki

sowne

rodki

wzrokowe


Ucze z upo ledzeniem umys owym w stopniu lekkim

UCZE Z UPOLEDZENIEM UMYSOWYM W STOPNIU LEKKIM

Wybrane zagadnienia


Narz dzia diagnostyczne2

NARZDZIA DIAGNOSTYCZNE

Do ustalania oceny poziomu rozwoju i funkcjonowania uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim przydatne mog by rne narzdzia diagnostyczne.

Z niektrych narzdzi oceniajcych funkcjonowanie ucznia niepenosprawnego, nauczyciel moe korzysta wycznie we wsppracy z psychologiem.

Do oceny umiejtnoci czytania i pisania oraz rozumienia poj i umiejtnoci matematycznych nauczyciel moe zastosowa standardowe narzdziapomiaru wykorzystywane w szkoach.

Popularnym narzdziem diagnostyczno- oceniajcym jest Inwentarz H.C Gunzburga do oceny postpw w rozwoju spoecznym, stanowicy zarazem podstaw planowania pracy w zakresie rehabilitacji spoecznej dla wszystkich stopni upoledzenia umysowego.


Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne

Indywidualne programyedukacyjno -terapeutyczneopracowuje si dla uczniw z upoledzeniem umysowym, niezalenie od tego, czy pobieraj nauk w przedszkolach i szkoach oglnodostpnych, integracyjnych, czy specjalnych.

Konstruujc IPET naley pamita o koniecznoci dostosowania go do konkretnego ucznia, jego osobowoci, aktualnego poziomu rozwoju, wiadomoci i umiejtnoci oraz stanu zdrowia.

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE


Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne1

W celu zebrania tak szerokiego spektrum wiadomoci o dziecku, konieczne jest przygotowywanie i weryfikowanie IPET przez wszystkich nauczycieli i specjalistw prowadzcych zajcia z danym uczniem.

Ewaluacja programu powinna odbywa si, co najmniej raz w roku, podczas spotka Zespow.

Zasadne jest skonstruowanie jednolitego wzorca IPET, ktry bdzie obowizywa w danym przedszkolu lub szkole na okrelonym etapie edukacyjnym.

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE


Prezentacja programu powerpoint

IPET

Przygotowywanie IPET naley rozpocz od okrelenia celw, jakie kady nauczyciel i specjalista chce osign z dzieckiem w ramach swoich zaj.

Realizujc IPET nauczyciele powinni kierowa si wanymi zaoeniami postpowania pedagogicznego.

Kady IPET powinien podlega ewaluacji.


Ucze z autyzmem w tym z zespo em aspergera

UCZE Z AUTYZMEM, w tymz ZESPOEM ASPERGERA

Wybrane zagadnienia


Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

W arkuszu obserwacyjnym nauczyciel powinien uwzgldni:

sposb i poziom komunikacji ucznia,

tzw. trudne zachowania i czstotliwo wystpowania,

kontakt wzrokowy,

kontakt naprzemienny,

umiejtno samodzielnej zabawy,

motywacje dziecka: zewntrzne i wewntrzne,

umiejtno wspdziaania z dorosym,

wspdziaanie z rwienikiem,

sensoryzmy,

mocne strony dziecka,

motywacje dziecka.


Czynniki niesprzyjaj ce rozwojowi ucznia

CZYNNIKI NIESPRZYJAJCE ROZWOJOWI UCZNIA

Zdecydowana wikszo dzieci ze spektrum autyzmu przejawia szereg nieprawidowoci w funkcjonowaniu sensorycznym, co znacznie moe utrudnia im zdobywanie nowych dowiadcze i edukacj.

Z tego te powodu niezbdna jest diagnoza procesw integracji sensorycznejprzeprowadzona przez specjalist terapeut integracji sensorycznej.


Realizacja ipet

REALIZACJA IPET

OGLNE ZASADY PRACY, CZYLI KLUCZE DO SUKCESU

ZASADY PRACY W KONTEKCIE DYSFUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH

ZASADY PRACY W KONTEKCIE

NIEPRAWIDOWOCI FUNKCJONOWANIA SPOECZNEGO

ZASADY PRACY W KONTEKCIE BRAKU ELASTYCZNOCI

W ZACHOWANIU I MYLENIU, WYSTPOWANIA SENSORYZMW

I TRUDNYCH ZACHOWA

ZASADY PRACY W KONTEKCIE FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

ZASADY PRACY W KONTEKCIE ROZWIJANIA FUNKCJI POZNAWCZYCH


Cele edukacyjno terapeutyczne lub edukacyjne przyk ady

CELE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE LUB EDUKACYJNE (PRZYKADY)

 • ksztatowanie umiejtnoci samoobsugowych oraz samodzielnociw yciu codziennym,

 • ksztatowanie kontaktw spoecznych i nauka zachowa spoecznie akceptowanych,

 • pomoc dziecku w uwalnianiu si od zachowa niepodanych (sensoryzmw, zachowa agresywnych)_

 • nauka umiejtnoci przebywania w grupie oraz opanowania umiejtnoci wsplnej zabawy i pracy,

 • ksztatowanie rozumienia mowy oraz dostpnych sposobw komunikacji alternatywnej,

 • wyksztacenie motywacji do komunikowania si,

 • nauka komunikowania si z otoczeniem,

 • ksztatowanie umiejtnoci naladownictwa ruchowego oraz werbalnego,


Cele edukacyjno terapeutyczne lub edukacyjne przyk ady1

CELE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE LUB EDUKACYJNE (PRZYKADY)

 • wzbudzanie zainteresowania otoczeniem,

 • poprawa umiejtnoci spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napywajcych z otoczenia,

 • ksztatowanie orientacji w schemacie ciaa oraz przestrzeni,

 • usprawnianie motoryczne,

 • ksztatowanie umiejtnoci aktywnego spdzania wolnego czasu,

 • rozwj funkcji poznawczych,

 • zmniejszanie i redukowanie zachowa utrudniajcych nauk,

 • generalizowanie i utrzymywanie efektw uczenia si,

 • odkrycie i rozwijanie indywidualnych moliwoci i uzdolnie,

 • wypracowanie gotowoci do nauki szkolnej.


Ucze niedostosowany spo ecznie lub zagro ony niedostosowaniem spo ecznym

UCZE NIEDOSTOSOWANY SPOECZNIE LUB ZAGROONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOECZNYM

Wybrane zagadnienia


Narz dzia diagnostyczne3

NARZDZIA DIAGNOSTYCZNE

Skala Nieprzystosowania Spoecznego

(autorstwa L. Pytki)

Analiza poszczeglnych symptomw niedostosowania spoecznego wedug schematu postpowania diagnostycznego

K. Ostrowskiej


Wskazania do pracy

WSKAZANIA DO PRACY

Pomoc uczniom majcym niepowodzenia szkolne w przygotowaniu ich do penego uczestnictwa w yciu grupy - dzieci na skutek trwaych, nieodwracalnych niepowodze trac moliwo opanowania podstawowych wiadomoci i umiejtnoci, ktre potrzebne s do aktywnego udziau w yciu spoecznym

Ukierunkowanie aktywnoci ucznia poprzez stworzenie warunkw do rozwoju zainteresowa, wzmacnianie poczucia wasnej wartoci, samooceny, odpowiedzialnoci za wasne dziaania

Pomoc w nawizywaniu pozytywnych kontaktw spoecznych z rwienikami


Wskazania do pracy1

WSKAZANIA DO PRACY

Modyfikowanie wzorw zachowa, wskazywanie innych, alternatywnych i adekwatnych do wymaga konkretnych sytuacji wychowawczych

Promocja zdrowego stylu ycia (profilaktyka uzalenie)

Wczenie uczniw niedostosowanych spoecznie i zagroonych niedostosowaniem spoecznym do zaj z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem, treningw zastpowania agresji, treningw umiejtnoci spoecznych

Wprowadzenie zaj alternatywnych do zachowa ryzykowanych modziey - odpowiadajcych zainteresowaniom uczniw.


Metody pracy

METODY PRACY

 • Psychoterapia

 • Socjoterapia

 • Treningi umiejtnoci

 • spoecznych

 • i psychologicznych

 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego

 • Metoda Resocjalizacji przez Sport

 • Drama

 • Psychodrama i Socjodrama


Ucze z upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

UCZE Z UPOLEDZENIEM UMYSOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Wybrane zagadnienia


Prezentacja programu powerpoint

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTACENIA OGLNEGO DLA UCZNIW Z UPOLEDZENIEM UMYSOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizuj odrbn podstaw programow ksztacenia oglnego (dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)


Cele g wne okre lone w podstawie programowej

CELE GWNE OKRELONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ


Podstawa programowa kszta cenia og lnego

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTACENIA OGLNEGO

Podstawa programowa szczegowo okrela zadania szkoy.

Nale do nich min.:

 • przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

 • opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,

 • tworzenie warunkw niezbdnych do zapewnienia uczniowi warunkw sprzyjajcych efektywnoci procesu edukacji.

Na kadym etapie edukacyjnym realizowane s zajcia: funkcjonowanie w rodowisku, muzyka z rytmik, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia/etyka oraz zajcia rewalidacyjne.


Prezentacja programu powerpoint

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA- diagnoza na uytek konstruowania indywidualnych programw edukacyjno-terapeutycznych

Podstaw do opracowania IPET s informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie ksztacenia specjalnegoorazwynik wielospecjalistycznej ocenypoziomu funkcjonowania ucznia,zwanejinaczej diagnoz dla rozwoju, diagnoz funkcjonaln czy diagnoz dla jakoci ycia.


Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne2

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNE:

powinny jednoczenie spenia dwie funkcje: terapeutyczn (rehabilitacyjn) i edukacyjn,

wymagaj znacznej operacjonalizacji treci zawartych w podstawie programowej,

cele edukacyjne, jak i terapeutyczne wyznaczane s poziomem potrzeb, moliwoci i ogranicze ucznia,

wymagaj okrelenia form organizacyjnych - rodzajw zaj wpierajcych rozwj (np. zajcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, muzykoterapia), form realizacyjnych (zajcia indywidualne, grupowe), rodkw terapeutycznych oraz metod terapeutycznych,

wymagaj wsppracy nauczycieli i specjalistw w zakresie ustalania celw, jak i okrelania szczegowych procedur ich osigania.


Ucze ze sprz on niepe nosprawno ci

UCZE ZE SPRZON NIEPENOSPRAWNOCI

Wybrane zagadnienia


Prezentacja programu powerpoint

Populacja osb z niepenosprawnoci sprzon stanowi bardzo zrnicowan grup ze wzgldu na wspwystpowanie rodzajw i stopni skadajcych si na ni niepenosprawnoci.

Niepenosprawno sprzona(nazywana te upoledzeniem sprzonym, zoonym, wielorakim) nie jest prost sum skadajcych si na ni niepenosprawnoci, ale stanowi swoist, odrbn i zoon jednostk kliniczn.


Prezentacja programu powerpoint

niepenosprawno sprzona- co najmniej dwa rodzaje niepenosprawnoci, ktre s wywoane tym samym czynnikiem(np. wywoane zapaleniem opon mzgowych - upoledzenie umysowe i guchota).

niepenosprawno zoona- co najmniej dwa rodzaje niepenosprawnoci, lecz wywoane rnymi czynnikami dziaajcymi jednoczenie lub w rnych okresach ycia (np. kilkunastoletnie dziecko z niepenosprawnoci intelektualn na skutek wypadku samochodowego traci sprawno koczyn dolnych).


Prezentacja programu powerpoint

Nie jest moliwe dokonanie charakterystyki ucznia ze sprzon niepenosprawnoci, poniewa kady z nich stanowi odrbn, swoist jednostk kliniczn.


Prezentacja programu powerpoint

W przypadku rozpoznania u ucznia niepenosprawnoci sprzonej lub zoonej zazwyczaj jedna z nich przyjmuje rol dominujc. Ma to znaczenie dla planowania i skutecznego przeprowadzenia procesw wspomagania rozwoju, edukacji.

Uczniowie z wspwystpujcym upoledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizuj Podstaw programow ksztacenia oglnego dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pozostali uczniowie realizuj Podstaw ksztacenia oglnego.

Dla tej grupy uczniw nauczyciele i specjalici opracowuj IPET.


Ucze z chorob przewlek

UCZE Z CHOROB PRZEWLEK

Wybrane zagadnienia


Wyznaczniki procesu edukacyjnego3

WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACYJNEGO

PRZYKADOWE NARZDZIA DIAGNOSTYCZNE W PRACY Z UCZNIAMI Z CHOROB PRZEWLEK I POMOC SPECJALISTYCZNA

PODSTAWA

PROGRAMOWA

DOSTOSOWANIE OTOCZENIA, RODZAJ POMOCY

PROGRAM

EDUKACYJNY

OCENIANIE


Ucze szczeg lnie uzdolniony

UCZE SZCZEGLNIE UZDOLNIONY

Wybrane zagadnienia


Czynniki sprzyjaj ce i niesprzyjaj ce rozwojowi ucznia

CZYNNIKI SPRZYJAJCE I NIESPRZYJAJCE ROZWOJOWI UCZNIA

Moe si zdarzy, e to samo zachowanie czy cechy w zalenoci od kontekstu mog by uznane raz za pomoc, innym razem za czynnik utrudniajcy, np. perfekcjonizm ucznia sprzyja wysokiej jakoci uzyskiwanych wynikw, moe prowadzi do staego niezadowolenia, niechci do koczenia pracy.


Sformu owanie planu dzia a wspieraj cych pdw

SFORMUOWANIE PLANU DZIAA WSPIERAJCYCH (PDW)

Plan Dziaa Wspierajcych powinien by przygotowywany dla ucznia zdolnego przez nauczycieli i specjalistw prowadzcych zajcia z uczniem, tworzcych Zesp


Realizacja pwd planu dzia a wspieraj cych

REALIZACJA PWD (PLANU DZIAA WSPIERAJCYCH)

Stwarzanie kreatywnych warunkw uczenia si

Ksztatowanie motywacji do pracy

Zwikszanie moliwoci poznawania otoczenia

Poprawa umiejtnoci podejmowania decyzji przez ucznia

i ksztatowanie wasnego systemu wartoci

Rozwizywanie zada szkolnych przez ucznia

ze wiadomoci etapw postpowania

wiadome podejmowanie decyzji

Stopniowanie trudnoci

Utrwalanie osigni


Prezentacja programu powerpoint

Realizacja zaj edukacyjnych

Zasady pracy z uczniem

Zasady oceniania

Cele edukacyjno-terapeutyczne

Procedury (metody, formy, rodki)


Ucze z adhd

UCZE Z ADHD

Wybrane zagadnienia


Wyznaczniki procesu edukacyjnego4

WYZNACZNIKI PROCESU EDUKACYJNEGO

Wskazwki, ktre naley uwzgldni podczas realizacji treci programowych w przypadku ucznia z ADHD

Dostosowanie otoczenia, rodzaj pomocy


Wskaz wki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia3

WSKAZWKI DO PROWADZENIA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Warunki uczenia si - czynniki warunkujce proces uczenia si

Przebieg uczenia si

Wyniki uczenia si i zachowania

Uwarunkowania rodowiskowe

Przykadowe narzdzia diagnostyczne


Czynniki sprzyjaj ce i niesprzyjaj ce rozwojowi ucznia1

CZYNNIKI SPRZYJAJCE I NIESPRZYJAJCE ROZWOJOWI UCZNIA

grupy cech korzystnych dla rozwoju:

rozwj intelektualny na poziomie powyej przecitnej;

zainteresowania, w tym rwnie szczeglne zainteresowania danym przedmiotem;

wysoka motywacja; dobra spostrzegawczo; sprawno motoryki maej i duej; uzdolnienia;

zasb wiedzy o otaczajcym wiecie;

atwo nawizywania kontaktw z innymi;

mobilizacyjna funkcja wzmocnie pozytywnych (nagrd, pochwa);

mobilizacyjna funkcja wzorca osobowego;

inne wynikajce z opinii i obserwacji wasnej nauczyciela.


Czynniki sprzyjaj ce i niesprzyjaj ce rozwojowi ucznia2

CZYNNIKI SPRZYJAJCE I NIESPRZYJAJCE ROZWOJOWI UCZNIA

grupy cech niekorzystnych dla rozwoju:

 • zaburzenie koncentracji uwagi (szybkie rozpraszanie si, dua wraliwo na zewntrzne bodce rozpraszajce, trudno ze skupieniem uwagi, trudnoci z zapamitaniem kolejnych czynnoci dnia codziennego) ;

 • nadruchliwo (czsta potrzeba ruchu, nadaktywno ruchowa niepokj w obrbie miejsca siedzenia, nadruchliwo w obrbie mini jzyka (gadatliwo);

 • impulsywno (czste wyrywanie si z odpowiedzi zanim usyszy cae pytanie, nie potrafi zaczeka na swoj kolej);

 • trudnoci w kontaktach interpersonalnych.


Plan dzia a wspieraj cych powinien dotyczy obszar w takich jak

PLAN DZIAA WSPIERAJCYCH POWINIEN DOTYCZY OBSZARW, TAKICH JAK:

Sfera poznawcza:

 • skupienie uwagi, wzmoona wraliwo na zewntrzne bodce rozpraszajce, pochopno mylenia, trudnoci

 • z planowaniem wasnej aktywnoci, zapominanie o rnych codziennych sprawach, znajomo zasad bez umiejtnoci adekwatnego zastosowania ich w konkretnej sytuacji, inne.


Plan dzia a wspieraj cych powinien dotyczy obszar w takich jak1

PLAN DZIAA WSPIERAJCYCH POWINIEN DOTYCZY OBSZARW, TAKICH JAK:

Sfera ruchowa:

wyrany niepokj ruchowy w zakresie dueji maej motoryki, czsta potrzeba ruchu, nadruchliwo w obrbie mini jzyka, gadatliwo, inne.


Plan dzia a wspieraj cych powinien dotyczy obszar w takich jak2

PLAN DZIAA WSPIERAJCYCH POWINIEN DOTYCZY OBSZARW, TAKICH JAK:

Sfera emocjonalna:

szybkie, silne reakcje emocjonalne, wzmoona ekspresja uczu, zwikszona wraliwo emocjonalna na bodce otoczenia, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, inne.


Plan dzia a wspieraj cych powinien dotyczy obszar w takich jak3

PLAN DZIAA WSPIERAJCYCH POWINIEN DOTYCZY OBSZARW, TAKICH JAK:

Relacje spoeczne:

nawizywanie kontaktw z rwienikami i dorosymi, pozycja ucznia w grupie rwieniczej, wyrozumiao wobec innych, inne.


Plan dzia a wspieraj cych powinien dotyczy obszar w takich jak4

PLAN DZIAA WSPIERAJCYCH POWINIEN DOTYCZY OBSZARW, TAKICH JAK:

Motywacja (wewntrzna, zewntrzna)

Samoocena (umiejtno rozpoznania swoich mocnych i sabych stron oraz rozpoznanie wasnych moliwoci)

Zainteresowania (wasne, przedmiotem)

Uzdolnienia

Inne wynikajce z opinii i obserwacji

wasnych nauczyciela


Realizacja zaj edukacyjnych2

REALIZACJA ZAJ EDUKACYJNYCH

Cele edukacyjne - realizacja celw wynikajcych z podstawy programowej


Realizacja zaj edukacyjnych3

REALIZACJA ZAJ EDUKACYJNYCH

Cele terapeutyczne (zapewnienie poczucia bezpieczestwa, przewidywalnoci i staoci, zapewnienie akceptacji przez grup rwienicz, umiejtno rozpoznawania i nazywania uczu wasnych i innych, rozbudzanie zainteresowa dziecka i angaowanie go w bardzo konkretne dziaania, rozwijanie mocnych stron, zwikszenie motywacji do nauki, organizowanie sytuacji zapewniajcych dziecku sukces, rozwijanie kompetencji w zakresie umiejtnoci psychospoecznych, nabycie umiejtnoci radzenie sobie w sytuacjach trudnych, nabycie umiejtnoci opanowywania odruchw zoci, agresji i zachowa impulsywnych)

Procedury (metody, formy, rodki) z uwzgldnieniem etapu przedszkolnego, szkoy podstawowej, gimnazjum, szkoyponadgimnazjalnej.


 • Login