Odpady biodegradowalne w wojew dztwie pomorskim
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim. Izabela Wardach , Adam Cenian Gdańsk, 11 maja 2010. Cel i zakres pracy. Cel pracy: Baza danych o odpadach biodegradowalnych i ich utylizacji na terenie Polski Północnej

Download Presentation

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odpady biodegradowalne w wojew dztwie pomorskim

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim

Izabela Wardach, Adam Cenian

Gdańsk, 11 maja 2010


Cel i zakres pracy

Cel i zakres pracy

Cel pracy:

Baza danych o odpadach biodegradowalnych i ich utylizacji na terenie Polski Północnej

realizacja zadań pakietu WP5 w projekcie BioenergyPromotion obejmujących oszacowanie potencjału biomasy

Baza ma służyć planowanym działaniom inwestycyjnym w dziedzinie produkcji paliw i energii z biomasy, mającym na celu aktywizację zawodową ludności

i gospodarczą gmin rejonu Polski Północnej

Zakres pracy:

 • zebranie informacji dotyczących generacji odpadów biodegradowalnych w Województwie Pomorskim

 • analiza uzyskanych danych pod względem ich wykorzystania w biogazownictwie


Odpady klasyfikacja

Odpady - klasyfikacja

Odpady - substancje stałe i ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowej człowieka, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstają

Klasyfikacja:

 • źródło pochodzenia,

 • rodzaj surowca,

 • stan skupienia,

 • skład chemiczny,

 • toksyczność,

 • stopień zagrożenia dla środowiska,

 • stopień przydatności do dalszego wykorzystania.


Odpady biodegradowalne w wojew dztwie pomorskim

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności


Odpady odzysk i unieszkodliwianie

Odpady – odzysk i unieszkodliwianie


Baza danych odpady z grupy 02

Baza danych - Odpady z grupy 02

Źródło: Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, poszczególne powiaty i gminy – stan z dnia 03.2010


Odpady z grupy 02 wojew dztwo pomorskie

Odpady z grupy 02 – Województwo Pomorskie

Wyk. Udziały procentowe ilości wygenerowanych odpadów w roku 2008

Tab. Zestawienie bilansu generacji i utylizacji odpadów w poszczególnych powiatach Województwa Pomorskiego w roku 2008


Odpady z grupy 02 wojew dztwo pomorskie1

Odpady z grupy 02 – Województwo Pomorskie

Wyk. Udziały procentowe ilości odpadów z podziałem na poszczególne kategorie 2008

Tab. Zestawienie bilansu generacji i utylizacji odpadów na terenie Województwa Pomorskiego w roku 2008 z podziałem na poszczególne kategorie

Wyk. Udziały procentowe ilości utylizowanych odpadów z podziałem na poszczególne kategorie 2008


Generacja odpad w z grupy 02 powiat l borski

Generacja odpadów z grupy 02 – Powiat Lęborski

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 02 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 01 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 03 – powiat lęborski 2008.


Utylizacja odpad w z grupy 02 powiat l borski

Utylizacja odpadów z grupy 02 – Powiat Lęborski

Wyk. Szczegółowy podział utylizacji odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (grupa 02 03) – powiat lęborski 2008.

Wyk. Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów z grupy 02 – powiat lęborski 2008.


Generacja odpad w z grupy 02 powiat cz uchowski

Generacja odpadów z grupy 02 – Powiat Człuchowski

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 – powiat człuchowski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 02 – powiat człuchowski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 01 – powiat człuchowski 2008.


Utylizacja odpad w z grupy 02 powiat cz uchowski

Utylizacja odpadów z grupy 02 – Powiat Człuchowski

Wyk. Szczegółowy podział utylizacji odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (grupa 02 02) – powiat człuchowski 2008

Wyk. Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów z grupy 02 – powiat człuchowski 2008.


Odpady utylizacja w biogazownictwie

Odpady – utylizacja w biogazownictwie

Tab. Możliwa do wyprodukowania ilość biogazu z poszczególnych substratów rolniczych

Źródło Szlachta J. i inni., Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody, Seminarium Projektu Kluczowego nr POIG.01.01.02-00-016/08 pt. ,,Modelowe kompleksy agroenergetyczne …’’, Kudowa Zdrój, 18-19.01.2010r.

Tab. Teoretyczna wydajność biogazu z poszczególnych substratów rolniczych


Podsumowanie

Podsumowanie

 • W pracy przedstawiono generację i utylizację odpadów biodegradowalnych na terenie Województwa Pomorskiego w roku 2008.

 • Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości ich ponownego wykorzystania, jako substratu do produkcji gazu w biogazowniach rolniczych.

 • Przedstawione wyniki pokazują wysoki potencjał tkwiący tego typu biomasie.

  Uwaga: W przyszłości należy uwzględnić również analizę ekonomiczną uwzględniającą uregulowania prawne, zapotrzebowanie na ciepło i energię poszczególnych powiatów, czy też możliwości podłączenia do sieci w celu sprzedaży wygenerowanych nadwyżek.

  Baza o odpadach powinna być w przyszłości uzupełniana o kolejne lata, co pozwoli określić kierunki rozwoju gospodarki odpadami pod względem ich utylizacji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


 • Login