Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek

Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek PowerPoint PPT Presentation


  • 358 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Dzien 2: Organizacje ekonomii spolecznejFormy organizacyjne i prawne organizacji ekonomii spolecznej w Polsce.Finansowanie instytucji ekonomii spolecznej.Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu.Przedsiebiorczosc spoleczna, przedsieb

Download Presentation

Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 Ekonomia Spoleczna w powiatach województwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek Zakres tematyczny szkolenia: Dzien 1: Kariera ekonomii spolecznej Poczatki ekonomii spolecznej; uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej, zródla ekonomii spolecznej na swiecie. Nowa ekonomia spoleczna; przyczyny i okolicznosci ponownego zainteresowania ekonomia spoleczna: bezrobocie, wykluczenie, slabosc polityki panstwa i starego ladu instytucjonalnego. Warunki dla ekonomii spolecznej w Polsce; zmiany regul funkcjonowania rynku pracy w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, aktywna polityka spoleczna, aktywna polityka rynku pracy, integracja z Unia Europejska. Aktualne trendy rozwoju spoleczenstwa: migracje zarobkowe.

2. 2 Dzien 2: Organizacje ekonomii spolecznej Formy organizacyjne i prawne organizacji ekonomii spolecznej w Polsce. Finansowanie instytucji ekonomii spolecznej. Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu. Przedsiebiorczosc spoleczna, przedsiebiorca spoleczny, wybrane przyklady. Ekonomia Spoleczna w powiatach województwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek

3. 3 I. Kariera ekonomii spolecznej Poczatki ekonomii spolecznej; Uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej. Zródla ekonomii spolecznej na swiecie.

4. 4 Poczatki ekonomii spolecznej Uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej Feudalizm kontra liberalizm Doktryna slusznej ceny (do XVI w.) Merkantylizm – regularny protekcjonizm (XVI/XVII w.) Klasyczna teoria wymiany (XVIII w.) USA, korporacje i gildie (XIX w.) Wielka Brytania, Francja, pojawienie sie ekonomii spolecznej (II pol. XIX w.)

5. 5 Zródla ekonomii spolecznej na swiecie Uzupelnienie ekonomii liberalnej Mysl chrzescijanska Mysl socjalistyczna

6. 6 Zródla ekonomii spolecznej na swiecie Uzupelnienie ekonomii liberalnej o zagadnienia wartosci niewymienialnych, niewymiernych Poszerzenie obrazu homo economicus Instytucja patronage

7. 7 Zródla ekonomii spolecznej na swiecie Mysl chrzescijanska Celem jest taka organizacja pracy, która najdoskonalej chroni spoleczenstwo i jednostke oraz wolnosc, równosc, braterstwo

8. 8 Zródla ekonomii spolecznej na swiecie Mysl socjalistyczna Socjalizm oferuje przeciwstawienie sie liberalizmowi, podkresla dobro i organizacje spoleczenstwa jako calosci. (polowa XIX w.)

9. 9 Co to jest ekonomia spoleczna? Ekonomia spoleczna to koncepcja, której zasada jest taka organizacja ladu spolecznego, by celem dzialan bylo zaspokajanie potrzeb jednostki a nie zysk. Ekonomia spoleczna oparta jest na wartosciach solidarnosci, partycypacji i samorzadnosci, odgrywa kluczowa role w spolecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywac zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu spolecznemu i lagodzi napiecia spoleczne. Mówiac szerzej: ekonomia spoleczna wspomaga proces budowania spoleczenstwa obywatelskiego. Podmioty ekonomii spolecznej, zaspokajajac potrzeby swoich czlonków lub podopiecznych, czesto wykonuja zadania, z których ani panstwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiazuja sie w sposób wystarczajaco skuteczny.

10. 10 Co to jest gospodarka spoleczna? Gospodarka spoleczna wiaze sie z europejskim ruchem spóldzielczym i dzialalnoscia stowarzyszeniowa. Zasada gospodarki spolecznej jest wspólnota celów i zadan.

11. 11 Najistotniejsze podmioty starej ekonomii spolecznej w Polsce to: organizacje spóldzielcze i spóldzielnie pracy - w Polsce dziala ok. 13 000 spóldzielni w 13 branzach spóldzielczych, z czego najbardziej liczne to spóldzielnie mieszkaniowe, spóldzielnie spozywców Spolem (konsumenckie), spóldzielnie pracy, spóldzielnie kólek rolniczych, spóldzielnie rolnicze"Samopomoc Chlopska" oraz spóldzielnie uczniowskie, dzialajace w róznych typach szkól, na skale niespotykana w innych krajach Unii Europejskiej bankowosc spóldzielcza to ponad trzy tysiace placówek (ok. 1/3 calego sektora bankowego). Sektor ten przynosi blisko 7% zysków wypracowywanych przez caly sektor bankowy i reprezentuje ponad 5% wartosci aktywów tego sektora. Na 2 mln gospodarstw rolnych az 1,3 mln ma swój rachunek w bankach spóldzielczych. Tylko 5,5 proc. portfela kredytowego stanowia kredyty zagrozone (w bankach komercyjnych 17,8 proc.) .

12. 12 Najistotniejsze podmioty starej ekonomii spolecznej to: Spóldzielcze Kasy Oszczednosciowo-Kredytowe (SKOK-i) zrzeszajace ponad milion czlonków. Siec placówek SKOK jest najwieksza co do wielkosci wsród instytucji oferujacych ludnosci uslugi finansowe ( ponad 1 300 oddzialów w calej Polsce) Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych (TUW-y) - w tej chwili jest w Polsce 8 TUW-ów, co stanowi okolo 0,5% rynku ubezpieczen; dla porównania - przed wojna bylo to 65%. organizacje pozarzadowe - (116 tys w 2009’), w tym ponad 40 tys. zarejestrowanych stowarzyszen i fundacji dajacych zatrudnienie ok. 1% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej. Wsród szerokiego zakresu pól dzialania pierwsze miejsca zajmuja: sport/ turystyka, edukacja i wychowanie oraz ochrona zdrowia, rehabilitacja i pomoc niepelnosprawnym. 38% organizacji deklaruje reprezentowanie i rzecznictwo interesów swoich czlonków lub podopiecznych (dane z 2002 r.)

13. 13 Druga fala ekonomii spolecznej II.

14. 14 Nowe hasla! Nowa ekonomia spoleczna, Ekonomia lokalna, Ekonomia solidarnosciowa, Gospodarka alternatywna, Przedsiebiorczosc spoleczna .

15. 15 Kondratiew: dlugookresowy cykl ewolucji gospodarki

16. 16

17. 17 Paradygmat techno- ekonomiczny – koncepcja

18. 18 Model postfordowski elementy: Elastyczna technologia Elastyczna organizacja produkcji Elastyczna praca

19. 19 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOLECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wspólne zasady wdrazania modelu flexicurity 2007’

20. 20 Flexicurity Koncepcja flexicurity obejmuje ogól staran o zachowanie interesów stron stosunku pracy, ze szczególnym poszanowaniem praw i bezpieczenstwa pracownika. Wyraza sie to w polaczeniu elementu uelastyczniania zatrudnienia, czego skutkiem jest powstawanie nietypowych form zatrudnienia i wykonywania pracy z elementem ochrony socjalnej.

21. 21 Koncepcja sieci przemyslowych, model ekspansji przestrzennej firm wielonarodowych Siec przemyslowa to zbiór polaczonych relacji wymiany miedzy aktorami zwiazanymi z dzialalnoscia przemyslowa

22. 22 Relacje miedzy aktorami w sieci dotycza: konkurencji, wspólpracy, kontroli. Relacje bywaja: personalne, instytucjonalne, formalne, nieformalne, okazjonalne, dlugookresowe. Organizacja przemyslu i adaptacja do nowego paradygmatu

23. 23 Organizacja przemyslu i adaptacja do nowego paradygmatu Model hierarchiczny Elastyczny model sieci

24. 24

25. 25 Ruch regionalny Ruch regionalny w Europie, przyczyny powstania: Kryzys idei panstwa, Druga industrializacja i dywergencja regionalna, Perspektywa zjednoczenia Europy

26. 26 Nowy regionalizm

27. 27 Ekonomia spoleczna w Unii Europejskiej Ekonomia spoleczna odpowiada priorytetom Unii Europejskiej, tj.: spójnosci spolecznej, pelnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczacej, lepszemu zarzadzaniu, stabilnemu rozwojowi (sustainable development).

28. 28 social economy i économie sociale Ekonomia spoleczna: odpowiada 8 % wszystkich przedsiebiorstw europejskich (tj. ok. miliona przedsiebiorstw i organizacji wytwarzajacych 10% produktu krajowego brutto) 10 % calkowitego zatrudnienia (tj. ponad 10 milionów osób pracujacych).

29. 29 Dlaczego ekonomia spoleczna? Bezrobocie Wyczerpanie sie mozliwosci panstwa narodowego

30. 30 Dlaczego ekonomia spoleczna? Bezrobocie, wykluczenie przyczyny Glokalizacja, podzial pracy, delokalizacja Dualny rynek pracy, insider-outsider Ekonomika kolektywnego dzialania

31. 31 Dlaczego ekonomia spoleczna? Wyczerpanie sie mozliwosci panstwa narodowego Panstwo nie radzi sobie z usuwaniem bezrobocia, Koszty opieki sa za wysokie Powstawanie miejsc pracy jest niezalezne od krajowej polityki Polityka nastawiona na pobudzanie przedsiebiorczosci

32. 32 Przedsiebiorczosc (J. Schumpeter) To wprowadzanie nowych rozwiazan do procesu produkcji. Przedsiebiorca to osoba, która: Wprowadza nowy produkt, Nowe metody produkcji, Otwiera nowe rynki, Siega po nowe zródla surowców, Reorganizuje sektory dzialan

33. 33 Przedsiebiorczosc a ekonomia spoleczna Nowe produkty: innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb, gdzie rynek i panstwo nie znajduja satysfakcjonujacych rozwiazan, np. integrowanie wykluczonych z rynkiem pracy, uslugi w zakresie opieki spolecznej, Nowe metody organizacji lub produkcji: np. angazowanie partnerów do projektów, w tym personelu, wolontariuszy, instytucji wladz, Nowe czynniki produkcji: wolontariat, rozwój elastycznych, nietypowych form zatrudnienia (platnego), Nowe stosunki rynkowe: lamanie monopoli sektora publicznego, przejmowanie cech firm komercyjnych.

34. 34 Stara i nowa ekonomia spoleczna

35. 35 Warunki dla rozwoju ekonomii spolecznej w Polsce Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Aktywna polityka spoleczna i aktywna polityka rynku pracy, Integracja z Unia Europejska. 1_3

36. 36 Transformacja a dezindustralizacja Faza wstepna transformacji: Typ 1 regionów: spadek zatrudnienia w przemysle relatywny wzrost zatrudnienia w uslugach – województwa zachodnie, pólnocne i centralne, Typ 2 regionów: spadek zatrudnienia w przemysle wzrost udzialu rolnictwa w zatrudnieniu – województwa wschodnie, czesc województw centralnych.

37. 37 Transformacja a dezindustralizacja Faza transformacji po 1993 roku: Zmiana podzialu przestrzennego zatrudnienia w przemysle. Rosnie rola pólnocnych województw, spada województw poludniowych, Zahamowanie tendencji zmian w odniesieniu od struktury galeziowej przemyslu

38. 38 Dynamika produkcji przemyslowej w latach 1989-1997

39. 39 Odsetek pracujacych w sektorach gospodarki narodowej

40. 40

41. 41 Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Okres 1989 – 1993, pierwsze reformy bezrobocie wybuchowe Okres 1993 – 1997, prosperita, ograniczenie „socjalu” Okres 1998 – 2001, drugie reformy, wzrost wykluczenia Okres 2002 – 2005, deregulacja rynku pracy, aktywizacja na frontach

42. 42 Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Okres 1989 – 1993, pierwsze reformy bezrobocie wybuchowe Okres 1993 – 1997, prosperita, ograniczenie „socjalu” Okres 1998 – 2001, drugie reformy, wzrost wykluczenia Okres 2002 – 2005, deregulacja rynku pracy, aktywizacja na frontach

43. 43 Brak oslony socjalnej = miejsce dla ekonomii spolecznej 1990-2009, polityka rynku pracy niespójna, Fundusz Pracy i budzety gmin jako zródla finansowania ochrony socjalnej, Spadek uprawnionych do zasilku wzrost roli pomocy spolecznej,

44. 44

45. 45

46. 46 Konflikt interesów = miejsce dla ekonomii spolecznej Interes zwiazków (1989-2001) Skrócenie czasu pracy z 42 do 40 godzin, Zwiekszenie minimalnego urlopu z 14 do 18 dni, Wprowadzenie odprawy emerytalnej = mies. Wynagrodzeniu, Obowiazek opracowania regulaminu pracy i wynagrodzenia u pracodawców powyzej 5 zatrudnionych.

47. 47 Konflikt interesów = miejsce dla ekonomii spolecznej Interes pracodawców (2001-2009) Wzrost roli ukladów zbiorowych kosztem kodeksu pracy Zwolnienie malych p. z prowadzenia ZFS. Socjalnych Wprowadzenie mozliwosci wielokrotnych umów terminowych, (uchylono w 2004), Obnizenie kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i wprowadzenie urlopu na zadanie (3 dni).

48. 48 Elastyczne formy zatrudnienia

49. 49 Ekonomia spoleczna w Polsce do 1989 roku W okresie miedzywojennym polski ruch spóldzielczy nalezal do najbardziej dynamicznych w ówczesnej Europie. Wtedy to wyksztalcily sie i rozwinely dwie formy, do dzis uznawane za klasyczne mechanizmy ekonomii spolecznej: spóldzielnie oraz towarzystwa ubezpieczen wzajemnych. Warto wspomniec przede wszystkim dziewietnastowieczne kasy oszczednosciowo-pozyczkowe, zwane kasami Stefczyka, oraz spóldzielnie zakladane w srodowiskach wiejskich. Okres komunizmu to czas zaniku lub karykatury ruchu spóldzielczego, choc na fali liberalizacji po 1956 r. powstaly rozwiazania hybrydowe, które nazywano stowarzyszeniami, spóldzielniami i zwiazkami. Ich dzialalnosc okazala sie czesto bardzo pozyteczna. Ze wzgledu jednak na zaleznosc od panstwa nie mozna tych organizacji zaliczac do sektora ekonomii spolecznej. Po roku 1989 odtworzone zostaly warunki do reaktywowania dzialan z zakresu ekonomii spolecznej. W ciagu 20 lat sektor ekonomii spolecznej znacznie sie rozwinal, choc wciaz nie jest skonsolidowany.

50. 50 Ekonomia w srodowiskach wiejskich (pocz. XX w.) LISKÓW Woj. kaliskie 1908 r. przyjazd ksiedza Waclawa Blizinskiego Lisków „gniazdo zlodziejskie”, „stan rozkladu moralnego i materialnego”, Zla komunikacja , 87% analfabetów, rozluznione wiezi spoleczne, rodzinne, na skutek emigracji zarobkowej do Prus, nieprzychylnosc zaborcy, Pierwszy pomysl: sklepik, wyparcie sklepikarzy pochodzenia zydowskiego, Nastepnie piekarnia, - piekarz otrzymywal place+2 kg chleba dzienne, spóldzielnia rolniczo-handlowa, mlyn, spóldzielnia, mleczarska, kasa Stefczyka, osobna dla dzieci, spóldzielnia budowlana, cegielnia betoniarnia, Przyciagniecie kobiet, Ozywienie postaw obywatelskich, kapitalu spolecznego,

51. 51 Ekonomia w srodowiskach wiejskich (pocz. XX w.) Zaborów Wies niedaleko Brzeska Masowa emigracja zarobkowa do USA (Chicago), i roboty sezonowe do Prus, Danii, Organizowano emigracje rodzinno-sasiedzka Powracajacy z USA emigranci stawali sie liderami lokalnego rozwoju, zakladali kasy pozyczkowe, mlyn, mleczarnie, 2 cegielnie, zyski z nich przeznaczano na budowe kosciola, Polonia dofinansowala sprzet dla strazy pozarnej, ufundowala stypendia dla ucznia z Zaborowa, pokryla koszty budowy Domu Ludowego. Silny kapital spoleczny zapewnil dla Zaborowa zabezpieczenie rozwoju uslug kulturalnych i edukacyjnych nie zapewnil postepu w samodzielnym rozwoju ekonomicznym wsi.

52. 52 Aktywna Polityka Spoleczna, jako koncepcja Preferencja dla zasady partycypacji spolecznej kosztem zasady maksymalizowania zasady bezpieczenstwa socjalnego, Promocja zatrudnienia wspieranego, w róznych formach, Koncentracja wsparcia na osobach bezrobotnych zdolnych do pracy lub mogacych te zdolnosc odzyskac, Zmiana charakteru redystrybucji, tj. redystrybucja pracy zamiast swiadczen.

53. 53 Mocne strony APS Przekraczanie podzialu workfare versus welfere state Workfare = praca zamiast zasilku Welfere state = zasilek Odrzucenie modelu totalnej instytucji pomocowej, Wykorzystanie potencjalu spolecznego i ekonomicznego III sektora, Odrzucenie zasady dekomodyfikacji

54. 54 Slabe strony APS Granice kompetencji instytucji PUP i OPS Spór o efektywnosc, (przedsiebiorczosc spoleczna, czy zatrudnienie socjalne) Naznaczanie uczestników Za mala grupa docelowa dzialan APS

55. 55 Polski model APS, czyli empowerment po polsku Zalezny od: Implementacji unijnych priorytetów, Wlasnych doswiadczen transformacji

56. 56 EQUAL, D: rozwój gospodarki spolecznej EQUAL zostal zdominowany przez: Preferencje w inwestowaniu w szkolenia, niedowartosciowanie kapitalu spolecznego Preferowane sa aktywne min. szkoleniowe programy rynku pracy PUP, ale slabo doceniane sa formy wzmacniania spolecznosci lokalnej, domena sluzb spolecznych Konwergencja w III sektorze, tj. dzialania przeksztalcaja sie w przedsiebiorstwo spoleczne, rzad nie wspiera dzialalnosci gospodarczej w tym sektorze, czy slusznie?

57. 57 Zarzut wobec rozwoju gospodarki spolecznej w Polsce Polityka spoleczna to polityka dwóch predkosci. 1 predkosc to absorpcja srodków UE, 2 predkosc to przelozenie doswiadczen z projektów nas polityke spoleczna. Wynik: zbyt wolna budowa trwalych struktur ekonomii spolecznej

58. 58 Upowszechnianie APS Aktywizacja spolecznosci lokalnych metoda CAL, Aktywizacja spolecznosci lokalnych (Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja Wspomagania Wsi, Reintegracja spoleczna, wg doswiadczen szkoly Koefeda (Fundacja Barka) Biura aktywnosci bezrobotnych, francuska koncepcja towarzyszenia bezrobotnemu (Caritas)

59. 59 Formy organizacyjno-prawne i aspekty finansowe organizacji ekonomii spolecznej w Polsce 2_1 i 2_2

60. 60 Stowarzyszenie Fundacja Spóldzielnia socjalna Centrum Integracji Spolecznej Zaklad Aktywizacji Zawodowej Klub Integracji Spolecznej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia

61. 61 Zadania publiczne obejmuja: pomoc spoleczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zapewnienie zorganizowanej opieki bylym zolnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, dzialalnosc charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowych, ochrone i promocje zdrowia, dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych, promocje zatrudnienia i aktywizacje zawodowa osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z  pracy, upowszechnianie i ochrone praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn, promocje i organizacje wolontariatu, dzialalnosc wspomagajaca rozwój gospodarczy, zwlaszcza rozwój przedsiebiorczosci, nauke, edukacje, oswiate i wychowanie, a takze krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i mlodziezy, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych, ekologie i ochrone zwierzat oraz ochrone dziedzictwa przyrodniczego, kulture, sztuke, ochrone dóbr kultury i tradycji, utrzymanie porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialanie patologiom spolecznym, upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa, ratownictwo i ochrone ludnosci, pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica, upowszechnianie i ochrone wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami, upowszechnianie i ochrone praw konsumentów, dzialalnosc wspomagajaca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzadowe.

62. 62

63. 63 Stowarzyszenie zwykle Ta forma stowarzyszenia ma charakter uproszczony. Nie posiada ono osobowosci prawnej, a do jego zalozenia wystarczy dzialanie jedynie trzech osób, które musza uchwalic regulamin (a wiec nie statut) oraz przedstawiciela reprezentujacego dane stowarzyszenie. To stowarzyszenie, w przeciwienstwie do wlasciwego stowarzyszenia, nie podlega obowiazkowi rejestracji w KRS. Fakt zalozenia tego typu zrzeszenia musi byc zgloszony na pismie organowi nadzorujacemu wlasciwemu miejscowo (który ustalany jest na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy). Zakaz dzialalnosci tego typu stowarzyszen moze wydac tylko i wylacznie sad rejestrowy na wniosek prokuratora lub organu nadzorujacego, jezeli nie spelnione zostaly wymogi okreslone w art. 16 UPS.

64. 64 Powolywane przez grupe osób (15) majacych wspólne cele lub zainteresowania. Samodzielnie okresla swoje cele, programy dzialania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotyczace jego dzialalnosci, opierajac ja na pracy spolecznej czlonków. Specjalnymi odmianami stowarzyszen, oddzielnie skodyfikowanymi i majacymi specjalne cele, sa: organizacja pracodawców, zwiazki zawodowe, cechy rzemieslnicze. Cecha wspólna organizacji jest dzialalnosc niezarobkowa. Stowarzyszenie rejestrowe Podstawowym aktem prawnym regulujacym problematyke stowarzyszen, ich zakladania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).Podstawowym aktem prawnym regulujacym problematyke stowarzyszen, ich zakladania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

65. 65 Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowosc prawna, moze zakladac terenowe jednostki organizacyjne, laczyc sie w zwiazki stowarzyszen, przyjmowac w poczet swych czlonków osoby prawne, korzystac z ofiarnosci publicznej, przyjmowac dotacje od organów wladzy panstwowej i innych instytucji.

66. 66 Majatek stowarzyszenia Zgodnie z art. 33 Ustawy majatek ten powstaje ze: skladek czlonkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z wlasnej dzialalnosci, dochodów z majatku stowarzyszenia oraz ofiarnosci publicznej.

67. 67 Rodzaje dzialalnosci w organizacjach pozarzadowych

68. 68 Nieodplatna dzialalnosc statutowa (pozytku publicznego) organizacja nie pobiera odplat, pozyskuje srodki finansowe na swoja dzialalnosc (zbiórki, dotacje, sponsoring, korzysta z pracy wolontariuszy)

69. 69 Dzialalnosc statutowa odplatna dzialalnosc w zakresie zadan nalezacych do sfery zadan publicznych, w ramach realizacji celów statutowych, sa to np. pomoc spoleczna, dzialalnosc charytatywna, promocja zatrudnienia, edukacja, kultura, ekologia itd. dzialalnosc nie mysi byc zarejestrowana w KRS ale musi byc wyodrebniona ksiegowo

70. 70 Zródla dochodu Oplaty za sprzedaz dóbr i uslug wyprodukowanych przez organizacje Oplaty za sprzedaz dóbr i uslug wyprodukowanych przez beneficjentów organizacji Oplaty za sprzedaz darowizn Oplaty = kosztom wyprodukowania < kosztów bezposrednich

71. 71 „Zero” zysku nie mozna doliczyc np. kosztów administracyjnych, takich jak obsluga ksiegowa, koszty utrzymania lokalu itd., Kosztów tych nie mozna pokryc z przychodów z odplatnej dzialalnosci statutowej. Prowadzenie odplatnej dzialalnosci statutowej nie jest „samowystarczalne” i wymaga dodatkowych przychodów na pokrycie danej dzialalnosci. Przychody z odplatnej dzialalnosci statutowej moga stanowic istotne wzmocnienie budzetu danego przedsiewziecia w zakresie kosztów bezposrednich

72. 72 Ograniczenie w wynagrodzeniach personelu max 1,5-krotnosc przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w sektorze przedsiebiorstw ogloszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni (za 2008 r. jest to kwota 3179,01 zl, a wiec 1,5-krotnosc wynosi: 4768,52 zl). j.w. dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w organizacji, zarówno w obszarze odplatnej, jak i nieodplatnej dzialalnosci statutowej, zarówno zatrudnionych na umowie o prace, jak i z tytulu umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia),

73. 73 Zarejestrowana w KRS Wymagajaca min 1000 PLN kapitalu Dzialalnosc gospodarcza

74. 74 Dzialalnosc gospodarcza

75. 75 Forma organizacyjna dzialalnosci gospodarczej organizacji pozarzadowych

76. 76 Typy dzialalnosci gospodarczej w organizacji, 2008’

77. 77 ESWIP consulting oferuje: ? tworzenie strategii ? pisanie projektów ? przygotowywanie studiów wykonalnosci ? promocje i reklame ? promocje medialna ? doradztwo medialne ? dzialalnosc wydawnicza ? tlumaczenia w jezyku: rosyjskim, ukrainskim, niemieckim i angielskim W celu uzyskania wiekszej stabilnosci finansowej, w 2007r. stowarzyszenie rozpoczelo prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

78. 78

79. 79

80. 80 Zysk w organizacjach pozarzadowych

81. 81 Dlaczego organizacje pozarzadowe powinny byc nastawione na zysk?

82. 82 Rekomendacje

83. 83 Rekomendacje

84. 84 Dlaczego organizacje nie podejmuja dzialalnosci gospodarczej?

85. 85 Organizacja i dzialalnosc pozytku publicznego dzialalnosc spolecznie uzyteczna prowadzona przez organizacje pozarzadowe w sferze zadan publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy o wolontariacie).

86. 86 Czy dzialalnosc pozytku publicznego jest dzialalnoscia gospodarcza? nie jest dzialalnoscia gospodarcza moze byc prowadzona jako dzialalnosc nieodplatna lub odplatna.

87. 87 Przywileje organizacji pozytku Zwolnienia z nastepujacych podatków i oplat: • podatku dochodowego od osób prawnych, • podatku od nieruchomosci, • podatku od czynnosci cywilnoprawnych, • oplaty skarbowej, • oplat sadowych (art. 104 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych zwalnia OPP z oplat sadowych, ale tylko w sprawach, które nie dotycza prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej). Wiekszosc tych zwolnien dotyczy nieodplatnej dzialalnosci pozytku publicznego.

88. 88 Przywileje organizacji pozytku Nieruchomosci Organizacje pozytku publicznego moga nabywac prawo uzytkowania nieruchomosci nalezacych do Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, ze: • minister wlasciwy ds. spraw Skarbu Panstwa moze dokonac darowizny nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa na rzecz organizacji pozytku publicznego, na jej cele statutowe; • wlasciwy organ za zgoda odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, moze udzielic bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, organizacjom pozytku publicznego – jezeli nieruchomosc bedzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie dzialalnosci pozytku publicznego.

89. 89 Przywileje organizacji pozytku Prawo do zatrudniania poborowych odbywajacych sluzbe zastepcza. Nieodplatny, ulatwiony dostep do publicznego radia i telewizji. Mozliwosc przyjmowania wplat 1% podatku naleznego od osób fizycznych

90. 90

91. 91

92. 92

93. 93

94. 94 Fundacja Fundacja moze byc powolana dla realizacji celów spolecznie lub gospodarczo uzytecznych tj.: ochrona zdrowia, opieka i pomoc spoleczna, oswiata, nauka i wychowanie, rozwój gospodarki, ochrona srodowiska, opieka nad zabytkami. Fundator: osoba fizyczna, osoba prawna, samorzad terytorialny

95. 95 Skladniki majatku fundacji Pieniadze, Papiery wartosciowe, Oddane na wlasnosc rzeczy ruchome i nieruchome.

96. 96 Dzialalnosc fundacji Fundacja non-profit; statut zabrania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, Fundacja not for profit; statut dopuszcza prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,

97. 97 Fundacja a spólka kapitalowa Fundacja (stowarzyszenie takze) moze utworzyc jednoosobowa spólke kapitalowa, tj. spólke zoo lub spólke akcyjna, Kapital zakladowy spólki z oo powinien wynosic 5 000 zl. Kapital zakladowy spólki akcyjnej powinien wynosic 100 000 zl.

98. 98 Spóldzielnia socjalna Do zalozenia spóldzielni socjalnej trzeba minimum 5 osób (nie wiecej jednak niz 50), z których zdecydowana wiekszosc musi spelniac ustawowe kryteria – sa to m.in. bezrobotni, bezdomni czy byli wiezniowie; Czlonkiem spóldzielni moga byc takze organizacje pozarzadowe i gminne osoby prawne. W odróznieniu od "normalnych" przedsiebiorstw, dzialalnosc gospodarcza spóldzielni, choc przynosi korzysci ekonomiczne, nie ma na celu pomnazania zysku. Koncentruje sie przede wszystkim na celach spolecznych, jak wprowadzanie na rynek pracy osób zmarginalizowanych. Dochody spóldzielni przeznaczane sa na pensje, a ewentualna nadwyzka bilansowa (czyli zysk z okresu roku bilansowego), nie mniej niz 40% na fundusz zasobowy i minimum 40% na spoleczna i zawodowa reintegracje czlonków spóldzielni (pozostala inwestycyjny). czesc przeznaczana jest na jej fundusz

99. 99 Spóldzielcy

100. 100 Idea spóldzielni … jesli osobom wykluczonym spolecznie (np. z powodu wieku, dlugotrwalego bezrobocia czy braku wyksztalcenia) stworzy sie korzystne warunki do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, to ci, którzy naprawde beda chcieli, dostana szanse, by odbic sie od dna. Spóldzielnie maja dac mozliwosc uzyskania dochodów, a jednoczesnie pomóc wrócic do spoleczenstwa: zerwac z nalogiem, odzyskac poczucie wlasnej wartosci itp. Dodatkowym argumentem jest aspekt finansowy: spóldzielnie sa szansa na przywrócenie samodzielnosci tym, których do tej pory utrzymywac musialo panstwo, np. w formie opieki spolecznej.

101. 101 Cele dzialalnosci Spóldzielcy prowadza dzialalnosc o dwojakim charakterze: nadrzednym celem jest powrót do uregulowanego zycia spolecznego i zawodowego i temu celowi podporzadkowana jest podstawowa dzialalnosc spóldzielni (art. 2 ust. 2 Ustawy o spóldzielniach socjalnych). drugim celem spóldzielców jest prowadzenie przedsiebiorstwa w oparciu o wspólna prace (art. 2 ust. 1 Ustawy). Ponadto spóldzielnia socjalna moze prowadzic dzialalnosc spoleczna, kulturalno-oswiatowa oraz spolecznie uzyteczna - zarówno na rzecz swoich czlonków jak równiez srodowiska lokalnego.

102. 102

103. 103 Aktualnie w Polsce dziala ok. 13000 (1000 czlonków) podmiotów i caly czas powstaja nowe. w woj. slaskim - 24, wielkop - 20, warm-maz - 14, swietokrz - 1, kuj-pom - 1, podlaskim - 1 Zajmuja sie dzialalnoscia: od prac budowlanych i uslug porzadkowych, przez catering i opieke nad osobami starszymi, do tworzenia stron WWW i wykonywania nadruków na koszulkach i czapeczkach.

104. 104 CIS + KIS a Gmina Terapia gminna dla osób dlugotrwale bezrobotnych: KIS – CIS – zatrudnienie wspierane

105. 105 Struktura wydatków gmin wedlug dzialów w 2008 r.

106. 106 Wydatki gmin wedlug wazniejszych dzialów

107. 107 Wydatki gmin na pomoc spoleczna

108. 108 Wydatki na pomoc spoleczna w regionach w 2008 r. w mln zl

109. 109 Centrum Integracji Spolecznej - miejsce na prace i nauke CIS sa tworzone przez burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, organizacje pozarzadowe, powolywane przez Marszalka na 3 lata, CIS moze prowadzic dzialalnosc wytwórcza, która nie jest dzialalnoscia gospodarcza. W efekcie - CIS czasowo rozwiazuje problem zatrudnienia

110. 110 Centra realizuja reintegracje zawodowa i spoleczna poprzez swiadczenie uslug polegajacych na: • ksztalceniu umiejetnosci pozwalajacych na pelnienie ról spolecznych i osiaganie pozycji spolecznych dostepnych osobom nie podlegajacym wykluczeniu spolecznemu, • nabywaniu umiejetnosci zawodowych przez przyuczenie do zawodu, • przekwalifikowaniu lub podwyzszaniu kwalifikacji zawodowych, • nauce planowania zycia i zaspokajania potrzeb wlasnym staraniem, • uczeniu umiejetnosci racjonalnego gospodarowania posiadanymi srodkami pienieznymi.

111. 111 „Metoda” CIS Osoby, które chca wziac udzial w zajeciach organizowanych przez CIS-y, musza zlozyc wniosek. Udzial w Centrum ma zatem charakter umowy, która jest program zatrudnienia socjalnego opracowywany dla kazdego uczestnika indywidualnie. Uczestnicy CIS biora udzial w pracach Centrum i otrzymuja swiadczenia integracyjne. Przysluguje im tez jeden posilek dziennie. Po opuszczeniu Centrum (czyli po 12, a w wyjatkowych przypadkach po 18 miesiacach) uczestnicy powinni trafic na wspierany rynek pracy

112. 112 Klub Integracji Spolecznej Glównym celem KIS jest: Minimalizowanie skutków bezrobocia Promowanie aktywnosci i przedsiebiorczosci spolecznej Przygotowywanie do podjecia zatrudnienia Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

113. 113 Osoby korzystajace z dzialan KIS To osoby wykluczone i marginalizowane spolecznie, w tym: osoby bezrobotne, w szczególnosci dlugotrwale, kobiety pozostajace poza rynkiem pracy, osoby niepelnosprawne, w tym uposledzone umyslowo i chore psychicznie, wychowankowie placówek opiekunczo - wychowawczych, osoby uzaleznione po okresie leczenia odwykowego, matki samotnie wychowujace dzieci, osoby bezdomne i zagrozone utrata mieszkan, osoby opuszczajace zaklady karne, mniejszosci etniczne i narodowe, uchodzcy.

114. 114 Misja Klubów Integracji Spolecznej Dzialalnosc KIS-ów polega na prowadzeniu zajec o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Udzial w Klubie jest mniej sformalizowany niz w przypadku uczestnictwa w CIS-ach. W Klubach prowadzi sie m.in. programy zatrudnienia tymczasowego, które pomagaja w znalezieniu pracy. Zadaniem Klubów jest szybkie reagowanie na potrzeby lokalnego srodowiska i szukanie rozwiazan dla wszystkich grup ryzyka.

115. 115 Podstawowe formy dzialania KIS grupy samopomocowe, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, doradztwo zawodowe, wolontariat, wymiana uslug (barter), spóldzielnie socjalne, roboty publiczne, prace interwencyjne, staze.

116. 116 Zaplecze dla KIS: Ludzie: Praca KIS kieruje koordynator. Koordynator powinien byc zatrudniony w danej instytucji prowadzacej KIS (np. OPS, organizacja pozarzadowa) i zadanie prowadzenia Klubu powinien miec wpisane w zakres czynnosci (nie musi byc to pelny etat). Zadaniem koordynatora jest przede wszystkim: nadzór i monitorowanie pacy klubu, dbanie o rozwój klubu (min. wspólpraca z partnerami, promocja idei samopomocy), organizacja pracy grup. W dzialania KIS zaangazowani sa ponadto inni pracownicy socjalni i eksperci np.: psycholog, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny, w zaleznosci od potrzeb grup. Zaplecze techniczne: lokal: oddzielne pomieszczenie oraz dostep do sali szkoleniowej i zaplecza socjalnego - dobrze, aby bylo ono dostosowane dla osób niepelnosprawnych. Wyposazenie: podstawowe meble, dostep do: telefon, fax, ksero, komputer z drukarka, telefon, drobny sprzet kuchenny; pomoce dydaktyczne - tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuly papiernicze, itp.

117. 117

118. 118 Zaklad Aktywnosci Zawodowej (istnieje dziewiec ZAZ-ów w Wielkopolsce) Organizacja dedykowana niepelnosprawnym Tworzona przez powiat, gmine, fundacje, stowarzyszenie Wymogi organizacyjne: Dostosowac obiekty i pomieszczenia, Zapewnic dorazna i specjalistyczna opieke medyczna poradnictwo, uslugi rehabilitacyjne, Przeznaczyc uzyskane dochody na rzecz zakladowego funduszu aktywnosci, w tym (zakup wyposazenia i sprzetu, oprzyrzadowanie stanowisk, pomoc w przygotowaniu ON do pracy, pomoc w organizacji indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa, rekreacje)

119. 119 Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia …to popularna spólka kapitalowa, która moze byc utworzona przez jedna albo wiecej osób w kazdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba ze ustawa stanowi inaczej) Odpowiednia dla przedsiebiorców planujacych przedsiewziecia gospodarcze w wiekszym rozmiarze lub wiazace sie z wysokim ryzykiem

120. 120 Zalety Wylaczenie odpowiedzialnosci wspólnika za zobowiazania spólki Mozliwosc pozyskania kapitalu poprzez wlaczenie nowego wspólnika Mozliwosc wyrejestrowania (dlugi) Wady Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych Kosztowna procedura rejestracyjna Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia

121. 121 Brytyjska koncepcja przedsiebiorstwa spolecznego Przedsiebiorstwo spoleczne to organizacja gospodarcza, biznes, Pominieta zasada kolektywnego zarzadzania Nieograniczony zakres dzialania, przedmiotowo i geograficznie,

122. 122 Big Issue – “a hand up not a hand out”

123. 123 Fifteen – “Inspiring young people”

124. 124

125. 125 The Bread Maker - Aberdeen

126. 126 In the United Kingdom 15,000 social enterprises 1.2% of all enterprises in the UK Employ 450,000 people + 300,000 volunteers Ł18 Billion combined annual turnover 84% from trading

127. 127 Amerykanska koncepcja przedsiebiorstwa spolecznego Przedsiebiorstwo spoleczne to kazdy interes generujacy dochód, posiadany nie dla zysku, Integracja formy non profit i for profit Pelna integracja; np. zatrudnianie „slabych”, by ten cel osiagnac tworzy sie przedsiebiorstwo, które jest zródlem samofinansowania, Czesciowa integracja; np.: bezplatne dozywianie ubogich, a srodki na to czerpie sie z komercyjnej sprzedazy posilków dla odbiorców instytucjonalnych, Brak integracji; np.: program spoleczny i dzialalnosc biznesowa sa niezalezne, z zysków sa finansowane programy spoleczne.

128. 128 Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu. 2_3

129. 129 Kryteria ekonomiczne przedsiebiorstwa spolecznego Prowadzenie stalej dzialalnosci majacej na celu produkcje dóbr i uslug, Wysoki stopien autonomii dzialania, Ponoszenie znacznego ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu dzialalnosci, Mozliwosc z korzystania w swojej dzialalnosci z zasobów finansowych, jak i pozafinansowych, z pracy platnej i spolecznej, Bliskosc swiadczeniodawców, swiadczeniobiorców, ze wzgledu na pryznaleznosc do tej samej grupy

130. 130 Kryteria spoleczne przedsiebiorstwa spolecznego Dzialalnosc musi byc nakierowana na wspieranie i rozwój spolecznosci lokalnej Produkcja dóbr i uslug musi znalezc swoja nisze Jego dzialalnosc ma charakter lokalny i jest rezultatem zbiorowego dzialania grupy obywateli z danej spolecznosci lokalnej Charakteryzuje sie demokratycznym zarzadzaniem, nie podporzadkowanym posiadaniu udzialów kapitalowych

131. 131 Kryteria spoleczne przedsiebiorstwa spolecznego Odbiorcy uslug powinni byc reprezentowani w strukturze przedsiebiorstwa, co moze wzmacniac lokalna demokracje, Przedsiebiorstwem spolecznym moga byc organizacje z calkowitym zakazem dystrybucji zysku i spóldzielnie o ograniczonej dystrybucji zysku.

132. 132 Przedsiebiorstwo spoleczne a zwykly biznes Cechy wspólne to: Nastawienie na nowe produkty XXX Oferowanie nowej jakosci XX Nowe metody organizacji XX Nowe technologie produkcji X Nowa rola pracownika XXX

133. 133 Branze przedsiebiorczosci spolecznej Uslugi socjalne Ochrona zdrowia Uslugi finansowe, Ubezpieczenia, Rolnictwo, Rzemioslo, Rekodzielo, Turystyka, Ochrona srodowiska, Mieszkalnictwo, Edukacja, Kultura, rozrywka, sport

134. 134 Promocja obszarów wiejskich na przykladzie Fundacji „Tutaj Warto”

135. 135 Czym sa obszary wiejskie ? W Polsce obszary wiejskie definiowane sa jako tereny polozone poza granicami administracyjnymi miast, co oznacza, ze sa to gminy wiejskie lub czesci wiejskie gmin miejsko-wiejskich. Kryterium OECD – za obszary wiejskie uznaje sie tereny o gestosci zaludnienia do 150 osób/km2. Kryterium Eurostat – klasyfikujace obszar jako wiejski, gdy gestosc jego zaludnienia wynosi do 100 osób/km2.

136. 136 Produkt turystyczny Profesjonalizacja dzialan promocyjno-marketingowych wymaga globalnego spojrzenia na dany teren i pelnej inwentaryzacji jego zasobów. Tylko taka metodologia pozwoli nam stworzyc kompletny produkt turystyczny. Przygoda + przezycie + poznanie

137. 137 Glówne skladniki Atrakcje i srodowisko miejsca docelowego Infrastruktura i uslugi miejsca docelowego Dostepnosc miejsca docelowego Wizerunki miejsca docelowego Cena placona przez konsumenta

138. 138 Identyfikacja zasobów Walory i atrakcje przyrodnicze (np. parki krajobrazowe) Walory i atrakcje kulturowe (np. zabytki, muzea) Infrastruktura ogólna (np. w dziedzinie ochrony srodowiska) Stan zagospodarowania turystycznego, atrakcje rekreacyjne Baza noclegowa (rodzaje, standard, lokalizacja) Obiekty gastronomiczne i rozrywkowe Informacja turystyczna (oznakowanie i punkty) Dostepnosc transportowa i telekomunikacyjna (np. drogi i polaczenia) Transport w miejscu docelowym (rodzaje, pojemnosc, trasy) Imprezy turystyczne (np. splywy kajakowe) Imprezy kulturalne (np. festyny i odpusty) Inne uslugi (np. banki, sklepy, poczta, stacje benzynowe)

139. 139 O czym nalezy pamietac! Bardzo istotne jest podejscie terytorialne, a nie administracyjne. Granice administracyjne sa ostatnia sprawa, która interesuje turyste. Niewiele gmin posiada tyle atrakcji, zeby zatrzymac turyste na dluzej niz kilka godzin, taki turysta zostawi nam tylko smieci, aby zostawil pieniadze musi skorzystac z noclegu. Nie zawezajmy oferty do jednej miejscowosci czy gminy.

140. 140 Dla kogo to wszystko ? Turysta weekendowy - wypoczywajacy krótkotrwale w poblizu miejsca zamieszkania. W ostatnich latach dynamiczny wzrost tej formy ze wzgledu na koniecznosc poprawienia sil fizycznych i psychicznych na skutek uciazliwych warunków zycia w miescie i stresujacej pracy. Agroturysta - spedza wolny czas w srodowisku wiejskim. Cechy specyficzne agroturystyki to domowa atmosfera, wspólne posilki z gospodarzami, bezposredni kontakt z natura oraz rózne formy rekreacji np. uczestnictwo w wiejskich imprezach.

141. 141 Badanie rynku Nieodzownym elementem tworzenia produktu turystycznego jest badanie rynku. W zakresie turystyki wiejskiej duze znaczenie beda mialy takie elementy jak: odleglosc od wielkich aglomeracji, upodobania oraz zwyczaje weekendowe i urlopowe, oferta naszych konkurentów.

142. 142 Spójnosc przekazu Kiedy juz wiemy do kogo chcemy dotrzec i z jaka oferta przechodzimy do technicznej konstrukcji produktu. Promocja powinna byc realizowana przy zastosowaniu spójnego systemu identyfikacji audiowizualnej. Nalezy wypracowac transparentne haslo/logo jednoznacznie kojarzone z naszym terenem i je konsekwentnie stosowac.

143. 143 Zakres i forma przekazu Nasz produkt ma zachecic do skorzystania z naszej oferty, a nie stanowic jej papierowy lub elektroniczny substytut. Powinien wzbudzac w odbiorcy zainteresowanie, które bedzie mógl zaspokoic na miejscu . Nalezy ciagle pamietac o przystepnosci przekazu stanowiacej wywazenie pomiedzy jego estetyka, a przejrzystoscia.

144. 144 Jesli cos jest do wszystkiego … Wybudowanie basenu w srodku wsi czy zaproszenie Dody na dozynki, poza strata duzych pieniedzy nic nam nie przysporzy, a juz na pewno turystów. Turystyka wiejska jak i same obszary wiejskie sa specyficzne i takich równiez wymagaja metod promocji!

145. 145 Zasoby przedsiebiorstwa spolecznego Wskazniki spoleczne: Wysoki poziom zaufania, Duza czestotliwosc kontaktów nieformalnych, Wspólnie uznawane normy, Istniejace sieci wzajemnych powiazan; biznesowych, sasiedzkich, Przyjacielskie stosunki, Podejmowanie wspólnych dzialan.

146. 146 Zasoby przedsiebiorstwa spolecznego Wskazniki ekonomiczne: Decyzje kooperantów motywowane uzytecznoscia spoleczna, Czytelna misja przedsiebiorstwa, Rozpoznawalnosc przedsiebiorstwa i jego marki, Zawiazek z lokalna tradycja, Reputacja przedsiebiorstwa, Lokalna wymiana i powiazania kapitalowe, Dobra komunikacja z partnerami biznesowymi.

147. 147 Strategia przedsiebiorstwa zapewnia: Ciaglosc: gwarantowana przez program biznesowy i spoleczny w róznej perspektywie czasowej, Kompleksowosc: gwarantuje objecie planowaniem wszystkich sfer dzialalnosc zarówno gospodarczej jak i spolecznej, Spójnosc: polega na merytorycznej zgodnosci planów z wykorzystywanymi zasobami kapitalu finansowego i spolecznego, Elastycznosc: umozliwia dostosowanie tempa i sposobów rozwoju do aktualnych warunków, Realnosc: to dopasowanie strategii do aktualnych i przyszlych warunków funkcjonowania przedsiebiorstwa spolecznego

148. 148 Czy przedsiebiorstwo spoleczne potrzebuje strategie? Wybór dzialalnosci, Analiza otoczenia, Badanie rynku.

149. 149 Wybór dzialalnosci Wiaze sie z odpowiedzia na pytania: Jaki problem spoleczny nalezy rozwiazac? Jaka strategie dzialania przyjac? Jakim potencjalem dysponuje lokalna spolecznosc?

150. 150 Jaka strategie dzialania przyjac? Nastawiona na:…….

151. 151 Strategiczna analiza otoczenia Analiza rynku; badamy potencjal (wielkosc, wzrost, poziom zyskownosci, konkurencja, koszty wejscia) Analiza nabywców; badanie kim sa nabywcy, jakie maja potrzeby, czym sie kieruja przy kupowaniu, jaka sila nabywcza dysponuja i czy moze sie zwiekszyc Analiza otoczenia zewnetrznego; badanie makro i mikrootoczenia.

152. 152 Czy przedsiebiorstwo spoleczne potrzebuje biznes plan?

153. 153 Biznes Plan Sluzy do zdobywania srodków zewnetrznych na finansowanie przedsiewziec. Konkretyzuje koncepcje dzialania, tj. pomaga w ustalaniu metod i sposobów dzialan przy uwzglednieniu wszystkich istniejacych ograniczen.

154. 154 Strategia reintegracji zawodowej beneficjentów, Finansowanie reintegracji, Analiza kapitalu spolecznego w otoczeniu, Metody mobilizacji i multiplikacji kapitalu spolecznego (partnerstwo lokalne) Elementy biznes planu – obowiazkowe dla przedsiebiorstwa spolecznego

155. 155 Biznes plan - struktura Prezentacja organizacji 5% Historia, cele, zadania, Profil, zakres dzialalnosci firmy, Wielkosc sprzedazy (obecna, przyszla), Posiadane oraz planowane srodki Analiza otoczenia 15% Charakterystyka obecnych rynków, Najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego, prawnego, Najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddzialywan na firme, Wyszczególnienie zagrozen i mozliwosci, Ocena konkurencyjnosci z punktu widzenia mocnych i slabych stron firmy

156. 156 Analiza operacyjna 15% Ogólna charakterystyka srodków, którymi organizacja obecnie dysponuje, Aktualna sytuacja finansowa, Glówne slabosci mocne strony organizacji, Glówne slabosci mocne strony konkurencji, Rozwiazania strategiczne 30% Okreslenie wybranej strategii rozwoju, Warianty wyboru i ich uzasadnienie, Cele krótko, srednio, dlugo terminowe, Przewidywane oddzialywania na sytuacje organizacji, Biznes plan - struktura

157. 157 Plan dzialania 30% Program dzialania, wybór srodków, Okreslenie kolejnosci dzialan, Strategia wdrozenia, Metody kontroli wskazników, Strategie alternatywne Wnioski 5% Potrzeby, wymagania Biznes plan - struktura

158. 158 Plan strategiczny Analiza strategiczna otoczenia, zasobów, celów i oczekiwan Wybór strategii Wdrozenie strategii Elementy biznes planu - opis

159. 159 Plan techniczny opis wyrobu, technologii, zarys strategii produkcji, opis niezbednego majatku produkcyjnego, specyfiki kosztów, organizacji dostaw, programu produkcji, zdolnosci produkcyjnych. Elementy biznes planu

160. 160 Plan marketingowy Struktura planu: opis strategii marketingowej, wyników analiz, badania rynku, polityki zmian cen i uslug, dystrybucji, reklamy, promocji, kosztów dzialan marketingowych. Zalozenia planu: branza, segment, sposób organizacji kanalów dystrybucji, planowana wielkosc udzialu w rynku, sposoby neutralizacji dzialan konkurentów. Elementy biznes planu

161. 161 Plan organizacyjny Organizacja pracy i zasobów ludzkich: struktura organizacyjna, kadra menedzerska, stali doradcy, potrzeba uzupelnienia kadry menedzerskiej, pozostali pracownicy. Kalendarz organizacji przedsiewziecia: zamierzenia krótko, srednio i dlugoterminowe. Koszty zatrudnienia. Elementy biznes planu

162. 162 Plan finansowy Zródlo danych wejsciowych, Zalozenia wariantów, zalozenia prognoz na 3-5 lat, Rachunek wyników, Bilans, Zestawienie cash flow (przeplywów), Analiza wskaznikowa, Ocena efektywnosci przedsiewziecia. Elementy biznes planu

  • Login