Download

Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agn...


Advertisement
Download Presentation
Comments
king
From:
|  
(920) |   (0) |   (0)
Views: 170 | Added: 13-06-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
2. Dzien 2: Organizacje ekonomii spolecznejFormy organizacyjne i prawne organizacji ekonomii spolecznej w Polsce.Finansowanie instytucji ekonomii spolecznej.Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu.Przedsiebiorczosc spoleczna, przedsieb
Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew dztwa wielkopolskiego O...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1 Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew?dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek Zakres tematyczny szkolenia: Dzien 1: Kariera ekonomii spolecznej Poczatki ekonomii spolecznej; uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej, zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie. Nowa ekonomia spoleczna; przyczyny i okolicznosci ponownego zainteresowania ekonomia spoleczna: bezrobocie, wykluczenie, slabosc polityki panstwa i starego ladu instytucjonalnego. Warunki dla ekonomii spolecznej w Polsce; zmiany regul funkcjonowania rynku pracy w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, aktywna polityka spoleczna, aktywna polityka rynku pracy, integracja z Unia Europejska. Aktualne trendy rozwoju spoleczenstwa: migracje zarobkowe.

2. 2 Dzien 2: Organizacje ekonomii spolecznej Formy organizacyjne i prawne organizacji ekonomii spolecznej w Polsce. Finansowanie instytucji ekonomii spolecznej. Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu. Przedsiebiorczosc spoleczna, przedsiebiorca spoleczny, wybrane przyklady. Ekonomia Spoleczna w powiatach wojew?dztwa wielkopolskiego Opracowanie: Agnieszka Ziomek

3. 3 I. Kariera ekonomii spolecznej Poczatki ekonomii spolecznej; Uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej. Zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie.

4. 4 Poczatki ekonomii spolecznej Uwarunkowania powstania ekonomii spolecznej Feudalizm kontra liberalizm Doktryna slusznej ceny (do XVI w.) Merkantylizm ? regularny protekcjonizm (XVI/XVII w.) Klasyczna teoria wymiany (XVIII w.) USA, korporacje i gildie (XIX w.) Wielka Brytania, Francja, pojawienie sie ekonomii spolecznej (II pol. XIX w.)

5. 5 Zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie Uzupelnienie ekonomii liberalnej Mysl chrzescijanska Mysl socjalistyczna

6. 6 Zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie Uzupelnienie ekonomii liberalnej o zagadnienia wartosci niewymienialnych, niewymiernych Poszerzenie obrazu homo economicus Instytucja patronage

7. 7 Zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie Mysl chrzescijanska Celem jest taka organizacja pracy, kt?ra najdoskonalej chroni spoleczenstwo i jednostke oraz wolnosc, r?wnosc, braterstwo

8. 8 Zr?dla ekonomii spolecznej na swiecie Mysl socjalistyczna Socjalizm oferuje przeciwstawienie sie liberalizmowi, podkresla dobro i organizacje spoleczenstwa jako calosci. (polowa XIX w.)

9. 9 Co to jest ekonomia spoleczna? Ekonomia spoleczna to koncepcja, kt?rej zasada jest taka organizacja ladu spolecznego, by celem dzialan bylo zaspokajanie potrzeb jednostki a nie zysk. Ekonomia spoleczna oparta jest na wartosciach solidarnosci, partycypacji i samorzadnosci, odgrywa kluczowa role w spolecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywac zasoby ludzkie w spos?b komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu spolecznemu i lagodzi napiecia spoleczne. M?wiac szerzej: ekonomia spoleczna wspomaga proces budowania spoleczenstwa obywatelskiego. Podmioty ekonomii spolecznej, zaspokajajac potrzeby swoich czlonk?w lub podopiecznych, czesto wykonuja zadania, z kt?rych ani panstwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiazuja sie w spos?b wystarczajaco skuteczny.

10. 10 Co to jest gospodarka spoleczna? Gospodarka spoleczna wiaze sie z europejskim ruchem sp?ldzielczym i dzialalnoscia stowarzyszeniowa. Zasada gospodarki spolecznej jest wsp?lnota cel?w i zadan.

11. 11 Najistotniejsze podmioty starej ekonomii spolecznej w Polsce to: organizacje sp?ldzielcze i sp?ldzielnie pracy - w Polsce dziala ok. 13 000 sp?ldzielni w 13 branzach sp?ldzielczych, z czego najbardziej liczne to sp?ldzielnie mieszkaniowe, sp?ldzielnie spozywc?w Spolem (konsumenckie), sp?ldzielnie pracy, sp?ldzielnie k?lek rolniczych, sp?ldzielnie rolnicze"Samopomoc Chlopska" oraz sp?ldzielnie uczniowskie, dzialajace w r?znych typach szk?l, na skale niespotykana w innych krajach Unii Europejskiej bankowosc sp?ldzielcza to ponad trzy tysiace plac?wek (ok. 1/3 calego sektora bankowego). Sektor ten przynosi blisko 7% zysk?w wypracowywanych przez caly sektor bankowy i reprezentuje ponad 5% wartosci aktyw?w tego sektora. Na 2 mln gospodarstw rolnych az 1,3 mln ma sw?j rachunek w bankach sp?ldzielczych. Tylko 5,5 proc. portfela kredytowego stanowia kredyty zagrozone (w bankach komercyjnych 17,8 proc.) .

12. 12 Najistotniejsze podmioty starej ekonomii spolecznej to: Sp?ldzielcze Kasy Oszczednosciowo-Kredytowe (SKOK-i) zrzeszajace ponad milion czlonk?w. Siec plac?wek SKOK jest najwieksza co do wielkosci wsr?d instytucji oferujacych ludnosci uslugi finansowe ( ponad 1 300 oddzial?w w calej Polsce) Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych (TUW-y) - w tej chwili jest w Polsce 8 TUW-?w, co stanowi okolo 0,5% rynku ubezpieczen; dla por?wnania - przed wojna bylo to 65%. organizacje pozarzadowe - (116 tys w 2009?), w tym ponad 40 tys. zarejestrowanych stowarzyszen i fundacji dajacych zatrudnienie ok. 1% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej. Wsr?d szerokiego zakresu p?l dzialania pierwsze miejsca zajmuja: sport/ turystyka, edukacja i wychowanie oraz ochrona zdrowia, rehabilitacja i pomoc niepelnosprawnym. 38% organizacji deklaruje reprezentowanie i rzecznictwo interes?w swoich czlonk?w lub podopiecznych (dane z 2002 r.)

13. 13 Druga fala ekonomii spolecznej II.

14. 14 Nowe hasla! Nowa ekonomia spoleczna, Ekonomia lokalna, Ekonomia solidarnosciowa, Gospodarka alternatywna, Przedsiebiorczosc spoleczna .

15. 15 Kondratiew: dlugookresowy cykl ewolucji gospodarki

16. 16

17. 17 Paradygmat techno- ekonomiczny ? koncepcja

18. 18 Model postfordowski elementy: Elastyczna technologia Elastyczna organizacja produkcji Elastyczna praca

19. 19 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOLECZNEGO I KOMITETU REGION?W Wsp?lne zasady wdrazania modelu flexicurity 2007?

20. 20 Flexicurity Koncepcja flexicurity obejmuje og?l staran o zachowanie interes?w stron stosunku pracy, ze szczeg?lnym poszanowaniem praw i bezpieczenstwa pracownika. Wyraza sie to w polaczeniu elementu uelastyczniania zatrudnienia, czego skutkiem jest powstawanie nietypowych form zatrudnienia i wykonywania pracy z elementem ochrony socjalnej.

21. 21 Koncepcja sieci przemyslowych, model ekspansji przestrzennej firm wielonarodowych Siec przemyslowa to zbi?r polaczonych relacji wymiany miedzy aktorami zwiazanymi z dzialalnoscia przemyslowa

22. 22 Relacje miedzy aktorami w sieci dotycza: konkurencji, wsp?lpracy, kontroli. Relacje bywaja: personalne, instytucjonalne, formalne, nieformalne, okazjonalne, dlugookresowe. Organizacja przemyslu i adaptacja do nowego paradygmatu

23. 23 Organizacja przemyslu i adaptacja do nowego paradygmatu Model hierarchiczny Elastyczny model sieci

24. 24

25. 25 Ruch regionalny Ruch regionalny w Europie, przyczyny powstania: Kryzys idei panstwa, Druga industrializacja i dywergencja regionalna, Perspektywa zjednoczenia Europy

26. 26 Nowy regionalizm

27. 27 Ekonomia spoleczna w Unii Europejskiej Ekonomia spoleczna odpowiada priorytetom Unii Europejskiej, tj.: sp?jnosci spolecznej, pelnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczacej, lepszemu zarzadzaniu, stabilnemu rozwojowi (sustainable development).

28. 28 social economy i ?conomie sociale Ekonomia spoleczna: odpowiada 8 % wszystkich przedsiebiorstw europejskich (tj. ok. miliona przedsiebiorstw i organizacji wytwarzajacych 10% produktu krajowego brutto) 10 % calkowitego zatrudnienia (tj. ponad 10 milion?w os?b pracujacych).

29. 29 Dlaczego ekonomia spoleczna? Bezrobocie Wyczerpanie sie mozliwosci panstwa narodowego

30. 30 Dlaczego ekonomia spoleczna? Bezrobocie, wykluczenie przyczyny Glokalizacja, podzial pracy, delokalizacja Dualny rynek pracy, insider-outsider Ekonomika kolektywnego dzialania

31. 31 Dlaczego ekonomia spoleczna? Wyczerpanie sie mozliwosci panstwa narodowego Panstwo nie radzi sobie z usuwaniem bezrobocia, Koszty opieki sa za wysokie Powstawanie miejsc pracy jest niezalezne od krajowej polityki Polityka nastawiona na pobudzanie przedsiebiorczosci

32. 32 Przedsiebiorczosc (J. Schumpeter) To wprowadzanie nowych rozwiazan do procesu produkcji. Przedsiebiorca to osoba, kt?ra: Wprowadza nowy produkt, Nowe metody produkcji, Otwiera nowe rynki, Siega po nowe zr?dla surowc?w, Reorganizuje sektory dzialan

33. 33 Przedsiebiorczosc a ekonomia spoleczna Nowe produkty: innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb, gdzie rynek i panstwo nie znajduja satysfakcjonujacych rozwiazan, np. integrowanie wykluczonych z rynkiem pracy, uslugi w zakresie opieki spolecznej, Nowe metody organizacji lub produkcji: np. angazowanie partner?w do projekt?w, w tym personelu, wolontariuszy, instytucji wladz, Nowe czynniki produkcji: wolontariat, rozw?j elastycznych, nietypowych form zatrudnienia (platnego), Nowe stosunki rynkowe: lamanie monopoli sektora publicznego, przejmowanie cech firm komercyjnych.

34. 34 Stara i nowa ekonomia spoleczna

35. 35 Warunki dla rozwoju ekonomii spolecznej w Polsce Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Aktywna polityka spoleczna i aktywna polityka rynku pracy, Integracja z Unia Europejska. 1_3

36. 36 Transformacja a dezindustralizacja Faza wstepna transformacji: Typ 1 region?w: spadek zatrudnienia w przemysle relatywny wzrost zatrudnienia w uslugach ? wojew?dztwa zachodnie, p?lnocne i centralne, Typ 2 region?w: spadek zatrudnienia w przemysle wzrost udzialu rolnictwa w zatrudnieniu ? wojew?dztwa wschodnie, czesc wojew?dztw centralnych.

37. 37 Transformacja a dezindustralizacja Faza transformacji po 1993 roku: Zmiana podzialu przestrzennego zatrudnienia w przemysle. Rosnie rola p?lnocnych wojew?dztw, spada wojew?dztw poludniowych, Zahamowanie tendencji zmian w odniesieniu od struktury galeziowej przemyslu

38. 38 Dynamika produkcji przemyslowej w latach 1989-1997

39. 39 Odsetek pracujacych w sektorach gospodarki narodowej

40. 40

41. 41 Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Okres 1989 ? 1993, pierwsze reformy bezrobocie wybuchowe Okres 1993 ? 1997, prosperita, ograniczenie ?socjalu? Okres 1998 ? 2001, drugie reformy, wzrost wykluczenia Okres 2002 ? 2005, deregulacja rynku pracy, aktywizacja na frontach

42. 42 Zmiany regul funkcjonowania rynku pracy Okres 1989 ? 1993, pierwsze reformy bezrobocie wybuchowe Okres 1993 ? 1997, prosperita, ograniczenie ?socjalu? Okres 1998 ? 2001, drugie reformy, wzrost wykluczenia Okres 2002 ? 2005, deregulacja rynku pracy, aktywizacja na frontach

43. 43 Brak oslony socjalnej = miejsce dla ekonomii spolecznej 1990-2009, polityka rynku pracy niesp?jna, Fundusz Pracy i budzety gmin jako zr?dla finansowania ochrony socjalnej, Spadek uprawnionych do zasilku wzrost roli pomocy spolecznej,

44. 44

45. 45

46. 46 Konflikt interes?w = miejsce dla ekonomii spolecznej Interes zwiazk?w (1989-2001) Skr?cenie czasu pracy z 42 do 40 godzin, Zwiekszenie minimalnego urlopu z 14 do 18 dni, Wprowadzenie odprawy emerytalnej = mies. Wynagrodzeniu, Obowiazek opracowania regulaminu pracy i wynagrodzenia u pracodawc?w powyzej 5 zatrudnionych.

47. 47 Konflikt interes?w = miejsce dla ekonomii spolecznej Interes pracodawc?w (2001-2009) Wzrost roli uklad?w zbiorowych kosztem kodeksu pracy Zwolnienie malych p. z prowadzenia ZFS. Socjalnych Wprowadzenie mozliwosci wielokrotnych um?w terminowych, (uchylono w 2004), Obnizenie koszt?w pracy w godzinach nadliczbowych i wprowadzenie urlopu na zadanie (3 dni).

48. 48 Elastyczne formy zatrudnienia

49. 49 Ekonomia spoleczna w Polsce do 1989 roku W okresie miedzywojennym polski ruch sp?ldzielczy nalezal do najbardziej dynamicznych w ?wczesnej Europie. Wtedy to wyksztalcily sie i rozwinely dwie formy, do dzis uznawane za klasyczne mechanizmy ekonomii spolecznej: sp?ldzielnie oraz towarzystwa ubezpieczen wzajemnych. Warto wspomniec przede wszystkim dziewietnastowieczne kasy oszczednosciowo-pozyczkowe, zwane kasami Stefczyka, oraz sp?ldzielnie zakladane w srodowiskach wiejskich. Okres komunizmu to czas zaniku lub karykatury ruchu sp?ldzielczego, choc na fali liberalizacji po 1956 r. powstaly rozwiazania hybrydowe, kt?re nazywano stowarzyszeniami, sp?ldzielniami i zwiazkami. Ich dzialalnosc okazala sie czesto bardzo pozyteczna. Ze wzgledu jednak na zaleznosc od panstwa nie mozna tych organizacji zaliczac do sektora ekonomii spolecznej. Po roku 1989 odtworzone zostaly warunki do reaktywowania dzialan z zakresu ekonomii spolecznej. W ciagu 20 lat sektor ekonomii spolecznej znacznie sie rozwinal, choc wciaz nie jest skonsolidowany.

50. 50 Ekonomia w srodowiskach wiejskich (pocz. XX w.) LISK?W Woj. kaliskie 1908 r. przyjazd ksiedza Waclawa Blizinskiego Lisk?w ?gniazdo zlodziejskie?, ?stan rozkladu moralnego i materialnego?, Zla komunikacja , 87% analfabet?w, rozluznione wiezi spoleczne, rodzinne, na skutek emigracji zarobkowej do Prus, nieprzychylnosc zaborcy, Pierwszy pomysl: sklepik, wyparcie sklepikarzy pochodzenia zydowskiego, Nastepnie piekarnia, - piekarz otrzymywal place+2 kg chleba dzienne, sp?ldzielnia rolniczo-handlowa, mlyn, sp?ldzielnia, mleczarska, kasa Stefczyka, osobna dla dzieci, sp?ldzielnia budowlana, cegielnia betoniarnia, Przyciagniecie kobiet, Ozywienie postaw obywatelskich, kapitalu spolecznego,

51. 51 Ekonomia w srodowiskach wiejskich (pocz. XX w.) Zabor?w Wies niedaleko Brzeska Masowa emigracja zarobkowa do USA (Chicago), i roboty sezonowe do Prus, Danii, Organizowano emigracje rodzinno-sasiedzka Powracajacy z USA emigranci stawali sie liderami lokalnego rozwoju, zakladali kasy pozyczkowe, mlyn, mleczarnie, 2 cegielnie, zyski z nich przeznaczano na budowe kosciola, Polonia dofinansowala sprzet dla strazy pozarnej, ufundowala stypendia dla ucznia z Zaborowa, pokryla koszty budowy Domu Ludowego. Silny kapital spoleczny zapewnil dla Zaborowa zabezpieczenie rozwoju uslug kulturalnych i edukacyjnych nie zapewnil postepu w samodzielnym rozwoju ekonomicznym wsi.

52. 52 Aktywna Polityka Spoleczna, jako koncepcja Preferencja dla zasady partycypacji spolecznej kosztem zasady maksymalizowania zasady bezpieczenstwa socjalnego, Promocja zatrudnienia wspieranego, w r?znych formach, Koncentracja wsparcia na osobach bezrobotnych zdolnych do pracy lub mogacych te zdolnosc odzyskac, Zmiana charakteru redystrybucji, tj. redystrybucja pracy zamiast swiadczen.

53. 53 Mocne strony APS Przekraczanie podzialu workfare versus welfere state Workfare = praca zamiast zasilku Welfere state = zasilek Odrzucenie modelu totalnej instytucji pomocowej, Wykorzystanie potencjalu spolecznego i ekonomicznego III sektora, Odrzucenie zasady dekomodyfikacji

54. 54 Slabe strony APS Granice kompetencji instytucji PUP i OPS Sp?r o efektywnosc, (przedsiebiorczosc spoleczna, czy zatrudnienie socjalne) Naznaczanie uczestnik?w Za mala grupa docelowa dzialan APS

55. 55 Polski model APS, czyli empowerment po polsku Zalezny od: Implementacji unijnych priorytet?w, Wlasnych doswiadczen transformacji

56. 56 EQUAL, D: rozw?j gospodarki spolecznej EQUAL zostal zdominowany przez: Preferencje w inwestowaniu w szkolenia, niedowartosciowanie kapitalu spolecznego Preferowane sa aktywne min. szkoleniowe programy rynku pracy PUP, ale slabo doceniane sa formy wzmacniania spolecznosci lokalnej, domena sluzb spolecznych Konwergencja w III sektorze, tj. dzialania przeksztalcaja sie w przedsiebiorstwo spoleczne, rzad nie wspiera dzialalnosci gospodarczej w tym sektorze, czy slusznie?

57. 57 Zarzut wobec rozwoju gospodarki spolecznej w Polsce Polityka spoleczna to polityka dw?ch predkosci. 1 predkosc to absorpcja srodk?w UE, 2 predkosc to przelozenie doswiadczen z projekt?w nas polityke spoleczna. Wynik: zbyt wolna budowa trwalych struktur ekonomii spolecznej

58. 58 Upowszechnianie APS Aktywizacja spolecznosci lokalnych metoda CAL, Aktywizacja spolecznosci lokalnych (Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja Wspomagania Wsi, Reintegracja spoleczna, wg doswiadczen szkoly Koefeda (Fundacja Barka) Biura aktywnosci bezrobotnych, francuska koncepcja towarzyszenia bezrobotnemu (Caritas)

59. 59 Formy organizacyjno-prawne i aspekty finansowe organizacji ekonomii spolecznej w Polsce 2_1 i 2_2

60. 60 Stowarzyszenie Fundacja Sp?ldzielnia socjalna Centrum Integracji Spolecznej Zaklad Aktywizacji Zawodowej Klub Integracji Spolecznej Sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia

61. 61 Zadania publiczne obejmuja: pomoc spoleczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr?wnywanie szans tych rodzin i os?b, zapewnienie zorganizowanej opieki bylym zolnierzom zawodowym, kt?rzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, dzialalnosc charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozw?j swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowych, ochrone i promocje zdrowia, dzialania na rzecz os?b niepelnosprawnych, promocje zatrudnienia i aktywizacje zawodowa os?b pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z ?pracy, upowszechnianie i ochrone praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz r?wnych praw kobiet i mezczyzn, promocje i organizacje wolontariatu, dzialalnosc wspomagajaca rozw?j gospodarczy, zwlaszcza rozw?j przedsiebiorczosci, nauke, edukacje, oswiate i wychowanie, a takze krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i mlodziezy, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dzialalnosc wspomagajaca rozw?j wsp?lnot i spolecznosci lokalnych, ekologie i ochrone zwierzat oraz ochrone dziedzictwa przyrodniczego, kulture, sztuke, ochrone d?br kultury i tradycji, utrzymanie porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialanie patologiom spolecznym, upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa, ratownictwo i ochrone ludnosci, pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konflikt?w zbrojnych i wojen w kraju i za granica, upowszechnianie i ochrone wolnosci i praw czlowieka oraz swob?d obywatelskich, dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt?w i wsp?lpracy miedzy spoleczenstwami, upowszechnianie i ochrone praw konsument?w, dzialalnosc wspomagajaca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzadowe.

62. 62

63. 63 Stowarzyszenie zwykle Ta forma stowarzyszenia ma charakter uproszczony. Nie posiada ono osobowosci prawnej, a do jego zalozenia wystarczy dzialanie jedynie trzech os?b, kt?re musza uchwalic regulamin (a wiec nie statut) oraz przedstawiciela reprezentujacego dane stowarzyszenie. To stowarzyszenie, w przeciwienstwie do wlasciwego stowarzyszenia, nie podlega obowiazkowi rejestracji w KRS. Fakt zalozenia tego typu zrzeszenia musi byc zgloszony na pismie organowi nadzorujacemu wlasciwemu miejscowo (kt?ry ustalany jest na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy). Zakaz dzialalnosci tego typu stowarzyszen moze wydac tylko i wylacznie sad rejestrowy na wniosek prokuratora lub organu nadzorujacego, jezeli nie spelnione zostaly wymogi okreslone w art. 16 UPS.

64. 64 Powolywane przez grupe os?b (15) majacych wsp?lne cele lub zainteresowania. Samodzielnie okresla swoje cele, programy dzialania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotyczace jego dzialalnosci, opierajac ja na pracy spolecznej czlonk?w. Specjalnymi odmianami stowarzyszen, oddzielnie skodyfikowanymi i majacymi specjalne cele, sa: organizacja pracodawc?w, zwiazki zawodowe, cechy rzemieslnicze. Cecha wsp?lna organizacji jest dzialalnosc niezarobkowa. Stowarzyszenie rejestrowe Podstawowym aktem prawnym regulujacym problematyke stowarzyszen, ich zakladania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).Podstawowym aktem prawnym regulujacym problematyke stowarzyszen, ich zakladania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

65. 65 Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowosc prawna, moze zakladac terenowe jednostki organizacyjne, laczyc sie w zwiazki stowarzyszen, przyjmowac w poczet swych czlonk?w osoby prawne, korzystac z ofiarnosci publicznej, przyjmowac dotacje od organ?w wladzy panstwowej i innych instytucji.

66. 66 Majatek stowarzyszenia Zgodnie z art. 33 Ustawy majatek ten powstaje ze: skladek czlonkowskich, darowizn, spadk?w, zapis?w, dochod?w z wlasnej dzialalnosci, dochod?w z majatku stowarzyszenia oraz ofiarnosci publicznej.

67. 67 Rodzaje dzialalnosci w organizacjach pozarzadowych

68. 68 Nieodplatna dzialalnosc statutowa (pozytku publicznego) organizacja nie pobiera odplat, pozyskuje srodki finansowe na swoja dzialalnosc (zbi?rki, dotacje, sponsoring, korzysta z pracy wolontariuszy)

69. 69 Dzialalnosc statutowa odplatna dzialalnosc w zakresie zadan nalezacych do sfery zadan publicznych, w ramach realizacji cel?w statutowych, sa to np. pomoc spoleczna, dzialalnosc charytatywna, promocja zatrudnienia, edukacja, kultura, ekologia itd. dzialalnosc nie mysi byc zarejestrowana w KRS ale musi byc wyodrebniona ksiegowo

70. 70 Zr?dla dochodu Oplaty za sprzedaz d?br i uslug wyprodukowanych przez organizacje Oplaty za sprzedaz d?br i uslug wyprodukowanych przez beneficjent?w organizacji Oplaty za sprzedaz darowizn Oplaty = kosztom wyprodukowania < koszt?w bezposrednich

71. 71 ?Zero? zysku nie mozna doliczyc np. koszt?w administracyjnych, takich jak obsluga ksiegowa, koszty utrzymania lokalu itd., Koszt?w tych nie mozna pokryc z przychod?w z odplatnej dzialalnosci statutowej. Prowadzenie odplatnej dzialalnosci statutowej nie jest ?samowystarczalne? i wymaga dodatkowych przychod?w na pokrycie danej dzialalnosci. Przychody z odplatnej dzialalnosci statutowej moga stanowic istotne wzmocnienie budzetu danego przedsiewziecia w zakresie koszt?w bezposrednich

72. 72 Ograniczenie w wynagrodzeniach personelu max 1,5-krotnosc przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w sektorze przedsiebiorstw ogloszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni (za 2008 r. jest to kwota 3179,01 zl, a wiec 1,5-krotnosc wynosi: 4768,52 zl). j.w. dotyczy wszystkich os?b zatrudnionych w organizacji, zar?wno w obszarze odplatnej, jak i nieodplatnej dzialalnosci statutowej, zar?wno zatrudnionych na umowie o prace, jak i z tytulu umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia),

73. 73 Zarejestrowana w KRS Wymagajaca min 1000 PLN kapitalu Dzialalnosc gospodarcza

74. 74 Dzialalnosc gospodarcza

75. 75 Forma organizacyjna dzialalnosci gospodarczej organizacji pozarzadowych

76. 76 Typy dzialalnosci gospodarczej w organizacji, 2008?

77. 77 ESWIP consulting oferuje: ? tworzenie strategii ? pisanie projekt?w ? przygotowywanie studi?w wykonalnosci ? promocje i reklame ? promocje medialna ? doradztwo medialne ? dzialalnosc wydawnicza ? tlumaczenia w jezyku: rosyjskim, ukrainskim, niemieckim i angielskim W celu uzyskania wiekszej stabilnosci finansowej, w 2007r. stowarzyszenie rozpoczelo prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

78. 78

79. 79

80. 80 Zysk w organizacjach pozarzadowych

81. 81 Dlaczego organizacje pozarzadowe powinny byc nastawione na zysk?

82. 82 Rekomendacje

83. 83 Rekomendacje

84. 84 Dlaczego organizacje nie podejmuja dzialalnosci gospodarczej?

85. 85 Organizacja i dzialalnosc pozytku publicznego dzialalnosc spolecznie uzyteczna prowadzona przez organizacje pozarzadowe w sferze zadan publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy o wolontariacie).

86. 86 Czy dzialalnosc pozytku publicznego jest dzialalnoscia gospodarcza? nie jest dzialalnoscia gospodarcza moze byc prowadzona jako dzialalnosc nieodplatna lub odplatna.

87. 87 Przywileje organizacji pozytku Zwolnienia z nastepujacych podatk?w i oplat: ? podatku dochodowego od os?b prawnych, ? podatku od nieruchomosci, ? podatku od czynnosci cywilnoprawnych, ? oplaty skarbowej, ? oplat sadowych (art. 104 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych zwalnia OPP z oplat sadowych, ale tylko w sprawach, kt?re nie dotycza prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej). Wiekszosc tych zwolnien dotyczy nieodplatnej dzialalnosci pozytku publicznego.

88. 88 Przywileje organizacji pozytku Nieruchomosci Organizacje pozytku publicznego moga nabywac prawo uzytkowania nieruchomosci nalezacych do Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, ze: ? minister wlasciwy ds. spraw Skarbu Panstwa moze dokonac darowizny nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa na rzecz organizacji pozytku publicznego, na jej cele statutowe; ? wlasciwy organ za zgoda odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, moze udzielic bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, organizacjom pozytku publicznego ? jezeli nieruchomosc bedzie wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie dzialalnosci pozytku publicznego.

89. 89 Przywileje organizacji pozytku Prawo do zatrudniania poborowych odbywajacych sluzbe zastepcza. Nieodplatny, ulatwiony dostep do publicznego radia i telewizji. Mozliwosc przyjmowania wplat 1% podatku naleznego od os?b fizycznych

90. 90

91. 91

92. 92

93. 93

94. 94 Fundacja Fundacja moze byc powolana dla realizacji cel?w spolecznie lub gospodarczo uzytecznych tj.: ochrona zdrowia, opieka i pomoc spoleczna, oswiata, nauka i wychowanie, rozw?j gospodarki, ochrona srodowiska, opieka nad zabytkami. Fundator: osoba fizyczna, osoba prawna, samorzad terytorialny

95. 95 Skladniki majatku fundacji Pieniadze, Papiery wartosciowe, Oddane na wlasnosc rzeczy ruchome i nieruchome.

96. 96 Dzialalnosc fundacji Fundacja non-profit; statut zabrania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, Fundacja not for profit; statut dopuszcza prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,

97. 97 Fundacja a sp?lka kapitalowa Fundacja (stowarzyszenie takze) moze utworzyc jednoosobowa sp?lke kapitalowa, tj. sp?lke zoo lub sp?lke akcyjna, Kapital zakladowy sp?lki z oo powinien wynosic 5 000 zl. Kapital zakladowy sp?lki akcyjnej powinien wynosic 100 000 zl.

98. 98 Sp?ldzielnia socjalna Do zalozenia sp?ldzielni socjalnej trzeba minimum 5 os?b (nie wiecej jednak niz 50), z kt?rych zdecydowana wiekszosc musi spelniac ustawowe kryteria ? sa to m.in. bezrobotni, bezdomni czy byli wiezniowie; Czlonkiem sp?ldzielni moga byc takze organizacje pozarzadowe i gminne osoby prawne. W odr?znieniu od "normalnych" przedsiebiorstw, dzialalnosc gospodarcza sp?ldzielni, choc przynosi korzysci ekonomiczne, nie ma na celu pomnazania zysku. Koncentruje sie przede wszystkim na celach spolecznych, jak wprowadzanie na rynek pracy os?b zmarginalizowanych. Dochody sp?ldzielni przeznaczane sa na pensje, a ewentualna nadwyzka bilansowa (czyli zysk z okresu roku bilansowego), nie mniej niz 40% na fundusz zasobowy i minimum 40% na spoleczna i zawodowa reintegracje czlonk?w sp?ldzielni (pozostala inwestycyjny). czesc przeznaczana jest na jej fundusz

99. 99 Sp?ldzielcy

100. 100 Idea sp?ldzielni ? jesli osobom wykluczonym spolecznie (np. z powodu wieku, dlugotrwalego bezrobocia czy braku wyksztalcenia) stworzy sie korzystne warunki do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, to ci, kt?rzy naprawde beda chcieli, dostana szanse, by odbic sie od dna. Sp?ldzielnie maja dac mozliwosc uzyskania dochod?w, a jednoczesnie pom?c wr?cic do spoleczenstwa: zerwac z nalogiem, odzyskac poczucie wlasnej wartosci itp. Dodatkowym argumentem jest aspekt finansowy: sp?ldzielnie sa szansa na przywr?cenie samodzielnosci tym, kt?rych do tej pory utrzymywac musialo panstwo, np. w formie opieki spolecznej.

101. 101 Cele dzialalnosci Sp?ldzielcy prowadza dzialalnosc o dwojakim charakterze: nadrzednym celem jest powr?t do uregulowanego zycia spolecznego i zawodowego i temu celowi podporzadkowana jest podstawowa dzialalnosc sp?ldzielni (art. 2 ust. 2 Ustawy o sp?ldzielniach socjalnych). drugim celem sp?ldzielc?w jest prowadzenie przedsiebiorstwa w oparciu o wsp?lna prace (art. 2 ust. 1 Ustawy). Ponadto sp?ldzielnia socjalna moze prowadzic dzialalnosc spoleczna, kulturalno-oswiatowa oraz spolecznie uzyteczna - zar?wno na rzecz swoich czlonk?w jak r?wniez srodowiska lokalnego.

102. 102

103. 103 Aktualnie w Polsce dziala ok. 13000 (1000 czlonk?w) podmiot?w i caly czas powstaja nowe. w woj. slaskim - 24, wielkop - 20, warm-maz - 14, swietokrz - 1, kuj-pom - 1, podlaskim - 1 Zajmuja sie dzialalnoscia: od prac budowlanych i uslug porzadkowych, przez catering i opieke nad osobami starszymi, do tworzenia stron WWW i wykonywania nadruk?w na koszulkach i czapeczkach.

104. 104 CIS + KIS a Gmina Terapia gminna dla os?b dlugotrwale bezrobotnych: KIS ? CIS ? zatrudnienie wspierane

105. 105 Struktura wydatk?w gmin wedlug dzial?w w 2008 r.

106. 106 Wydatki gmin wedlug wazniejszych dzial?w

107. 107 Wydatki gmin na pomoc spoleczna

108. 108 Wydatki na pomoc spoleczna w regionach w 2008 r. w mln zl

109. 109 Centrum Integracji Spolecznej - miejsce na prace i nauke CIS sa tworzone przez burmistrz?w, w?jt?w, prezydent?w miast, organizacje pozarzadowe, powolywane przez Marszalka na 3 lata, CIS moze prowadzic dzialalnosc wytw?rcza, kt?ra nie jest dzialalnoscia gospodarcza. W efekcie - CIS czasowo rozwiazuje problem zatrudnienia

110. 110 Centra realizuja reintegracje zawodowa i spoleczna poprzez swiadczenie uslug polegajacych na: ? ksztalceniu umiejetnosci pozwalajacych na pelnienie r?l spolecznych i osiaganie pozycji spolecznych dostepnych osobom nie podlegajacym wykluczeniu spolecznemu, ? nabywaniu umiejetnosci zawodowych przez przyuczenie do zawodu, ? przekwalifikowaniu lub podwyzszaniu kwalifikacji zawodowych, ? nauce planowania zycia i zaspokajania potrzeb wlasnym staraniem, ? uczeniu umiejetnosci racjonalnego gospodarowania posiadanymi srodkami pienieznymi.

111. 111 ?Metoda? CIS Osoby, kt?re chca wziac udzial w zajeciach organizowanych przez CIS-y, musza zlozyc wniosek. Udzial w Centrum ma zatem charakter umowy, kt?ra jest program zatrudnienia socjalnego opracowywany dla kazdego uczestnika indywidualnie. Uczestnicy CIS biora udzial w pracach Centrum i otrzymuja swiadczenia integracyjne. Przysluguje im tez jeden posilek dziennie. Po opuszczeniu Centrum (czyli po 12, a w wyjatkowych przypadkach po 18 miesiacach) uczestnicy powinni trafic na wspierany rynek pracy

112. 112 Klub Integracji Spolecznej Gl?wnym celem KIS jest: Minimalizowanie skutk?w bezrobocia Promowanie aktywnosci i przedsiebiorczosci spolecznej Przygotowywanie do podjecia zatrudnienia Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

113. 113 Osoby korzystajace z dzialan KIS To osoby wykluczone i marginalizowane spolecznie, w tym: osoby bezrobotne, w szczeg?lnosci dlugotrwale, kobiety pozostajace poza rynkiem pracy, osoby niepelnosprawne, w tym uposledzone umyslowo i chore psychicznie, wychowankowie plac?wek opiekunczo - wychowawczych, osoby uzaleznione po okresie leczenia odwykowego, matki samotnie wychowujace dzieci, osoby bezdomne i zagrozone utrata mieszkan, osoby opuszczajace zaklady karne, mniejszosci etniczne i narodowe, uchodzcy.

114. 114 Misja Klub?w Integracji Spolecznej Dzialalnosc KIS-?w polega na prowadzeniu zajec o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Udzial w Klubie jest mniej sformalizowany niz w przypadku uczestnictwa w CIS-ach. W Klubach prowadzi sie m.in. programy zatrudnienia tymczasowego, kt?re pomagaja w znalezieniu pracy. Zadaniem Klub?w jest szybkie reagowanie na potrzeby lokalnego srodowiska i szukanie rozwiazan dla wszystkich grup ryzyka.

115. 115 Podstawowe formy dzialania KIS grupy samopomocowe, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, doradztwo zawodowe, wolontariat, wymiana uslug (barter), sp?ldzielnie socjalne, roboty publiczne, prace interwencyjne, staze.

116. 116 Zaplecze dla KIS: Ludzie: Praca KIS kieruje koordynator. Koordynator powinien byc zatrudniony w danej instytucji prowadzacej KIS (np. OPS, organizacja pozarzadowa) i zadanie prowadzenia Klubu powinien miec wpisane w zakres czynnosci (nie musi byc to pelny etat). Zadaniem koordynatora jest przede wszystkim: nadz?r i monitorowanie pacy klubu, dbanie o rozw?j klubu (min. wsp?lpraca z partnerami, promocja idei samopomocy), organizacja pracy grup. W dzialania KIS zaangazowani sa ponadto inni pracownicy socjalni i eksperci np.: psycholog, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny, w zaleznosci od potrzeb grup. Zaplecze techniczne: lokal: oddzielne pomieszczenie oraz dostep do sali szkoleniowej i zaplecza socjalnego - dobrze, aby bylo ono dostosowane dla os?b niepelnosprawnych. Wyposazenie: podstawowe meble, dostep do: telefon, fax, ksero, komputer z drukarka, telefon, drobny sprzet kuchenny; pomoce dydaktyczne - tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuly papiernicze, itp.

117. 117

118. 118 Zaklad Aktywnosci Zawodowej (istnieje dziewiec ZAZ-?w w Wielkopolsce) Organizacja dedykowana niepelnosprawnym Tworzona przez powiat, gmine, fundacje, stowarzyszenie Wymogi organizacyjne: Dostosowac obiekty i pomieszczenia, Zapewnic dorazna i specjalistyczna opieke medyczna poradnictwo, uslugi rehabilitacyjne, Przeznaczyc uzyskane dochody na rzecz zakladowego funduszu aktywnosci, w tym (zakup wyposazenia i sprzetu, oprzyrzadowanie stanowisk, pomoc w przygotowaniu ON do pracy, pomoc w organizacji indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa, rekreacje)

119. 119 Sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia ?to popularna sp?lka kapitalowa, kt?ra moze byc utworzona przez jedna albo wiecej os?b w kazdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba ze ustawa stanowi inaczej) Odpowiednia dla przedsiebiorc?w planujacych przedsiewziecia gospodarcze w wiekszym rozmiarze lub wiazace sie z wysokim ryzykiem

120. 120 Zalety Wylaczenie odpowiedzialnosci wsp?lnika za zobowiazania sp?lki Mozliwosc pozyskania kapitalu poprzez wlaczenie nowego wsp?lnika Mozliwosc wyrejestrowania (dlugi) Wady Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych Kosztowna procedura rejestracyjna Sp?lka z ograniczona odpowiedzialnoscia

121. 121 Brytyjska koncepcja przedsiebiorstwa spolecznego Przedsiebiorstwo spoleczne to organizacja gospodarcza, biznes, Pominieta zasada kolektywnego zarzadzania Nieograniczony zakres dzialania, przedmiotowo i geograficznie,

122. 122 Big Issue ? ?a hand up not a hand out?

123. 123 Fifteen ? ?Inspiring young people?

124. 124

125. 125 The Bread Maker - Aberdeen

126. 126 In the United Kingdom 15,000 social enterprises 1.2% of all enterprises in the UK Employ 450,000 people + 300,000 volunteers ?18 Billion combined annual turnover 84% from trading

127. 127 Amerykanska koncepcja przedsiebiorstwa spolecznego Przedsiebiorstwo spoleczne to kazdy interes generujacy doch?d, posiadany nie dla zysku, Integracja formy non profit i for profit Pelna integracja; np. zatrudnianie ?slabych?, by ten cel osiagnac tworzy sie przedsiebiorstwo, kt?re jest zr?dlem samofinansowania, Czesciowa integracja; np.: bezplatne dozywianie ubogich, a srodki na to czerpie sie z komercyjnej sprzedazy posilk?w dla odbiorc?w instytucjonalnych, Brak integracji; np.: program spoleczny i dzialalnosc biznesowa sa niezalezne, z zysk?w sa finansowane programy spoleczne.

128. 128 Przedsiebiorczosc spoleczna na swiecie i w Polsce, zasady funkcjonowania, szanse i warunki sukcesu. 2_3

129. 129 Kryteria ekonomiczne przedsiebiorstwa spolecznego Prowadzenie stalej dzialalnosci majacej na celu produkcje d?br i uslug, Wysoki stopien autonomii dzialania, Ponoszenie znacznego ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu dzialalnosci, Mozliwosc z korzystania w swojej dzialalnosci z zasob?w finansowych, jak i pozafinansowych, z pracy platnej i spolecznej, Bliskosc swiadczeniodawc?w, swiadczeniobiorc?w, ze wzgledu na pryznaleznosc do tej samej grupy

130. 130 Kryteria spoleczne przedsiebiorstwa spolecznego Dzialalnosc musi byc nakierowana na wspieranie i rozw?j spolecznosci lokalnej Produkcja d?br i uslug musi znalezc swoja nisze Jego dzialalnosc ma charakter lokalny i jest rezultatem zbiorowego dzialania grupy obywateli z danej spolecznosci lokalnej Charakteryzuje sie demokratycznym zarzadzaniem, nie podporzadkowanym posiadaniu udzial?w kapitalowych

131. 131 Kryteria spoleczne przedsiebiorstwa spolecznego Odbiorcy uslug powinni byc reprezentowani w strukturze przedsiebiorstwa, co moze wzmacniac lokalna demokracje, Przedsiebiorstwem spolecznym moga byc organizacje z calkowitym zakazem dystrybucji zysku i sp?ldzielnie o ograniczonej dystrybucji zysku.

132. 132 Przedsiebiorstwo spoleczne a zwykly biznes Cechy wsp?lne to: Nastawienie na nowe produkty XXX Oferowanie nowej jakosci XX Nowe metody organizacji XX Nowe technologie produkcji X Nowa rola pracownika XXX

133. 133 Branze przedsiebiorczosci spolecznej Uslugi socjalne Ochrona zdrowia Uslugi finansowe, Ubezpieczenia, Rolnictwo, Rzemioslo, Rekodzielo, Turystyka, Ochrona srodowiska, Mieszkalnictwo, Edukacja, Kultura, rozrywka, sport

134. 134 Promocja obszar?w wiejskich na przykladzie Fundacji ?Tutaj Warto?

135. 135 Czym sa obszary wiejskie ? W Polsce obszary wiejskie definiowane sa jako tereny polozone poza granicami administracyjnymi miast, co oznacza, ze sa to gminy wiejskie lub czesci wiejskie gmin miejsko-wiejskich. Kryterium OECD ? za obszary wiejskie uznaje sie tereny o gestosci zaludnienia do 150 os?b/km2. Kryterium Eurostat ? klasyfikujace obszar jako wiejski, gdy gestosc jego zaludnienia wynosi do 100 os?b/km2.

136. 136 Produkt turystyczny Profesjonalizacja dzialan promocyjno-marketingowych wymaga globalnego spojrzenia na dany teren i pelnej inwentaryzacji jego zasob?w. Tylko taka metodologia pozwoli nam stworzyc kompletny produkt turystyczny. Przygoda + przezycie + poznanie

137. 137 Gl?wne skladniki Atrakcje i srodowisko miejsca docelowego Infrastruktura i uslugi miejsca docelowego Dostepnosc miejsca docelowego Wizerunki miejsca docelowego Cena placona przez konsumenta

138. 138 Identyfikacja zasob?w Walory i atrakcje przyrodnicze (np. parki krajobrazowe) Walory i atrakcje kulturowe (np. zabytki, muzea) Infrastruktura og?lna (np. w dziedzinie ochrony srodowiska) Stan zagospodarowania turystycznego, atrakcje rekreacyjne Baza noclegowa (rodzaje, standard, lokalizacja) Obiekty gastronomiczne i rozrywkowe Informacja turystyczna (oznakowanie i punkty) Dostepnosc transportowa i telekomunikacyjna (np. drogi i polaczenia) Transport w miejscu docelowym (rodzaje, pojemnosc, trasy) Imprezy turystyczne (np. splywy kajakowe) Imprezy kulturalne (np. festyny i odpusty) Inne uslugi (np. banki, sklepy, poczta, stacje benzynowe)

139. 139 O czym nalezy pamietac! Bardzo istotne jest podejscie terytorialne, a nie administracyjne. Granice administracyjne sa ostatnia sprawa, kt?ra interesuje turyste. Niewiele gmin posiada tyle atrakcji, zeby zatrzymac turyste na dluzej niz kilka godzin, taki turysta zostawi nam tylko smieci, aby zostawil pieniadze musi skorzystac z noclegu. Nie zawezajmy oferty do jednej miejscowosci czy gminy.

140. 140 Dla kogo to wszystko ? Turysta weekendowy - wypoczywajacy kr?tkotrwale w poblizu miejsca zamieszkania. W ostatnich latach dynamiczny wzrost tej formy ze wzgledu na koniecznosc poprawienia sil fizycznych i psychicznych na skutek uciazliwych warunk?w zycia w miescie i stresujacej pracy. Agroturysta - spedza wolny czas w srodowisku wiejskim. Cechy specyficzne agroturystyki to domowa atmosfera, wsp?lne posilki z gospodarzami, bezposredni kontakt z natura oraz r?zne formy rekreacji np. uczestnictwo w wiejskich imprezach.

141. 141 Badanie rynku Nieodzownym elementem tworzenia produktu turystycznego jest badanie rynku. W zakresie turystyki wiejskiej duze znaczenie beda mialy takie elementy jak: odleglosc od wielkich aglomeracji, upodobania oraz zwyczaje weekendowe i urlopowe, oferta naszych konkurent?w.

142. 142 Sp?jnosc przekazu Kiedy juz wiemy do kogo chcemy dotrzec i z jaka oferta przechodzimy do technicznej konstrukcji produktu. Promocja powinna byc realizowana przy zastosowaniu sp?jnego systemu identyfikacji audiowizualnej. Nalezy wypracowac transparentne haslo/logo jednoznacznie kojarzone z naszym terenem i je konsekwentnie stosowac.

143. 143 Zakres i forma przekazu Nasz produkt ma zachecic do skorzystania z naszej oferty, a nie stanowic jej papierowy lub elektroniczny substytut. Powinien wzbudzac w odbiorcy zainteresowanie, kt?re bedzie m?gl zaspokoic na miejscu . Nalezy ciagle pamietac o przystepnosci przekazu stanowiacej wywazenie pomiedzy jego estetyka, a przejrzystoscia.

144. 144 Jesli cos jest do wszystkiego ? Wybudowanie basenu w srodku wsi czy zaproszenie Dody na dozynki, poza strata duzych pieniedzy nic nam nie przysporzy, a juz na pewno turyst?w. Turystyka wiejska jak i same obszary wiejskie sa specyficzne i takich r?wniez wymagaja metod promocji!

145. 145 Zasoby przedsiebiorstwa spolecznego Wskazniki spoleczne: Wysoki poziom zaufania, Duza czestotliwosc kontakt?w nieformalnych, Wsp?lnie uznawane normy, Istniejace sieci wzajemnych powiazan; biznesowych, sasiedzkich, Przyjacielskie stosunki, Podejmowanie wsp?lnych dzialan.

146. 146 Zasoby przedsiebiorstwa spolecznego Wskazniki ekonomiczne: Decyzje kooperant?w motywowane uzytecznoscia spoleczna, Czytelna misja przedsiebiorstwa, Rozpoznawalnosc przedsiebiorstwa i jego marki, Zawiazek z lokalna tradycja, Reputacja przedsiebiorstwa, Lokalna wymiana i powiazania kapitalowe, Dobra komunikacja z partnerami biznesowymi.

147. 147 Strategia przedsiebiorstwa zapewnia: Ciaglosc: gwarantowana przez program biznesowy i spoleczny w r?znej perspektywie czasowej, Kompleksowosc: gwarantuje objecie planowaniem wszystkich sfer dzialalnosc zar?wno gospodarczej jak i spolecznej, Sp?jnosc: polega na merytorycznej zgodnosci plan?w z wykorzystywanymi zasobami kapitalu finansowego i spolecznego, Elastycznosc: umozliwia dostosowanie tempa i sposob?w rozwoju do aktualnych warunk?w, Realnosc: to dopasowanie strategii do aktualnych i przyszlych warunk?w funkcjonowania przedsiebiorstwa spolecznego

148. 148 Czy przedsiebiorstwo spoleczne potrzebuje strategie? Wyb?r dzialalnosci, Analiza otoczenia, Badanie rynku.

149. 149 Wyb?r dzialalnosci Wiaze sie z odpowiedzia na pytania: Jaki problem spoleczny nalezy rozwiazac? Jaka strategie dzialania przyjac? Jakim potencjalem dysponuje lokalna spolecznosc?

150. 150 Jaka strategie dzialania przyjac? Nastawiona na:??.

151. 151 Strategiczna analiza otoczenia Analiza rynku; badamy potencjal (wielkosc, wzrost, poziom zyskownosci, konkurencja, koszty wejscia) Analiza nabywc?w; badanie kim sa nabywcy, jakie maja potrzeby, czym sie kieruja przy kupowaniu, jaka sila nabywcza dysponuja i czy moze sie zwiekszyc Analiza otoczenia zewnetrznego; badanie makro i mikrootoczenia.

152. 152 Czy przedsiebiorstwo spoleczne potrzebuje biznes plan?

153. 153 Biznes Plan Sluzy do zdobywania srodk?w zewnetrznych na finansowanie przedsiewziec. Konkretyzuje koncepcje dzialania, tj. pomaga w ustalaniu metod i sposob?w dzialan przy uwzglednieniu wszystkich istniejacych ograniczen.

154. 154 Strategia reintegracji zawodowej beneficjent?w, Finansowanie reintegracji, Analiza kapitalu spolecznego w otoczeniu, Metody mobilizacji i multiplikacji kapitalu spolecznego (partnerstwo lokalne) Elementy biznes planu ? obowiazkowe dla przedsiebiorstwa spolecznego

155. 155 Biznes plan - struktura Prezentacja organizacji 5% Historia, cele, zadania, Profil, zakres dzialalnosci firmy, Wielkosc sprzedazy (obecna, przyszla), Posiadane oraz planowane srodki Analiza otoczenia 15% Charakterystyka obecnych rynk?w, Najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego, prawnego, Najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddzialywan na firme, Wyszczeg?lnienie zagrozen i mozliwosci, Ocena konkurencyjnosci z punktu widzenia mocnych i slabych stron firmy

156. 156 Analiza operacyjna 15% Og?lna charakterystyka srodk?w, kt?rymi organizacja obecnie dysponuje, Aktualna sytuacja finansowa, Gl?wne slabosci mocne strony organizacji, Gl?wne slabosci mocne strony konkurencji, Rozwiazania strategiczne 30% Okreslenie wybranej strategii rozwoju, Warianty wyboru i ich uzasadnienie, Cele kr?tko, srednio, dlugo terminowe, Przewidywane oddzialywania na sytuacje organizacji, Biznes plan - struktura

157. 157 Plan dzialania 30% Program dzialania, wyb?r srodk?w, Okreslenie kolejnosci dzialan, Strategia wdrozenia, Metody kontroli wskaznik?w, Strategie alternatywne Wnioski 5% Potrzeby, wymagania Biznes plan - struktura

158. 158 Plan strategiczny Analiza strategiczna otoczenia, zasob?w, cel?w i oczekiwan Wyb?r strategii Wdrozenie strategii Elementy biznes planu - opis

159. 159 Plan techniczny opis wyrobu, technologii, zarys strategii produkcji, opis niezbednego majatku produkcyjnego, specyfiki koszt?w, organizacji dostaw, programu produkcji, zdolnosci produkcyjnych. Elementy biznes planu

160. 160 Plan marketingowy Struktura planu: opis strategii marketingowej, wynik?w analiz, badania rynku, polityki zmian cen i uslug, dystrybucji, reklamy, promocji, koszt?w dzialan marketingowych. Zalozenia planu: branza, segment, spos?b organizacji kanal?w dystrybucji, planowana wielkosc udzialu w rynku, sposoby neutralizacji dzialan konkurent?w. Elementy biznes planu

161. 161 Plan organizacyjny Organizacja pracy i zasob?w ludzkich: struktura organizacyjna, kadra menedzerska, stali doradcy, potrzeba uzupelnienia kadry menedzerskiej, pozostali pracownicy. Kalendarz organizacji przedsiewziecia: zamierzenia kr?tko, srednio i dlugoterminowe. Koszty zatrudnienia. Elementy biznes planu

162. 162 Plan finansowy Zr?dlo danych wejsciowych, Zalozenia wariant?w, zalozenia prognoz na 3-5 lat, Rachunek wynik?w, Bilans, Zestawienie cash flow (przeplyw?w), Analiza wskaznikowa, Ocena efektywnosci przedsiewziecia. Elementy biznes planu


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro