Trung th nh t n ngh a
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Trung Thành Tín Nghĩa PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TC326. 1. Trung, thành, tín, nghĩa, bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn, Nhờ ơn Vua Thánh giúp chúng tôi vẹn lòng son; Trông cờ phấp phới, đội binh thiêng đứng chờ nghe lệnh, Nhờ linh năng Jê-sus, đấu tranh cho thiên đình. . Trung Thành Tín Nghĩa. TC326. Khẩu hiệu ta quyết hô,

Download Presentation

Trung Thành Tín Nghĩa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TC326

1. Trung, thành, tín, nghĩa,

bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn,

Nhờ ơn Vua Thánh giúp

chúng tôi vẹn lòng son;

Trông cờ phấp phới,

đội binh thiêng đứng chờ nghe lệnh,

Nhờ linh năng Jê-sus,

đấu tranh cho thiên đình. 

Trung Thành Tín Nghĩa


TC326

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và

mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

"Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành."

Trung Thành Tín Nghĩa


TC326

2.  Trung, thành, tín, nghĩa,

phận quân nhân quyết tạc tâm hồn,

Lạy Vua vinh hiển,

nay xin vâng phục Ngài luôn;

Do lòng yêu mến,

tình nguyện vâng huấn lệnh Vua truyền,

Ngày đêm tươi vui,

can đảm xông pha trận tiền.

Trung Thành Tín Nghĩa


TC326

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và

mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

"Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành."

Trung Thành Tín Nghĩa


TC326

3. Ơn Jê-sus dắt dìu ta sắp nghỉ yên,

trông kìa, Cờ thiêng chói lói

phất phới trên khung trời kia;

Anh chị em hỡi,

cùng nhau ta ngước mặt lên trời,

Hòa thanh ca khúc can

đảm yêu thương đời đời.

Trung Thành Tín Nghĩa


TC326

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Theo nhịp chân tiến binh,

Hát khúc tự do và

mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu ta quyết hô:

"Trung thành luôn nhất sinh,

Chúa Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành."

Trung Thành Tín Nghĩa


  • Login