Gdje je BiH u Bolonja procesu ? - PowerPoint PPT Presentation

Gdje je bih u bolonja procesu
Download
1 / 41

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gdje je BiH u Bolonja procesu ?. Prof. Lamija TANOVIĆ Univerzitet u Sarajevu Seminar: Integracija BiH u EHEA Sarajevo, 6-10 juni 2005. Šta je Bolonja Proces?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gdje je BiH u Bolonja procesu ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gdje je bih u bolonja procesu

Gdje je BiH u Bolonja procesu ?

Prof. Lamija TANOVIĆ

Univerzitet u Sarajevu

Seminar: Integracija BiH u EHEA

Sarajevo, 6-10 juni 2005.


Ta je bolonja proces

Šta je Bolonja Proces?

Bolonja procespredstavlja saradnju u oblasti visokog obrazovanja između zemalja učesnica (sada ih ima 45) kroz koji treba da se ostvari Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) do 2010. godine


Ta je bolonja proces1

Šta je Bolonja Proces?

Bolonja processe zasniva na principima kvaliteta i transparentnosti i treba da uspostavi Evropski prostor visokog obrazovanja EHEA do 2010. godine na putu stvaranja “društva baziranog na znanju”


Ta je bolonja proces2

Šta je Bolonja Proces?

Bolonja proces je proces usklađivanja i harmonizacije sistema visokog obrazovanja u državama članicama koji, između ostalog, treba da omogući intenzivniju mobilnost studenata i univerzitetskog kadra, a u cilju podizanja kvaliteta u procesu ovladavanja znanjem.


Lanice bolonja procesa

Članice Bolonja procesa


Kako se ostvaruje bolonja proces

Kako se ostvaruje Bolonja Proces?

 • Kroz seriju bienalnih konferencija ministara zaduženih za visoko obrazovanje u periodu od 10 godina (od 1999 do 2010)

 • Kroz rad Bolonja grupe (BFUG) koju čine predstavnici svih zemalja članica i predstavnici konsultativnih članica (NGO koji se bave visokim obrazovanjem: EUA, EURASHE, ESIB i ENQA, UNESCO-CEPES) kao i predstavnici Evropske Komisije i Vijeća Evrope.


Ministarske konferencije

Ministarske konferencije

1. Bolonja 1999 (Bolonjska Deklaracija)

2. Prag 2001

3. Berlin 2003

(BiH potpisala Bolonjsku Deklaraciju)

4. Bergen 19-20 maj 2005


Ministarska konferencija u bergenu 19 20 maj 2005

Ministarska konferencija u Bergenu19-20 maj 2005.


Ministarska konferencija u bergenu 19 20 maj 20051

Ministarska konferencija u Bergenu19-20 maj 2005.


Dokumenti sa konferencija

Dokumenti sa Konferencija

 • Bolonja Deklaracija (1999)

 • Praški Kominike (2001)

 • Berlinski Kominike (2003)

 • Bergen Kominike (2005)

  Kominike sa ministarske konferencije označi glavne zadatke kojima će se Bolonja proces baviti između dvije konferencije.


Ta je bfug bologna follow up group

Šta je BFUG (Bologna Follow Up Group)

 • Bolonja grupa – BFUG je ekspertno tijelo koje čine predstavnici svih zemalja potpisnica Bolonja Deklaracije (45 zemalja) i predstavnici tzv. konsultativnih članica: EC, CoE, ESIB, EUA, EURASHE, UNESCO-CEPES.

 • Ko su ove institucije ?


Ko su saradnici na bolonja procesu

Ko su saradnici na Bolonja procesu?

 • ESIB-The National Unions of Students in Europe

 • EUA-European University Association

 • EURASHE– European Association of Institutions in Higher Education

 • UNESCO-CEPES – UNESCOEuropean Centre for Higher Education

 • EU – Evropean Union

 • CoE Council of Europe


Osnovni zadaci do 2005

Osnovni zadaci do 2005

Osnovni zadaci koji su istaknuti da se postignu “na pola puta”su:

 • osiguranje kvaliteta (Quality Assurance)

 • dvo-ciklični sistem (Two cycle system) i

 • priznavanje diploma i perioda studija (Recognition)


Analiza postignutog na pola puta

Analiza postignutog “na pola puta”

 • 14. januara ove godine Ministarstvo civilnih poslova BiH je uputilo Bolonja Sekretarijatu Državni izvještaj i Izvještaj na pola puta tzv.“Stocktaking Report”

 • Svi nacionalni/državni izvještaji od 40 zemalja uključenih u Bolonja proces nalaze se na web stranici www.bologna-bergen2005.no


Scorecards kartice o uspjehu

Scorecards – kartice o uspjehu

 • Šta je “scorecard”?

 • Kakva je metodologija?

 • Kakvi su rezultati?

 • Komentari?


Za to su kori tene kartice o uspjehu

Zašto su korištene kartice o uspjehu?

 • U centru ovog istraživanja je kolektivni i saradnički napor, a ne natjecanje među državama

 • Htjelo se vidjeti “ukupna slika”, tj. kako napredujemo svi zajedno u Bolonja procesu

 • Rezultati treba da nam omoguće da vidimo kako napredujemo prema ovim objektivnim kriterijima

 • Korištena je priznata metodologija:Lisbon Scorecard (CER); Balanced Scorecard (Kaplan and Norton)


Vrijednost kartica o uspjehu

Vrijednost kartica o uspjehu

 • U ovoj metodi operiše se sa velikom količinom materijala iz raznih izvora

 • Sistematičan i efikasan okvir za analizu

 • Integrira kvantitativne i kvalitativne mjere

 • Ima opisne rubrike: pet nivoa ocjena- koje omogućuju više fokusiranu analizu


Kako je primijenjena metodologija

Kako je primijenjena metodologija?

 • Deset kriterija za tri linije akcije

  • Obezbjeđenje kvaliteta -Quality assurance (4)

  • Dvociklični sistem -Two-cycle system (3)

  • Priznavanje -Recognition (3)

 • Skala sa pet boja

 • Analizirani rezultati

 • Rezultat potvrdila svaka zemlja

 • Primjedbe ugrađene


Deset kriterija za tri linije akcije

Deset kriterija za tri linije akcije

 • Obezbjeđenje kvaliteta:

  1.1 Stepen razvijenosti sistema obezbjeđenja kvaliteta

  1.2 Ključni elementi sistema evaluacije

  1.3 Nivo učešća studenata

  1.4 Nivo međunarodnog učešća,saradnje i povezivanja

 • Sistem zvanja sa dva ciklusa:

  2.1 Stepen implementacije dvocikličnog sistema

  2.2 Nivo upisa studenata u dvociklični sistem

  2.3 Prelaz iz prvog ciklusa u drugi ciklus

 • Priznavanje diploma/zvanja i perioda studija

  3.1 Stepen implementacije dodatka diplomi

  3.2 Ratifikacija Lisabonske Konvencije

  3.3 Stepen implementacije ECTS-a


Zna enje boja

Značenje boja

 • Tamno zelena:Odličan

 • Svijetlo zelena:vrlo dobar

 • Žuta: dobar

 • Narandžasta:dovoljan

 • Crvena:nedovoljan


Rangiranje linija akcije za op ti prosjek 40 zemalja

Rangiranje “linija akcije” za opšti prosjek 40 zemalja

OCJENE


Op ti uspjeh svih 40 zemalja u svih 10 kriterija

Opšti uspjeh svih 40 zemalja u svih 10 kriterija


Op ti uspjeh tri najbolje prosje ne ocjene

Opšti uspjeh:Tri najbolje prosječne ocjene

 • 9. Lisabonska Konvencija4.3

 • 10. ECTS 4.16

 • 1. {stepen razvojaQA sistema

 • 5. {Implementacija dvocikličnog sistema4.09


Op ti rezultati tri najni e prosje ne ocjene

Opšti rezultati:Tri najniže prosječne ocjene

 • 3. Učešće studenata u QA2.95

 • 6. Procent učešća studenata u dvocikličnom sistemu3.44

 • 4. Međunarodno učešće u QA3.67


Zaklju ak bolonja funkcionira

Zaključak: Bolonja funkcionira


Gdje je bih u bolonja procesu1

Gdje je BiH u Bolonja procesu?

 • Država BiH nije obezbijedila zakonski okvir za implementaciju Bolonja principa(Nije usvojen Okvirni zakon o visokom obrazovanju)

 • Zato univerziteti sami počinju da uvode Bolonja pravila bez zakonske potpore ili vrše pritisak na kantonalnu zakonodavnu vlast da promijene kantonalne zakone o visokom obrazovanju.


Ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene

Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Obezbjeđenje kvaliteta: 2

  Stepen razvijenosti sistema obezbjeđenja kvaliteta…3

  Ključni elementi sistema evaluacije………………………2

 • Nivo učešća studenata…................................................1

 • Nivo međunarodnog učešća, saradnje i povezivanja…..2


Ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene1

Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Sistem zvanja sa dva ciklusa: 1

 • Stepen implementacije

  dvocikličnog sistema ............................1

 • Nivo upisa studenata u

  dvociklični sistem ...............................1

  - Prelaz iz prvog ciklusa u drugi ciklus………2


Ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene2

Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Priznavanje diploma/zvanja

  i perioda studija ……………………… 3

  -Stepen implementacije dodatka diplomi……… ........ 1

 • Ratifikacija Lisabonske Konvencije…………………... 4

 • Stepen implementacije ECTS-a……………………..…4

  UKUPAN USPJEH 2


B h najni e ocjene

B-H najniže ocjene

 • Nivo učešća studenata u QA 1

 • Stepen implementacije dvocikličnog sistema 1

 • Nivo upisa studenata u dvociklični sistem 1

 • Stepen implementacije dodatka diplomi 1


B h najvi e ocjene

B-H najviše ocjene

 • Ratifikacija Lisabonske Konvencije 4

 • Implementacija ECTS-a 4


Uporedna karta ocjena

UPOREDNA KARTA OCJENA


Rangiranje linija akcije za bih i prosjek evrope

Rangiranje “linija akcije” za BiH i prosjek Evrope

Evropa

B-H


Op ti uspjeh za bih i prosjek evrope po svim kriterijumima

Opšti uspjeh za BiH i prosjek Evrope po svim kriterijumima

Evropa

BiH


Gdje je bih u bolonja procesu2

Gdje je BiH u Bolonja procesu?

Da bi se BiH pridružila Bolonja porodici mora osnovati

 • 1. nezavisnu državnu agenciju za informisanje i priznavanje kvalifikacija i perioda studija

 • 2. nezavisnu državnu agenciju za osiguranje kvaliteta i akreditaciju

 • I još mnogo toga drugog…

 • A sve to može samo kroz državni zakon o visokom obrazovanju


Ta jo treba u initi na putu bolje implementacije bolonja principa

Šta još treba učiniti na putu bolje implementacije Bolonja principa?

 • Hitno treba započeti kampanju intenzivne obuke svih učesnika u visokom obrazovanju i političara (članova parlamenta, ministara, administrativaca u ministarstvu, nastavnika i studenata) o Bolonja procesu.

 • Fakulteti/univerziteti treba da intenziviraju obuku svojih nastavnika i studenata o Bolonja reformi.


Smjernice iz bergen kominikea

Smjernice iz Bergen Kominikea

 • U narednom periodu članice Bolonja procesa treba da izrade svoj nacionalni/državni okvir za kvalifikacije usklađen sa evropskim sveobuhvatnim okvirom za kvalifikacije koji predviđa tro-ciklični sistem visokog obrazovanja

 • Svoj QA sistem treba uskladiti sa standardima, procedurama i instrukcijama sadržanim u evropskom QA sistemu (izradilaENQA)


Smjernice iz bergen kominikea1

Smjernice iz Bergen Kominikea

 • Takođe je potrebno početi izgradnju trećeg ciklusa – doktorskog studija povezujući ga sa sektorom istraživanja, tehnologija i razvoja, tj. sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja – ERA.

 • Treći ciklus treba da predstavlja unapređenje znanja kroz originalni doprinos u istraživanju i treba da predstavlja studij (puno vrijeme) maksimiziran na 3-4 godine.


Gdje je bih u bolonja procesu

KRAJ


 • Login