Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi za nezaposlene i gra ane tre e ivotne dobi
Download
1 / 59

PRAVA I USLUGE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI ZA NEZAPOSLENE I GRAĐANE TREĆE ŽIVOTNE DOBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ivana Vlahek Teskera, dipl. socijalna radnica Centar za socijalnu skrb Zagreb Podružnica Dubrava Odjel za djecu, mlade i obitelj Avenija Dubrava 47 E-mail: ivlahekteskera@gmail.com. PRAVA I USLUGE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI ZA NEZAPOSLENE I GRAĐANE TREĆE ŽIVOTNE DOBI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PRAVA I USLUGE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI ZA NEZAPOSLENE I GRAĐANE TREĆE ŽIVOTNE DOBI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ivana Vlahek Teskera, dipl. socijalna radnicaCentar za socijalnu skrb ZagrebPodrunica DubravaOdjel za djecu, mlade i obiteljAvenija Dubrava 47E-mail: ivlahekteskera@gmail.com

PRAVA I USLUGE

IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

ZA NEZAPOSLENE I

GRAANE TREE IVOTNE DOBI


ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (NN 33/12)

 • definira sva prava i usluge iz sustava socijalne skrbi za

  graane RH ije ostvarivanje se temelji na ekonomskom,

  zdravstvenom i obiteljskom statusu

  ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA ZAGREBA (Slubeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13)

 • osigurava dodatna prava za graane iz prorauna lokalne

  samouprave


SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroenim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji ukljuuju

 • prevenciju

 • promicanje promjena

 • pomo u zadovoljavanju osnovnih ivotnih potreba

 • podrku pojedincu, obitelji i skupinama

  s ciljem unapreenja kvalitete ivota i osnaivanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih ivotnih potreba te njihovog aktivnog ukljuivanja u drutvo.


Svatko je duan:

 • brinuti se za zadovoljavanje svojih ivotnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi duan uzdravati

 • svojim radom, prihodima i imovinom pridonositi sprjeavanju, otklanjanju ili ublaavanju vlastite socijalne ugroenosti

 • kao i socijalne ugroenosti lanova svoje obitelji, posebice djece i drugih lanova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti


Naelo supsidijarnosti

Pravo na pomo i usluge u sustavu socijalne skrbi, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ima osoba koja ne moe osigurati uzdravanje sama svojim radom, pravima koja proizlaze iz rada ili osiguranja, prihodima od imovine ili iz drugih izvora, odnosno naknadama ili primanjima prema drugim propisima ili uz pomo osoba koje su je dune uzdravati.


Naelo informiranosti o pravima i uslugama

Svakoj osobi mora se dati informacija o pravima i uslugama te pravu na potporu u prevladavanju komunikacijskih tekoa u sustavu socijalne skrbi koje mogu pridonijeti zadovoljavanju njegovih osobnih potreba i poboljanju kvalitete ivota u zajednici.


TKO SU KORISNICI SOCIJALNE SKRBI?


 • samac, lanovi obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih ivotnih potreba, a nisu ih u mogunosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdravanja ili na drugi nain

 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajue roditeljske skrbi

 • mlaa punoljetna osoba

 • dijete rtva obiteljskog, vrnjakog ili drugog nasilja

 • rtva trgovanja ljudima

 • dijete s tekoama u razvoju


 • dijete i mlaa punoljetna osoba s problemima u ponaanju (s rizikom za poremeaje ili s poremeajima u ponaanju i problemima socijalne integracije)

 • dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivalita bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

 • dijete strani dravljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu


 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana ivota bez obiteljske potpore i odgovarajuih uvjeta za ivot

 • obitelj kojoj je zbog poremeenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna struna pomo ili druga potpora

 • osobe koje su bile u branoj ili izvanbranoj zajednici i imaju zajedniku djecu

 • odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogunosti udovoljiti osnovnim ivotnim potrebama


 • osoba koja zbog starosti ili nemoi ne moe samostalno skrbiti o osnovnim ivotnim potrebama

 • osoba ovisna o alkoholu i drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

 • osoba drutveno neprihvatljivog ponaanja

 • rtva obiteljskog ili drugog nasilja te rtva trgovanja ljudima

 • osoba koja se nalazi na izdravanju kazne zatvora ili je otputena s izdravanja te kazne

 • beskunik te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom


O pravima iz sustava socijalne skrbi odluuje

centar za socijalnu skrb i/ili nadleno tijelo u

jedinici lokalne ili podrune (regionalne)

jedinice i Grada Zagreba.


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

 • javna ustanova s javnim ovlastima

 • titi prava i interese najranjivijih skupina drutva

 • djeca i mladi

 • ene

 • nezaposleni

 • osobe s invaliditetom

 • osobe tree ivotne dobi

 • osobe s tekoama mentalnog zdravlja...

  Centar za socijalnu skrb Zagreb

 • 11 Podrunica po gradskim etvrtima

 • Sredinja sluba, Kumiieva 5


Organizacija rada u

centru za socijalnu skrb

1. Prijemni ured - prvi kontakt s korisnikom; informiranje o pravima; upuivanje na prikupljanje potrebne dokumentacije; upuivanje u druge institucije/sustave

2. Stranji ured

2.1. Odjel za djecu, mlade i obitelj

2.2. Odjel za odrasle osobe

2.3. Odjel za materijalna davanja


Organizacija rada u Centru za socijalnu

skrb Zagreb - Podrunica Dubrava

1. Prijemni ured - ulaz Hrvatskog proljea 28

 • Odjel za odrasle osobe

  2. Stranji ured - ulaz Avenija Dubrava 47

 • Odjel za djecu, mlade i obitelj

 • Odjel za materijalna davanja


Zaposlenici Centra za socijalnu

skrb Zagreb - Podrunica Dubrava:

 • predstojnik Podrunice

 • socijalni radnici

 • psiholozi

 • socijalni pedagozi

 • pravnici

 • administrativni radnici


KAKO CZSS DOBIVA INFORMACIJE O

OBITELJIMA KOJIMA JE POTREBNA POMO?

DIREKTNO osoba se sama obraa za pomo za sebe, za

lana svoje obitelji

INDIREKTNO usmeno/pismeno; poznat poiljatelj/anonimno

- policija, vrti, kola, lijenik, patronana sestra, bolnica,

pravobranitelji, graani, susjedi, drugi CZSS, sud...

POSTUPANJE CZSS:

- socijalni radnici zaprimaju zahtjeve/obavijesti

- zaponje proces prikupljanja podataka o osobi (potencijalnom

korisniku) i lanovima njegove obitelji radi utvrivanja injenica

koje utjeu na zatitu prava i interesa ili ostvarivanje prava


PRAVA I USLUGE IZ SUSTAVA

SOCIJALNE SKRBI


PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 • pomo za uzdravanje

 • pomo za podmirenje trokova stanovanja

 • jednokratna pomo

 • potpore za obrazovanje

 • osobna invalidnina

 • doplatak za pomo i njegu

 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

 • naknada do zaposlenja

 • inkluzivni dodatak


SOCIJALNE USLUGE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Socijalne usluge - aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprjeavanju, prepoznavanju i rjeavanju problema i potekoa pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljanju kvalitete njihovog ivota u zajednici.

Socijalne usluge ukljuuju i socijalnu akcijukao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i povezivanje svih pruatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednicu u cilju podizanja kvalitete ivota socijalno osjetljivih skupina.


SOCIJALNE USLUGE

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i poetna procjena potreba)

 • usluga savjetovanja i pomaganja

 • usluga obiteljske medijacije

 • usluga pomoi i njege u kui

 • usluga strune pomoi u obitelji

 • usluga rane intervencije

 • usluga pomoi pri ukljuivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)

 • usluga boravka

 • usluga smjetaja

 • usluga strune potpore u obavljanju poslova i zapoljavanju


PRAVA ZA NEZAPOSLENE


POMO ZA UZDRAVANJE

Pravo na pomo za uzdravanje priznaje se

samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za

uzdravanje, a nisu ih u mogunosti ostvariti svojim

radom ili prihodima od imovine ili na drugi nain

Pomo za uzdravanje isplauje se iz sredstava

Centra za socijalnu skrb opom uplatnicom na

adresu korisnika


Pravo na pomo za uzdravanje nema samac niti lan

obitelji koji:

 • moe sam sebe uzdravati,

 • ne eli traiti uzdravanje od osobe koja ga je duna uzdravati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdravanja nije u mogunosti davati uzdravanje

 • ne eli ostvariti uzdravanje na temelju sklopljenog ugovora o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora


Pravo na pomo za uzdravanje nema samac niti lan

obitelji koji:

 • ima u vlasnitvu registrirano osobno vozilo, osim ako se utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza lana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomo i njegu ili osobne invalidnine, veeg broja djece, starije teko pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne ivotne potrebe

 • ima u vlasnitvu ili suvlasnitvu stan, kuu ili drugi objekt koji ne slui njemu ili lanu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba

 • je u razdoblju od godine dana prije podnoenja zahtjeva prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeivanje nekretnine i druge imovine, ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih ivotnih potreba u vrijeme podnoenja zahtjeva


Uvjeti za ostvarivanje prava na pomo za

uzdravanje - popis potrebne dokumentacije:

 • Uvjerenje o prebivalitu

 • Prijava na Hrvatski zavod za zapoljavanje

 • Potvrda o redovnom kolovanju

 • Potvrda o prihodima

 • Potvrda o imovnom stanju

 • Potvrda o neposjedovanju nekretnina (katastar i gruntovnica)

 • Potvrda o neposjedovanju osobnog automobila

 • Medicinska dokumentacija


Iznos pomoi za uzdravanje utvruje se u postotku od osnovice za socijalna davanja i iznosi za:

1. samca120% osnovice

2. obitelj za:

odraslu osobu 80% osnovice

dijete do 7 godina 80% osnovice

dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice

dijete od 15 do 18 godina, odnosno do zavretka redovitog kolovanja, a najdue do 26. godine ivota 100% osnovice


Utvreni iznosi se poveavaju ako je korisnik:

potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja ivi sama za 50% osnovice

potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja ivi u obitelji za 30% osnovice

trudnica nakon 12 tjedana trudnoe i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda za 50% osnovice


Dodatna prava koja mogu ostvariti korisnici pomoi za

uzdravanjeprema Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o

socijalnoj skrbi Grada Zagreba:

NOVANE POMOI:

 • Pomo za podmirenje trokova stanovanja

 • Potpora za kolske udbenike

 • Jednokratna pomo

  POMO U NARAVI:

 • Pomo djeci u mlijenoj hrani

 • Pomo u obiteljskim paketima

 • Djeje ljetovanje i zimovanje

 • Prehrana u pukoj kuhinji

 • Pravo na besplatnu godinju kartu ZET-a


POMO ZA PODMIRENJE TROKOVA

STANOVANJA

 • Trokovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, elektrinu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge trokove stanovanja

 • Pomo za podmirenje trokova stanovanja moe se odobriti samcu ili obitelji ako mjeseni prihod samca ili obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi visinu iznosa pomoi za uzdravanje


 • Pravo na pomo za stanovanje nemaju samac ili lanovi kuanstva koji imaju u vlasnitvu ili suvlasnitvu kuu ili stan koji im ne slui za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuu za odmor

 • Pomo za podmirenje trokova stanovanja odobrava jedinica lokalne samouprave mjeseno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdravanje samca ili obitelji


 • Pomo za podmirenje trokova stanovanja moe se odobriti u novcu izravno korisniku ili na taj nain da nadleno tijelo djelomino ili u cijelosti plati raun izravno ovlatenoj pravnoj ili fizikoj osobi koja je izvrila uslugu

 • Samcu ili obitelji koja se grije na drva moe se, jednom godinje, osigurati 3 m drva ili se moe odobriti novani iznos za podmirenje tog troka u visini koju odlukom odredi nadlena jedinica podrune (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb


JEDNOKRATNA POMO

 • Jednokratna pomo je pravo na novanu pomo ili pomo u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutanih materijalnih tekoa nisu u mogunosti podmiriti neke osnovne ivotne potrebe, a koje su nastale zbog roenja ili kolovanja djeteta, bolesti ili smrti lana obitelji, elementarne nepogode i sl.

 • Jednokratna pomo moe se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kuanstvu ili nabavke neophodne odjee i obue ako ne postoji mogunost da se nabavka neophodnih predmeta u kuanstvu i odjee i obue osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama


 • Jednokratna pomo priznaje se do iznosa koji je vezan uz potrebu, a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoi ne moe godinje iznositi vie od pet osnovica

 • Ako je iznos potrebne pomoi vei od peterostrukog iznosa osnovice, centar za socijalnu skrb duan je pribaviti prethodnu suglasnost ministarstva nadlenog za poslove socijalne skrbi


PRAVA I USLUGE ZA OSOBE

TREE IVOTNE DOBI


Prava i usluge za osobe tree ivotne dobi temelje

se na specifinim potrebama:

 • zdravstveno stanje

 • materijalno stanje

 • obiteljska situacija

 • potreba za pomoi i njegom druge osobe

 • socijalne potrebe


OSOBNA INVALIDNINA

Osobna invalidnina je novana potpora namijenjena osobi s tekim invaliditetom ili drugim tekim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih ivotnih potreba za ukljuivanje u svakodnevni ivot zajednice

Osobna invalidnina iznosi mjeseno 250% osnovice za osobu koja nema vlastiti prihod ni imovinu


Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvruje se kao razlika izmeu iznosa OI i prosjenog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnoenja zahtjeva

U prihod se ne uraunava pomo za uzdravanje i pomo za trokove stanovanja koje su ostvarene na temelju ovoga Zakona, mirovina do iznosa najnie mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staa, ortopedski dodatak, sredstva za uzdravanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu


DOPLATAK ZA POMO I NJEGU

Doplatak za pomo i njegu je novana potpora namijenjena osobi koja ne moe sama udovoljiti osnovnim ivotnim potrebama uslijed ega joj je prijeko potrebna pomo i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, ienju i pospremanju stana, oblaenju i svlaenju, odravanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih ivotnih potreba.


Osoba ima pravo na doplatak za pomo i njegu ako:

 • nema sklopljen ugovor o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju

 • prosjeni mjeseni prihod osobe ako je samac ne prelazi iznos od 250% osnovice

 • ako prosjeni mjeseni prihod lanova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev

 • ako doplatak za pomo i njegu ne moe ostvariti po drugoj osnovi


Pravo na doplatak za pomo i njegu moe se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoi i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomo i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice,

 • u smanjenom iznosu 70% osnovice.


Lokalna samouprava osigurava sredstva za pravo na novanu pomo korisnicima doplatka za pomo i njegu i korisnicima osobne invalidnine, a koju ostvaruju korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne invalidnine prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Dvije skupine korisnika:

 • I. skupina - korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne invalidnine u punom iznosu - dodatak iznosi 200,00 kn

 • II. skupina - korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne invalidnine u smanjenom iznosu - dodatak iznosi 100,00 kn


Pravo na doplatak za pomo i njegu ne moe ostvariti osoba kojoj je:

 • priznato pravo na osobnu invalidninu

 • osiguran stalni ili tjedni smjetaj u ustanovi

  socijalne skrbi

 • kod drugih pruatelja socijalnih usluga, u

  zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi

  Korisniku kojemu je priznato pravo na doplatak za pomo i njegu iznimno se moe osigurati i usluga pomoi i njege u kui za zadovoljenje pojedine potrebe koju mu ne mogu pruiti lanovi obitelji


USLUGA POMOI I NJEGE U KUI - CZSS

Pravo na uslugu pomoi i njegu u kui centar za socijalnu skrb moe odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oteenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomo i njega druge osobe:

koja nema mogunosti da joj pomo i njegu osiguraju roditelj, brani drug i djeca

koja nema sklopljen ugovor o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju

ako prihod samca ili prihod po lanu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice

ako joj je na podruju njezinog prebivalita, pod uvjetima i na nain propisan ovim Zakonom, mogue osigurati takvu pomo


Pravo na uslugu pomoi i njega u kui moe obuhvatiti:

organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu, odnosno nabava ivenih namirnica, pomo u pripremanju obroka, pranje posua i dr.),

obavljanje kunih poslova (pospremanje stana, donoenje vode, ogrjeva i slino, organiziranje pranja i glaanja rublja, nabava lijekova i drugih potreptina),

odravanje osobne higijene (pomo u oblaenju i svlaenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


POMO I NJEGA U KUI - LOKALNA

SAMOUPRAVA (GRAD ZAGREB)

Pravo na pomo i njegu u kui moe ostvariti osoba:

 • kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oteenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomo i njega druge osobe

 • koja nema mogunosti da joj pomo i njegu osiguraju roditelj, brani drug i djeca

 • koja nema mogunost da pomo i njegu osigura na temelju ugovora o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju

 • koja to pravo ne ostvaruje na temelju rjeenja Centra

 • kojoj prihod samca ili prihod po lanu obitelji ne prelazi iznos od 400% osnovice


Pomo i njega u kui moe obuhvatiti:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu, nabava ivenih namirnica, pomo u pripremanju obroka, pranje posua i dr.);

 • obavljanje kunih poslova (pospremanje stana, donoenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glaanja rublja, nabava lijekova i drugih potreptina);

 • odravanje osobne higijene (pomo u oblaenju i svlaenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);

 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

  Pomo i njega u kui moe iznositi najvie 30 sati mjeseno po korisniku, ovisno o tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, a to se utvruje rjeenjem o priznavanju prava na pomo i njegu.


Od 2006.g. u Gradu Zagrebu pomo i njega u kui osigurava se u sklopu projekta Gerontolokih centara domova za starije i nemone osobe u vlasnitvu Grada Zagreba

Dom za starije i nemone osobe Dubrava - ZAGREB

Milovana Gavazzija 26

10040 ZAGREB

www.dom-dubrava.hr

01 /2851-552

01/ 2851-534


POMO I NJEGA U KUI

 • pruaju tri njegovateljice i jedna medicinska sestra u

  punom radnom vremenu

 • njegovateljice obavljaju sljedee poslove:

 • ienje, pospremanje, nabavka namirnica, peglanje,

  pranje rublja

 • naruuju i prate korisnika pri obavljanju lijenikih

  pregleda

 • odlaze u ljekarnu

 • plaaju raune

 • obavljaju sve poslove vezane za HZZO (produuju

  osloboenja od plaanja lijenike pristojbe, odnose

  potrebnu dokumentaciju na razliita lijenika

  povjerenstva)

 • pomau u odravanju osobne higijene i njege

 • pripremi i serviranju obroka


IZVANINSTITUCIONALNA SKRB

 • osiguravanje kvalitetne i dostupne pomoi i podrke starijoj osobi, bez obzira na njezin psihofiziki status, koja prua mogunost izbora - ostanak u vlastitoj obitelji ili smjetaj u ustanovu

 • omoguiti starijim osobama ivot u njihovim domovima i obitelji

 • priprema i dostava gotovih obroka te ruanje u restoranu Doma te izvaninstitucijski programi


GRUPNE REKREACIJSKE VJEBE U

MJESNIM SAMOUPRAVAMA:

MS POLJANICE, Av. Dubrava 206 - utorkom i etvrtkom od 10,00 do 12,00 sati

MS IVAN MAURANI, Vrpoljska 10 - ponedjeljkom i etvrtkom od 8,30 do 10,00 sati

MS GORNJA DUBRAVA, Dravska 4 - utorkom i petkom od 8,30 do 10,00 sati

MS NOVI RETKOVEC, Breza 26 - srijedom od 8,30 do 10,00 sati


CARDIOWALKING U PARKU MAKSIMIR

KERAMIKA RADIONICA

PJEVAKI ZBOR

STOLNI TENIS

BELA

BOANJE

PIKADO

VISEA KUGLANA

KREATIVNA RADIONICA

PLESNA KOLA

SVE NAVEDENE AKTIVNOSTI SU BESPLATNE!!


U sklopu Projekta Gerontoloki centar Doma za starije i

nemone osobe Dubrava od sijenja 2008. g. otvorena

je POSUDIONICA ORTOPEDSKIH POMAGALA u kojoj se mogu

posuditi slijedea ortopedska pomagala:

TAKE

HODALICE

TAPOVI

TOALETNE STOLICE

TOALETNA POVIENJA

PODLOCI ZA HRANJENJE

STALAK S TRAPEZOM

INVALIDSKA KOLICA

ELEKTRINI KREVETI

MEHANIKI KREVETI


USLUGA SMJETAJA

Pravo na usluge smjetaja priznaje centar za socijalnu skrb, a obuhvaaju usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjee i obue, odravanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, uvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije te organiziranja slobodnog vremena.

Usluga smjetaja nee se priznati osobi kojoj pomo i njegu mogu pruiti lanovi obitelji ili se pomo i njega moe osigurati na drugi nain.


Usluga smjetaja priznaje se:

 • djeci bez roditelja

 • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske

  dunosti

 • djeci i mlaim punoljetnicima s problemima u ponaanju,

 • djeci i odraslim osobama rtvama obiteljskog nasilja i

  rtvama trgovanja ljudima

 • trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6

  mjeseci

 • osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oteenjem

 • osobi s mentalnim oteenjima,

 • osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima

  ovisnosti

 • teko oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zdravstvena zatita i

  njega ne moe osigurati u obitelji ili u zdravstvenoj ustanovi


Odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoi prijeko potrebna stalna pomo i njega druge osobe smjetaj se moe osigurati:

 • Gradskom domu za starije i nemone osobe

 • Obiteljskom domu

 • Udomiteljskoj obitelji

 • Privatnom domu za starije i nemone osobe

  VANO!

  Na osiguravanje prava na smjetaj za starije i nemone osobe su vrlo duge liste ekanja, posebno za gradske domove, stoga je izuzetno vano na vrijeme predati zahtjev.


SOCIJALNA POLITIKA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Veliki gradovi i gradovi sjedita upanija duni su, sukladno financijskim mogunostima, poticati i osigurati graanima na svojem podruju druge oblike materijalnih pomoi i potpora kao to je prehrana u pukim kuhinjama, privremeni smjetaj beskunika u prihvatilite, smjetaj osoba koje primaju pomo za uzdravanje u socijalne stanove, subvencije u plaanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim opim aktima i ovome Zakonu, tepoticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem podruju.


HVALA NA PANJI


VANE ADRESE

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB -

PODRUNICA DUBRAVA

AVENIJA DUBRAVA 47

TEL. 2988 501, 29 88 502

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZATITU I OSOBE S

INVALIDITETOM

NOVA CESTA 1

TEL. 61 01 800, 61 01 801, 61 01 802

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZATITU I OSOBE S

INVALIDITETOM - PODRUNI URED DUBRAVA

AVENIJA DUBRAVA 49

TEL. 658-5436, 658-5444, 658-5387, 658-5422


ad
 • Login