T 100 prev dzka zabezpe ovac ch zariaden
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 117

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Príprava na odborné skúšky. T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení. Príloha 11. Príloha 13. Príloha 14. Príloha 18. Príprava na odborné skúšky. Príloha 14. OS 42 A, B. OS 42 C. OS 41 C, 43 A, B. Príprava na odborné skúšky. Príloha 11. OS 13. OS 17. OS 14. OS 18. OS 15. OS 19.

Download Presentation

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Príprava na odborné skúšky

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

Príloha 11

Príloha 13

Príloha 14

Príloha 18


Príprava na odborné skúšky

Príloha 14

OS 42 A, B

OS 42 C

OS 41 C, 43 A, B


Príprava na odborné skúšky

Príloha 11

OS 13

OS 17

OS 14

OS 18

OS 15

OS 19


Príprava na odborné skúšky

Príloha 13

OS 32, 34


Príprava na odborné skúšky

Príloha 18

OS 100 C

OS 104

OS 103

OS 109 A, 109 B


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

ÚVODNÉ USTANOVENIA


čl. 1

Záväznosť pre odvetvia:

 • OZT a ÚRD - v plnom rozsahu

 • TaS - niektoré články

 • ŽKV - niektoré články

 • E a E - niektoré články

v náväznosti na rezortné predpisy

Odchylné ustanovenia - v Staničnom poriadku


prevádzkovo technické podmienky pre obsluhu

prevádzkové ošetrovanie

kontrolnú činnosť

údržbu zab. zar. na ŽSR

vzájomné vzťahy organizačných zložiek ktoré sa zúčastňujú na činnosti zabezpečovacích zariadení

čl. 2

T 100 určuje:


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


čl. 6 - 8

Základné ustanovenia

Kto môže obsluhovať zabezpečovacie zariadenie?

 • Pracovník v službe s príslušnou odbornou skúškou

 • Pracovník pri výcviku alebo zácviku pod dozorom

 • Pracovníci OZT - so súhlasom obsluh. prac.- pre každý úkon zvlášť

 • Udržujúci pracovník vo výcviku alebo zácviku za priameho dozoru a zodpovednosti udržujúceho pracovníka


čl. 9 - 10

Základné ustanovenia

Kto môže vykonávať údržbu zabezpečovacieho zariadenia?

 • určení pracovníci OZT s OS (ÚŽI)

 • udržujúci pracovník vo výcviku alebo zácviku za priameho dozoru a zodpovednosti udržujúceho pracovníka


čl. 11

Udržujúci pracovníci:

Základné ustanovenia

 • návestný majster,

 • návestný dozorca,

 • spojový dozorca pre vedenie


čl. 13

Povinnosti návestného majstra (náv. dozorcu):

Základné ustanovenia

 • zúčastňovať sa prehliadok podľa P1

 • navrhuje opravy, zúčastňuje sa prerokúvania opráv a rekonštrukcií zabezpečovacieho zariadenia

 • vypínanie a zapínanie zab. zar. (obnovy výhybiek, uvádzanie nových zab. zar. do prevádzky)

 • odstraňovanie následkov nehôd na zab. zar.

 • spolupráca s pracovníkmi iných org. zložiek v súvislosti so zab. zar.

 • poučuje obsluhujúcich pracovníkov - obsluha zab. zar.

 • odstraňovanie porúch

 • zodpovednosť za stav a úplnosť dokumentácie

 • ďalšie povinnosti podľa predpisov


čl. 14

Povinnosti udržujúceho pracovníka, ak zistí závady v obsluhe alebo v prevádzkovom ošetrovaní zabezpečovacieho zariadenia:

Základné ustanovenia

 • nahlasovanie prednostovi stanice,

 • nahlasovanie svojmu nadriadenému.

Títo pracovníci sú povinní zariadiť odstránenie závad


čl. 15

Iná technika

Základné ustanovenia

preskúšanie prednostom príslušnej org. zložky


čl. 16 - 17

Dozor na obsluhu:

Základné ustanovenia

 • prednosta stanice

 • prednosta SOZT a ním určení pracovníci (podľa Nariadenia GR ŽSR č. 47/2004, príloha III :Odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP)

 • udržujúci pracovník


čl. 18, 19

Dozor na údržbu:

Základné ustanovenia

 • prednosta stanice

 • prednosta SOZT a ním určení pracovníci (podľa Nariadenia GR ŽSR č. 47/2004, príloha III :Odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP)


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

VÝHYBKY, KOĽAJOVÉ KRIŽOVATKY S PRESTAVITEĽNÝMI SRDCOVKAMI A ICH ZABEZPEČENIE


čl. 20 - 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

 • Výhybky zabezpečené

  • Zapojené do zabezpečovacieho zariadenia, ktoré vyhovuje podmienkam predpisu P1.


čl. 20 - 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

 • Výhybky nezabezpečené

  • Ostatné výhybky.


čl. 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Výhybky zabezpečené s mechanickým prestavníkom, ktoré musia mať mechanický závorník, aby boli zabezpečené

 • ak majú uhol odbočenia 5° a menej, výhybky zjednotenej sústavy s pomerom 1 : 12 a menšie,

 • križovatkové výhybky s perovými jazykmi a drôtovodnými ťahadlami dlhšími než 100 m,

 • vo všetkých prípadoch, ak sú drôtovodné ťahadlá dlhšie než 250 m,

 • ak majú trojpolohový prestavník.


čl. 30

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Tabuľka zaistenia pohyblivých častí výhybiek a koľajových križovatiek

Rýchlosť chodu po výhybkách platí za predpokladu, že to povoľuje aj konštrukcia výhybiek a ich smerové a výškové pomery.

Najväčšie dovolené rýchlosti cez výhybky do všetkých smerov z hľadiska železničného zvršku a geometrického usporiadania výhybky určuje traťová dištancia.


str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

I. Stupeň zabezpečenia

 • výmenová zámka,

 • mechanický prestavník,

 • odtlačná výmenová zámka na PČS,

 • elektricky ovládaný prestavník bez kontroly polohy jazykov


str. 13

60 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

I. Stupeň zabezpečenia


str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

II. Stupeň zabezpečenia

 • mechanický závorník,

 • samovratné výhybky – pozri čl. 20 a 21


str. 13

80 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

II. Stupeň zabezpečenia


str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

III. Stupeň zabezpečenia

 • výmenová a odtlačná výmenová zámka,

 • výmenová a odtlačná výmenová zámka, odtlačná výmenová zámka na PČS,

 • mechanický závorník a stojanová zámka,

 • mechanický závorník a odtlačná výmenová zámka,

 • mechanický prestavník a mechanický závorník.


str. 13

120 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

III. Stupeň zabezpečenia


str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

IV. Stupeň zabezpečenia

 • elektricky ovládaný prestavník s kontrolou polohy jazykov.


str. 13

140 km.h-1

140 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

IV. Stupeň zabezpečenia


str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

V. Stupeň zabezpečenia

 • elektricky ovládaný prestavník s kontrolou polohy jazykov a uzavretia uzáveru.


str. 13

200 km.h-1

200 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

V. Stupeň zabezpečenia


čl. 32

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Definícia - každé násilné prestavenie výhybky kolesami pohybujúcich sa železničných vozidiel bez ohľadu na to, či k prípadu došlo za chodu vlaku alebo pri posune.


čl. 33, 34

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

 • Povinnosti obsluhujúceho pracovníka:

 • Výhybkár:

 • hlási výpravcovi,

 • zápis do Záznamníka porúch.

 • Výpravca:

 • hlási pracovníkovi OZT a ŽTaS,

 • prehliadne výhybku, či nebola zjavne poškodená (odlomený hákový záver, deformovaný jazyk a pod.).


čl. 34

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Výhybka nebola zjavne poškodená

 • hákový záver zaklesáva za závernú stoličku zvieracej čeľuste,

 • uzamknutie výhybky prenosnou výmenovou zámkou,

 • zníženie rýchlosti:

  • priamy hlavný smer maximálne 30 km.h-1,

  • vedľajší smer maximálne 10 km.h-1.


čl. 33

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Výhybka bola zjavne poškodená

 • nesmie byť prechádzaná,

 • výpravca môže dovoliť jazdu cez zjavne poškodenú výhybku iba po prehliadke výhybky hlavným majstrom tratí (ŽTaS):

  • hl. majster tratí zapíše do Knihy prehliadok podmienky za akých môže byť zjavne poškodená výhybka prechádzaná.


čl. 35

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Zapnutie výhybky späť do zabezpečovacieho zariadenia:

 • len návestný majster, ktorý najprv:

  • prehliadne zab. zar. výhybky,

  • preskúša ústredné prestavovanie do obidvoch polôh,

  • preskúša kontrolu správneho postavenia výhybky západkovou skúškou,

 • zapnutie výhybky do ústredného prestavovania – len ak hl. majster tratí ohlási, že výhybka je spôsobilá do zabezpečovacieho zariadenia.


čl. 36, 37

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Uvedenie výhybky do normálnej prevádzky:

 • prehliadka výhybky návestným majstrom a hl. majstrom tratí – západková slúška,

 • zápis do Knihy prehliadok – hl. majster tratí + podpis:

  • hl. majster tratí,

  • náv. majster.


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

NÁVESTIDLÁ


čl. 38, 39

Návestidlá- riadia sa nimi jazdy vlakov a posunu

Neprenosné návestidlá

 • mechanické

 • svetelné- stožiarové- trpasličie


čl. 40

Návestidlá - rozdelenie podľa použitia:

 • hlavné (vchodové, odchodové, cestové, oddielové, krycie),

 • predzvesti a opakovacie predzvesti,

 • uzávery koľají,

 • zriaďovacie a opakovacie zriaďovacie,

 • spádoviskové a opakovacie spádoviskové,

 • vyčkávacie,

 • vložené

Tieto návestidlá môžu byť závislé od výhybiek alebo od iného zabezpečovacieho zariadenia.


čl. 40

Návestidlá - ďalšie, ktoré sa používajú:

 • indikátory pre doplnenie znaku svetelných hlavných návestidiel,

 • skúšobné návestidlá pre skúšanie VZ,

 • priecestníky,

 • návestidlá pre brzdovú skúšku


čl. 42

Návestidlá - zodpovednosť za zaistenie ich včasného a správneho osvetlenia:

Svetelné návestidlá a indikátory - odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP

Mechanické návestidlá - prednosta stanice


čl. 59

Návestidlá - kontrola viditeľnosti hlavných návestidiel v hlavných koľajach:

 • vykonávajú pracovníci OZT

  • raz za polroka - odvetvový správca OZT na AO,

  • raz za mesiac - koordinátor SMS, okrem mesiacov, keď kontrolu vykonáva odvetvový správca OZT na AO,

 • vykonáva sa z hnacieho vozidla,

 • zápis do tlačiva (Príloha 3) - archivácia 1 rok u odvetvového správcu na AO,

 • závady ihneď odstrániť.


čl. 44 - 45

Návestidlá - označovanie:

Vchodové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  plus číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia


čl. 44 - 45

GS

2S

1L

L

S

SS

LL

Návestidlá - označovanie:

Vchodové


čl. 46

Návestidlá - označovanie:

Odchodové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  plus číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia


čl. 46

LK

S 1

L 1

L 3-5

SS

LL

Návestidlá - označovanie:

Odchodové


čl. 47

Návestidlá - označovanie:

Cestové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  plus malé písmeno „c“ a číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia


čl. 47

Lc 2

Lc 4-8

Sc 2

Sc 1-3

Návestidlá - označovanie:

Cestové


čl. 48

Návestidlá - označovanie:

Oddielové - hradlá, hlásnice

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  plus malé písmeno „o“

 • Oddielové - autoblok

 • od začiatku ku koncu trate - nepárne číslo hektometra,

 • smer opačný - párne číslo hektometra

 • na viackoľajných tratiach ešte aj číslo koľaje


čl. 48

So

Lo

1Lo

2So

1 - 856

2 - 103

Návestidlá - označovanie:

Oddielové - hlásnice, hradlá

Oddielové - autoblok


čl. 49

Návestidlá - označovanie:

Krycie

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  plus malé písmeno „k“


čl. 49

Sk

Lk

Návestidlá - označovanie:

Krycie


čl. 50

Návestidlá - označovanie:

Vložené

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,

 • S - pre smer opačný

  pred týmto označením majú ešte písmeno „V“ a za týmto označením, číslo koľaje pre ktorú platia


čl. 50

VL 5

VS 3

Návestidlá - označovanie:

Vložené


čl. 52

Návestidlá - označovanie:

Predzvesti

 • Skratkou Pr a označením hlavného návestidla pre ktoré platia.

  Opakovacie predzvesti

 • Skratkou Opr a označením návestidla, ku ktorému patria.


čl. 52

PrL

PrSo

OPr S

OPr Lo

Návestidlá - označovanie:

Predzvesti

Opakovacie predzvesti


čl. 53

Návestidlá - označovanie:

Uzávery koľaje

 • Skratkou Uz a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate osobitne pre každú dopravňu.


čl. 53

Uz 15

Uz 8

Návestidlá - označovanie:

Uzávery koľaje


čl. 54

Návestidlá - označovanie:

Zriaďovacie návestidlá

 • Skratkou Se a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate.

  Opakovacie zriaďovacie

 • Skratkou OSe a číslom kmeňového zriaďovacieho návestidla.

 • Viacej opakovacích zriaďovacích návestidiel - doplňujú sa rímskymi číslicami postupne od kmeňového.


čl. 54

Se 8

Se 12

I OSe 8

OSe 12

Návestidlá - označovanie:

Zriaďovacie

Opakovacie zriaďovacie


čl. 55

Návestidlá - označovanie:

Spádoviskové návestidlá

 • Skratkou Sp a arabskou číslicou prísunovej koľaje, pre ktorú platí.

  Opakovacie spádoviskové

 • Skratkou OSp a číslom koľaje pre ktorú platia.

 • Viacej opakovacích spádoviskových návestidiel - doplňujú sa rímskymi číslicami postupne od kmeňového.


čl. 55

Sp 18

Sp 103

I OSp 8

OSp 12

Návestidlá - označovanie:

Spádoviskové

Opakovacie spádoviskové


čl. 56

Návestidlá - označovanie:

Vyčkávacie

 • Skratkou Vy a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate.

 • Ak sú v jednej úrovni, číslujú sa zľava doprava v smere od začiatku ku koncu trate.


čl. 56

Vy 5

Vy 11

Návestidlá - označovanie:

Vyčkávacie


čl. 57

Návestidlá - označovanie:

Indikátory na samostatných stožiaroch

 • Skratkou Is, ku ktorej sa pripojí písmeno L alebo S podľa ich príslušnosti k odchodovému návestidlu.


čl. 57

Is L 1-3

Is S 3-7

Návestidlá - označovanie:

Indikátory na samostatných stožiaroch


čl. 58

Návestidlá - označovanie:

Návestidlá pre brzdovú skúšku

 • Písmenom B a arabskou číslicou podľa situovania návestidiel v smere od začiatku ku koncu trate.


čl. 58

B 1

B 2

Návestidlá - označovanie:

Návestidlá pre brzdovú skúšku


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY


čl. 62, 65

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Ú d r ž b a

 • pravidelná činnosť (podľa ročného plánu údržby)

 • udržanie zariadenia alebo jeho časti v medziach stanovených technickými požiadavkami.

 • P r e v á d z k o v é o š e t r o v a n i e

 • čistenie a mazanie určených častí zab. zar.

 • vykonávajú obsluhujúci alebo osobitne na to určení pracovníci.


čl. 66

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZásady údržby

Povinnosti udržujúceho pracovníka:

 • Zákaz zasahovať do tých častí zabezpečovacieho zariadenia, ktoré súvisia s postavenou jazdnou cestou.

 • Udrž. pracovník musí vedieť, ktoré práce na zab. zar. a vedení majú vplyv na bezpečnosť žel. dopravy (aj aké opatrenia je potrebné vykonať).

 • Vplyv na bezpečnosť vlakovej dopravy - vyžiadať si povolenie od výpravcu - bez sprostredkovateľa


čl. 67

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYOznámenie svojho pracovného zámeru:

 • výpravcovi a výhybkárovi - práca na stavadlovom prístroji a v koľajisku,

 • výpravcovi - práca na riadiacom prístroji,

 • výpravcom obidvoch susedných staníc - práca na traťovom zabezpečovacom zariadení


čl. 67

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápisy pred vykonávaním údržby (udržujúci prac.):

V mieste obsluhy

 • do Záznamníka na ľavú stranu, spolu so žiadosťou o zavedenie dopravných opatrení,

 • obsluhujúci pracovník zápis podpíše.

  V mieste bez obsluhy

 • do Záznamníka na ľavú stranu, spolu so žiadosťou o zavedenie dopravných opatrení,

 • tieto údaje si zapíšu výpravcovia do telefónnych zápisníkov.


čl. 72

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYForma zápisu

 • červene - vypnutie a zapnutie, kontrolné orgány

 • modro - ostatné

 • omyl - neprepisovať


čl. 73

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZáznamník porúch na zabezpečovacom zariadení

Dodávanie Záznamníkov:

 • V mieste obsluhy - Atrakčný obvod.

 • Tam kde nemá prístup obsl. pracovník - ÚŽI.

  Archivácia:

 • 1 rok od konca kalendárneho roku, v ktorom bol urobený posledný záznam,

 • uschováva ten kto ho dodal.


čl. 74

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Účel

 • kontrola správnej činnosti zabezpečovacieho zariadenia výhybiek,

 • kontrola správneho priliehania jazykov k oporniciam a pohyblivých hrotov srdcoviek ku kolenovým koľajniciam.


čl. 75, 76

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Spôsob vykonávania západkovej skúšky

vkladanie sk. mierky medzi jazyk a opornicu.


čl. 75, 76

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Použité skúšobné mierky:

 • proti hrotu - rýchlosť viac ako 60 km/h vrátane - 1-krát mesačne - 4 mm,

 • proti hrotu - rýchlosť menej ako 60 km/h - 1-krát mesačne - 6 mm,

 • len po hrote - bez ohľadu na rýchlosť - 6 mm.


čl. 77, 78

na všetkých výhybkách - hákový záver

výmenové zámky - záverný hák

mechanické prestavníky a závorníky - páky

elektromotorické prestavníky - optická kontrola,

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYVyhodnotenie západkovej skúšky - či výhybka vyhovela:


čl. 77, 78

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYVyhodnotenie západkovej skúšky - či výhybka vyhovela:

Ďalšie kontroly:

 • výmenová zámka - záverný hák v opačnej polohe výhybky,

 • odtlačná zámka - záverný hák v opačnej polohe výhybky,

 • odtrh - 90 mm (podľa P1),

 • otvorenie hákového záveru priľahlého jazyka pri uzávorovanej výhybke (podľa P1).


čl. 79, 80

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPostup pri zistení, že výhybka nevyhovela západkovej skúške.

 • nevyhovie na 4 mm - skúša sa na 6 mm - max. rýchlosť 50 km/h,

 • nevyhovie na 6 mm - max. rýchlosť 30 km/h + prenosná výmenová zámka proti hrotu,

 • prestavník nevyhovie, ale závorník vyhovie - je tam závislosť:- 4 mm - max. 80 km/h,- 6 mm - max. 50 km/h.


čl. 83, 84

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPracovníci, ktorí majú oprávnenie vykonávať západkovú skúšku:

 • pracovníci OZT,

 • pracovníci ŽTaS - len keď vykonávajú udržovacie práce na výhybkách.

Vykoľajenie vozidla na výhybke, prípadne v jej blízkosti - nemožno výsledok západkovej skúšky považovať za zásadné kritérium pre rozhodnutie o príčine tohto vykoľajenia.


čl. 82

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYKedy sa musí vykonať západková skúška:

 • údržba zabezpečovacieho zariadenia,

 • prehliadky zab. zar. podľa P1,

 • zapojovanie, montáž, vypnutie výhybky,

 • rozrez.


čl. 88

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPrehliadky zabezpečovacieho zariadenia:

Účel

 • zisťuje sa stav zariadenia, údržby a prevádzkového ošetrovania,

 • zisťuje sa plnenie si povinností jednotlivých služobných odvetví.


čl. 89 - 95

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPrehliadky zabezpečovacieho zariadenia.Druhy:

 • mesačné,

 • štvrťročné,

 • 5-ročné technické,

 • mimoriadne.


čl. 96 - 100

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYBezpečnostné závery:

Účel:

 • kontrolujú zásah do zab. zar.,

 • znemožňujú neoprávneným osobám zásah do zab. zar.

 • Druhy:

 • plomby na šnúrke,

 • plomby na drôte,

 • bezpečnostné zámky,

 • bezpečnostné pečate.


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

PORUCHY


čl. 101

Poruchy

Definícia: ak zabezpečovacie zariadenie vykazuje odchýlky od správnej funkcie

Povinnosti obsluhujúcich pracovníkov:

 • urobiť také opatrenia, aby sa správna činnosť zab. zar. čo najskôr obnovila,

 • hlásiť to ako poruchu zab. zar.


čl. 102

Poruchy

Odobratie bezpečnostného záveru - zápis:

 • z dôvodu poruchy - do Záznamníka,

 • z dopravných dôvodov alebo pri chybnej obsluhe - do stĺpca 17 Dopravného denníka.

 • Rovnaký postup je pri tlačidle s počítadlom. Odobratie bezpečnostného záveru treba hlásiť udržujúcemu pracovníkovi OZT.


čl. 103 - 107

PoruchyZapisovanie a hlásenie:

 • Povinnosti výpravcu.

 • Povinnosti signalistu.

 • Odpísanie poruchy - aj telefonicky(podľa výnimky č. 5/87a - 14 povolená výnosom FMD j.č. 8759/87 - O 14 zo dňa 30.3.1987).

Mimoriadne zastavenie prechádzajúcich vlakov pre udržujúceho pracovníka:

Podľa Nar. GR ŽSR č. 47/2005 prílohy III: „mimoriadne zastavenie vlakov z dôvodu odstránenia poruchy sa uskutoční v zmysle dohodnutých vzťahov medzi zložkami riadenia dopravy, údržby a dopravcami“.


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

OPRAVY A PRESTAVBY


čl. 108, 109

Opravy a prestavby

Oprava

- obnovovacie práce - nahradenie častí novými

Prestavba:

- technická úprava - zmena druhu zabezpeč. zar.

- vykonáva sa podľa schválenej dokumentácie GR ŽSR


čl. 114

Opravy a prestavbyZabezpečenie výhybiek pri obnováchmôže dôjsť k týmto prípadom:

 • výhybka má výmenové zámky bez závislosti od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,

 • výhybka má výmenové zámky závislé od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,

 • výhybka má prestavník, prípadne závorník bez závislostí od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,

 • výhybka má prestavník, prípadne závorník závislý od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,


čl. 113

Opravy a prestavby

Pracovníci vykonávajúci opravy a prestavby:

prísny zákaz

 • Odoberať bezpečnostné závery

 • Pracovať na nevypnutej časti zabezpečovacieho zariadenia bez povolenia príslušného udržujúceho pracovníka


T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

VYPNUTIE A ZAPNUTIE ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA


čl. 119, 120

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie

Zásah do zariadenia, pri ktorom sa zruší čiastočne alebo úplne jeho pôvodná závislosť.

Zapnutie

Úkon, pri ktorom sa vypnuté alebo novovybudované zabezpečovacie zariadenie uvedie do prevádzky.


čl. 119, 127

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie

 • Predpokladané – musia sa ukončiť všetky prípravné práce a uskutočniť stanovené opatrenia.Môžu sa zriadiť náhradné závislosti.

 • Nepredpokladané – poruchy, zistený nebezpečný stav a pod.

O postupe prác pri vypínaní alebo zapínaní zab. zar. rozhoduje zamestnanec odvetvia OZT alebo predseda prevádzkovo technickej komisie.


čl. 124

Vypnutie a zapnutie

Oprávnenosť na vypnutie a zapnutie zab. zar.

Len zamestnanci OZT

Podľa Nar. GR ŽSR č. 47/2005 prílohy III.

 • Návestný majster - technologický postup prác schvaľuje odvetvový líder

  • Údržba – vo vlakovej prestávke po dohode s výpravcom,

  • Ohrozenie bezpečnosti vlakovej dopravy – po dohode s výpravcom aj na dobu dlhšiu ako vlaková prestávka.

 • Vedúci SMÚ, vedúci prevádzky, hlavný majster

  • Ak nemožno práce vykonať vo vlakovej prestávke – do 12 hod.

 • Odvetvový správca po dohode s prednostom stanice

  • Opravy a prestavby.

  • Premiestnenie hlavných návestidiel.

  • Ak vypnutie trvá dlhšie ako 12 hodín.


čl. 124, 132, 133

Vypnutie a zapnutie

Opatrenia pri vypnutí a zapnutí zab. zar.

 • Pracovníci, ktorí sú oprávnení vypnúť a zapnúť zab. zar., sú povinní pred začatím vypnutia sa presvedčiť, či sa urobili stanovené dopravné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 • Pri vypnutí do 12 hodín dohoda s prednostom stanice - potrebné opatrenia, ktoré sa uvedú v rozkaze prednostu stanice – príslušní prednostovia o ňom poučia svojich pracovníkov.

 • Pri vypnutí nad 12 hodín požiadavka ešte pred vypnutím na GR ŽSR - vydanie „Rozkazu o vypnutí zabezpečovacieho zariadenia“ – v ňom budú určené potrebné opatrenia – príslušní prednostovia o ňom poučia svojich pracovníkov.


čl. 130

Vypnutie a zapnutie

Zápis vypnutia

V mieste obsluhy:

 • do Záznamníka vo vlakovej prestávke ešte pred vypnutím, uvedie sa čas vypnutia s uvedením dôvodov,

 • zápis spolupodpíše obsluhujúci pracovník

  Na mieste bez obsluhy:

 • udržujúci pracovník – telefonicky informuje výpravcov:

  • druh zamýšľanej práce,

  • miesto a svoje meno,

  • vyžiada si potrebné opatrenia a pokyny (vlaková prestávka)

 • udržujúci pracovník – zápis do Záznamníka pri zariadení:

  • mená výpravcov a časové údaje,

  • čísla telefónnych zápisov (T 100 to nevyžaduje)

 • výpravcovia – zápis do telefónnych zápisníkov:

  • miesto a čas konania prác


čl. 130, 131

Vypnutie a zapnutie

Zápis zapnutia

V mieste obsluhy:

 • vo vlakovej prestávke udržujúci pracovník spolu s obsluhujúcim preskúša zab. zar. a ak je bez závad, uvedie ho do prevádzky,

 • zápis do Záznamníka – spolupodpíše obsluhujúci pracovník

  Na mieste bez obsluhy:

 • udržujúci pracovník:

  • preskúša zab. zar. sám,

  • výsledok skúšky zapíše do Záznamníka u zariadenie – zápis podpíše,

  • telefonicky upovedomí výpravcov susedných dopravní (žiada si čísla).

 • výpravcovia:

  • správu zaznamenajú do telefónneho zápisníka s uvedením mena udržujúceho pracovníka


čl. 137, 138

Vypnutie a zapnutie

Rozkaz o vypnutí zabezpečovacieho zariadenia

Musí obsahovať údaje:

 • miesto vypnutia, označenie druhu, prípadne časti zariadenia, ktoré bude dotknuté,

 • hodina začatia, predpokladaná doba trvania,

 • spôsob zaistenia žel. prevádzky a jej bezpečnosti,

 • rozsah prác,

 • spôsob prechodu z normálnej obsluhy zab. zar. a opačne,

 • meno a funkciu zástupcu OZT, ktorý za splnenie podmienok Rozkazu,

 • meno a funkciu zodpovedného pracovníka organizácie vykonávajúcej práce na zabezpečovacom zariadení


čl. 145

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Ide najmä o zrušenie závislostí

 • výhybiek a výkoľajok od návestidiel a opačne,

 • výhybiek a výkoľajok medzi sebou,

 • návestidiel medzi sebou,

 • medzi riadiacim a stavadlovými prístrojmi alebo medzi stavadlovými prístrojmi medzi sebou,

 • zakázaných súčasných vlakových ciest,

 • návestidiel od prostriedkov pre spolupôsobenie vozidiel na zabezpečovacie zariadenie

 • PZZ od návestidiel alebo prostriedkov pre spolupôsobenie vozidiel na ich činnosť


čl. 146 - 150

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Výhybky - nezabezpečené

Musia mať:

 • Ručne prestavované a prechádzané proti hrotu – výmenové zámky,

 • Ústredne prestavované – pákové zámky alebo tam kde to nie je technicky možné - výmenové zámky,

 • Elektromotoricky prestavované – výmenové zámky.

Správna poloha – preskúšanie na základe štítkov výmenových kľúčov, prípadne kľúčov pákových zámok.


čl. 153

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Návestidlá (vchodové, cestové,)

Musia byť:

 • pod priamou kontrolou výpravcu (alebo obsluhované výpravcom),

  alebo

 • vo vzájomnej závislosti (uvoľnenie jedného musí znemožňovať uvoľnenie ostatných návestidiel) – toto nemusí platiť ak sú kľúče od všetkých výhybiek a koľajových spojok medzi hlavnými koľajami v úschove u výpravcu alebo ak možno zaistiť správnu polohu výhybiek preložením koľajového záverníka.

  alebo

 • trvalo uzavreté v polohe „Stoj“ – jazda vlaku podľa DP.


čl. 158 - 161

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Návestidlá (vchodové, cestové,)

 • ak sú medzi hl. návestidlami a prostriedkami pre spolupôsobenie vozidiel na zab. zar. zrušené vzájomné závislosti, ktoré sú podmienkou pre udelenie odhlášky, súhlasu a pod.,musí sa pre riadenie vlakovej dopravy zaviesť telefonické dorozumievanie.

 • zrušenie závislostí návestidiel od KO – zisťovanie voľnosti vlakovej cesty podľa DP,

 • zrušenie závislostí PZZ od návestidiel – zaistenie uzavretie PZZ ešte pred dovolením jazdy vlaku alebo posunujúceho dielu.


čl. 162, 163

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Obmedzenie jazdy vlakov v hlavnej koľaji:

 • privolávacie návestidlá,

 • dve žlté svetlá alebo dve ramená na vchodovom (cestovom) návestidle,

 • návestidlá pre pomalý chod

Výpravca musí mať pridelené:

 • náčrtok staničných koľají so zakreslením návestidiel a výhybiek,

 • tabuľku uzamknutia výhybiek podľa Prílohy 8 (ak sú vypnuté z ústredného prestavovania),

 • tabuľku dovolených súčasných chodov.


čl. 164

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Tabuľa (uzamykateľná skrinka) na zavesovanie hlavných kľúčov:

 • umiestňuje sa v čase zrušenia závislostí návestidiel od výhybiek na stanovišti obsluhujúceho pracovníka,

 • dodá montážna organizácia,

 • preskúšajú ju pracovníci určení rozkazom o vypnutí zab. zar.


čl. 165, 166

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Traťové zabezpečovacie zariadenie

 • pokiaľ to rozsah vypnutia dovolí, je potrebné ponechať toto zariadenie v činnosti

Vypnutie na dlhšiu dobu ako 10 pracovných dní:

(GR ŽSR môže tieto podmienky zrušiť)

 • návestidlá musia byť závislé medzi sebou,

 • návestidlá musia byť závislé aj od všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok.


čl. 169, 171

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie traťového zab. zariadenia

Ide najmä o zrušenie závislostí

 • medzi hlavnými návestidlami staníc a oddielovými návestidlami,

 • medzi oddielovými návestidlami navzájom,

 • medzi traťovými a súhlasovými hradlami,

 • traťového súhlasu medzi stanicami,

 • medzi prostriedkami pre spolupôsobenie vlakov na zabezpečovacie zariadenie a návestidlami,

 • výhybiek vlečiek, nákladíšť a ich odvratných výhybiek a výkoľajok od zab. zar.,

 • PZZ od návestidiel.

Jazda vlakov sa zabezpečuje telefonickým dorozumievaním.

UAB – možnosť zriadenia dočasných hlásnic.


čl. 173 - 179

Vypnutie a zapnutie

Preskúšavanie zab. zariadení pred uvedením do prevádzky

Zápisy:

 • do Záznamníka

  Zistenie závad – ohrozenie bezpečnosti dopravy:

 • nesmie sa takéto zariadenie uviesť do prevádzky


čl. 184, 185

Poloautomatický blok

Jazda vlaku - podľa odd. náv. vylúčenej koľaje

Jazda vlaku - normálne

Izolovaná koľaj však musí byť vypnutá (zrušená závislosť oddielového návestidla od IK).

IK

IK

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Prevádzkovaná 2. koľaj

Vylúčená 1. koľaj


čl. 184, 185

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Poloautomatický blok:

 • po nesprávnej koľajiak sa neupravuje– telefonické dorozumievanie, spravidla hlásnice (použijú sa oddielové návestidlá a predzvesti vylúčenej koľaje),

  • sveteľné návestidlá hradiel– pred začatím výluky sa musia vypnúť izolované úseky vylúčenej koľaje –ak by sa to nestihlo, nesmú sa takéto sveteľné návestidlá obsluhovať.

 • po správnej koľaji – obsluhuje sa normálnym spôsobom.


čl. 186 - 188

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Jednosmerný automatický blok:

 • po nesprávnej koľaji

  • jazdí sa v medzistaničných oddieloch,

   alebo

  • jazdí sa v traťových oddieloch vo vzdialenosti hlásnic alebo podľa predbežne upraveného automatického bloku pre obojsmernú prevádzku,

 • po správnej koľaji - ostáva v činnosti


čl. 186 - 188

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Jednosmerný automatický blok:

 • Zriadenie dočasných hlásnic:

 • určené oddielové návestidlá sú hlásnicami a predchádzajúce sú ich samostatnými predzvesťami,

 • každé oddielové návestidlo autobloku je hlásnicou.


 • Login