Ta inir mal y netmel n n uygulanmasinda
Download
1 / 75

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA - PowerPoint PPT Presentation


  • 212 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA. İDARELERCE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Taşınır Kod Listesi sürekli olarak güncellenecek mi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TAINIR MAL YNETMELNN UYGULANMASINDA

DARELERCE KARILAILAN SORUNLAR


Tanr Kod Listesi srekli olarak gncellenecek mi?


Ynetmeliin yrrllk maddesi olan 39 uncu maddesinin (a) fkrasnda; "Ynetmelik ekinde yer alan Tanr Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde deiiklik yapmaya, b)Tanr II nci dzey detay kodundan sonraki detay kodlar belirlemeye Bakanlk yetkilidir." denilmek suretiyle Maliye Bakanl Tanr Kod Listesini deitirmeye yetkili klnmtr.

Bu yetki erevesinde Tanr Kod Listesi deiiklii, I. ve II. dzey kodlar da dahil olmak zere, kurumlardan gelen talepler de deerlendirilerek belirli dnemler itibaryla Tebli ile gerekletirilecektir.


Konuyla ilgili olarak, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayl Resmi Gazetede 2007/1 sayl Tanr Kod Listesi Genel Teblii yaymlanm ve sz konusu Tebli eki Tanr Kod Listesi ile tanr detay kodlar 5.dzey detay koduna kadar tespit edilmitir.

Kamu idareleri, Tanr Kod Listesi Genel Teblii ile belirlenen dzeyleri esas almak suretiyle oluturduklar alt dzeyleri, sz konusu Tebliin gelitirilmesi ve kapsamdaki tm kamu idareleri iin uygulanabilecek standart bir kod listesinin oluturulmasn salamak amacyla Bakanla bildireceklerdir.


Kamu idarelerinin kod listesinde belirlenen dzeyde deiiklik yapmaya veya sz konusu dzeyde ek yapmaya ihtiya duymalar halinde, deiiklik veya ek yaplmas istenilen dzeyler kamu idareleri tarafndan Bakanlmza bildirilecek ve Bakanlk tarafndan uygun bulunmas halinde Tanr Kod Listesinde yeni kodlar alabilecektir.


Yl ierisinde Bakanlka Tanr Kod Listesinde yaplacak deiiklikler www.muhasebat.gov.tr web sitesinde bulunan kod listesine ilave edilerek kamu idarelerine duyurulacak, ayrca Tanr Kod Listesinde yaplan deiiklik ve ekler, Bakanlka uygun grlen dnemler itibariyle Tebli olarak yaymlanmak suretiyle kurumlara bildirilecektir.


Kamu idarelerince yaplacak belirlemelerin l birimi esas alnarak yaplmas gerekir.


Tanr sicil numaras ve tanr kodu ayn eyi mi ifade ediyor?

Sadece tanr kodu kullanlabilir mi?


Ynetmeliin Tanmlar balkl 4 nc maddesinde tanr kodu; Tanrn kaytlarda detayl izlendii, tanr hesap kodu ile tanr I ve II nci dzey detay kodu ve sonraki dzey detay kodlarnn birleiminden oluan kod olarak tanmlanmtr.

Ynetmeliin 36 nc maddesinde ise sicil numarasnn grup rakamdan oluaca, tanr kodunun ise sicil numarasnn sadece birinci grup rakamlarn ifade ettii belirtilmitir. Ayrca, 2 rnek numaral Dayankl Tanrlar Cetvelinin 8 numaral aklamasnda elektronik ortamda tutulan kaytlarda sicil numarasnn, bilgisayar tarafndan otomatik olarak verilecek numarann kullanlaca belirtilmitir. Numarann, bilgisayar tarafndan verildii durumlarda bu numara ile 36 nc maddede tanmlanan sicil numaras arasnda arka planda ilikinin kurulmas gerekmektedir.


Ayrca, 2 nolu cetvelde olduu gibi her sayfa tanr kodu itibaryla, dier bir ifadeyle tanrn snflandrld son dzey itibaryla dzenlenmekte, tanrlar ise ambara girite kendilerine verilen sicil numaralar itibaryla satr baznda takip edilmektedir. Dolaysyla tanr gruplarnn birbirinden ayrlmas iin tanr kodunun kullanlmas; tanrlarn her birinin birbirinden ayrlabilmesi iin sicil numarasnn tutulmas gerekmektedir.

Tanr kodu ile sicil numarasnn kullanm alanlarnn ve amalarnn farkl olmas nedeniyle hem sicil numaras hem de tanr kodunun uygulanmas gerekmektedir.


Ynetmelikte amortisman ve yeniden deerleme ilemlerine neden deinilmemitir?


Tanr Mal Ynetmeliin hazrlanmasna ilikin yetkinin verildii 5018 sayl Kanunun 44 nc maddesinde "Bu mallarn kayd ile tanrlarn muhafazas, kullanm, mal ynetim hesabnn verilmesi ve mal ynetim sorumlularyla bunlar adna grev yapacak olanlarn belirlenmesine ilikin usl ve esaslar, Maliye Bakanlnca hazrlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafndan karlacak ynetmeliklerle belirlenir." denilmek suretiyle verilen yetki erevesi belirlenmitir.


Amortisman uygulamas ve yeniden deerleme muhasebe ilemlerine ilikin hususlar olmas nedeniyle Ynetmelikte yer verilmemitir. Ayrca, bu hususun muhasebeyle paralel gitmesi gerektii dnldnde, tanrlara uygulanacak amortisman ve yeniden deerlemelerin temellerinin ncelikle muhasebe sistemlerinde oluturulmas gerekmektedir.

Dier taraftan kaytlarn bilgisayar ortamnda tutulmas ngrldnden, yeniden deerlemenin programlamayla alabilecei dnlmektedir. Uygulamada skntlarn yaanmas halinde hazrlanacak tebli ile Genel Mdrlk tarafndan uygulamaya yn verilmesi dnlebilir.


Tanr lem Fii basitletirilebilir mi?


Tanr lem Fii, tanrn hem ambara giriinde ve knda hem de harcama birimleri arasndaki transferlerde kullanlmas nedeniyle ok sayda bilgiyi iermektedir. Dolaysyla TF'e yklenen grevler azaltlmadan TF'in sadeletirilmesi mmkn grlmemektedir.

Ancak, hazrlanacak programda, her bir ilem eidi iin istenilen bilgiler dorultusunda TF dzenlenmesi salanarak, bilgi eksikliine yol amamak kaydyla ilemlerin basitletirilmesi salanabilir.


Servise gnderilen makine ve ekipmanlarn bakm, onarm ve tamiratnda kullanlan yedek paralar iin TF dzenlenecek mi?


TF in dzenlenmeyecei hallerin sayld, Ynetmeliin, 10 uncu maddesinin (a) bendinin (2) numaral alt bendinde " Makine, cihaz, tat ve i makineleri ile demirbalarn servislerince yaplan bakm ve onarmlarnda kullanlan yedek paralar ile ......." denilmektedir. Dolaysyla sondaj makinesi ve ekipmanlarnn bakm, onarm ve tamiratnda kullanlan yedek paralar iin TF dzenlenmesi gerekmemektedir.


Tesis, Makine ve Cihazlar ile Tatlar grubunda yer alan tanrlar demirba deil midir?

Bu nitelikteki tanrlara sicil no no verilecek midir?

Zimmeti yaplacak mdr?


Ynetmeliin Tanmlar balkl 4 nc maddesinde demirbalar; Belirli bir hizmete tahsis amacyla edinilen, belli bir sreye tbi olmakszn uzun sre kullanlabilen ve kullanlmakla yok olmayan, eitleri ile kod numaralar Tanr Kod Listesinin (B) blm 255 hesap detaynda yer alan tanrlar eklinde tanmlanmtr.

Dayankl tanrlarn numaralanmas balkl 36 nc maddesinde Giri kayd yaplan dayankl tanrlara, tanr kayt ve kontrol yetkilisi tarafndan bir sicil numaras verilir. denilmek suretiyle, dayankl tanr olarak kabul edilen ve Tanr Kod Listesinin (B) blmnde yer alan tanrlar iin sicil numaras verilecei ifade edilmitir. Dolaysyla Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda yer alan tanrlara da sicil numaras verilecek ve dayankl tanrlarn kullanm suretiyle klarnda Zimmet Fii dzenlenecektir.


Tanr lem Fii Numaras kayt srasnda otomatik olarak m verilecek?

Bu numarann, her harcama birimi iin 1 den mi balamas m gerekiyor?


Girite veya kta oluturulan TF, dzenlendiinde deil onaylandnda sistem tarafndan otomatik olarak tarih ve sra numaras alr. Her harcama birimi, alm, satm, devir ve benzeri tanr ilemlerini kendi yetkisi erevesinde gerekletirdii iin TFlerin de harcama birimi baznda dzenlenmesi ve dolaysyla numaralandrlmasnn da harcama birimi itibaryla yaplmas gerekmektedir.


Muayene ve komisyon raporu says nasl oluturulacak?


Muayene ve Kabul Komisyonu Tutana, bilgisayar zerinde dzenlenecek ekilde oluturulabilir ve saynn, sistem tarafndan otomatik olarak srayla verilecei bir uygulama benimsenebilir.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutana defteri oluturularak, manuel olarak Tutanaklara numara verilebilir ve takibi bu ekilde yaplabilir.


Ayniyat sayman ve ambar memurlarnn Tanr Mal Ynetmeliindeki yeri ve zlk haklar nasl olacaktr?

Ynetmelikle birlikte, mali sorumluluk yklenecek olan Tanr Kayt ve Kontrol Yetkililerinin zlk haklar nasl olacaktr?


Konuyla ilgili olarak henz herhangi bir dzenleme bulunmamaktadr.

Konuyla ilgili dzenleme yapmaya Genel Mdrlmz yetkili olmayp, gerekli dzenlemenin yaplmasna ynelik ilgili st yneticilere bilgi verilmektedir.


Harcama birimlerinin kodlamas nasl yaplacak ve Saytaya nasl ve hangi birim tarafndan bildirilecektir?


Harcama birimi kodlamas iki aamadan oluacaktr.Buna gre;

1.aamada : 1.grupta, toplam 8 haneli kurumsal kod yazlacaktr.Kurumsal kodlar, analitik bte snflandrmasndaki, 4 dzeyli ve 8 haneli koddur.

2. aamada : ncelikle, say2000i sistemini kullanan kurumlar iin, Maliye Bakanlnca tespit edilen ve say2000i sisteminde yer alan harcama biriminin kodu kullanlacaktr.Sz konusu kodlar, deme emri belgelerinde de yer almakta olup, bal bulunulan muhasebe birimlerinden de renilebilinir.

Eer, kurum, say2000i sistemini kullanmyorsa, harcama biriminin bulunduu ile, il, blge veya merkezdeki harcama birimi says toplam 3 karakter olmak zere yazlacaktr.


rnek : A l evre ve Orman Mdrl iin;

1.aama : Analitik bte snflandrmasndaki kurumsal kod = 22.01.00.62

2.aamada : say2000i kulland iin = muhasebe birimindeki birim kodu yazlacaktr

Bu durumda, harcama birim kodu : 22.01.00.62.250 olacaktr.


Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji gelitirme bakanlklar, strateji gelitirme daire bakanlklar, strateji gelitirme ve mali hizmetlerin yerine getirildii mdrlkler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatnda yer alan hkmler erevesinde kurulacak birimler ve strateji gelitirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yaplarnda mali hizmetleri yrten birimler tarafndan Saytaya bildirilecektir.


Harcama birimi ambarlarnn kodlamas nasl yaplacak ve Saytaya nasl ve hangi birim tarafndan bildirilecektir?


Ambarlarn kodlanmas ise, yukarda belirtildii ekilde tespit edilen harcama birimi kodlarna, harcama yetkilisince verilecek ve o harcama birimine bal ambar saysn gsteren 2 karakterden oluan kodun eklenmesi suretiyle belirlenir.

rnek :Harcama Birimi kodu 22.01.00.62.250 olsun ve bu harcama birimine ait 2 tane ambar olsun.

1. ambarn Ambar Kodu, 22.01.00.62.250.01 olacaktr.

2. ambarn Ambar Kodu, 22.01.00.62.250.02 olacaktr.


Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji gelitirme bakanlklar, strateji gelitirme daire bakanlklar, strateji gelitirme ve mali hizmetlerin yerine getirildii mdrlkler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatnda yer alan hkmler erevesinde kurulacak birimler ve strateji gelitirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yaplarnda mali hizmetleri yrten birimler tarafndan Saytaya bildirilecektir.


Harcama birimlerinin ve ambarlarn kodlanmasna ilikin 38 inci madde yrrle girmedii halde, harcama birimlerinin ve ambarlarn kodlarnn Saytaya bildirilmesi hakkndaki geici 1 inci madde yrrle girmitir.Bu durumda kodlar belirlenerek Saytaya bildirilecek midir?


Geici 1 inci maddenin gerei yaplarak, 38 inci maddeye gre tespit edilen kodlar Saytaya sresi iinde bildirilecektir.


Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin 2 nci fkrasnda belirtilen ve envanteri yaplan tanrlarn 01/07/2007 tarihindeki al kaytlar hangi hesaplar altrlarak yaplacaktr?


Genel Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 500-Net Deer hesabnn anlatld 87 nci maddesinde, hesaplarnda kaytl olmayan varlk ve yabanc kaynaklarndan kaydi envanteri yaplarak hesaplara alnanlarn sz konusu hesaba kaydedilecei belirtildiinden, 500-Net Deer hesabna alacak, ilgili varlk hesabna bor kaydedilerek hesaplara alnacaktr.


Konsolide grevlisi merkezde ve tarada kim olacak, nasl grevlendirilecek ve ka tane olacaktr?


Merkezde; strateji gelitirme birimi yneticisine bal mali hizmetleri yrten birim bnyesindeki tanr kayt ilemlerinden sorumlu yneticidir.

Tarada ise, ile(gerek grlmesi halinde), il veya blge tekilatlarnda, bu tekilatlarn en st yneticileri tarafndan belirlenen kii olacaktr.lede bir tane(gerek grlmesi halinde), ilde bir tane ve varsa blge de bir tane tanr konsolide grevlisi olacaktr ve bunlarn tara tekilatnn en st yneticileri tarafndan yazl olarak grevlendirilmeleri gerekir.


Tanr ilem fiinde yer alan il ve ile kodlar ksmlar nasl kodlanacaktr?


l kodundan kastedilen, il plaka kodudur.

le kodundan kastedilen ise, Babakanlk tarafndan her ilin ileleri iin belirlenen ile kodudur.

rnek :

Mersin Merkez = 33.00 (il trafik plaka kodu.ile kodu)

Mersin Anamur ilesi = 33.01 (il trafik plaka kodu.ile kodu)

Ankara Merkez = 06.00 (il trafik plaka kodu.ile kodu)

Ankara ereflikohisar = 06.24 (il trafik plaka kodu.ile kodu)

rnek :

darelerin merkez birimleri iin : 00.00 eklinde olacaktr.


Kamu idareleri arasnda bedelsiz devirlerdeki 5 yl art, kamu idarelerinin kendi harcama birimleri arasnda da geerli midir?


5 yl art ayn Kamu idaresinin harcama birimleri arasnda geerli deildir.


Ynetmelikte yer alan cetvel ve belgeler elektronik ortamda dzenleneceinden, bununla ilgili program alm nereden yaplabilir?


Bu konu idarelerin kendi insiyatifleri ile deerlendirilecektir. Bakanlmzca bu konuda herhangi bir ynlendirme yaplmamaktadr.


Ynetmeliin 6 nc maddesinin 4 nc fkrasnda, tanr kayt ve kontrol yetkililerinin ambar devir teslim etmeden grevinden ayrlamayaca dzenlenmi olup, tanr kayt ve kontrol yetkilisinin herhangi bir nedenle geici olarak ksa sreli grevden ayrld durumlarda (izin, hastalk v.s.) devir ilemi kime ve nasl yaplacak?


Ynetmeliin 33 nc maddesinin 5 inci fkrasnda, Tanr kayt ve kontrol yetkililerinin geici grev, aylksz izin, hastalk izni gibi on gnlk sreyi amayan geici ayrlmalarnda, harcama yetkilisi tarafndan idarenin ihtiyalar gz nnde bulundurularak gerekli tedbirler alnmak suretiyle ambar kapal tutulabilir. Bu sre gerektiinde harcama yetkilisi tarafndan uzatlabilir. Ancak, ambarn devri konusunda herhangi bir dzenleme bulunmamaktadr.Bu konuyu, tanr kayt ve kontrol yetkilisinin ksa sreli ayrlmasndan nce, ilgili harcama birimlerine bilgi verilerek, ihtiyalarnn tanr kayt ve kontrol yetkilisi ayrlmadan nce talep edilmesi yoluyla zmlenebilir.


Harcama yetkisi devredilen grevliler, Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisini grevlendirebilirler mi?


31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mkerrer Sayl Resmi Gazetede yaymlanan, Harcama Yetkilileri Hakknda Genel Teblie gre, harcama yetkisinin devredilmesinde, devredilen yetkinin snrlarnn yazl olarak aka belirlenecei dzenlenmitir.Buna gre, yaplan yetki devrinde, Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisini belirleme yetkisi verilmi ise, harcama yetkisi devredilen grevliler de tanr kayt ve kontrol yetkilisini belirleyebileceklerdir.


Harcama yetkisinin devredildii durumlarda Saytaya ynetim dnemi hesabnn verilmesinden harcama yetkilisi mi yoksa yetki devri yaplan harcama yetkilisi mi sorumlu olacaktr?


Yetki devrinin tm tanr ilemlerini yapmak zere yazl ve ak olarak devredilmesi halinde yetki devri yaplan harcama yetkilileri sorumlu olacaktr.


Kurumlarnda ii olarak alanlar Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi olarak grevlendirilebilirler mi?


Ynetmelikte tanr kayt ve kontrol yetkililerinin grevlendirilmelerinde, memuriyet ve alma unvanna baklmayaca ibaresi kullanldndan, ilgili Kurumun kadro veya pozisyonunda bulunmak kaydyla memurlar, szlemeli personel ve iiler tanr kayt ve kontrol yetkilisi olarak grevlendirilebilecektir.


Ynetmeliin 36 nc maddesinin 2 nci fkrasnda, Sicil numaras grup rakamdan oluur. Birinci grup rakam, tanrn Dayankl Tanrlar Defterinde ayrntl izlenmek zere kaydedildii tanr kodundan; ikinci grup rakam, tanrn giri kaydedildii yln son iki rakamndan; nc grup rakam ise tanra verilen giri sra numarasndan oluur. denilmektedir.

Dayankl tanrlara sicil numaras verirken, ayn fatura ile alnarak, ayn tanr ilem fii ile girii yaplan rnein 10 adet bilgisayarn sicil numaras birbiri ile ayn olmayacak mdr? Bu durumda ne yaplacaktr?


Tanr ilem fii ile giri kaydedilen dayankl tanrlar, Dayanakl Tanrlar Defterine kaydedilirken sicil numaras verilmesinde ncelikle elektronik ortamda otomatik olarak verilen sicil numarasnn kullanlmas gerekir.

Bu durumun dnda ise, ayn fatura ile alnarak ayn tanr ilem fii ile giri kaydedilen dayankl tanrlarn, Dayanakl Tanrlar Defterine kaydedilirken sicil numaras verilmesinde her bir malzeme ayr ayr giri kaydedilecek ve dolaysyla giri sra numaralar da farkl olacaktr. Bylece, sicil numarasnn 3 nc grubu olan giri sra numaras hepsinin farkl olacak ve sicil numaras da farkl olacaktr.


Saym Tutana Cetvelinin dzenlenmesinde, saym yaplan Dayankl Tanrlar ile Tketim Malzemeleri ayr ayr m kaydedilecektir?


Saym Tutana Cetvelinin dzenlenmesi, tketim malzemesi ve dayankl tanr ayrmna gre deil, Tanr II dzey detay baznda tanr hesap kodlar itibari ile yaplacaktr.


Ayn kii hem tanr kayt ve kontrol yetkilisi hem de tanr konsolide grevliliini bir arada yrtebilir mi?


Ynetmelikte, aksine bir ifade yer almadndan grevlendirilebilir.


2006 yl tanr hesabnn Saytaya verilmesinde hangi dzenleme esas alnacaktr?


565 sayl 2007 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 30 uncu Maddesinin 1 inci fkrasnn () bendinde; 5018 sayl Kanunun 42 nci maddesinin nc fkrasnn (g) bendinin, yani, Mal ynetim hesab icmal cetvellerinin kesin hesap kanun tasarsna balanmasna ilikin, hkmnn 2007 ylnda uygulanmayaca hkm altna alnmtr.Bu nedenle, 2006 yl mal hesabnn Saytaya verilmesinde, Ayniyat Talimatnamesi hkmleri uygulanacaktr.


Tanr ilem fiinde yer alan Teslim Eden ksm kim tarafndan imzalanacaktr?


TF te yer alan Teslim Eden ksm, tanr teslim eden firma yetkilisince imzalanacaktr.


Tanr kayt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisine mi bal olacak, yoksa alt birimin yneticisine mi?


18/01/2007 tarihli ve 26407 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Tanr Mal Ynetmeliinin 5 inci maddesinin 1 inci fkrasnda, harcama yetkililerinin, tanr kaytlarn anlan Ynetmelik hkmlerine uygun olarak tutulmas ve tanr ynetim hesabnn ilgili mercilere gnderilmesi sorumluluunu tanr kayt ve kontrol yetkilileri araclyla yerine getirecei, 6 nc maddesinin 1 inci fkrasnda ise, tanr kayt ve kontrol yetkililerinin memuriyet ve alma unvanna bal kalnmakszn grevlendirilecei hkmleri yer almakta olduundan, tanr kayt ve kontrol yetkilileri tanr ilemlerinin harcama yetkilisi adna gerekletirmekle birlikte, sz konusu grevlilerin kadro unvannn bal olduu birimlerdeki grev ve sorumluluklar da devam edecektir.


Tanr kayt ve kontrol yetkilileri mhr kullanacak mdr?


Bakanlar Kurulunun 08/08/1984 tarihli ve 84/8422 sayl kararyla kabul edilerek 12/09/1984 tarihli ve 18513 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Resmi Mhr Ynetmeliinin 3 nc maddesinde; Resmi Mhrler yalnzca kurulu kanunlar ve bunlara dayanlarak karlan kararnameler gerei kendilerine kamu grevi verilmi kurum ve kurulularca kullanlabilir.

Bu kurum ve kurulularn hangi birimlerinin mhr kullanaca

a) Cumhurbakanlnda Genel Sekreter,

b) T.B.M.Meclisinde Genel Sekreter,

c) Babakanlk, Bakanlk veya bal kurulularnda ilgili Bakan,

d) Bamsz yarg organlarnda Bakan,

e) Trk Silahli Kuvvetlerinde Genel Kurmay Bakan, Kuvvet Komutanl ve Jandarma Genel Komutan,

f) niversiteler ve bal kurulularnda Yksek retim Kurulu Bakan,


g) Mahalli darelerde ileri Bakan,

Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakan, onay ile tespit edilir.,

4 nc maddesinde ise; Resmi mhrleri kullanacak birimlerin tespitinde kurulu kanunlarnda yazl hiyerarik kademelerden mdrlk ve daha st kademeler esas alnr.Bir birim oluturmayan alt kurulular ile birimlere bal yardmclklar iin aynen mhr yaplmaz.

Ayn birim iinde birden fazla kii ile grevleri gerei tek bana bir birim gibi dnlmesi gereken (Mfetti, Tapu Kadastro memuru, icra memuru gibi) kiilerin mhr kullanmas gerektiinde bu ihtiyac belirleyen onay ile bu birim iin 1 numaradan balamak zere ve sra takip eden numaral birden fazla mhr yaplabilir. denilmekte olup, tanr kayt ve kontrol yetkililerinin mhr kullanp kullanmayaca hususunun, anlan Ynetmelik hkmlerine gre tespit edilmesi gerekmektedir.


Ayn harcama biriminde birden fazla tanr kayt ve kontrol yetkilisi grevlendirilmesi halinde, tanr hesab harcama birimi baznda birletirilerek mi tanr konsolide grevlisine gnderilecek yoksa harcama birimindeki her tanr kayt ve kontrol yetkilisi hesaplarn ayr ayr m konsolide grevlisine gndercektir?


Ayn harcama biriminde birden fazla tanr kayt ve kontrol yetkilisi grevlendirildiinde, bu grevlilerden bir tanesi sorumlu olarak belirlenecek ve bu kii harcama birimi iin tek bir tanr hesabnn verilmesini salayacaktr.


Ayn lkedeki farkl kamu idarelerine bal d temsilcilikler, tanr hesaplarnn konsolidesini tek bir konsolide grevlisi araclyla m yapacaklardr? Yoksa ayn yerdeki her kamu idaresi kendi arasnda m konsolide yapacaktr? Ayrca, ayn yerdeki ayn kamu idaresine bal her d temsilcilik ayr ayr m konsolide yapacaktr?


D temsilciliklerde, konsolidasyon ilemi yaplmayacak, her harcama birimi tanr hesap cetvelini idaresinin merkez tekilatna gnderecek ve konsolidasyon merkezde yaplacaktr.


Muhasebe yetkilisi ile Tanr kayt ve kontrol yetkilisi grevi ayn kii tarafndan yrtlebilir mi?


Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerinin Saytaya gnderecekleri harcama birimi tanr ynetim hesab cetvellerini muhasebe kaytlar ile karlatrarak, mutabakatn onaylamak grevi olduundan dolay, Ynetmelikte aksine bir hkm bulunmamasna ramen, anlan iki grevin ayn kiide birlemesinin uygun olmayaca dnlmektedir.


Tanr lem Fiinde yer alan muhasebe kodu ksmna hangi kod yazlacak?


Bal olunan muhasebe birimince kullanlan muhasebe birim kodu yazlacaktr.


ad
  • Login