I de a funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych - PowerPoint PPT Presentation

I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych
Download
1 / 14

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I de a funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Robert Dzierzgwa Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, listopad 2013 r. Główne przesłanki budowy system monitorowania polityk publicznych w ujęciu terytorialnym.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

I de a funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Idea funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

Robert Dzierzgwa

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Warszawa, listopad 2013 r.


G wne przes anki budowy system monitorowania polityk publicznych w uj ciu terytorialnym

Główne przesłanki budowy system monitorowania polityk publicznych w ujęciu terytorialnym

 • Konieczność budowy systemu, którego zadaniem byłoby zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym służących do weryfikacji podjętej polityki rozwoju i jej modyfikacji.

 • Nowe instytucje w systemie instytucjonalnym polityki regionalnej

 • KSRR wprowadziła nowe instytucje w systemie realizacji polityki regionalnej pozwalające na umieszczenie realizowanych strategii i polityk w kontekście obiektywnych faktów, danych i ekonomiczno-społecznych teorii naukowych (evidence based policy). Należą do nich:

 • Obserwatoria rozwoju terytorialnego: regionalne obserwatoria terytorialne (ROT) oraz krajowe obserwatorium terytorialne (KOT),

 • Krajowe Forum Terytorialne (KFT),

 • Regionalne Fora Terytorialne (RFT).


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

System strategicznego monitorowania

Dwutorowy proces monitorowania KSRR:

1. Śledzenie ogólnych trendów zmian w rozwoju regionalnym, zachodzących w wyniku podjętych interwencji publicznych mających wpływ terytorialny, ale również pod wpływem innych - zewnętrznych czynników (inwestycje bezpośrednie),

2. Odniesienie do monitoringu sensu stricte, tj. systemu zbierania danych rzeczowych i finansowych od najniższego poziomu zarządzania polityką regionalną, by umożliwić śledzenie na bieżąco postępu w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków polityki regionalnej służących osiąganiu celów KSRR.

Taka konstrukcja systemu pozwoli pozyskać informacje na temat rozwoju regionalnego z danych statystycznych oraz danych na temat stopnia realizacji polityki regionalnej w oparciu o bieżące monitorowanie realizacji działań służących osiąganiu celów KSRR.

3


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

System strategicznego monitorowania

 • Zasady organizacji monitoringu i ewaluacji powinny uwzględniać realizację celów polityki rozwoju w odniesieniu do przestrzeni i zawartych w KSRR,

 • Proces ewaluacji zasadniczo powinien być przeprowadzony ok. 2016/2017 roku oraz po zakończeniu realizacji strategii,

 • Cele KSRR osiągane będą poprzez koncentrację przedmiotową wsparcia na realizacji konkretnych przedsięwzięć/projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz krajowych środków publicznych,

 • W celu uzyskania zgodności systemów monitorowania opracowane zostaną standardy monitorowania realizacji KSRR oraz narzędzia zapewniające jednolitość systemu,

 • System monitorowania kontraktu terytorialnego zapewnić ma wypełnianie zobowiązań płynących z kontraktu,

 • Mierzeniu postępu realizacji kontraktów terytorialnych w ujęciu rzeczowym i finansowym służą wskaźniki rzeczowe i finansowe wyznaczone w kontrakcie dla poszczególnych przedsięwzięć priorytetowych.

4


Obserwatoria rozwoju terytorialnego

Obserwatoria rozwoju terytorialnego

 • Obserwatoria rozwoju terytorialnego:

 • główne podmioty systemu monitorowania i wspierania zarządzania polityką rozwoju o wyraźnym wpływie terytorialnym

 • zbierają dane z różnych źródeł i przygotowują najważniejsze informacje o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionach,

 • przygotowują informacjewykorzystywane do podejmowania decyzji o strategicznych, a także bieżących kierunkach rozwoju kraju i regionów przez władze na poziomie krajowym oraz regionalnym.

 • Obserwatoria tworzą system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny.


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Cele wprowadzenia systemu instytucjonalnego

KOT ROT KFT RFT

 • poprawa jakości planowania strategicznego i działalności operacyjnej,

 • stworzenie elastycznego systemu pozyskiwania i agregowania danych,

 • wypracowanie standardów i ich wymiana pomiędzy rządem i samorządem,

 • upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju regionalnego ,

 • stworzenie systemu szybkiego i sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki rozwoju,

 • wzrost zainteresowania strategicznym myśleniem o rozwoju na poziomie krajowym regionalnym i subregionalnym,

 • inicjowanie debat na temat strategicznych kierunków rozwoju regionalnego.


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Cele ROT

Główne cele istnienia Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

 • wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu rozwojem województwa na bazie informacji o zjawiskach społeczno-gospodarczych,

 • zawiązanie sieci partnerstwa samorządu województwa z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu,

 • komplementarne i skoordynowane działanie usprawniające przepływ danych w ramach partnerstwa,

 • rozpowszechnianie standardów metodologicznych,

 • skoordynowanie prowadzonych w regionie badań na uzyskanie wniosków i rekomendacji do wykorzystania na potrzeby prowadzonej polityki regionalnej/rozwoju.


Regionalne obserwatoria terytorialne rot

REGIONALNE OBSERWATORIA TERYTORIALNE (ROT)

 • Główne zadania ROT

 • prowadzenie badań, ewaluacji i analiz strategicznych na potrzeby planowania strategicznego działalności operacyjnej i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych,

 • wspieranie budowy odpowiedniego systemu monitorowania procesów rozwojowych i efektów prowadzonej polityki rozwoju w ujęciu terytorialnym,

 • monitorowanie i ocena postępów w realizacji priorytetów rozwojowych określonych na poziomie regionalnym, m.in. w strategiach rozwoju województw, KSRR oraz Kontrakcie terytorialnym,

 • zapewnienie dostępu do informacji związanych z rozwojem dla wszystkich zainteresowanych (obywatele, instytucje publiczne, pozarządowe itd.),

 • zasilanie wiedzą wytworzoną i zebraną w ROT instytucje zajmujące się inicjowaniem dyskusji strategicznej tj. RFT i KFT,

 • współpraca ze wszystkimi instytucjami systemu monitorowania polityki regionalnej w regionie;

 • określanie potrzeb dot. wskaźników statystycznych umożliwiających badanie oddziaływania interwencji publicznej, w tym zalecenia do programu badań statystycznych GUS koordynowanie harmonogramu przygotowywanych analiz, dostarczania danych statystycznych, z różnych baz danych,

 • tworzenie scenariuszy umożliwiających wybór najlepszej ścieżki rozwoju,

 • dostarczanie informacji dotyczących postępu realizacji polityki regionalnej warunkujących przyznawanie dalszych środków na finansowanie działań rozwojowych,

 • określanie potrzeb dot. wskaźników statystycznych umożliwiających badanie oddziaływania interwencji publicznej, w tym zalecenia do programu badań statystycznych GUS.


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Cele KOT

 • wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu rozwojem kraju,

 • dostarczanie rekomendacji w zakresie modyfikacji polityk publicznych o ukierunkowaniu terytorialnym,

 • ukierunkowanie przygotowywanych analiz ilościowych i jakościowych o rozwoju do wykorzystania w monitorowaniu i ocenie celów rozwojowych kraju w ujęciu terytorialnym,

 • koordynacja pracy ROT przez moderowanie i wypracowywanie standardów

 • zbudowanie instytucjonalnych powiązań między MRR a samorządami wojewódzkimi, odpowiedzialnymi za zorganizowanie funkcjonowania ROT oraz GUS i innymi instytucjami,


Krajowe obserwatorium terytorialne kot

KRAJOWE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE (KOT)

 • Główne zadania KOT

 • prowadzenie badań, ewaluacji i analiz strategicznych na potrzeby planowania strategicznego, działalności operacyjnej i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych,

 • budowa systemu strategicznego i bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki rozwoju w ujęciu terytorialnym,

 • tworzenie standardów dotyczących pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania danych na potrzeby raportów oceniających zjawiska rozwojowe w ujęciu terytorialnym i prowadzoną politykę,

 • dostarczanie informacji dotyczących postępu realizacji polityki regionalnej warunkujących przyznawanie dalszych środków na finansowanie działań rozwojowych,

 • zapewnienie warunków dla budowy ROT we wszystkich regionach oraz zintegrowana współpraca KOT-ROT,

 • przedkładanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego oraz Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju wniosków, opinii i rekomendacji służących programowaniu oraz poprawie efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju, w szczególności w odniesieniu do regionów,

 • monitorowanie i analizowanie zjawisk w kontekście realizacji założonych w KSRR i kontraktach terytorialnych kierunków rozwojowych,

 • zasilanie KFT rezultatami prac osiągniętymi przez KOT i ROT,

 • prowadzenie działań promocyjnych.


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Organizacja pracy KOT

 • Zespół złożony z ekspertów :

 • odpowiedzialny za badania i analizy strategiczne,

 • zaangażowany w podejmowanie decyzji o strategicznych kierunkach rozwojowych kraju dzięki zapewnieniu reprezentacji w Radzie Programowej funkcjonującej w ramach KFT,

 • zaangażowany w ewaluację i reprezentowany w zespołach sterujących ewaluacją,

 • zorganizowany w ramach DKS, MRR,

 • zapewniający stałą współpracę z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ROT, izby gospodarcze, uniwersytety, OBR itp.).

 • Organizacja pracy wynika z Zarządzenia nr 9, Ministra Rozwoju Regionalnego, w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

 • w skład wchodzą wydelegowani przedstawiciele ROTów oraz resortów, organizacji skupiających samorządy np. ZMP,

 • na posiedzenie mogą być dopraszani w zależności od tematu spotkania eksperci zewnętrzni w tym KE, OECD,

 • zasady pracy oraz przedmiot spotkań określają przyjmowane wspólnie z ROTami plany pracy KOT na dany rok kalendarzowy.


Schemat systemu obserwatori w rozwoju terytorialnego

Schemat Systemu Obserwatoriów Rozwoju Terytorialnego

Legenda:

KFT – Krajowe Forum Terytorialne

KOT – Krajowe Obserwatorium

ROT – Regionalne Obserwatorium

RFT – Regionalne Forum Terytorialne

OBR – Ośrodek Badań Regionalnych

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

UM – Urząd Marszałkowski

GUS – Główny Urząd Statystyczny

MRR

Resorty

Poziom krajowy

GUS

KFT

KOT

Poziom regionalny

UM

UM

UM

RFT

ROT

RFT

ROT

RFT

ROT

OBR

OBR

OBR


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Opracowania analityczne KOT na 2014 r.

 • Planowane tematy opracowań analitycznych KOT na 2014 rok:

 • Przegląd Regionalny Polski 2013 (kontynuacja wspólnie z ROT-ami) – III/IV kwartał

 • Ocena realizacji polityki spójności od wstąpienia Polski do UE – II/III kwartał

 • Wkład regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 w realizację celów SRW ( wykonawca zewnętrzny – ROT –y proszone o współpracę) – II kwartał

 • Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i województw w latach 2010-2013 wynikający z uzppr ( zakończenie pracy w 2014 r. ) – IV kwartał

  (Źródło: projekt Plan pracy KOT z dn. 7.10.2013)

13


I de a funkcjonowania regionalnych obserwatori w terytorialnych

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl


 • Login