Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim. Dariusz Chrastina Departament Klienta Biznesowego. Łódź, 19 kwietnia 2013. Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm.

Download Presentation

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i maych firm w wojewdztwie dzkim

Dariusz Chrastina

Departament Klienta Biznesowego

d, 19 kwietnia 2013


Ju po raz trzeci na pocz tku roku bank pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i ma ych firm

Ju po raz trzeci na pocztku roku Bank Pekao przedstawia raporto sytuacji mikro i maych firm

 • Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i maych firmach, ktre odgrywaj znaczc rol w gospodarce(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),

 • Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnymna bazie 7 tysicy wywiadw z wacicielami firm,

 • Lepsze rozumienie potrzeb mikro i maych firmoraz poznanieproblemw i barier zwizanychz prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej,

 • Temat specjalny e-gospodarka, czyli wykorzystanie technologii informacyjnych w mikro i maych firmach,

 • Jak co roku - 16 konferencji regionalnych(w kadym wojewdztwie w marcu-kwietniu 2013 roku),

 • Raport w wersji polskiej i angielskiej udostpnionyna stroniewww.pekao.com.pl/mis

Mikro firmy przedsibiorstwa zatrudniajce do 9 pracownikw, Mae firmy przedsibiorstwa zatrudniajce do 49 pracownikw,


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Obnienie Oglnego Wskanika Koniunktury Mikro i Maych Firm spowodowane gwnie przez znaczcy spadek oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji brany

8 obszarw wchodzcych w skad Oglnego Wskanika Koniunktury

Poprzednie 12 miesicy

Nastpne 12 miesicy

+~4

R/R

-7,6

-4,5

-1,4

-0,9

-0,8

-0,2

2010

2011

2012

-1,0

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm syntetyczna miara nastrojw wacicieli firm

-0,7

Wskaniki w ramach badania mog przyjmowa wartoci od 50 do 150, przy czym 50 oznacza duo gorzej, 75 gorzej,100 ani lepiej, ani gorzej, 125 lepiej, 150 duo lepiej


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Firmy duo lepiej oceniaj obszary, na ktre maj wpyw.W porwnaniu z ostatnim badaniem, gorsze perspektywy na kolejny rok.

Zdecydowanie najnisza ocena - oba czynniki poza zasigiem wpywu firmy

Duo lepsza ocena. Ostatnie 12 miesicy ocenione wyej ni rok temu

Najwysza ocena i najmniejsze zmiany w stosunku do ubiegorocznych bada

Odniesienie do ubiegorocznego badania


Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie

Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych, widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

 • Produkcja - stabilnie, dostosowywanie si do sytuacji rynkowej, innowacyjno, rozwj eksportu,

 • Usugi najwyszy poziom wskanika, chocia spowolnienie ma wpyw na nastroje przedsibiorcw,

 • Handel najniszy poziom wskanika, czsto firmy lokalne wyzwaniem konkurencja duych firm,

 • Budownictwo zmniejszanie si portfela zamwie, wzrost opnie w terminowym ciganiu nalenoci


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Najbardziej obniy si wskanik dla firm lokalnych o dugim stau,najwyszy poziom optymizmu maj mode firmy

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

 • Ocena zwiksza si wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru dziaania firmy

 • Najwyszy i najbardziej stabilny poziom wskanika wrd modych firm dziaajcych do 3 lat.

 • Po raz pierwszy mierzono poziom wskanika w zalenoci od lokalizacji w miecie lub na obszarach wiejskich i nie odnotowano istotnej rnicy w poziomie wskanika

-1.0

-1.9

-2.0

-2.6

-1.6

-2.8

-3.4

Lokalizacja siedziby firmy

Obszar dziaania firmy

Czas istnienia

Zmiana wskanika YoY

-2.8


Wojew dztwo dzkie troch oficjalnej statystyki

Wojewdztwo dzkie troch oficjalnej statystyki

rdo: Dziaalno przedsibiorstw niefinansowych w roku 2010, Gwny Urzd Statystyczny


Dzkie og lny wska nik koniunktury mikro i ma ych firm

dzkie: Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

dzkie:

 • Sabsza ni w kraju ocena minionych 12 miesicy jak i perspektyw

 • Wskanik koniunktury we wszystkich podregionach poniej redniej krajowej

  Podregiony

 • Najlepsza ocena minionych 12 miesicy w podregionie skierniewickim

 • Najlepsze prognozy w m.odzi

 • Najsabsza ocena zarwno przeszoci jak i perspektyw w podregionie dzkim


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Ocena sytuacji w poprzednich 12 miesicach firmy z dzkiego o wiele sabiej oceniy przychody swoich firm, sytuacj brany, wynik finansowy

dzkie vs Polska

-2,4

-2,5

-3,1

-2,3

-3,5

-2,8

-1,5

-1,2

-1,9


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

dzkie sabsze prognozy ni populacja krajowa , spowodowane g. sabsz ocen przychodw firm, sytuacja firm i sytuacj caej gospodarki

dzkie vs Polska

-1,0

-1,1

-0,4

-1,2

-1,8

-0,9

-0,8

-0,9

-0,6


Polska rosn cy udzia zewn trznego finansowania dzia alno ci bie cej i inwestycji

Polska: rosncy udzia zewntrznego finansowania dziaalnoci biecej i inwestycji

Finansowanie dziaalnoci biecej

Finansowanie inwestycji*

 • Stopniowo zwiksza si wykorzystanie zewntrznego finansowania dziaalnoci biecej i inwestycji

 • Skonno do korzystania ze rde zewntrznych ronie wraz z wielkoci firmy(co pita firma mikro oraz co druga firma maa korzysta z finansowania zewntrznego)

+2 p.p.

+2 p.p.

*Moliwa bya wicej ni jedna odpowied


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Polska: przyczyny niekorzystania z finansowania zewntrznego wynikaj przede wszystkim z polityki firm

2010

 • Dostpno do finansowania zewntrznego nie jest problemem poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm,

 • Potencja do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsibiorstw poprzez wiksze wykorzystanie finansowania zewntrznego,

 • Planowane zmiany w sposobie dystrybucji rodkw unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwikszy zainteresowanie finansowaniem zewntrznym.

2011

2012


Dzkie korzystanie z zewn trznego finansowania bie cej dzia alno ci powy ej redniej krajowej

dzkie: korzystanie z zewntrznego finansowania biecej dziaalnoci powyej redniej krajowej

 • W woj. dzkim z finansowania zewntrznego korzystao zdecydowanie wicej firm, relatywnie najwicej w podregionie dzkim (34%),skierniewickim ( 32%), sieradzkim (31%)

 • Pojawiajce si znaki zapytania ad potrzeb finansowania biecego w perspektywie 12 miesicy w m.odzi

 • Firmy z sieradzkiego sygnalizuj wiksze zapotrzebowanie na finansowanie zewntrzne

-5%

+3


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

dzkie: Inwestycje mikro i maych przedsibiorstw poniej redniej , z wyran tendencj spadkow ( z 41% do 29%)

 • W 3 podregionach (skierniewickim, m.odzi, sieradzkim) wskaniki inwestycji w 2012 powyej oglnokrajowych

 • Malejcy odsetek firm w dzkiem deklarujcych inwestycje, szczeglnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.odzi ( z 44% do 29%), najniej w piotrkowskim ( 24%)

 • Jest szansa, e poziomy nie bd tak niskie ( w ub.r.deklaracje pesymistyczne nie sprawdziy nsie w tak duym stopniu)


Dzkie r d a finansowania inwestycji w roku 2013

dzkie: rda finansowania inwestycji w roku 2013..

Kredyt

 • Zapowied wikszego wykorzystania kredytw ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • Kredyt podstawowym rdem zewntrznego finansowania inwestycji w podregionach ( od 27% w dzkim do 32% w piotrkowskim)

 • Oczekiwanie na wsparcie dotacjami( skierniewickie 15%,7%), dzkie ( 12%, 8%)

Dotacje


Polska rosn ce znaczenie eksportu mikro i ma ych firm

Polska: Rosnce znaczenie eksportu mikro i maych firm

 • Stopniowy wzrost dziaalnoci eksportowej mikro i maych firm (wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)

 • Ju blisko 200 tysicy firm deklaruje eksport (12% spord wszystkich mikro i maych firm),

 • Wyranie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodw wrd firm eksportowychw porwnaniu z pozostaymi przedsibiorstwami,

 • Przychody z eksportu to jedyny w caym badaniu wskanik, ktrego warto w roku 2012 przekroczya poziom z roku 2010.

Odsetek mikro i maych eksporterw

Wyniki badania dla firm eksportujcych

+3 p.p.


Dzkie eksport mikro i ma ych firm

dzkie: Eksport mikro i maych firm

 • redni wskanik eksporterw w dzkiem na poziomie krajowym

 • Due zrnicowanie w podregionach (od 5% w odzkim do 19% w m.odzi )

 • Symptomy impulsu eksportowego w podregionie piotrkowskim ( 9%+5%)

+2

(+5%)


Dzkie pozytywna cena jako ci us ug wiadczonych przedsi biorcom przez lokaln administracj

dzkie: Pozytywna cena jakoci usug wiadczonych przedsibiorcom przez lokaln administracj.

dzkie:

 • Wysoka ocena podobnie jak rednio w Polsce

  Podregiony

 • Wzrost ocen w podregionie sieradzkim, piotrkowskim

 • Najwysza ocena w M.odzi


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

dzkie: Innowacyjno mikro i maych firm

LIDERZY

+9

+6


Bariery rozwoju wed ug mikro i ma ych firm

Bariery rozwoju wedug mikro i maych firm

 • Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery rozwojowe,

 • Najwiksze bariery dla mikro i maych firm s zwizane z zewntrznymi uwarunkowaniami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,

 • dzkie bariery wymieniane czciej ni rednio w Polsce:

  • Popyt na produkty/usugi firmy

  • Dostp do programw pomocowych

  • Szara strefa

  • Przepisy prawne

  • Konkurencja innych firm,

   Rzadziej:

  • Kwalifikacje pracownikw

  • Korupcja

  • Sadownictwo gospodarcze

Waciciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie kadej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo wana bariera)


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

E-gospodarka tematem specjalnym raportu jak mikro i mae firmy korzystaj z technologii informacyjnych?

 • 87% firm wykorzystuje komputery w dziaalnoci biznesowej,

 • Chocia prawie kada mikro i maa firma ma dostp do Internetu, nie jest on w peni wykorzystywany w dziaalnoci biznesowej.


Wykorzystanie internetu przez firmy z dzkiego

Wykorzystanie Internetu przez firmy z dzkiego

Posiadanie strony internetowej

 • Firmy z m.odzi i sieradzkiego w najwikszym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama)

 • Znacznie sabiej wykorzystywany potencja Internetu w podregionie piotrkowskim i skierniewickim

 • Saby wskanik zastosowa Internetu do komunikacji z administracj w podregionie dzkim

L

I

D

E

RZ

Y

Dziaania reklamowe z wykorzystaniem Internetu

Wykorzystanie internetu do kontaktu z administracj


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Praktyczne kwestie wykorzystania technologii informacyjnych w mikro i maych firmach 6 analiz w Raporcie

 • Nowe technologie informacyjne w zarzdzaniu mikro i maymi firmami (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)

 • Rynek IT w Polsce i perspektywy jego rozwoju (Bank Pekao SA)

 • Aspekty prawne prowadzenia sprzeday i promocji w Internecie (dLK Korus Oko Radcowie Prawni sp.p.)

 • Tworzenie i zarzdzanie stron internetow (home.pl)

 • Promocja mikro i maej firmy w Internecie (Google Polska)

 • Bankowo elektroniczna dla firm (Bank Pekao SA)


Dzkie podsumowanie

dzkie: podsumowanie

 • Ocena sytuacji firm wojewdztwa dzkiego nisza ni w Polsce,

 • Wskanik koniunktury we wszystkich podregionach poniej redniej krajowej

 • Firmy z dzkiego o wiele sabiej oceniy w 2012 r. przychody swoich firm, sytuacj brany, wynik finansowy

 • Sabsze prognozy ni populacja krajowa spowodowane g. sabsz ocen przychodw firm, ogln sytuacj firm i sytuacj caej gospodarki

 • Malejcy odsetek firm deklarujcych inwestycje, szczeglnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.odzi ( z 44% do 29%), najniej w piotrkowskim ( 24%)

 • Zapowied wikszego wykorzystania kredytw ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • redni wskanik eksporterw na poziomie krajowym, wyrnia si d ( 19%)

 • Odsetek firm deklarujcych innowacje niszy ni w kraju

 • Firmy z m.odzi i sieradzkiego w najwikszym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim

Raport w polskiej i angielskiej wersji jzykowejjest dostpny na stronie internetowej Banku Pekao SApod adresem:www.pekao.com.pl/misDzikuj za uwag!


 • Login