Raport o sytuacji i perspektywach mikro i ma ych firm w wojew dztwie dzkim
Download
1 / 25

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim. Dariusz Chrastina Departament Klienta Biznesowego. Łódź, 19 kwietnia 2013. Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raport o sytuacji i perspektywach mikro i maych firm w wojewdztwie dzkim

Dariusz Chrastina

Departament Klienta Biznesowego

d, 19 kwietnia 2013


Ju po raz trzeci na pocztku roku Bank Pekao przedstawia raporto sytuacji mikro i maych firm

 • Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i maych firmach, ktre odgrywaj znaczc rol w gospodarce(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),

 • Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnymna bazie 7 tysicy wywiadw z wacicielami firm,

 • Lepsze rozumienie potrzeb mikro i maych firmoraz poznanieproblemw i barier zwizanychz prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej,

 • Temat specjalny e-gospodarka, czyli wykorzystanie technologii informacyjnych w mikro i maych firmach,

 • Jak co roku - 16 konferencji regionalnych(w kadym wojewdztwie w marcu-kwietniu 2013 roku),

 • Raport w wersji polskiej i angielskiej udostpnionyna stroniewww.pekao.com.pl/mis

Mikro firmy przedsibiorstwa zatrudniajce do 9 pracownikw, Mae firmy przedsibiorstwa zatrudniajce do 49 pracownikw,


Obnienie Oglnego Wskanika Koniunktury Mikro i Maych Firm spowodowane gwnie przez znaczcy spadek oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji brany

8 obszarw wchodzcych w skad Oglnego Wskanika Koniunktury

Poprzednie 12 miesicy

Nastpne 12 miesicy

+~4

R/R

-7,6

-4,5

-1,4

-0,9

-0,8

-0,2

2010

2011

2012

-1,0

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm syntetyczna miara nastrojw wacicieli firm

-0,7

Wskaniki w ramach badania mog przyjmowa wartoci od 50 do 150, przy czym 50 oznacza duo gorzej, 75 gorzej,100 ani lepiej, ani gorzej, 125 lepiej, 150 duo lepiej


Firmy duo lepiej oceniaj obszary, na ktre maj wpyw.W porwnaniu z ostatnim badaniem, gorsze perspektywy na kolejny rok.

Zdecydowanie najnisza ocena - oba czynniki poza zasigiem wpywu firmy

Duo lepsza ocena. Ostatnie 12 miesicy ocenione wyej ni rok temu

Najwysza ocena i najmniejsze zmiany w stosunku do ubiegorocznych bada

Odniesienie do ubiegorocznego badania


Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych, widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

 • Produkcja - stabilnie, dostosowywanie si do sytuacji rynkowej, innowacyjno, rozwj eksportu,

 • Usugi najwyszy poziom wskanika, chocia spowolnienie ma wpyw na nastroje przedsibiorcw,

 • Handel najniszy poziom wskanika, czsto firmy lokalne wyzwaniem konkurencja duych firm,

 • Budownictwo zmniejszanie si portfela zamwie, wzrost opnie w terminowym ciganiu nalenoci


Najbardziej obniy si wskanik dla firm lokalnych o dugim stau,najwyszy poziom optymizmu maj mode firmy

Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

 • Ocena zwiksza si wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru dziaania firmy

 • Najwyszy i najbardziej stabilny poziom wskanika wrd modych firm dziaajcych do 3 lat.

 • Po raz pierwszy mierzono poziom wskanika w zalenoci od lokalizacji w miecie lub na obszarach wiejskich i nie odnotowano istotnej rnicy w poziomie wskanika

-1.0

-1.9

-2.0

-2.6

-1.6

-2.8

-3.4

Lokalizacja siedziby firmy

Obszar dziaania firmy

Czas istnienia

Zmiana wskanika YoY

-2.8


Wojewdztwo dzkie troch oficjalnej statystyki

rdo: Dziaalno przedsibiorstw niefinansowych w roku 2010, Gwny Urzd Statystyczny


dzkie: Oglny Wskanik Koniunktury Mikro i Maych Firm

dzkie:

 • Sabsza ni w kraju ocena minionych 12 miesicy jak i perspektyw

 • Wskanik koniunktury we wszystkich podregionach poniej redniej krajowej

  Podregiony

 • Najlepsza ocena minionych 12 miesicy w podregionie skierniewickim

 • Najlepsze prognozy w m.odzi

 • Najsabsza ocena zarwno przeszoci jak i perspektyw w podregionie dzkim


Ocena sytuacji w poprzednich 12 miesicach firmy z dzkiego o wiele sabiej oceniy przychody swoich firm, sytuacj brany, wynik finansowy

dzkie vs Polska

-2,4

-2,5

-3,1

-2,3

-3,5

-2,8

-1,5

-1,2

-1,9


dzkie sabsze prognozy ni populacja krajowa , spowodowane g. sabsz ocen przychodw firm, sytuacja firm i sytuacj caej gospodarki

dzkie vs Polska

-1,0

-1,1

-0,4

-1,2

-1,8

-0,9

-0,8

-0,9

-0,6


Polska: rosncy udzia zewntrznego finansowania dziaalnoci biecej i inwestycji

Finansowanie dziaalnoci biecej

Finansowanie inwestycji*

 • Stopniowo zwiksza si wykorzystanie zewntrznego finansowania dziaalnoci biecej i inwestycji

 • Skonno do korzystania ze rde zewntrznych ronie wraz z wielkoci firmy(co pita firma mikro oraz co druga firma maa korzysta z finansowania zewntrznego)

+2 p.p.

+2 p.p.

*Moliwa bya wicej ni jedna odpowied


Polska: przyczyny niekorzystania z finansowania zewntrznego wynikaj przede wszystkim z polityki firm

2010

 • Dostpno do finansowania zewntrznego nie jest problemem poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm,

 • Potencja do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsibiorstw poprzez wiksze wykorzystanie finansowania zewntrznego,

 • Planowane zmiany w sposobie dystrybucji rodkw unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwikszy zainteresowanie finansowaniem zewntrznym.

2011

2012


dzkie: korzystanie z zewntrznego finansowania biecej dziaalnoci powyej redniej krajowej

 • W woj. dzkim z finansowania zewntrznego korzystao zdecydowanie wicej firm, relatywnie najwicej w podregionie dzkim (34%),skierniewickim ( 32%), sieradzkim (31%)

 • Pojawiajce si znaki zapytania ad potrzeb finansowania biecego w perspektywie 12 miesicy w m.odzi

 • Firmy z sieradzkiego sygnalizuj wiksze zapotrzebowanie na finansowanie zewntrzne

-5%

+3


dzkie: Inwestycje mikro i maych przedsibiorstw poniej redniej , z wyran tendencj spadkow ( z 41% do 29%)

 • W 3 podregionach (skierniewickim, m.odzi, sieradzkim) wskaniki inwestycji w 2012 powyej oglnokrajowych

 • Malejcy odsetek firm w dzkiem deklarujcych inwestycje, szczeglnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.odzi ( z 44% do 29%), najniej w piotrkowskim ( 24%)

 • Jest szansa, e poziomy nie bd tak niskie ( w ub.r.deklaracje pesymistyczne nie sprawdziy nsie w tak duym stopniu)


dzkie: rda finansowania inwestycji w roku 2013..

Kredyt

 • Zapowied wikszego wykorzystania kredytw ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • Kredyt podstawowym rdem zewntrznego finansowania inwestycji w podregionach ( od 27% w dzkim do 32% w piotrkowskim)

 • Oczekiwanie na wsparcie dotacjami( skierniewickie 15%,7%), dzkie ( 12%, 8%)

Dotacje


Polska: Rosnce znaczenie eksportu mikro i maych firm

 • Stopniowy wzrost dziaalnoci eksportowej mikro i maych firm (wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)

 • Ju blisko 200 tysicy firm deklaruje eksport (12% spord wszystkich mikro i maych firm),

 • Wyranie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodw wrd firm eksportowychw porwnaniu z pozostaymi przedsibiorstwami,

 • Przychody z eksportu to jedyny w caym badaniu wskanik, ktrego warto w roku 2012 przekroczya poziom z roku 2010.

Odsetek mikro i maych eksporterw

Wyniki badania dla firm eksportujcych

+3 p.p.


dzkie: Eksport mikro i maych firm

 • redni wskanik eksporterw w dzkiem na poziomie krajowym

 • Due zrnicowanie w podregionach (od 5% w odzkim do 19% w m.odzi )

 • Symptomy impulsu eksportowego w podregionie piotrkowskim ( 9%+5%)

+2

(+5%)


dzkie: Pozytywna cena jakoci usug wiadczonych przedsibiorcom przez lokaln administracj.

dzkie:

 • Wysoka ocena podobnie jak rednio w Polsce

  Podregiony

 • Wzrost ocen w podregionie sieradzkim, piotrkowskim

 • Najwysza ocena w M.odzi


dzkie: Innowacyjno mikro i maych firm

LIDERZY

+9

+6


Bariery rozwoju wedug mikro i maych firm

 • Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery rozwojowe,

 • Najwiksze bariery dla mikro i maych firm s zwizane z zewntrznymi uwarunkowaniami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,

 • dzkie bariery wymieniane czciej ni rednio w Polsce:

  • Popyt na produkty/usugi firmy

  • Dostp do programw pomocowych

  • Szara strefa

  • Przepisy prawne

  • Konkurencja innych firm,

   Rzadziej:

  • Kwalifikacje pracownikw

  • Korupcja

  • Sadownictwo gospodarcze

Waciciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie kadej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo wana bariera)


E-gospodarka tematem specjalnym raportu jak mikro i mae firmy korzystaj z technologii informacyjnych?

 • 87% firm wykorzystuje komputery w dziaalnoci biznesowej,

 • Chocia prawie kada mikro i maa firma ma dostp do Internetu, nie jest on w peni wykorzystywany w dziaalnoci biznesowej.


Wykorzystanie Internetu przez firmy z dzkiego

Posiadanie strony internetowej

 • Firmy z m.odzi i sieradzkiego w najwikszym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama)

 • Znacznie sabiej wykorzystywany potencja Internetu w podregionie piotrkowskim i skierniewickim

 • Saby wskanik zastosowa Internetu do komunikacji z administracj w podregionie dzkim

L

I

D

E

RZ

Y

Dziaania reklamowe z wykorzystaniem Internetu

Wykorzystanie internetu do kontaktu z administracj


Praktyczne kwestie wykorzystania technologii informacyjnych w mikro i maych firmach 6 analiz w Raporcie

 • Nowe technologie informacyjne w zarzdzaniu mikro i maymi firmami (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)

 • Rynek IT w Polsce i perspektywy jego rozwoju (Bank Pekao SA)

 • Aspekty prawne prowadzenia sprzeday i promocji w Internecie (dLK Korus Oko Radcowie Prawni sp.p.)

 • Tworzenie i zarzdzanie stron internetow (home.pl)

 • Promocja mikro i maej firmy w Internecie (Google Polska)

 • Bankowo elektroniczna dla firm (Bank Pekao SA)


dzkie: podsumowanie

 • Ocena sytuacji firm wojewdztwa dzkiego nisza ni w Polsce,

 • Wskanik koniunktury we wszystkich podregionach poniej redniej krajowej

 • Firmy z dzkiego o wiele sabiej oceniy w 2012 r. przychody swoich firm, sytuacj brany, wynik finansowy

 • Sabsze prognozy ni populacja krajowa spowodowane g. sabsz ocen przychodw firm, ogln sytuacj firm i sytuacj caej gospodarki

 • Malejcy odsetek firm deklarujcych inwestycje, szczeglnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.odzi ( z 44% do 29%), najniej w piotrkowskim ( 24%)

 • Zapowied wikszego wykorzystania kredytw ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

 • redni wskanik eksporterw na poziomie krajowym, wyrnia si d ( 19%)

 • Odsetek firm deklarujcych innowacje niszy ni w kraju

 • Firmy z m.odzi i sieradzkiego w najwikszym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama


Raport w polskiej i angielskiej wersji jzykowejjest dostpny na stronie internetowej Banku Pekao SApod adresem:www.pekao.com.pl/misDzikuj za uwag!


ad
 • Login