TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE
Download
1 / 122

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ' - shyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE

İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ


Talas Savaşı  ( 751 )  ( Araplar - Çinliler ) Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile , Ön-Asya' dan doğuya ilerleyen Araplar (Abbasiler), Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen, Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardır.


Önemi:

Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmiştir.  ( Siyasi )Türkler, bu savaştan sonra gruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. ( Karluklar )   ( Dini )Esir alınan Çinlilerden kağıt yapım tekniği öğrenilmiştir.  ( Kültürel ) • İslamiyet’teki tek tanrı ( Allah ) inancı ile Gök Tanrı inancı arasında pek fark bulmamaları

 • Türk toplumunda bulunan Ozan ve Kam'lar ile İslam evliyaları ve dervişlerinin birbirine benzerlik göstermesi

 • Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle bağdaşması

 • İslamiyet'in öngördüğü doğruluk, dürüstlük, temizlik,konukseverlik gibi ahlak kurallarının, Türk ahlak anlayışına uygun olması

 • Ahiret inancı ve kurban kesme benzerlikleri

 • Bilimsel ve ticari ilişkilerin etkileri.


Türklerin İslam Dünyasındaki Etkinlikleri ve Hizmetleri Tanrı inancı arasında pek fark bulmamaları


Abbasiler döneminden başlayarak Türkler'in etkinlikleri artmıştır. Abbasilerde Türkleri devlet hizmetinde görevlendiren ilk halife "Mansur" dur. Harun Reşid döneminde saray muhafızları Türklerden oluşturulmuştur.

Bizans sınır boylarında ( Uc ), Türklere görevler verilmiştir. Me'mun ve Mu'tasım dönemlerinde Türkler'in askeri etkinlikleri arttı. Mu'tasım döneminde Türkler için "Samarra" şehri kuruldu.


  Azerbaycan'da başlayan ve devleti etkinlikleri artmıştır. Abbasilerde Türkleri devlet hizmetinde görevlendiren ilk halife "Mansur" dur.

( Abbasileri ) tehdit eder hale gelen Babek isyanı, Mu'tasım döneminde Türkler tarafından bastırılmıştır. Büyük Selçuklular, Abbasi Halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtardılar. Batı'da Bizans ve Haçlılara karşı, doğuda Moğol tehlikesine karşı İslam dünyasını Türkler korumuşlardır.


Değişik bölgelerde kurmuş oldukları devletler yoluyla İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar. İslam uygarlığının gelişmesine büyük katkıda bulundular. ( Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Harezmi, İbn-i Türk önemli Türk bilim adamlarıdır.) Eğitim ve öğretim kurumları açısından İslam dünyasının gelişmesini sağladılar. ( Nizamiye Medresesi ) İslam sanatına da katkıda bulunmuşlardır.


Özetle :  İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar. İslamiyet'i her türlü iç ve dış tehlikelerden korumuşlardır. İslamiyet ' in yayılmasına ve bir dünya dini olmasına katkıda bulunmuşlardır. İslam dünyasına önemli devlet, bilim ve sanat adamları kazandırmışlardır.İslam kültürünü geliştirerek batıya tanıtmışlardır.  ( Büyük Selçuklular - Osmanlılar)Bugün, İslam bilim ve kültürünü laik devlet yapısı içerisinde geliştirmektedirler.  ( TC )


MISIR'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.


Misir i y neten t rk devletler
MISIR’I YÖNETEN TÜRK DEVLETLERİ İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.

TOLUNOĞULLARI

868-905

İHŞİDİLER

935-969

EYYÜBİLER

1174-1250

MEMLÜKLER

1250-1517

OSMANLILAR

1517-1881


TOLUNOĞULLARI İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.

( 868 - 905 )


Toluno lu ahmet cam
TOLUNOĞLU AHMET CAMİİ İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.


Toluno ullari na a t s kkeler
TOLUNOĞULLARI’NA AİT SİKKELER İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.


 • Merkez : İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.   Fustat  ( Mısır )         

 • Kurucu :  Tolunoğlu Ahmet - (Mısır  Valisi )

 • Önemi :  Mısır 'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.

 • İç karışıklıklar sonucu, Abbasiler son vermiştir.


İHŞİDİLER İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar.

(935 - 969)


 • Merkez :  İslamiyet'i batı ve doğuda yaydılar. Fustat  ( Mısır )             

 • Kurucu :  Muhammed Bin Toğaç

 • Önemi :   Mısır 'da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir.

 • Fatımiler Devleti son vermiştir.


Toluno ullar ve h idiler uzun m rl devletler olamam lard r bu durumun en nemli nedeni ne olabilir
Tolunoğulları ve İhşidiler uzun ömürlü devletler olamamışlardır.Bu durumun en önemli nedeni ne olabilir?


Tolunoğulları ve İhşidiler ‘in yıkılmasında en önemli etken yöneticilerinin ve ordularının Türk, halkın Arap olmasıdır.


İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ önemli etken yöneticilerinin ve ordularının Türk, halkın Arap olmasıdır.


KARAHANLILAR önemli etken yöneticilerinin ve ordularının Türk, halkın Arap olmasıdır.

(840-1212)


 • Merkez : önemli etken yöneticilerinin ve ordularının Türk, halkın Arap olmasıdır.  Balasagun

 • Bilinen İlk Hükümdarları :  Bilge Kül Kadir Han

 • Önemi :  İlk Türk - İslam devletidir. 

 • Karahanlılar Devleti’ni, Karluk - Yağma - Çiğil Türkleri kurmuştur.

 • İslamiyet'i,  Satuk Buğra Han zamanında kabul etmeye başladılar. İslamiyet'i kabul edince "Abdülkerim" ismini almıştır.

 • Samanoğulları Devleti’ne son vererek Maveraünnehir bölgesine sahip oldular. • Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra , taht kavgaları ve Gaznelilerle mücadele devleti yıpratmış, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmışlardır. Doğunun merkezi Kaşgar, batının merkezi Semerkant olmuştur.

 • Doğu Karahanlılara, Karahıtaylar ; Batı Karahanlılara Harzemşahlar son vermiştir.


İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen, öz kültürlerini korumuşlardır. Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmışlardır.


 • Karahanlılar yazıda Uygur alfabesini kullandılar. Türkçe’ye büyük önem verdiler.

 • Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserinde padişahlara yönetim ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur.

 • Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugati’t-Türk adlı eserinde Türkçe’nin Arapça’dan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.

 • Karahanlıların ilk Türk-Müslüman hükümdarı olan Satuk Buğra Han, yazdığı destanda İslamiyet’e nasıl geçtiğini anlatmaktadır.

 • Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adlı eserinde İslamiyet’i Türkçe olarak anlatmaya çalışmıştır.


Kutadgu b l g
KUTADGU BİLİG Türkçe’ye büyük önem verdiler.


Karahanlilar a a t adirlar
KARAHANLILAR’A AİT ÇADIRLAR Türkçe’ye büyük önem verdiler.


Burana m nares kirgizi stan in tokmok ehr
BURANA MİNARESİ (KIRGIZIİSTAN’IN TOKMOK ŞEHRİ) Türkçe’ye büyük önem verdiler.


GAZNELİLER Türkçe’ye büyük önem verdiler.

(963-1187)


 • Merkez : Türkçe’ye büyük önem verdiler.  Gazne  ( Doğu Afganistan )

 • Kurucu :  Alp Tigin

 • Samanoğulları , Karahanlılar ve Selçuklularla mücadele etmişlerdir.

 • En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşadılar. Sultan ünvanını ilk kullanan hükümdar olan Gazneli Mahmut, Hindistan'a 17 sefer yapmış, kuzey bölümlerine İslamiyet'in girmesini sağlamıştır.


 • Selçuklularla yaptıkları ; Türkçe’ye büyük önem verdiler.

 • Nesa ( 1035 ),  Serahs ( 1038 ), Dandanakan ( 1040 ) savaşlarını kaybettiler.

 • Özellikle Dandanakan savaşından sonra zayıflamışlar ve yıkılış sürecine girmişlerdir.

 • Gaznelilere, Afgan yerlilerinden olan  " Gur " lar son vermiştir.


Gazneli Mahmut, Abbasi halifeleri yanında yer almış,onlar adına hutbe okutup para bastırmıştır. Bu durumun Türk-İslam tarihindeki etkileri neler olmuştur?
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ birliklerini koruyamamışlardır.

(1038 - 1157)O uzlar
OĞUZLAR oynayan koludur. Oğuz “boylar,kabileler” demektir.

Bozoklar Üçoklar

Yıldız Denizhan

Ayhan Dağhan

Günhan Gökhan


 • Devletin Kuruluşu : oynayan koludur. Oğuz “boylar,kabileler” demektir.

 • Devlete ismini veren Selçuk Bey, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır.

 • Aşağı Seyhun  ile Hazar denizi arasındaki geniş bozkırlarda yaşayan Oğuzlar' da ordu komutanı ( Subaşı ) olarak görevli olan Selçuk Bey , Oğuz Yabgu'su ( Hükümdar ) ile anlaşmazlığa düşmüş ve çevresiyle birlikte Seyhun Irmağının aşağı ve doğusunda bulunan " Cent " şehrine yerleşmiştir.


 • Oğuz Yabgu Devleti’ne karşı, Saman- oğulları' ndan yardım istemiş ve çevresi ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiştir.

 • Samanoğulları Devleti’nin Karahanlı ve Gaznelilerle mücadelesi sonucu yıkılma- sıyla ve Selçuk Bey'in ölmesiyle  dağılan Oğuz boylarını Arslan Bey toparladı ise de, Gazneli Sultan Mahmut Oğuzların kendisi için tehlikeli olduğunu anlamış, Arslan bey ve ileri gelenlerini hile ile tutuklatmıştır.


Selçukluların bulunduğu bölgenin siyasi yapısı Selçuklu Devleti’nin kurulma sürecini nasıl etkilemiş olabilir?Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi : kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

 • Horasan bölgesi için,  Gaznelilerle ; 

  Nesa ( 1035 ) ,

  Serahs ( 1038 ) savaşlarını yapmıştır.

  Tuğrul Bey, Nişabur'uGaznelilerden

  alarak, kendisine merkez yapmış ve

  bağımsızlığını ilan etmiştir. ( 1038 )


Dandanakan Savaşı( 1040 ) kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

( Büyük Selçuklular - Gazneliler ) :

 • Nedeni :  Gazneliler' in Selçuklu gücünü Horasan'dan atmak istemesi

 • Önemi ;  Selçuklular , bu savaştan sonra sürekli gelişme aşamasına girerek,devletin temellerini atarken , Gazneliler zayıflama ve yıkılış sürecine girmişlerdir. • İran, Irak, Azerbaycan ele geçirilmiştir. kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

 • Merkez Nişabur'dan Rey şehrine taşınmıştır.

 • Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey'in keşif seferiyle başlar  ( 1016 ). Anadolu' ya yapılan seferlerin artması üzerine, Pasinler Savaşı(1048) yapılır.


Pasinler Savaşı  ( 1048 ) kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

( Büyük Selçuklular - Bizans + Gürcü Kuvvetleri)

 • Nedeni :  

 • Selçuklular' ın  Anadolu'ya yönelik akınlarının artması

 • Bizans'ın, Türklerin Anadolu'ya girme girişimlerini durdurmak istemesi

 • Bizans'ın Anadolu otoritesini koruma isteği


Önemi : kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

 • Türkler'in Anadolu'nun fethi için Bizans'la yaptıkları ilk büyük savaş ve kazandıkları ilk büyük zaferdir.

 • Bizans'ın Anadolu'daki otoritesini sarsmıştır.

 • Türkler Anadolu’da ilk kez Van-Trabzon arasındaki bölgede toprak kazanmışlardır.


Anadolu'nun fethinde kardeşler, Selçukluları yeniden toparlamayı ve devleti kurmayı başarmışlardır.

üç önemli savaş

görülür :

 •  Pasinler (1048)

 • Malazgirt (1071)

 • Miryokefalon (1176)Tuğrul Bey’in Abbasi halifesinden “doğunun ve batının sultanı” ünvanını almasının Türk ve İslam dünyası açısından önemi ne olabilir?


 • Önemi : batının sultanı” ünvanını almasının Türk ve İslam dünyası açısından önemi ne olabilir? İslam dünyasının koruyucu- luğu ve siyasi liderliği Selçuklulara geçmiştir. Halifeler sadece dinsel lider olarak kalmıştır.Tu rul bey in rey kentindeki t rbesi
Tuğrul Bey’in Rey kentindeki türbesi dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir


Alp Arslan Dönemi  dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir

( 1064 - 1072 )

 • Azerbaycan, Kafkasya ve Türkistan seferlerine çıktı.

 • Döneminde komutanları tarafından doğu Anadolu'ya seferler düzenlenmiştir.

 • Fatimi Devleti’ne son vermek ve Mısır'ı fethetmek için, Mısır seferine çıkmışken Bizans İmparatoru’nun Doğu Anadolu'ya doğru sefere çıkması üzerine geri döndü.


Malazgirt Savaşı  ( 1071) dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir

( Büyük Selçuklular - Bizans )

 • Nedeni : 

 • Selçuklular'ın, kendilerine gelen göç dalgalarını yerleştirecek alan için Anadolu'ya yönelmeleri, Anadolu'yu yurt edinme isteği

 • Bizans'ın, Türklerin Anadolu’ya düzenledikleri akınları durdurma düşüncesi


 • Sonuçları : dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir

 • Anadolu kapıları Türklere açıldı. Bu savaştan sonra Türkler,  yoğun olarak Anadolu'ya göç etmeye başladılar.

 • Anadolu Türk Tarihi başladı, Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu.

 • Hrıstiyan Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.

 • Türklerin batıya ilerleyişleri üzerine Bizans'ın Papa'dan yardım isteği, Haçlı Seferlerine sebep olmuştur.


Malazgirt sava n g steren temsili resim
Malazgirt Savaşı’nı gösteren temsili resim dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir


 • Önemi :  dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir gelecek, yeni bir tarih hazırlayan önemli bir zaferdir.


Malazgirt sava ndan sonra anadolu
Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir


Melikşah Dönemi  ( 1072 - 1092 ) dan Fırat'a kadar genişlediği ; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu ; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir

 • Büyük Selçukluların en geniş sınırlara ulaştığı, kültür ve uygarlık alanında en parlak düzeye ulaştığı dönemdir.

 • Amcası Kavurd' un Sultanlığını tanımaması üzerine, mücadele etmiş ve onu öldürtmüştür.

 • Karahanlı ve Gaznelilere egemenliğini kabul ettirdi.

 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Tutak ve Artuk beyleri, Anadolu'nun fethiyle görevlendirmiştir.

 • Suriye, Filistin ve Arabistan'da fetihler yapmıştır.


 • Sultan Melikşah bütün müslüman ülkeleri yönetimi altına alma politikası izlemiştir.

 • Dönemin en önemli iç olayı "Batınilik" propagandasıdır. Hasan Sabbah, Selçukluları içten parçalama ve yönetimi ele geçirmek için batınilik mezhebini yaygınlaştırmaya ve ileri gelen Türk yöneticilerini öldürtmeye başlamıştır.


Bat nilik nedir bat nili in b y k sel uklu devleti nin g kaybetmesindeki etkisi ne olmu tur
Batınilik nedir? altına alma politikası izlemiştir. Batıniliğin Büyük Selçuklu Devleti’nin güç kaybetmesindeki etkisi ne olmuştur?


Hasan sabbah
HASAN SABBAH altına alma politikası izlemiştir.


Batin ler n alamut kales
BATINİLERİN ALAMUT altına alma politikası izlemiştir. KALESİDevletin Dağılışı : kurumuna dönüşmüştür.

 • Melikşah'ın ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları çıkması(Berkiyaruk-Mehmet-Mahmut-Sencer ), devleti yıpratmıştır.

 • Son Selçuklu sultanı " Sencer " dir. Sencer'in Katvan Savaşı’nda ( 1141 ) Karahıtay'lara yenilmesi ile devletin dağılış dönemi hızlandı.

 • Sultan Sencer'in ölmesiyle Selçuklu Devleti parçalanmıştır. ( 1157 )


Sultan sencer t rbes
SULTAN SENCER TÜRBESİ kurumuna dönüşmüştür.


Sel uklular n par alanma nedenleri
Selçukluların Parçalanma Nedenleri : kurumuna dönüşmüştür.

 • Veraset anlayışı. ( Ülkenin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması )

 • Yönetime küstürülen Oğuzların ( Türk- menlerin ) ayaklanmaları

 • Haçlı Seferleri  ( Dolaylı )

 • Doğudan gelen Moğol akınlarıAtabeylik nedir
Atabeylik nedir? radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )


Atabey radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

Selçuklu şehzade- lerini vali olarak gittikleri bölgelerde eğitmekle görevli olan kişi

(Osmanlılarda lala)


B y k sel uklu devletine ba l devletler
Büyük Selçuklu Devletine Bağlı Devletler radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

1.Horasan Selçukluları : 

2. Irak Selçukluları

3. Kirman Selçukluları

4.  Suriye Selçukluları 

5.  Türkiye ( Anadolu ) Selçukluları)


Atabeylikler
Atabeylikler radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

 • Merkezi Otoritenin zayıflamasıyla bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ettiler.

  1.  Salgurlular  ( Fars Atabeyliği ) ( İran )

  2.   İldenizliler  ( Azerbaycan Atabeyliği )

  3.   Beğteginoğulları  ( Erbil Atabeyliği ) 

  4.   Böriler  ( Şam Atabeyliği ) 

  5.  Zengiler ( Musul Atabeyliği ) 


Sel uklular n t rk slam tarihindeki nemi nedir
Selçuklular’ın Türk İslam tarihindeki önemi nedir? radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )


Önemleri : radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

 • Adını Selçuk Bey'den almış, devleti Tuğrul ve Çağrı Bey' ler kurmuştur.

 • İslamiyet'i dış saldırılara karşı korumuşlar, İslam ülkelerini bir yönetim altında birleştirmişlerdir.

 • Anadolu'nun Türkleşme sürecini başlatmışlardır.

 • Türk - İslam kültürünü sentezlemişlerdir.T rk slam devletler nde k lt r ve uygarlik

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )


H k mdar
HÜKÜMDAR radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

 • Türk-İslam hükümdarları genellikle Sultan unvanını kullandılar.

 • Hükümdarlık sembolleri:

 • Hutbe okutmak

 • Sikke bastırmak

 • Tuğra

 • Nevbet (davul)

 • Sancak

 • Taç

 • Taht

 • Otağ


Lke y net m
ÜLKE YÖNETİMİ radikal siyasi hareketinin doğurduğu hareket )

 • Türk-İslam devletlerinde ülke:

 • 1-Eyaletlere

 • 2-Sancaklara

 • 3-Kazalara

 • 4-Köylere ayrılırdı.

 • Eyaletleri hükümdar soyundan biri yönetiyorsa bu kişilere Melik, hükümdar soyundan olmayan biri yönetiyorsa bu kişilere Şıhne adı verilirdi.Ordu te k lati
ORDU TEŞKİLATI şehzadeler atabeyleri ile eyaletleri (şehzadelerin erkek öğretmeni) yönetirlerdi.

TÜRKMENLER

SİPAHİLER

YARDIMCI KUVVETLER

HASSA ASKERLERİ

GULAMAN-I SARAY

EYALET ASKERLERİ

Sultana bağlı özel birliklerdir. Hizmetleri- nin karşı- lığında kendileri -ne ikta denilen belirli bir arazi tahsis edilirdi.

Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleri-dir.Farklı milletler -den seçilip özel ola -rak yetiş- tirilen üc- retli as -kerlerdir.

Melik ve eyalet valilerinin askerleriyle birlikte orduya katılmasıdır

Devlet başkanının daveti sonucu türkmenlerden savaş zamanında orduya katılan askerlerdir.

İkta sahibi olanların ikta gelirleri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir

Selçuklula- ra bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanın -da gönder- dikleri üc- retli asker- lerdir.


Hukuk
HUKUK şehzadeler atabeyleri ile eyaletleri (şehzadelerin erkek öğretmeni) yönetirlerdi.

 • İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde töre hakimdi. Töre yazılı olmayan toplum kurallarıdır.

 • İlk Türk-İslam devletlerinde hukuk ikiye ayrılırdı:

 • Şeri hukuk (Dini hukuk)

 • Örfi hukuk (Töre)


 • Bu iki hukuğu da kadılar yönetirdi. Şeri mahkemelerin başında kadi’l-kudat (baş kadı), örfi mahkemelerin başında emir-i dad vardı. Ayrıca hükümdarların başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim adlı bir mahkeme daha vardı. Bu mahkemede devlete karşı ağır suç işleyenler yargılanırdı.


Sosyal hayat
SOSYAL HAYAT başında

 • Selçuklularda köylü hür olup toprağın has ve ikta oluşuna göre hükümetin himayesi altında çalışırdı.Vergisini verirdi.Mülk topraklar veraset yoluyla çocuklara geçerdi.

 • Selçuklularda mülkiyeti devlete ait olan miri topraklar dört bölümde değerlendirilir. Bu toprağa Miri arazi adı verilir.


 • İkta Arazi: başında Devletin topraklarını önemli kişilere ve kahramanlara dağıtmasıdır. Bu kişiler devletten maaş almazlar, toprak- larının geliri ile geçinirler ve devlete asker yetiştirirlerdi.

 • Has Arazi: Padişaha ve ailesine ait topraklardır. Padişah bu toprakların geliri ile geçinirdi.

 • Haraç Arazi: Selçuklu topraklarında yaşayan gayr-i müslim halka ait topraklardır.


 • Vakıf Arazi: başında Selçuklularda padişah, çeşitli sosyal kuruluşların devamı için kendi toprağından ayırırdı. Bu toprağın geliriyle o kuruluşların giderleri karşılanırdı.

 • Mülk Arazi: Selçuklularda padişah, miri araziden kahramanlara veya istediği kişilere toprak bağışlayabilirdi. Bu topraklara toprak adı verilmiştir.


Ekonom k hayat
EKONOMİK HAYAT başında

 • Selçukluların başlıca gelirleri şunlardır:

 • 1-Öşür (Müslüman halktan alınan toprak vergisi)

 • 2-Haraç (Gayr-i müslim halktan alınan toprak vergisi)

 • 3-Cizye (Gayr-i müslim halktan alınan kafa vergisi)

 • 4-Gümrük geliri

 • 5-Maden geliri
 • Abbasilerin kurduğu aitti.)Fütüvvet teşkilatı Selçuklularda Ahilik adını almıştır.

 • Ahilik aynı mesleğe mensup kişilerin kurduğu dernektir. Bu dernek mensup- larına hammaddeyi sağlar, üretimin düzgün ve temiz olmasına dikkat ederdi.


DİL VE EDEBİYAT aitti.)

 • Büyük Selçuklularda edebiyat ve bilim dili Farsça, halkın konuştuğu dil Türkçe idi.

 • Bu dönemde Ömer Hayyam ve vezir Nizamülmülk eserler vermişlerdir.

 • İlk İslam medresesi Nişabur’da açıldı. Bu medreseyi Bağdat’ta açılan Nizamiye Medresesi takip etti.


B l m ve sanat
BİLİM VE SANAT aitti.)

MEŞHUR İSLAM ALİMLERİ

FARABİ

 • Ünlü İslam filozofudur. Eserleri Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

  BİRUNİ

 • Geometri, astronomi, tarih, felsefe ve fizik dalında eserler vermiştir. ABD Biruni’nin adını Ay’daki kraterlerden birine vermiştir.


İBN-İ SİNA aitti.)

 • Avrupalıların Avicenna adını verdikleri İbn-i Sina özellikle tıp alanında eserler vermiştir. Bilinen 220 kitabı vardır.

 • Küçük ve büyük kan dolaşımını bulmuş, akıl hastalarını müzik ile tedavi etmiştir,

  GAZALİ

 • Ünlü İslam kelamcısıdır.

  .ÖMER HAYYAM aitti.)

 • Selçukluların ünlü matematikçisi ve şairidir.

 • Harzemşahlara Takvim-i Celaleddin adıyla bir takvim hazırlamıştır
 • Müslümanlar mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.


Biruni nin d nya haritas
Biruni’nin dünya haritası açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.


Sel uklu medreseleri
Selçuklu Medreseleri açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.

Konya İnce Minareli

Medrese


ad