Obaveze iz novog zakona o vodama i eu direktiva za oblast vodosnabdjevanja i sanitacije u fbih
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH. FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA. Hazima Hadžović, pomoćnik ministra Savjetovanje u sektoru vodosnabdjevanja Bjelašnica 22. april 2009. godine.

Download Presentation

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Hazima Hadžović, pomoćnik ministra

Savjetovanje u sektoru vodosnabdjevanja

Bjelašnica 22. april 2009. godine


Propisi u oblasti vodosnabdjevanja i sanitacije u FBiH

 • Transpozicija principa ODV u domaće zakonodavstvo izvršena usvajanjem Zakona o vodama - ZoV (2006.) koji je na snazi od 1. januara 2008.godine.

 • Ključne obaveze za općine i JKP po novom ZoV su:

  • Pribaviti vodne akte za vodovod i kanalizaciju kojim upravljaju (JKP)

  • Utvrditi zaštitne zone izvorišta vode na području općine, koja se koriste za vodosnabdjevanje stanovništva (općina)

  • Donjeti odluku o odvodnji (općinsko vijeće)

  • Identificirati i realizovati projekte kojima će se način vodosnabdjevanja i ispuštanja otpadnih voda uskladiti sa obavezama iz ZoV, pod-zakonskih akata i EU direktiva koje se odnose na ove oblasti (JKP i općina)


Vodosnabdjevanje i sanitacija kroz zakonsku regulativu F BiH

 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (SN FBiH 06/08)

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vode (SN FBiH 83/08)

 • Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju koristiti za piće (SN FBiH 51/02)– trenutno u izradi novi na osnovu člana 66. stav 3. ZoV

 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik(SN FBiH 50/07)

 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik (SN FBiH 50/07)

 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja (SN FBiH 54/99 i 56/04) – trenutno u izradi novi na osnovu člana 64. ZoV


Neke od direktiva i propisa EU vezanih za vodosnabdjevanje i sanitaciju

 • Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive, 2000/60/EC)

 • Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda (Urban Waste Water Directive, 91/271/ EEC)

 • Direktiva o vodi za piće (Drinking Water Directive, 98/83/EC)

 • Mjerenja pitkih voda (Measurement of Drinking Water, 79/869/EEC, 81/855/EEC, 91/692/EEC)

 • Površinske vode za piće (Surface Water for Abstraction, 75/440/EEC, 79/869/EEC, 91/692/EEC)

 • Podzemne vode (Groundwater, 80/69/EEC, 91/692/EEC)

 • Nitratna direktiva (Nitrates Directive, 91/676/EEC)

 • Direktiva o vodi za kupanje (Bathing Water Directive, 76/160/EEC)

 • Opasne tvari ispuštene u vode (Dangerous Substances to Water, 76/464/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EEC)


Način izvršenja obaveza za općine i JKP

 • ZoV i Pravilnik striktno propisuju obaveze pribavljanja:

  • Prethodne vodne saglasnosti,

  • Vodne saglasnosti i

  • Vodne dozvole

 • Obaveza izdavanja odobrenja za priključak na vodovodne i kanalizacione sisteme je precizirana članom 110. st. 6. i 7. ZoV i članom 29. Pravilnika

 • Za utvrđivanje zaštitnih zona izvorišta:

  • Novi ZoV je utvrdio obavezu općinskog organa uprave nadležnog za vode (član 68. stav 1. ZoV) za utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta koja se nalaze na području općine.


Obaveza odvodnje i tretmana otpadnih voda

 • Po ranijim propisima pojedine općine su donjele odluke o kanalizacionim sistemima (Sarajevo, Široki Brijeg, Mostar i dr.), a ZoV (član 54.) je precizirao tu obavezu donošenjem Odluke o odvodnji i tretmanu otpadnih voda (općinsko vijeće, gradsko vijeće, ili organ utvrđen propisom kanotna)

 • Odluka sadrži naročito: odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda, obavezu priključenja na javni kanalizacioni sistem, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sistem, obaveze posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih materija, te obaveze održavanja javnih kanalizacionih sistema

 • Podlogu za donošenje Odluke predstavlja ZoV, Pravilnici o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za ispuštanje tehnoloških i otpadnih voda iz kanalizacionih sistema i EU Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda (91/271/EEC)


Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda

 • Cilj Direktive za tretman urbanih otpadnih voda (91/271/EEC) je zaštita okoliša od negativnih uticaja izazvanih ispuštanjem otpadnih voda iz urbanih naselja – aglomeracija.

 • Program za primjenu Direktive podrazumjeva identifikaciju:

  • vrste i količine otpadnih voda i

  • osjetljivost recipijenta (osjetljive i manje osjetljive zone)

 • Program određuje:

  • nivo prečišćavanja,

  • investicione programe za ispunjavanje zahtjeva direktive i

  • njihove finansijske implikacije


Oblast djelovanja Direktive za tretman urbanih otpadnih voda

SANITARNE OTPADNE VODE

SAKUPLJANJE

OTPADNIH VODA

(kanalizacioni sistem)

TRETMAN

URBANIH

OTPADNIH

VODA

ATMOSFERSKE VODE

Predtretman

CILJEVI

 • Zaštita recipijenta sa stanovišta sljedećih aspekata:

 • Zdravstvernih - zaštita zdravlja ljudi,

 • Okolišnih - zaštita flore i faune,

 • Ekonomskih – osiguranje turizma

INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

(ispuštene u urbani kanalizacioni sistem)


Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda


Tekuća realizacija projekata

 • Zaštita kvaliteta voda (WB) – Trnovo, Odžak, Mostar i Živinice

 • Projekat vodosnabdjevanja i kanalizacije (EIB) – Zenica, Zavidovići, Visoko, Olovo, Usora, Doboj Jug, Doboj Istok, Posušje, Široki Brijeg, Mostar, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa, Živinice

 • Prečišćavanje otpadnih voda u općinama i industriji u projektu Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom (WB) – Konjic i Ljubuški

 • IPA sredstva – Živinice i Međugorje

 • Kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda Bihaća

 • Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Sarajeva

 • Regionalni vodovod Fojnica-Kiseljak-Visoko

 • Regionalni vodovod Plava voda i Travnik – Zenica

 • Kanalizacija Neum

 • Vodovodni sistem Dubrave - Čapljina

 • Drugi projekti u vlastitim aranžmanima općina


Priprema općina za investicijske projekte

 • Preduslovi za uključenje općine u projekte (aktivne ili buduće):

  • Inicijativa za projekat (upućena kantonu)

  • Studija izvodljivosti sa procjenom troškova (Feasibility Study)

  • Izrada aplikacije

 • Kantoni trebaju definisati kriterija za određivanje prioriteta za realizaciju projekata i za te projekte pristupiti pripremama za aplikacije, a listu prioriteta dostaviti F BiH

 • F BiH (FMPVŠ i AVP) prikuplja liste prioriteta koje joj upute kantoni i općine radi informacije za zainteresovane međunarodne finansijere o spremnosti prioritetnih projekata

 • Pripremu potrebne dokumentacije za aplikacije osigurati iz IPF-TA, sredstava kantona, JKP, općina i AVP


Studija izvodljivosti - sadržaj

Sažetak

Obavezan dokument za

međunarodne investicije

 • Uvod

 • Strateški sadržaj projekta

III. Tehnička analiza

STUDIJA

IZVODLJIVOSTI

(FEASIBILITY

STUDY)

IV. Institutionalna procjena

V. Okolišna procjena

VI. Analiza zainteresiranih strana

VII. Finansijska i socio-ekonomska analiza

VIII. Zaključci

IX. Plan implementacije projekta

IX. Prilozi


Zaključci

 • Nastavljaju se aktivnosti na transpoziciji EU legislative u sektoru voda uključujući i propise u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda

 • Tekući projekti se uglavnom sufinansiraju iz više izvora (međunarodna kreditna sredstva, lokalno učešće, grant sredstva GEF, EU/IPA i sl.)

 • Općine moraju imati inicijativu u rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i otpadnih voda (studije, aplikacije, iznalaženja finansijera i obezbjeđenja sufinasiranja)


 • Login