Pirmųjų narystės Europos Sąjungoje metų patirtis ir 2007-2013 m. strategijos perspektyva
Download
1 / 21

2005-09-27 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pirmųjų narystės Europos Sąjungoje metų patirtis ir 2007-2013 m. strategijos perspektyva Prof. Kazimiera Prunskienė. 2005-09-27. Paraiškos paramai pagal KPP priemones 2005-09-01 duomenimis. Paraiškos paramai pagal BPD priemones 2005-09-01 duomenimis. 2007-2013 m.m. finansinė perspektyva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

2005-09-27

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pirmųjų narystės Europos Sąjungoje metų patirtis ir 2007-2013 m. strategijos perspektyvaProf. Kazimiera Prunskienė

2005-09-27


Paraiškos paramai pagal KPP priemones 2005-09-01 duomenimis


Paraiškos paramai pagal BPD priemones 2005-09-01 duomenimis


2007-2013 m.m. finansinė perspektyva

ES Bendroji Žemės ūkio politika

Tiesioginės išmokos, rinkos reguliavimas

Maisto sauga

Kaimo plėtra


Kaimo plėtros politika 2007-2013 m.

Trys pagrindiniai tikslai:

 • Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas remiant restruktūrizaciją rėmimą, modernizaciją ir kokybiškos produkcijos gamybą;

 • Aplinkosaugos ir kraštovaizdžio puoselėjimas remiant žemės resursų valdymą;

 • Gyvenimo kokybės gerinimas kaimo vietovėse ir ekonominės veiklos įvairovės skatinimas.


EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

Kaimo plėtra 2007-2013 m.

« LEADER ašis »

2 kryptis

Aplinkosauga

Žemės išteklių valdymas

1 kryptis

Konkurencingumas

3 kryptis

Veiklos įvairinimas

Gyvenimo kokybės gerinimas

Bendra taisyklių sistema programavimui, finansavimui, stebėsenai, auditui

Bendrasfondas kaimo plėtrai


EŽŪKPF ryšiai su Struktūriniais Fondais

Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

Regioninisfondas (ERDF)

Socialinis fondas (ESF)

Aplinkosauga ir kraštovaizdis

Gyvenimo kokybė ir veiklos įvairinimas

Konkurencingumas

Užimtumas

Miesto/kaimosąsaja

Žmogiškųjų resursų mokymas

Investicijos į žemės ūkio gamybą ir perdirbimą

MPŪV

Natura 2000Agro-aplinka apželdinimas mišku

Ekonominės veiklos įvairinimas Kaimo infrastruktūraBūtiniausios paslaugos

LEADER požiūris

8


Struktūrinių Fondų finansuojami Kaimo plėtros tikslai

 • Darbo vietų kūrimas, pereinantiems iš užimtumo pirminėje žemės ūkio gamyboje;

 • Verslumo kaimo teritorijose didinimas;

 • Gyvenimo kokybės gerinimas;

 • Infrastruktūros kaime plėtra


EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

I Kryptis:“Žemės ūkio ir miškų sektorių konkurencingumo didinimas”,min 10%

II Kryptis:“Aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas”, min 25%

III Kryptis:“Gyvenimo kokybės gerinimas ir ekonominės veiklos įvairinimas”min 10%,

“LEADER iniciatyva”min 2,5%(įsiskaičiuoja į kitas ašis)


“LEADER” kryptis

 • Vietinių plėtros strategijų įgyvendinimas per LEADER iniciatyvą padės pasiekti vienos ar kelių teminių ašių tikslus;

 • vietinių veiklos grupių gebėjimų stiprinimas.


I kryptis : ŽEMĖS, MAISTO IR MIŠKŲ ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Priemonės, skirtos didinti žmogiškąjį potencialą:profesinis mokymas; jaunųjų ūkininkų įsikūrimas; ankstyvas išėjimas į pensiją; valdymo, paramos ir konsultavimo paslaugos;

 • Priemonės, skirtos pertvarkyti fizinį potencialą:investicijos į gamybą bei perdirbimą, rinkodaros struktūras;

 • Priemonės, skirtos gerinti žemės ūkio gamybą ir produktų kokybę;

 • Pereinamosios priemonės, skirtos naujosioms šalims narėms (iki 2008 m.): pusiau natūriniai ūkiai, gamintojų grupių kūrimas.


1 KRYPTIS. ŽEMĖS, MAISTO IR MIŠKŲ ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

PRIEMONĖS

UŽDAVINIAI

 • tęstinis mokymas;

 • konsultavimo paslaugų teikimas užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veikla;

 • jaunųjų ūkininkų kūrimosi skatinimas;

 • ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos skatinimas.

Stiprinti žmogiškąjį potencialą

TIKSLAS

 • parama pusiau natūriniams ūkiams,

 • parama miškų ūkio plėtrai,

 • žemės ūkio valdų modernizavimas,

 • investicijos kaimo infrastruktūrai gerinti (žemės konsolidacija, gerinimas ir melioracija),

 • parama specializuotų gamintojų grupių kūrimuisi.

Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ir miškų ūkį

Stiprinti fizinį ūkių potencialą bei skatinti inovacijų diegimą žemės, maisto ir miškų ūkyje

 • parama žemės ūkio produktų

 • gamybai ir perdirbimui,

 • rinkodaros bei naujų produktų kūrimui,

 • parama ūkininkams ir gamintojų grupėms, dalyvaujantiem maisto kokybės schemose.

Įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę


II kryptis: Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas

 • Priemonės, skirtos užtikrinti tvarų žemės ūkio paskirties žemės naudojimą: MPŪT; NATURA 2000 vietovės; agrarinė aplinkosauga ir gyvūnų gerovė;

 • Priemonės, skirtos užtikrinti tvarų miškų ūkio naudmenų naudojimą : apželdinimas mišku; NATURA 2000 vietovės; miškų aplinkosauga; miškininkystės gamybos potencialo atnaujinimas ir apsaugos veiksmų įvedimas;

 • Agrarinės aplinkosaugos priemonės yra privalomos kiekvienaiprogramai


Padidinti konkurencingų rinkoje ekologiškų ir natūralių produktų gamybą bei siekti didesnio jų populiarumo (3,4*)

1. Agrarinė aplinkosauga

2. Parama apželdinimui mišku

Remti naujų miškų įveisimą, pažeistų miškų atkūrimą ir miškų ekologinės bei rekreacinės vertės didinimą

Gerinti aplinką, kraštovaizdį, racionaliai naudojant žemės išteklius bei remiant tausojančio žemės ir miškų ūkio plėtrą

3. Parama pažeistų miškų atkūrimui, ekologinei ir rekreacinei vertei padidinti

Skatinti bioįvairovės (4,5,7,8,9*) ir kraštovaizdžio išsaugojimą (1,2,8,9*), ekologiškai svarbių vietovių apsaugą (1,2,9*) bei mažinant neigiamą klimato kaitos poveikį aplinkai (3,4*)

4. Parama teritorijoms pagal programą NATURA 2000

5. Parama ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse

Palaikyti ūkinės veiklos tęstinumą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse

II kryptis: Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas

PRIEMONĖS

UŽDAVINIAI

TIKSLAS

*Agroaplinkosaugos programos numeris


III kryptis: gyvenimo kokybės gerinimas ir ekonominės veiklos įvairinimas

 • Priemonės, skirtos kaimo ekonominės veiklos įvairinimui:įvairinimas ūkyje (ne žemės ūkio veikla); įvairinimas už ūkio ribų (mikro įmonės); turizmas; gamtos paveldo apsauga ir valdymas;

 • Priemonės, skirtos gerinti gyvenimo kokybę:būtiniausios paslaugos; kaimo atnaujinimas; profesinis mokymas ir gebėjimų stiprinimas;

 • Įgyvendinti per vietinės plėtros strategijas


3 kryptis. Gyvenimo kokybės ir ekonominės veiklos įvairinimas kaimo vietovėse

PRIEMONĖS

UŽDAVINIAI

Stiprinti žmogiškąjį potencialą, didinti užimtumo gebėjimus

Investicijos į netradicines žemės ūkio ir alternatyvias žemės ūkiui veiklas

TIKSLAS

Remti netradicinę žemės ūkio ir alternatyvią ekonominę veiklą

Gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą

Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai

Remti amatus ir kaimo turizmą bei kaimo paveldą

Kaimo turizmo plėtojimas


Siekiant užtikrinti atskirų Europos bendrijos priemonių papildomumą bei suderinamumą kaimo vietovių problemoms spręsti siūloma


Pasiekimai derybose dėl Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai su Europos Komisija

 • - PVM išlaidų kompensavimas, jei jų kompensavimas bus negalimas pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus;

 • - apleistos žemės apželdinamas ir įveisimo bei priežiūros kaštų kompensavimas tokiu pat lygiu kaip ir apželdinant žemės ūkio paskirties žemę (70-80 proc.);

 • - pagal priemonę ,,Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“5 metus galimos miško priežiūros kompensavimo išlaidos, jei apželdinama ne žemės ūkio paskirties žemė;

 • - ūkio perėmimas pagal priemonę „Ankstyvas ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ galimas ir žemės ūkio bendrovėms.

 • priemonei „Ūkių modernizavimas“ paramos dydis diegiant Nitratų direktyvą ūkyje bus didesnis, iki 75 proc.

 • Didinama parama jauniesiems ūkininkams iki 55 tūkst. Eurų;

 • Papildomas dėmesys bus skiriamas inovacijų;

 • parama kooperacijos plėtrai.


Darbai Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. planui parengti

 • Sudarytos penkios darbo grupės. Keturios iš jų sudarytos pagal Europos Komisijos Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo paramos kaimo plėtrai reglamento projekte įvardijamas kryptis. Penkta, Koordinacinė darbo grupė sudaryta iš aukščiausių ministerijos, kitų ministerijų ir institucijų pareigūnų, socialinių partnerių vadovų;

 • Įvyko po 2 darbo grupių bei Koordinacinės darbo grupės, posėdžius;

 • Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sukurtas 2007-2013 metų Kaimo plėtros plano skyrelis, kur talpinama informacija, susijusi su jo rengimu: www.zum.lt.


AČIŪ UŽ DĖMESĮ


ad
 • Login