CATALYST – nowy rynek obligacji GPW
Download
1 / 25

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta . - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta . I Seminarium , 29 września 2009 r. Skorzystaj z wyobraźni. CATALYST to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków makroekonomicznych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta .' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW

Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta

.

I Seminarium , 29 września 2009 r.


Skorzystaj z wyobra ni
Skorzystaj z wyobraźni

 • CATALYST to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków makroekonomicznych

 • Celem przyświecającym tworzeniu CATALYST jest wykreowanie obligacji jako instrumentu finansowania i instrumentu inwestorskiego

 • CATALYST ma stanowić dopełnienie rynku kapitałowego w Polsce

 • Ważnym krokiem w budowie rynku było uporządkowanie strony infrastrukturalnej (spółka BondSpot jest dzisiaj ważnym elementem CATALYST)


 • G wne za o enia platformy
  Główne założenia platformy

  Główne instrumenty:

  • Obligacje komunalne i korporacyjne

 • Organizatorzy:

  • GPW i spółka zależna BondSpot (MTS-CeTO)

 • Różne segmenty rynku:

  • Rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu (ASO)

  • Rynki: hurtowy i detaliczny

 • Platformy obrotu:

  • WARSET (dla segmentu detalicznego)

  • Platforma RPW, a w przyszłości Bond Vision (dla segmentu hurtowego)


 • Model organizacyjny platformy

  Model organizacyjny platformy

  Część detaliczna

  Część hurtowa

  Faza II

  Faza I

  30 września br.

  GPW

  BondSpot

  Rynek Regulowany RPW

  Rynek Regulowany

  ASO

  detaliczne

  BondSpot

  ASO

  hurtowe


  Uczestnicy catalyst
  Uczestnicy CATALYST

  • Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami dłużnymi na rynku CATALYST mogą prowadzić podmioty posiadające status Uczestnika CATALYST

  • Uczestnictwo na rynku CATALYST uzyskać mogą następujące kategorie podmiotów:

   • firma inwestycyjna,

   • zagraniczna firma inwestycyjna,

   • instytucja kredytowa,

   • inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.


  Zasady obrotu rynki detaliczne gpw
  Zasady obrotu – rynki detaliczne (GPW)

  • Zasady notowań na RR i ASO bardzo zbliżone

  • Notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.30

  • Handel anonimowy

  • Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rekomendowana wartość nominalna jednostki 100 zł lub 1000 zł)

  • Kurs obligacji notowanych w systemie notowań ciągłych określany jest w procentach ich wartości nominalnej - z dokładnością do 0,01 punktu procentowego

  • Dopuszczalne wahania cen w trakcie sesji +/- 3 punkty procentowe

  • Rozliczenia transakcji prowadzone przez KDPW, objęte funduszem zabezpieczającym; cykl rozliczeniowy T + 2


  Zasady obrotu - rynek RPW (BondSpot)

  • System matchingowy, automatyczne kojarzenie anonimowych ofert

  • Rynek kierowany zleceniami, notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.00

  • Brak ograniczenia wahań cen

  • Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rynek hurtowy, minimalna wartość transakcji 100.000 zł)

  • System podmiotów organizujących rynek

  • Transakcje pakietowe (transakcje pozasesyjne, poza funduszem rozliczeniowym)

  • Dopasowanie funkcjonalności do potrzeb uczestników – transakcje typu RFQ


  Dost p do rynku dla inwestor w
  Dostęp do rynku dla inwestorów

  Faza I – rynki regulowane: detaliczny i hurtowy + ASO detaliczne

  • dostęp przez członków rynków: domy i biura maklerskie

  • Faza II – ASO hurtowe

  • zakładany bezpośredni dostęp inwestorów instytucjonalnych

  • dostęp przez innych członków ASO hurtowego: domy i biura maklerskie


  Op aty dla cz onk w i uczestnik w rynku
  Opłaty dla członków i uczestników rynku

  Opłaty transakcyjne:

  • RR GPW i ASO GPW: obniżone o 50% do 30 września 2010 roku

  • RR BondSpot: zniesione do 30 września 2010 roku

   Opłaty kwartalne za korzystanie z terminali dostępowych do RPW (BondSpot - rynek hurtowy)

  • Brak opłat za korzystanie z nowych terminali – do końca 2009 roku


  Dane rynkowe z catalyst
  Dane rynkowe z CATALYST

  • Terminale transakcyjne (terminal „pasywny” dla odbioru danych z rynku hurtowego RPW)

  • Serwis internetowy CATALYST

   www.gpwcatalyst.pl

  • Serwisy dystrybutorów informacji


  Warto dodana catalyst dla rynku d ugu
  Wartość dodana CATALYST dla rynku długu

  • CATALYST jako element uzupełniający w obecnej strukturze lokalnego rynku instrumentów dłużnych

  • Baza informacji o emisjach i emitentach instrumentów dłużnych

  • Jedno miejsce, gdzie można znaleźć cenę papieru dłużnego

  • Płynny i przejrzysty rynek wtórny to szansa na kształtowanie się węższych spreadów transakcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych


  Warto dodana catalyst dla rynku d ugu1
  Wartość dodana CATALYST dla rynku długu

  • Dla „buy-side” możliwość wyceny aktywów według wartości rynkowej

  • Standard obligacji

  • Rynek wtórny zarządzany w interesie wszystkich jego uczestników – od emitentów, poprzez instytucje pośredniczące w obrocie, po ostatecznych klientów


  Kontakt dla uczestnik w rynku i inwestor w
  Kontakt dla uczestników rynku i inwestorów

  Dział Sieci Biznesowej GPW

  tel. 22 537 76 74/79 98/74 84

  Dyrektor: Izabela Olszewska

  e-mail: [email protected]


  Skorzystaj z wyobra ni1
  Skorzystaj z wyobraźni

  • EMITENT - spiritus movens rynku CATALYST:

   • KORPORACYJNE - podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną:

    • spółki akcyjne,

    • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

    • oraz

   • spółki komandytowo – akcyjne

   • KOMUNALNE - jednostki samorządu terytorialnego:

    • gminy,

    • powiaty,

    • województwa,

    • związki tych jednostek


  Rodzaje obligacji ze wzgl du na przedmiot praw przys uguj cych obligatariuszom
  Rodzaje obligacjize względu na przedmiot praw przysługujących obligatariuszom

  • Obligacje ucieleśniające wierzytelności pieniężne (emitowane przez każdy uprawniony podmiot), obligacje ucieleśniające wierzytelności niepieniężne i obligacje mieszane (mieszkaniowe obligacje prywatyzacyjne)

 • Obligacje z udziałem w zysku

  • poza dyskontem lub odsetkami – „bonus” w postaci udziału w dywidendzie

 • Obligacje zamienne na akcje – emitowane jedynie przez spółki akcyjne, jednocześnie z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.


 • W drodze na catalyst
  W DRODZE NA CATALYST

  • Rodzaje obligacji ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:

   • imienne – wystawiane na konkretną osobę;

   • przeniesienie praw w formie przelewu połączonego w wydaniem dokumentu

   • na okaziciela – przeniesienie poprzez samo wydanie;

  • OBLIGACJE EMITOWANE Z ZAMIAREM WPROWADZENIA NA CATALYST MUSZĄ BYĆ OBLIGACJAMI NA OKAZICIELA


  W drodze na catalyst1
  W DRODZE NA CATALYST

  • EMISJA OBLIGACJI – wielkość i warunki emisji: kwota, serie, transze, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalna subskrybowana liczba, cel

   • Uchwała wspólników/akcjonariuszy/rady/sejmiku

  • OFERTA

   • PUBLICZNA: wymaga prospektu, oferującego i rejestracji w KDPW przed rozpoczęciem oferty – terminy z ustawy o obligacjach

   • PRYWATNA: propozycja nabycia zawierająca szczegółowe informacje nt. emisji (dokument ofertowy zgodny z ustawą o obligacjach) – terminy zgodne z ustawą o obligacjach


  W drodze na catalyst autoryzacja czy obr t
  W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT

  • KROK PIERWSZY – UMOWA Z KDPW

  • AUTORYZACJA – obowiązkowo:

  • umowa z KDPW o nadanie instrumentom dłużnym kodu ISIN („kod techniczny”, bez dematerializacji)

  • DOPUSZCZENIE/WPROWADZENIE do obrotu na Catalystobowiązkowo: nadanie kodu ISIN i przyjęcie papierów do depozytu (uchwała KDPW w sprawie dematerializacji)

  • Wystandaryzowane wnioski dostępne na www.kdpw.pl


  W drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 2
  W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (2)

  • KROK DRUGI – AUTORYZACJA

  • WARUNKI i wymagane dokumenty:

  • wartość emisji wg ceny nominalnej: min. 400 tys. euro

  • brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego

  • akt założycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestru

  • informacja o ratingu (gdy został nadany)

  • oświadczenie o braku toczącego się postępowania

  • zobowiązanie do przestrzegania przepisów

  • raport o emitencie (jeśli bez zamiaru skierowania do obrotu)

  • wniosek o przyznanie dostępu do EBI

  • Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl


  W drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 3
  W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (3)

  • RAPORT O EMITENCIE

  • Podstawowe informacje o emitencie i emisji

  • Tytuł

  • Nazwa i siedziba emitenta

  • Zwięzłe przedstawienie działalności emitenta

  • Wybrane dane finansowe za ostatni rok obrotowy

  • Informacja o wyemitowanych papierach dłużnych (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, cele emisji)

  • Informacja o ratingu


  W drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 4
  W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (4)

  • KROK TRZECI – skierowanie do obrotu zorganizowanego

  • Rynek regulowany:

   • prospekt: sporządzony zgodnie z Rp. KE 809, zatwierdzony przez KNF.

   • WYJĄTEK: obligacje komunalne

   • rynek podstawowy: iloczyn liczby p.w. i prognozowanej ceny rynkowej lub kapitały własne emitenta wynoszą min. 4 mln zł.

   • uzyskanie dostępu do systemu ESPI (na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych)

  • Alternatywny System Obrotu:

   • dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych, sporządzony według załącznika do Regulaminu ASO


  Dopuszczenie wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym aso
  Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym/ASO

  • Dopuszczenie/wprowadzenie – uchwała Zarządu GPW/BondSpot

  • Skierowanie do obrotu zorganizowanego może polegać na:

   • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynkach regulowanych GPW oraz BondSpot

   • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wprowadzeniu jej do ASO BondSpot

   • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym BondSpot oraz wprowadzeniu jej do ASO GPW

   • wprowadzeniu emisji do ASO GPW oraz BondSpot

  • Dłużne instrumenty finansowe są co do zasady dopuszczane/wprowadzane jednocześnie na rynek regulowany i ASO

  • Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl


  Obowi zki informacyjne
  OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

  • Emitenci, którzy podlegają autoryzacji (EBI)

   • informacje bieżące jedynie na podstawie tzw. „klauzuli generalnej” oraz raport roczny:

    • JST – z wykonania budżetu

    • korporacyjni – zgodnie z obowiązującymi ich przepisami

  • Emitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynków regulowanych:

   • informacje bieżące i okresowe zgodnie z przepisami właściwego rynku (ESPI)

  • Emitenci wprowadzeni do ASO (EBI):

   • w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO

   • korporacyjni – raporty półroczne, bez przeglądu, o mniejszym zakresie niż na r.reg.

   • informacje bieżące: w zakresie jak na rynku regulowanym dla podmiotów emitujących jedynie obligacje


  Emitenci na catalyst kilka fakt w do zapami tania
  EMITENCI NA CATALYSTKILKA FAKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA

  • instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela

  • emitent – nie tylko spółka akcyjna (wyj. obligacje zamienne)

  • umowa z KDPW – obowiązkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja)

  • przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowiązkowy dokument informacyjny (publiczny lub określony Regulaminem ASO)

  • Autoryzowany Doradca – nieobowiązkowy

  • rating – nieobowiązkowy

  • można tylko autoryzować emisję, bez podejmowania dalszych kroków (kierowanie do obrotu zorganizowanego)

  • obowiązki informacyjne – zawsze, ale w zróżnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (r. reg) lub EBI (ASO, autoryzacja)


  Kontakt dla emitent w
  Kontakt dla emitentów

  Dział Emitentów

  tel. 22 537 78 92/ 73 16/ 79 06

  Dyrektor: Agnieszka Gontarek

  e-mail: [email protected]

  [email protected]


  ad