Neftçala şəhər İLK PEŞƏ MƏKTƏBİ TƏLƏBƏ:ZÜMRÜD MƏMMƏDOVA - PowerPoint PPT Presentation

Neftçala
Download
1 / 13

  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Neftçala şəhər İLK PEŞƏ MƏKTƏBİ TƏLƏBƏ:ZÜMRÜD MƏMMƏDOVA. KİMYƏVİ BAKTEROLOJİ ANALİZ. SUYUN KİMYƏVİ TƏRKİBİ. Suyun kimy əvi tərkibi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Neftçala şəhər İLK PEŞƏ MƏKTƏBİ TƏLƏBƏ:ZÜMRÜD MƏMMƏDOVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Neftçalaşəhər

İLK PEŞƏ MƏKTƏBİ

TƏLƏBƏ:ZÜMRÜD MƏMMƏDOVA


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

KİMYƏVİ BAKTEROLOJİ ANALİZ

SUYUN KİMYƏVİ TƏRKİBİ


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Suyun kimyəvi tərkibi

Aktiv reaksiya. Təbii suların coxunda pH çox müxtəlif olub 6,5 dən 9,0 qədərdir. Təbii sulardan ən turş su tərkibində həmin maddələr olan bataqlıq suları, qələvili sular isə bikarbonatlarla zəngin yeraltı sulardır; açıq su hövzələrinin pH –nın 6,5-8,5 –dən çox olması ona çırkli sular qarışdığını göstərir.


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Yeraltı sularıYeraltı suları, yer altında yığılan ve torpaqdaki boşluqları tamam dolduraraq axan sular. Bunlar içme, istifadə etmə, tarlada sulama, fabriklərin su ehtiyaclarının temininde büyük önem daşıyırlar. Yağmur, qar, dolu olaraq yeryüzüne düşen yağışlar, topraq, geçirimli daş dəlikləri, çatlaq ve yarıqlardan sızaraq yer altında toplanaraq yeraltı sularını meydana getirirlər. Sızma, geçirimli topraklarda daha fazladır. Sular gilli topraklar gibi sızdırmıyan tabakalara raslayınca toplanırlar.


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Quru qalıq.Sudakı quru qalıq onun minerallaşma dərəcəsini göstərir. Quru qalığı tapmaq üçünsüzgəcdən keçirilmş suyu buxarladır. Və yerdə qalan çöküntünü daimi çəki alana qədər 110o temperaturda qurudurlar.1l suda olan milliqramları hesablayıb nəticəni təyin edirlər.Içməli suyun quru qalığı 1000mq/l –dən çox olmamalıdır.Bu cür sular olmayan rayonlarda səhiyyə orqanları ilə razılaşdırılıb ayrı ayrı hallarda 1 l –də 1500 mq-ə qədər duz olan su kəməri suyundan istifadə etməyə icazə verilə bilər.


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Xloridlər (xlor-ion)

Adətən, yuxarı olan su hövzələrində zloridlərin miqdarı çox olmur (20-30 mq/l-ə qədər). Lakin bunlar axarı olmayan su hövzələrində isə lap çox ola bilər.Şorakətsiz torpaqlardakı çirklənməmiş quyu sularında 30-50-mq/l qədər xlorid olur.


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

DƏMİR. Yeraltı suların tərkibində dəmir, adətən, dəmir 2 hidrokarbanat [Fe(HCO3)2] şəklində olur. Su hava ilə təmasda olduqda dəmir 2 –hidrokarbnat oksidləşərək qonur rəngdədəmir 3 hidroksid [Fe(HCO)3] lopaları əmələ gəlir. Səthi suların tərkibindəki humin turşusunun dəmir duzu daha davamlı duzdur.


Suyun codlu u

Suyun codluğu

Suyun codluğu tərkibindəki kalsium və maqneziumdan aslıdır, bunlar karbonat, bikarbonat, xlorid və sulfat duzlari səklində olur.

Suyun codluğunu 1 l –də olan milliqram –ekvalentlərlə ölçülür: 1mq – ekv/l codluq 28 mq / l CaO (yaxud 20,16 mq/l MgO) bərabərdir.

Suyun codluğunu dərəcələrlə də göstərmək mümkündür: 10 codluq 1 l suda olan 10 mq kalsium 2 oksidə bərabərdir.

Deməli 1mq -ekv/l codluq 2,8 0 –yə bərabərdi. Codluğu 3,5mq/ekv/l (100) olan suya yumşaq su,3,5 dən 7mq/ekv/l qədər (100 dən 20 0 -ə qədər) olan suya orta dərəcədə cod su, 7 mq/ekv/l (200) çox olan suya cod su və 14 mq/ekv/l-dən çox (400) olan suya lap cod su deyilir.


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Sənaye tullantı sularının təmizlənməsi proseslərində yeni elektrofiziki

Texnoloji qurğu.-


Su n mun l rinin ksm markal silikagek vasit sil t mizl nm si zr k tl soektri

Su nümunələrinin KSM markalı silikagek vasitəsilə təmizlənməsi üzrə kütlə - soektri


Su n mun l rinin nam tb seolit v klinoptilolit vasit si il t mizl nm si zr k tl spektri

Su nümunələrinin NaMtb seolit və klinoptilolit vasitəsi ilə təmizlənməsi üzrə kütlə - spektri


Neft ala h r lk pe m kt b t l b z mr d m mm dova

Çayların bioloji monitorinqi

Bioloji keyfiyyət elementləri kimi istifadə olunacaq əsas göstərici orqanizmlər bentik makroonurğasız orqanizmlərdir. Çayların bioloji monitorinqinin birinci mərhələsində yalnız makroonurğasız orqanizmlərin istifadə edilməsi təklif olunur. Sonralar bentik dəniz yosunları və makrofit bitkilər kimi digər göstəricilər də çayların bioloji monitorinqinə daxil oluna bilər. Bu onunla bağlıdır ki, başqa göstərici qrupların metodologiyaları hazırda daha az inkişaf etmişdir.

Şəkil 1. Göstərici orqanizmlər kimi istifadə olunan onurğasız orqanizmlərə dair nümunələr


  • Login