Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.

Download Presentation

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe

 • Druh Projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

 • Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

 • Termín realizácie projektu: 05/2012 – 12/2013

 • ITMS kód projektu: 26110130373

 • Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie


Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov prijímateľa s názvom „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.“


Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu celkovo vo výške 343 443,94 € a z vlastných zdrojov financovania Projektu vo výške minimálne 18 076,00 €, čo spolu predstavuje sumu 361 519,94 €.


Tieto prostriedky budú použité na zakúpenie didaktických prostriedkov, informačno – komunikačné technológie, ktoré budeme implementovať do vyučovania anglického jazyka, na ďalšie vzdelávanie pedagógov, inováciu metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk, zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk, na inováciu metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov.


Prioritná os 1:Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravyOpatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernúStrategický cieľ projektu: Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.


Špecifické ciele projektu:

 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk

 • Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk

 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov


Cieľová skupina projektu:

 • pedagogickí zamestnanci základnej školy

 • žiaci základnej školy


Aktivity projektu:

 • Školenia pedagógov a modernizácia didaktických prostriedkov na podporu čitateľskej gramotnosti

 • Inovácia metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti a ich implementácia do vyučovania

 • Školenia pedagogických zamestnancov pre zvýšenie digitálnych zručností vo vyučovaní angličtiny

 • Nové metódy vzdelávania s využitím IKT a ich implementácia do vyučovania anglického jazyka

 • Študijný jazykový pobyt pedagogických zamestnancov v anglicky hovoriacej krajine


Personálne obsadenie projektu:


Ďakujem za pozornosť


 • Login