Polityka rynku pracy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Polityka rynku pracy PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Polityka rynku pracy. Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej, podaży pracy, popytu na pracę i zatrudnienia. Lokalny rynek pracy –kryteria delimitacji. Cechy lokalnych rynków pracy.

Related searches for Polityka rynku pracy

Download Presentation

Polityka rynku pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polityka rynku pracy

Polityka rynku pracy

Pleszew 15.01.2011


Zagadnienia

Zagadnienia

 • Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej, podaży pracy, popytu na pracę i zatrudnienia. Lokalny rynek pracy –kryteria delimitacji. Cechy lokalnych rynków pracy.

 • Regionalna i lokalna polityka rynku pracy. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne.

 • Unijna polityka rynku pracy i polityka społeczna. Pojęcie. Przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele i podstawowe zasady.

 • Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz jego przyczyny.


Polityka rynku pracy

Klasyfikacja rodzajów rynków

Przedmiot obrotu:

 • rynek dóbr i usług konsumpcyjnych

 • rynek czynników produkcji

  Zasięg geograficzny:

 • Rynek lokalny

 • Rynek regionalny

 • Rynek krajowy

 • Rynek międzynarodowy

 • Rynek światowy


Polityka rynku pracy

c.d.

Sytuacja rynkowa

 • rynek sprzedawcy – długotrwała przewaga popytu i podaży

 • rynek nabywcy – długotrwała przewaga podaży nad popytem

  Stopień jednorodności

 • rynek homogeniczny, ropy naftowej, pszenicy

 • rynek heterogeniczny – rynek pracy o wysokim stopniu segmentacji

  Stopień wyrównania cen

 • rynek doskonały: przejrzysty, racjonalny, jednorodny

 • rynek niedoskonały

  Stopień ingerencji państwa

 • Rynek wolnokonkurencyjny; brak ingerencji, dominacja MSP

 • Rynek oligopolistyczny i monopolistyczny; z ingerencją, duże firmy kształtujące stosunki rynkowe


Polityka rynku pracy

c.d.

Stopień ingerencji państwa

 • Ułomny; pełna ingerencja, przedsiębiorstwa państwowe

 • Rynek o zróżnicowanym poziomie interwencjonizmu


Rynek pracy specyficzny rynek

Rynek pracy - specyficzny rynek

 • Praca człowieka, zasoby pracy = towar

 • Zasób pracy ma własną wolę - może porzucić maszynę

 • Wyrazem wartości pracy jest płaca (popyt i podaż na pracę)

 • Stosunek pracy długo lub krótkookresowy

 • Podlega regułom prawnym i zwyczajowym


Rynek pracy specyficzny rynek1

Rynek pracy - specyficzny rynek

 • Podlega interwencji państwa

 • Rynek nierównowagi – bezrobocie

 • Występują cząstkowe rynki: płeć, wiek, wykształcenie


Polityka rynku pracy

Cena

Rynek produktów

Popyt na towary

Pozycja rynku pracy w gospodarce rynkowej

Podaż towarów

Ilość towaru

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Płaca

Podaż pracy

Popyt na siłę roboczą

Rynek pracy

Ilość pracy


Rynek pracy

Rynek pracy

 • Podaż pracy = zasoby pracy , tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy,

 • Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy

 • Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU

 • Efekt sybstytucyjny i dochodowy

 • Krańcowy produkt z pracy


Polityka rynku pracy

Konkurencja na rynku pracy

Lepkie płace, lepkie ceny


Jakie bezrobocie

Jakie bezrobocie?

Dobrowolne

Przymusowe

14

Sezonowe

Ukryte

Organizacyjne

Technologiczne

Koniunkturalne

Frykcyjne

Strukturalne


Generalnie na wiecie obecnie ludzie pozostaj bez pracy na skutek

Generalnie na świecie obecnie ludzie pozostają bez pracy na skutek:

 • likwidacji niektórych gałęzi przemysłu;

 • ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach;

 • braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy;

 • braku mobilności;

 • przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu;

 • niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników;

 • zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka;

 • wysokich obciążeń fiskalnych.


Konsekwencje ekonomiczne i spo eczne bezrobocia

Konsekwencje ekonomiczne i społeczne bezrobocia

 • Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto.

 • Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się:

 • koszty ekonomiczne,

 • koszty indywidualne,

 • koszty społeczne.


Co to jest lokalny rynek pracy

Co to jest lokalny rynek pracy?

...oznacza że w skali lokalnej występują czynniki kształtujące strukturę i dynamikę aktywności zawodowej oraz czynniki kształtujące strukturę i dynamikę zapotrzebowania na pracowników.


Delimitacja lokalnego rynku pracy

Delimitacja lokalnego rynku pracy

KRYTERIA

 • Zasięg życia codziennego; kryterium = dojazdy,

 • Możliwość zatrudnienia bez zmiany miejsca zamieszkania


Polityka rynku pracy

Migracje, napływ

Przyjazdy do pracy

Układ lokalnego rynku pracy

Zasoby pracy

Nierównowaga popytowa

Wolne miejsca pracy

Nierównowaga podażowa

Bezrobocie

Równowaga

Popyt na pracę

Wyjazdy do pracy

Migracje, odpływ


Specyfika lokalnego uk adu

Specyfika lokalnego układu

 • czasowa niezgodność okresu wzrostu aktywności zawodowej oraz wzrostu liczby oferowanych miejsc pracy,

  b) opóźnienia występujące w cyklach nauczania, oraz realizacji procedur wsparcia zatrudnienia, które znacznie utrudnia płynne dostosowanie podaży pracy do popytu na pracę,

  c) różnica tempa; istotnym zjawiskiem lokalnych rynków pracy jest tempo zmian w gospodarce układu lokalnego. Wobec losowych zjawisk spadku zatrudnienia, wywołanych zjawiskami pogodowymi czy reakcją przedsiębiorstw na ogólny spadek aktywności gospodarczej, zatrudnienie w układzie lokalnym obniża się szybko. Natomiast odbudowanie potencjału poprzez nowe przedsiębiorstwa, mogące stanowić miejsce zatrudnienia dla osób następuje wolno,

  d) brak zbilansowania przepływów; lokalny układ terytorialny charakteryzuje niski stopień zbilansowania rozmiarów i struktury zapotrzebowania miejscowej ludności na pracę zarobkową z rozmiarami i strukturą zapotrzebowania gospodarki tego układu na siłę roboczą.


Lokalny rynek pracy zasoby

Lokalny rynek pracyZasoby (?)

1. mieszkańcy danego układu lokalnego którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu,

2. mieszkańcy danego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni poza obszarem danego układu,

3. mieszkańcy innego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu.


Uporz dkowanie relacji przestrzennych

Uporządkowanie relacji przestrzennych

Układ społeczno-gospodarczy

Mieszkańcy danego układu lokalnego

Czynniki zewnętrzne

Otoczenie układu społeczno-gospodarczego


Lokalne instytucje na rynku pracy

Lokalne instytucje na rynku pracy


Polityka rynku pracy

POLSKI RYNEK PRACY W LATACH 2004-2008


Rynek pracy w polsce

Rynek pracy w Polsce


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Liczba osób aktywnych zawodowo

15 885 000

15 663 700

15 529 000

15 172 600

16 885 000

Liczba osób biernych zawodowo

14 057 000

14 051 000

14 394 000

14 416 000

14 445 000


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Współczynnik aktywności zawodowej

64%

54,9%

54%

53,7%

53,9%


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Liczba pracujących ogółem

12 720 000

12 890 700

13 220 000

13 553 600

15 689 000

Liczba bezrobotnych

3 165 000

2 773 000

2 309 000

1 619 000

1 196 000


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Stopa bezrobocia

18,8%

17,6%

14,9%

11,4%

9,6%


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Wskaźnik zatrudnienia

51,7%

45,2%

46,5%

48,5%

50,1%


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Średnie miesięczne wynagrodzenie

2 289 zł

2 380 zł

2 477 zł

2 691 zł

2 951 zł


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

2008 II kw.

Zatrudnieni w rolnictwie

18,2%

17,2%

16%

15,7%

15%

Zatrudnieni w przemyśle

28,8%

29%

29,8%

29,9%

30%

Zatrudnieni w usługach

53%

53,8%

54,2%

54,4%

55%


Polityka rynku pracy

PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW RYNKU PRACY W POLSCE I W TRZECH WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

NIEMCY

65%

66%

67,5%

69,5%

CZECHY

64,2%

64,8%

65,3%

66,1%

RUMUNIA

57,7%

57,6%

58,8%

58,8%

POLSKA

 51,7% 

45,2%

46,5%

48,5%


Polityka rynku pracy

2004

2005

2006

2007

NIEMCY

9,8%

10,7%

9,8%

8,4%

CZECHY

8,3%

7,9%

7,2%

5,3%

RUMUNIA

8,1%

7,2%

7,3%

6,4%

POLSKA

18,8%

17,6%

14,9%

11,4%


Polityka rynku pracy

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ

USŁUGI

NIEMCY

2,8%

33,4%

63,8%

CZECHY

3,4%

39,3%

57,3%

RUMUNIA

31,6%

30,7%

37,7%

POLSKA

17,2%

29%

53,8%


Polityka rynku pracy

POLSKA – WSKAŹNIKI RYNKU PRACY 2008

Liczba osób pracujących: 15 689 000

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 391 000

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle: 2 631 000

Przeciętne zatrudnienie w budownictwie: 391 000

Przeciętne zatrudnienie w handlu: 1 033 000

Wskaźnik zatrudnienia: 50,1%

Wskaźnik zatrudnienia kobiet: 42,6%

Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem: 76,8%

Liczba nieaktywnych zawodowo: 14 445 000

Współczynnik aktywności zawodowej: 53,9%

Współczynnik aktywności zawodowej osób między 15 a 24 rokiem życia: 32,2%

Liczba osób bezrobotnych: 1 196 000

Stopa bezrobocia: 7,1%

Stopa bezrobocia kobiet: 7,7%

Stopa bezrobocia rejestrowanego: 9,6%

Średnia miesięczna płaca: 2 951,36 zł

Średnia miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw: 3 215,32 zł

Średnia miesięczna płaca w przemyśle: 3 261,50 zł

Średnia miesięczna płaca w budownictwie: 3 341,26 zł

Średnia miesięczna płaca w handlu: 2 956,49 zł


 • Login