Thai qualifications framework for higher education tqf hed
Download
1 / 98

6 พฤษภาคม 2553 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd). รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 6 พฤษภาคม 2553. ความเป็นมา. TQF. NQF. ปี 2545. ปี 2552.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 6 พฤษภาคม 2553' - phyllis-filia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Thai qualifications framework for higher education tqf hed

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติThai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd)

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2553


ความเป็นมากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

TQF

NQF

ปี 2545

ปี 2552


Status of Implementation of NQFs (worldwide)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


Status of NQFs in the Asia-Pacific Regionกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Source : DEEWR. (March, 2008) p.16


หลักการสำคัญของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF

 • เป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

 • มุ่งเน้นที่ Learning Outcomesซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต

 • มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน


หลักการสำคัญของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF

 • เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี

 • มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


วัตถุประสงค์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา


ระดับคุณวุฒิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)

ระดับที่ 2 ปริญญาตรี

ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับที่ 4 ปริญญาโท

ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ระดับที่ 6 ปริญญาเอก


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา

ด้านการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)


มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 • ให้มีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขาวิชา มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายจาก กกอ.

 • ต้องเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • เป็นประกาศกระทรวงที่ให้แนวทางในการดำเนินการแก่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชานั้นๆ


มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 • หมายถึงกรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง เพื่อให้หลักประกันว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีคุณภาพไม่น้อยกว่าที่กำหนด

 • สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ ตามความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน


แนวปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาTQF

 • ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ 2 วิธี

  1) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร

  2) ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น


มคอ.1มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

(มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา)

มคอ.5

(รายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา)

มคอ.2

(รายละเอียดของหลักสูตร)

มคอ.6

(รายงานผลการดำเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม)

มคอ.3

(รายละเอียดของรายวิชา)

มคอ.7

(รายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร)

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ TQF

มคอ.4

(รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม)


มคอ.มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา


มคอ. 1 (สาขาวิชา)มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 • อุตสาหกรรมเกษตร

 • พยาบาล

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

 • โลจิสติกส์

 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • เคมี

 • คอมพิวเตอร์

 • วิศวกรรม


กำหนดเนื้อหาสาระสำคัญของสาขา/สาขาวิชากำหนดเนื้อหาสาระสำคัญของสาขา/สาขาวิชา

 • ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ต้องการในรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร

 • เน้นให้รายวิชาที่กำหนดต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับองค์ความรู้ 5 ด้าน


2 program specification

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร(Program Specification)


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

 • เป็นคำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ

 • ช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล

 • ช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้

 • ผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน

ใช้ มคอ. 2 แทนเอกสารหลักสูตร อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเสนอ สกอ.รับทราบภายใน 30 วัน


เดิม รายละเอียดของหลักสูตร

TQF

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

กลุ่มเนื้อหาสาระสำคัญ

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

กลุ่มเนื้อหาสาระสำคัญ

ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา


Learning outcomes
ผลการเรียนรู้ ( รายละเอียดของหลักสูตรLearning Outcomes) คืออะไร

 • ผลการเรียนรู้ ต้องวัดได้ และครอบคลุมถึง

  สาระความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

  ทักษะหรือความสามารถในการนำความรู้ไปใช้

  พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด ความเชื่อ อุปนิสัย

 • สกอ. กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน


Domains of learning

ด้านคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียดของหลักสูตร

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

ด้านความรู้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning)

+ ด้านทักษะพิสัย


ผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรกำหนดจากข้อมูลใดผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรกำหนดจากข้อมูลใด

 • สถานการณ์ภายนอก (เศรษฐกิจ/สังคม)

 • ปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

 • ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ถ้ายังไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา)

 • มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งรวมถึง

  มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)

  ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา


การถ่ายทอดผลการเรียนรู้จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สู่หลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา

หลักสูตร


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

กรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน

 • หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่ง ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนละชุดกัน


8) การประเมินและปรับปรุง

การดำเนินการของหลักสูตร

4

1) ข้อมูลทั่วไป

7) การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

7

13

8

หมวด

2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2

6) การพัฒนา

คณาจารย์

2

5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

3

5

3) ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

3

4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน

และการประเมินผล

39


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุง

 • รหัสและชื่อหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ชื่อย่อ และชื่อเต็มทั้งไทย และอังกฤษ)

 • วิชาเอก (ถ้ามี)

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุง

5) รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ (หลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอก .... ปี )

5.2 ภาษาที่ใช้ (ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ)

5.3 การรับเข้าศึกษา (รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศ หรือรับทั้ง 2 กลุ่ม)

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาเดียว หรือทวิปริญญา หรือ ปริญญาร่วม)


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุง

6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ....... หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......

 • สภาวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อ ...../...../........

 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร เมื่อ ....../...../......... และเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ..../.............

 • สภาวิชาชีพให้การรับรอง เมื่อ ...../...../.......... (ถ้ามี)


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุง

 • ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF (เมื่อสถาบันได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ให้ระบุสาขาวิชา และปีที่สำเร็จดัวย)


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่ง ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนละชุดกัน


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • สถานที่จัดการเรียนการสอน

 • สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

 • ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ ภาควิชาอื่น

  13.3 การบริหารจัดการ (แผนความร่วมมือหรือการประสานงาน ร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)


หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 • ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • แผนพัฒนาปรับปรุง

  2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง (ระบุเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ)

  2.2 กลยุทธ์

  2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 • ระบบการจัดการศึกษา

  1.1 ระบบ (ทวิภาค ไตรภาค จตุรภาค)

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ถ้ามีการจัดการศึกษา ระบบอื่นๆ ที่มิใช่ทวิภาค ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบ ทวิภาคให้ชัดเจน)

 • การดำเนินการหลักสูตร

  2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน...........-.............

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน...........-.............


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา เพื่อการกำหนดหลักสูตร

ตัวอย่าง

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตำรา เอกสารและข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

2.6 งบประมาณตามแผน

แสดงงบประมาณ โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา

 • แบบชั้นเรียน

 • แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 • แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 • แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 • แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต

 • อื่นๆ (ระบุ)

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 • หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

  3.1 หลักสูตร

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต (รวมตลอดหลักสูตร)

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (แสดงเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)

  3.1.3 รายวิชา

  ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย)

  ชื่อรายวิชาทั้งไทย และอังกฤษ

  จำนวนหน่วยกิต

  จำนวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง

  เช่น 001101 ม.อ.101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจำ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

ให้ระบุสาขาวิชาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตำรา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (อาจระบุไว้ในภาคผนวก)


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 • องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

  4.2 ช่วงเวลา

  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

  เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เป็นต้น


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

  5.1 คำอธิบายโดยย่อ

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทำโครงงานหรืองานวิจัย)

  5.3 ช่วงเวลา

  5.4 จำนวนหน่วยกิต

  5.5 การเตรียมการ

  5.6 กระบวนการประเมินผล


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังทั่วๆ ไป และชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตาม Domains of Learning 5 ด้าน

  อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อ ดังนี้

  - คำอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ในด้าน คุณธรรม จริยธรรม

  - กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

  - กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

 • แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตาม Domains of Learning 5 ด้าน) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นำไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้


หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 • กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

 • กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน

  3) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

 • การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สำเร็จการศึกษา การประสบความสำเร็จในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิต้องให้แนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้หรืออาจกำหนดวิธีการทวนสอบร่วมกัน เช่น การสอบออก (Exit Exam) โดยใช้ข้อสอบซึ่งคณาจารย์สถาบันต่างๆ ในสาขาวิชาร่วมกันจัดทำ


หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

 • การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการปฐมนิเทศ และ/หรือ การแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน

 • การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

 • การบริหารหลักสูตร

  ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร

  2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

  2.1 การบริหารงบประมาณ

  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

  2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

3) การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

สรุปย่อๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เช่น วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรม

 • การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

  5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา

  5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา (กฎระเบียบสำหรับการอุทธรณ์ และกระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์)


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

 • ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 • ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (KPI)

  ระบุ KPI ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 เช่น จำนวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กำหนด


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 • การประเมินประสิทธิผลของการสอน

  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

  ก่อนสอน ควรประเมินโดยทีมผู้สอน หรือการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน

  หลังสอน ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

  เช่น การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา

  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ทีมผู้สอน

  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม จากกลุ่มบุคคลดังนี้

- นักศึกษาและบัณฑิต

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก

- ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

3) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน

 • การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

  อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์


3 course specification

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)


7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. ข้อมูลทั่วไป

5

9

6. ทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน

2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

3

2

7

หมวด

5. แผนการสอนและการประเมินผล

2

3

3. ลักษณะและการดำเนินการ

3

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

27


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 • รหัสและชื่อรายวิชา

 • จำนวนหน่วยกิต

 • หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

  ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร”และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาเอก เป็นต้น

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

 • ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

6) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

 • รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

 • สถานที่เรียน (ทั้งในและนอกที่ตั้ง)

 • วันที่จัดทำ หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด


หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 • จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศ ผลกระทบการใช้งานระบบสารสนเทศต่อสังคม

  2) วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

  อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ หรือ การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่มการใช้ IT

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย


หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 • คำอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2)

 • จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

  ระบุจำนวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง

 • จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

  ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า


หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 • ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน Curriculum Mapping ตามที่กำหนดใน มคอ.2

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

ด้านความรู้


มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลดังนี้

3) ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1) คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่

ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2) ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล


หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

 • แผนการสอน


หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2) แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (อธิบายวิธีประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏใน Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดใน มคอ.2


หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 • ตำราและเอกสารหลัก

 • เอกสารและข้อมูลสำคัญ

  ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

 • เอกสารและข้อมูลแนะนำ

  ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 • กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

 • กลยุทธ์การประเมินการสอน

 • การปรับปรุงการสอน

  อธิบายกลไกหรือวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน

 • การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบ เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย ซึ่งอาจต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่ต่างกัน


หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 • การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

  อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ


4 field experience specification

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(Field Experience Specification)


7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

1. ข้อมูลทั่วไป

2

6

6. การประเมินนักศึกษา

2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

5

2

7

หมวด

5. การวางแผนและการเตรียมการ

5

3

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้

8

4. ลักษณะและการดำเนินการ

31


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 • รหัสและชื่อรายวิชา

 • จำนวนหน่วยกิต หรือ จำนวนชั่วโมง

 • หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

  ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

 • ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

 • วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด


หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 • จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม

 • วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม

  อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น และการกระทำที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์


หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้

 • ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน Curriculum Mapping ตามที่กำหนดใน มคอ.2

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

ด้านความรู้


มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลดังนี้

3) ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1) คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่

ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2) ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล


หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ

 • คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนาม หรือคำอธิบายรายวิชา

 • กิจกรรมของนักศึกษา

 • รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

 • การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ

 • การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ เช่น ที่พัก วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น


หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

 • การกำหนดสถานที่ฝึก

 • การเตรียมนักศึกษา

 • การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ

 • การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก

 • การจัดการความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทำงาน


หลักเกณฑ์การประเมิน การวางแผนและการเตรียมการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา

ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา

การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง เช่น การประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา


กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้

1.1 นักศึกษา

1.2 พนักงานพี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบการ

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม

1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่

2) กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

หมวด 7 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม


5 course report

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(Course Report)


1. ข้อมูลทั่วไป รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

5

4

4

6. แผนการปรับปรุง

6

หมวด

3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

7

5. การประเมินรายวิชา

2

2

4. ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ

24


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 • รหัสและชื่อรายวิชา

 • รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)

 • ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

 • สถานที่เรียน (ทั้งในและนอกที่ตั้ง)


หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

 • รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

  ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน หากมีความแตกต่างเกิน 25 %

 • หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน

  ในกรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย

 • ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

 • ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน


หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

 • จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

 • จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

 • จำนวนนักศึกษาที่ถอน W

 • การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

 • ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)

 • ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (ด้านการกำหนดเวลาประเมิน และด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้)

 • การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา


หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ

 • ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร


หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

 • ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน)

  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์

 • ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น

  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน)

  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์


หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

 • ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา

 • การดำเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

 • ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป

 • ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


6 field experience report

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(Field Experience Report)


1. ข้อมูลทั่วไป รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

2. การดำเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

4

4

4

6. แผนการปรับปรุง

6

หมวด

5

5. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

2

3. ผลการดำเนินการ

3

4. ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร

22


7 programme report

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(Programme Report)


8) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร

9) แผนการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาหลักสูตร

2

3

7) คุณภาพของการสอน

4

1) ข้อมูลทั่วไป

6

9

หมวด

6) สรุปการประเมินหลักสูตร

3

2) ข้อมูลเชิงสถิติ

8

5) การบริหารหลักสูตร

1

2

3) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

3

4) ข้อมูลสรุปรายวิชา

ของหลักสูตร

32


เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การรับรองคุณวุฒิเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ

เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรของ สกอ.


ให้ สกอ. เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)เมื่อสถาบันฯ ได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนเปิดสอน และได้แจ้งให้ สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน

2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดใน มคอ.2 ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบ TQF

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรของ สกอ.


หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดจากผลการประเมินต่อไป

กรณีหลักสูตรได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำกับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขานั้นกำหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ สกอ. เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรของ สกอ.


Q & A ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดจากผลการประเมินต่อไป


ad