ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Ret m y ntem ve tekn kler
Download
1 / 38

 • 425 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. Uz. Deniz Özcan. Öğretme - Öğrenme Kuramları (Modelleri): Öğrenme – öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır. Öğretim Stratejisi (Yaklaşımı) : Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ret m y ntem ve tekn kler

ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ

Uz. Deniz Özcan


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Öğretme - Öğrenme Kuramları (Modelleri):Öğrenme – öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır.

 • Öğretim Stratejisi (Yaklaşımı) :Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür.

 • Öğretim Yöntemi (Öğrenme Yolları) :Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa ya da en düzenli yoldur.

 • Öğretim Tekniği (Uygulama Biçimi) :Hedefe ulaşmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimidir.


Ret m y ntem ve tekn kler

Strateji - Yöntem - Teknik İlişkisi

Model

Strateji

Yöntem

Teknik


Ret m y ntem ve tekn kler

 • YAKLAŞIM: Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yoldur.

 • YÖNTEM: Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur.

 • TEKNİK: Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen özel bir yoldur.


Ret m y ntem ve tekn kler

ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur.

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı, güdüleyici bir öğretme yoludur.

ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere dayalı olan problemlerin çözümü için uygulanan bir tür problem çözme yaklaşımıdır.


Ret m y ntem ve tekn kler

Öğretim Yöntemleri

 • Anlatım

 • Tartışma

 • Örnek Olay

 • Gösterip Yaptırma

 • Problem Çözme


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Beyin Fırtınası

 • Soru Cevap

 • Grup Çalışması

 • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama


Ret m y ntem ve tekn kler

Öğretim Strateji, yöntem ve teknikleri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Her öğrenenin aynı yöntemle öğrenmesi olası değildir.

 • Her yöntem her öğrenenin ilgisini eşit düzeyde çekmez.

 • Tek bir yöntem,tek başına bütün konulara uygun değildir.

 • Bir öğretim yöntemi, belirlenen bütün hedeflere ulaşmayı sağlamada yeterli değildir.


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Her eğitici bütün yöntemleri çok becerili kullanamayabilir. Bazı eğiticiler bazı yöntemlere yatkındır.

 • Bazı yöntemler uzun zaman gerektirir.

 • Bazı yöntemler özel fiziksel koşullar gerektirir.

 • Bazı yöntemler parasal kaynak gerektirir.


Ret m y ntem ve tekn kler

OKUMA

% 10

DUYMA

% 20

GÖRME

% 30

Akılda Tutma

DUYMA ve GÖRME

% 50

SÖYLEME

% 70

YAPMA

% 90

Öğrenilenlerin Kalıcılığı


Hedef renme kt lar yakla im y ntem ve tekn k l k s

HEDEF (Öğrenme çıktıları), YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ


Ret m y ntem ve tekn kler

ANLATIM YÖNTEMİ

 • Eğitici odaklıdır!

 • Bilginin katılımcılara kısa sürede ve düzenli olarak aktarılmasını içerir!

 • Katılımcıya, dinlemeve not tutmaalışkanlığıkazandırır.


Ret m y ntem ve tekn kler

TARTIŞMA YÖNTEMİ

Bir konu üzerinde; katılımcıları düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve önceden verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılır.

 • Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmelidir.

 • Katılımcıların “tümünün” düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalıdır.


Ret m y ntem ve tekn kler

ÖRNEK OLAY

 • Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin, eğitim ortamında çözülmesidir.

 • Gazete haberi, tutanak, öykü, kanun maddesinin yorumu vd. örnek olay için bir araç olabilir!


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Bir çalışma konusu, örnek olay seçilir, yazılı ve görsel malzemelerle sunulur.

 • Konu/problem ile ilgili bilgi toplanır, sorular yöneltilir, verilerle desteklenir.

 • Olay incelenir. Amaçlar, sorular, ilke ve kurallar tartışılır. Grup planlama teknikleri uygulanır

 • Karar vermek için alternatifler belirlenir. Gruplar kararlarını ve nedenlerini ortaya koyarlar. Tüm grup seçimini yapar ve karar verilir.

 • Sonuçların değerlendirmesi yapılır. Paylaşılan düşünme biçimleri ve sonuçları, karar verme süreci, yaşamda/işyerinde uygulama biçim ve olanakları incelenir.


Ret m y ntem ve tekn kler

GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

Bir işlemin uygulanmasını; bir araç-gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra da katılımcıya alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

 • Kazandırılacak beceriler, önce eğitici tarafından yapılarak katılımcılara gösterilmelidir.

 • Her katılımcıya; istenilen beceriyi kazanması için, yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir.


Ret m y ntem ve tekn kler

PROBLEM ÇÖZME

 • Problem çözme; bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama süreçlerini içermektedir.

 • Problem çözme sürecinde düşünürken, tümevarım ve tümdengelim yapılabilir.


Ret m y ntem ve tekn kler

Teknikler

Teknik, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.


Ret m y ntem ve tekn kler

BEYİN FIRTINASI

 • Çoksayıdafikri, birgrupkatılımcıdan, kısasüredeeldeetmek.

 • Değerlendirmeyisonrayabırakıp, serbestveneşelibirortamyaratmak, olabildiğinceçokmiktardafikirüretilmesinisağlamak, önerilenfikirlerigruplandırmakvebirliktegeliştirmek.


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Katılımcılarınhayalgüçlerinikullanmalarınısağlamak.

 • Yaratıcıdüşünceleri, sorunçözerekişekoşmak.

 • Fikir üretilecek konunun, problemin seçilmesi,

 • Katılımcıların görüş bildirmesi - düşünüp mümkün olduğu kadar çok ve farklı fikir üretmek, bunu yaparken fikirler birleştirilir ve geliştirilir,

 • Fikirlerin toparlanması


Ret m y ntem ve tekn kler

Gösteri

Gösteri, izleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.


Ret m y ntem ve tekn kler

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ


Ret m y ntem ve tekn kler

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği'nin temelinde, altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak düşüncelerimizi ortaya koymak ve yaratıcılığımızı geliştirmek yatıyor.


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Beyaz şapka : Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış verileri ortaya koyar.(objektif)

  Örnek: Hangi bilgilere sahibiz?, Hangi bilgiler eksik? İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(subjektif)

  Örnek: bu olay, durum, öneri veya sorun hakkında neler hissediyorum, önsezilerim, izlenimlerim ne?


Ret m y ntem ve tekn kler

Sarı şapka: İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir. Getirileri göz önüne alınır. (objektif)

Örnek: bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar, yararlar ne olabilir?


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Siyah şapka : Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkarılır. (objektif)

  Örnek: Bu önerinin bize zararları ne olabilir?


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Yeşil şapka: Yenilikçi şapkadır. Belli kuralların, normların reddedilmesini, olaylara daha tepeden bakmayı temel alır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. (spekülatif)

  Örnek: Bu konudaki değişik önerileriniz neler olabilir?


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. Geniş ve farklı görülerin sentezidir. Mavi şapka zekasına erişildiğinde öğrenciler farklı durumları karşılaştırabilir, uzlaştırılabilir ve en iyi fikirlere ulaşabilir. Sonuç ortaya çıkartılır ve özetlenir. "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci gözden geçirme

  Örnek: Ne oldu?(geçmiş), Ne oluyor?(şimdi), Sonra neler olmalı?(gelecek)


Ret m y ntem ve tekn kler

Bu yöntem hem okulda hem de iş yönetiminde kullanılabilir.

Bir yöntemin aracı olarak iş toplantılarında, belli bir konuyu görüşmek ve konu üzerinde karara varmak için kullanılır.

Öğretim aracı olarak ise çok yönlü düşünme için bir öğretim yöntemi olarak kullanılır.


Ret m y ntem ve tekn kler

Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Örneğin: “Ülkenizde kurulacak bir nükleer santralın çevreye, ekonomiye ve toplumsal yaşama olan etkileri nelerdir?” gibi bir konu sorulabilir.

Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken, şapkaların renklerinin temsil ettiği şekilde yaklaşımlarda bulunmaları istenir. Katılımcılar şapkaları sırasıyla takarak düşünme ve önerilerini aktarırlar.


Ret m y ntem ve tekn kler

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

 • Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme konulmuş olur.

 • Zaman kaybı önlenir.

 • Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır.

 • Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek


Ret m y ntem ve tekn kler

 • Yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme

 • İletişimi iyileştirme

 • Karar verme sürecini hızlandırma

 • Tartışmalardan kaçınma


Ret m y ntem ve tekn kler

GRUP ÇALIŞMALARI

En az 2 ve en çok 6-8 katılımcınınbirarayagelerek, aynıkonuüzerindeortakamaçlarlayaptıklarıetkinlik.

 • Önbilgivermek

 • Gruplarıyüzyüzeoturtmak

 • Her defasında, grububaşkakişilerleoluşturmak

 • Etkinliklerde 5-20 dakikayıgeçmemek


Ret m y ntem ve tekn kler

Rol Yapma

Rol yapma öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir.

Rol yapma sosyodrama olarak da adlandırılır. Diğer bir tanımla öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, çok bilgi beceri anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.


Ret m y ntem ve tekn kler

Drama

Drama tekniği ile öğrenciler hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.


Ret m y ntem ve tekn kler

Drama Tekniğinin Yararları

Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.

Kişinin kendine olan güvenini arttırır.

Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı arttırır.

Akıcı konuşmayı geliştirir.

Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir.

Bilgilerin etkin kullanımını sağlayarak onları pekiştirir.


Ret m y ntem ve tekn kler

TEŞEKKÜRLER


 • Login