Ret m y ntem ve tekn kler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. Uz. Deniz Özcan. Öğretme - Öğrenme Kuramları (Modelleri): Öğrenme – öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır. Öğretim Stratejisi (Yaklaşımı) : Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür.

Download Presentation

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ

Uz. Deniz Özcan


 • Öğretme - Öğrenme Kuramları (Modelleri):Öğrenme – öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır.

 • Öğretim Stratejisi (Yaklaşımı) :Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür.

 • Öğretim Yöntemi (Öğrenme Yolları) :Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa ya da en düzenli yoldur.

 • Öğretim Tekniği (Uygulama Biçimi) :Hedefe ulaşmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimidir.


Strateji - Yöntem - Teknik İlişkisi

Model

Strateji

Yöntem

Teknik


 • YAKLAŞIM: Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yoldur.

 • YÖNTEM: Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur.

 • TEKNİK: Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen özel bir yoldur.


ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur.

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı, güdüleyici bir öğretme yoludur.

ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere dayalı olan problemlerin çözümü için uygulanan bir tür problem çözme yaklaşımıdır.


Öğretim Yöntemleri

 • Anlatım

 • Tartışma

 • Örnek Olay

 • Gösterip Yaptırma

 • Problem Çözme


 • Beyin Fırtınası

 • Soru Cevap

 • Grup Çalışması

 • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama


Öğretim Strateji, yöntem ve teknikleri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Her öğrenenin aynı yöntemle öğrenmesi olası değildir.

 • Her yöntem her öğrenenin ilgisini eşit düzeyde çekmez.

 • Tek bir yöntem,tek başına bütün konulara uygun değildir.

 • Bir öğretim yöntemi, belirlenen bütün hedeflere ulaşmayı sağlamada yeterli değildir.


 • Her eğitici bütün yöntemleri çok becerili kullanamayabilir. Bazı eğiticiler bazı yöntemlere yatkındır.

 • Bazı yöntemler uzun zaman gerektirir.

 • Bazı yöntemler özel fiziksel koşullar gerektirir.

 • Bazı yöntemler parasal kaynak gerektirir.


OKUMA

% 10

DUYMA

% 20

GÖRME

% 30

Akılda Tutma

DUYMA ve GÖRME

% 50

SÖYLEME

% 70

YAPMA

% 90

Öğrenilenlerin Kalıcılığı


HEDEF (Öğrenme çıktıları), YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ


ANLATIM YÖNTEMİ

 • Eğitici odaklıdır!

 • Bilginin katılımcılara kısa sürede ve düzenli olarak aktarılmasını içerir!

 • Katılımcıya, dinlemeve not tutmaalışkanlığıkazandırır.


TARTIŞMA YÖNTEMİ

Bir konu üzerinde; katılımcıları düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve önceden verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılır.

 • Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmelidir.

 • Katılımcıların “tümünün” düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalıdır.


ÖRNEK OLAY

 • Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin, eğitim ortamında çözülmesidir.

 • Gazete haberi, tutanak, öykü, kanun maddesinin yorumu vd. örnek olay için bir araç olabilir!


 • Bir çalışma konusu, örnek olay seçilir, yazılı ve görsel malzemelerle sunulur.

 • Konu/problem ile ilgili bilgi toplanır, sorular yöneltilir, verilerle desteklenir.

 • Olay incelenir. Amaçlar, sorular, ilke ve kurallar tartışılır. Grup planlama teknikleri uygulanır

 • Karar vermek için alternatifler belirlenir. Gruplar kararlarını ve nedenlerini ortaya koyarlar. Tüm grup seçimini yapar ve karar verilir.

 • Sonuçların değerlendirmesi yapılır. Paylaşılan düşünme biçimleri ve sonuçları, karar verme süreci, yaşamda/işyerinde uygulama biçim ve olanakları incelenir.


GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

Bir işlemin uygulanmasını; bir araç-gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra da katılımcıya alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

 • Kazandırılacak beceriler, önce eğitici tarafından yapılarak katılımcılara gösterilmelidir.

 • Her katılımcıya; istenilen beceriyi kazanması için, yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir.


PROBLEM ÇÖZME

 • Problem çözme; bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama süreçlerini içermektedir.

 • Problem çözme sürecinde düşünürken, tümevarım ve tümdengelim yapılabilir.


Teknikler

Teknik, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.


BEYİN FIRTINASI

 • Çoksayıdafikri, birgrupkatılımcıdan, kısasüredeeldeetmek.

 • Değerlendirmeyisonrayabırakıp, serbestveneşelibirortamyaratmak, olabildiğinceçokmiktardafikirüretilmesinisağlamak, önerilenfikirlerigruplandırmakvebirliktegeliştirmek.


 • Katılımcılarınhayalgüçlerinikullanmalarınısağlamak.

 • Yaratıcıdüşünceleri, sorunçözerekişekoşmak.

 • Fikir üretilecek konunun, problemin seçilmesi,

 • Katılımcıların görüş bildirmesi - düşünüp mümkün olduğu kadar çok ve farklı fikir üretmek, bunu yaparken fikirler birleştirilir ve geliştirilir,

 • Fikirlerin toparlanması


Gösteri

Gösteri, izleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.


ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ


Altı Şapkalı Düşünme Tekniği'nin temelinde, altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak düşüncelerimizi ortaya koymak ve yaratıcılığımızı geliştirmek yatıyor.


 • Beyaz şapka : Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış verileri ortaya koyar.(objektif)

  Örnek: Hangi bilgilere sahibiz?, Hangi bilgiler eksik? İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?


 • Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(subjektif)

  Örnek: bu olay, durum, öneri veya sorun hakkında neler hissediyorum, önsezilerim, izlenimlerim ne?


Sarı şapka: İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir. Getirileri göz önüne alınır. (objektif)

Örnek: bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar, yararlar ne olabilir?


 • Siyah şapka : Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkarılır. (objektif)

  Örnek: Bu önerinin bize zararları ne olabilir?


 • Yeşil şapka: Yenilikçi şapkadır. Belli kuralların, normların reddedilmesini, olaylara daha tepeden bakmayı temel alır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. (spekülatif)

  Örnek: Bu konudaki değişik önerileriniz neler olabilir?


 • Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. Geniş ve farklı görülerin sentezidir. Mavi şapka zekasına erişildiğinde öğrenciler farklı durumları karşılaştırabilir, uzlaştırılabilir ve en iyi fikirlere ulaşabilir. Sonuç ortaya çıkartılır ve özetlenir. "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci gözden geçirme

  Örnek: Ne oldu?(geçmiş), Ne oluyor?(şimdi), Sonra neler olmalı?(gelecek)


Bu yöntem hem okulda hem de iş yönetiminde kullanılabilir.

Bir yöntemin aracı olarak iş toplantılarında, belli bir konuyu görüşmek ve konu üzerinde karara varmak için kullanılır.

Öğretim aracı olarak ise çok yönlü düşünme için bir öğretim yöntemi olarak kullanılır.


Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Örneğin: “Ülkenizde kurulacak bir nükleer santralın çevreye, ekonomiye ve toplumsal yaşama olan etkileri nelerdir?” gibi bir konu sorulabilir.

Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken, şapkaların renklerinin temsil ettiği şekilde yaklaşımlarda bulunmaları istenir. Katılımcılar şapkaları sırasıyla takarak düşünme ve önerilerini aktarırlar.


ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

 • Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme konulmuş olur.

 • Zaman kaybı önlenir.

 • Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır.

 • Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek


 • Yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme

 • İletişimi iyileştirme

 • Karar verme sürecini hızlandırma

 • Tartışmalardan kaçınma


GRUP ÇALIŞMALARI

En az 2 ve en çok 6-8 katılımcınınbirarayagelerek, aynıkonuüzerindeortakamaçlarlayaptıklarıetkinlik.

 • Önbilgivermek

 • Gruplarıyüzyüzeoturtmak

 • Her defasında, grububaşkakişilerleoluşturmak

 • Etkinliklerde 5-20 dakikayıgeçmemek


Rol Yapma

Rol yapma öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir.

Rol yapma sosyodrama olarak da adlandırılır. Diğer bir tanımla öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, çok bilgi beceri anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.


Drama

Drama tekniği ile öğrenciler hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.


Drama Tekniğinin Yararları

Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.

Kişinin kendine olan güvenini arttırır.

Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı arttırır.

Akıcı konuşmayı geliştirir.

Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir.

Bilgilerin etkin kullanımını sağlayarak onları pekiştirir.


TEŞEKKÜRLER


 • Login