d s pl n soru turmasi ve kovu turmasinda y ntem
Download
Skip this Video
Download Presentation
DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

DISIPLIN SORUSTURMASI VE KOVUSTURMASINDA Y NTEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM. TTB Hukuk Bürosu Av. Verda Ersoy. …Türk Tabipleri Birliği;. tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak…amacıyla kurulmuştur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DISIPLIN SORUSTURMASI VE KOVUSTURMASINDA Y NTEM' - pennie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk tabipleri birli i
…Türk Tabipleri Birliği;

tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak…amacıyla kurulmuştur.

6023 say l yasa
6023 sayılı Yasa
 • MADDE 28-idare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:

I.Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada…

III.Oda azaları arasında, oda azaları ile işverenler arasında, oda azaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla…

 • MADDE 30-28 inci maddenin I ve III numaralı fıkraların (a, b) ve (ç) bentleri şümulüne giren hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile bağdaşmayan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve delillerle tespit olunarak müdafaaları istenir.
 • MADDE 29-İdare Heyeti meslektaşlar arasında vukuuna her hangi bir suretle ıttıla hasıl ettiği ihtilâfları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlayarak evrakını Haysiyet Divanına verir.
 • MADDE 38 -Haysiyet Divanı, odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyenler hakkında inzibati ceza verir.
etik kurallar
Etik kurallar
 • Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
 • Kongre Kararları
 • Diğer ilke ve düzenlemeler
disiplin lemleri soru turma kovu turma
hakkında suç isnadında bulunulan kişi ile ilgili olarak tabip odası yönetim kurulu tarafından yürütülen bilgi toplama ve konuyu inceleme işini

tabip odası onur kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından yürütülen iş ve işlemleri

Disiplin İşlemleriSoruşturma; Kovuşturma;
ncelemenin ba lat lmas
İncelemenin Başlatılması
 • Bildirim üzerine
 • Yakınma üzerine
 • Re’sen
 • Merkez Konsey’in istemi üzerine
usule ili kin inceleme
Usule ilişkin inceleme
 • Tabip odasının yetkisi
 • Kapsam
 • Zamanaşımı
esasa ili kin ilk inceleme
Esasa ilişkin ilk inceleme
 • Bilgi toplama
 • Gerekirse bilirkişi görüşüne başvurma
 • Karar (1 ay içinde verilmelidir)
soru turman n a lmas
Soruşturmanın Açılması
 • Karar alınır
 • Soruşturmanın nasıl yürütüleceği belirlenir
soru turman n yap lmas
Soruşturmanın yapılması
 • İlgiliye konu ve hakkındaki suçlama bildirilir.

-Bildirim açık ve anlaşılır olmalıdır.

-GİZLİ ibareli olarak yapılmalıdır.

-15 gün içinde savunma yapılması istenmelidir.

-Gerektiğinde ek savunma hakkı verilmelidir.

 • Kişinin leh ve aleyhindeki tüm kanıtlar toplanır.
 • Bilirkişi görüşüne başvurulabilir.
 • Soruşturma, soruşturmacı tarafından yürütülüyorsa fezleke düzenlenir.
y netim kurulu taraf ndan al nacak kararlarda yeter say
Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda yeter sayı
 • Toplantı yeter sayısı:

-5 üyeli yönetim kurullarında 3

-7 üyeli yönetim kurullarında 4

 • Karar yeter sayısı:

-Oy çokluğu

-Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çokluk sayılır.

onur kurulu
Onur Kurulu;
 • Dosyayı inceler.
 • Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçer.
 • Gerekli görülmesi halinde ilgilileri ve soruşturmacıyı dinler.
 • Karar verir.
ttb disiplin y netmeli i
TTB Disiplin Yönetmeliği
 • Verilecek disiplin cezaları Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 3, 4, 5 ve 6. maddelerinde gösterilmiştir.
onur kurullar n n geni taktir hakk vard r
Onur Kurullarının geniş taktir hakkı vardır…

“Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesine sıra gözetmeksizin geniş taktir hakkını kullanırlar.” (6023 sayılı Yasa-m.39/II)

“Yukarıda sayılan ve disiplin cezasının verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Benzer suçun tekrarında bir üst ceza verilebilir.

Disiplin cezalarının verilmesinde eylemin veya yarattığı sonucun ağırlığına göre onur kurulları geniş taktir hakkını kullanmakta serbesttir.” (TTB Disiplin Yönetmeliği-m.7)

kararlarda
Kararlarda…
 • Bildirim veya yakınmada bulunanın adı ve adresi ile suçlananın kimliğine,
 • Üzerine atılı eylemin ne olduğuna,
 • Kanıtların neler olduğuna,
 • Gerekçeye,
 • İlgili yasa, tüzük ve yönetmelik maddelerine,
 • Karar oy birliği ile alınmamışsa muhalefet şerhine,
 • Üyelerin imzalarına yer verilmelidir.
onur kurulu taraf ndan al nacak kararlarda yeter say
Onur Kurulu tarafından alınacak kararlarda yeter sayı
 • Toplantı yeter sayısı:

Üye tam sayısı (5)

 • Karar yeter sayısı:

Salt çoğunluk (3)

Çekimser oy kullanılamaz.

toplant ya kat lamama onur kurulu yelerinin tarafs zl klar n pheye d recek hallerde
Toplantıya katılamamaOnur Kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek hallerde…
 • Görüşülen konu ile doğrudan ilgili olması
 • Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya yakınıcı olması
 • Görüşülen konudaki ilgilinin anne, baba, çocuk, öz veya üvey kardeş, amca, dayı, hala veya teyze yakınlığında akrabası olması
 • Görüşülen konudaki ilgilinin evlilik son bulmuş olsa bile karı-koca ve bunların birinci derecede akrabası olması
 • Görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel veya sicil yönünden amiri olması, görüşülen konuda ilgili ile ekonomik ilişki içinde olması
 • Görüşülen konuda ilgili ile evlatlık ilişkisi olması
onur kurulu karar zerine
Onur kurulu kararı üzerine…
 • Dosya yönetim kuruluna gönderilir.
 • Karar, yönetim kurulu tarafından ilgililere tebliğ edilir.
 • Karara itiraz edilmesi halinde;

-İtiraz dilekçesi Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmek üzere tabip odası yönetim kuruluna verilir.

-Yönetim Kurulu itirazın süresinde olup olmadığını inceler.

-Süresinde yapılan itirazlarda dosyanın gönderilmesi için gerekli posta gideri itiraz edenden alınır.

-Bir dizi pusulası oluşturularak dosya tüm evrakları ile birlikte Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.

onur kurulu karar n n bozulmas halinde
Onur Kurulu kararının bozulması halinde;
 • Yüksek Onur Kurulu kararı ilgililere tebliğ edilir ve karara karşı diyecekleri sorulur.
 • Bozmanın niteliğine göre yönetim kurulu veya onur kurulu tarafından gerekli işlemler yapılır.
 • Yeniden bir karar verilir.
 • Karar ilgililere tebliğ edilir.
 • İtiraz halinde (meslekten men cezalarında mutlaka)karar Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.
onur kurulu karar n n onanmas halinde
Onur Kurulu kararının onanması halinde;
 • Karar ilgililere tebliğ edilir.
 • Bu şekilde kesinleşen karar derhal uygulanır.
 • Karara karşı ilgililer tarafından idari yargıya başvurulabilir.
sicil dosyas
Sicil Dosyası
 • Verilen cezalar hekimin sicil dosyasına işlenir.
 • Cezanın kesinleşme tarihinden itibaren;

- Uyarma : 2 yıl

- Para cezaları : 2 yıl

geçtikten sonra sicilden silinir.

 • Bu süre içinde aynı ya da benzer bir eylem sebebiyle yeniden ceza alınmış ise cezanın sicilden silinme süresi ikinci cezanın kesinleşmesinden itibaren 4 yıldır.
 • Meslekten alıkonma cezaları sicilden silinmez
yaz malar
Yazışmalar
 • Bütün yazışmalarda tebliğ tarihi belirlenebilir olmalıdır.
 • Bunun için;

a)Evrak elden veriliyorsa tebligatı alan kişinin kimliği ve tebliğ tarihini içeren tutanak.

b)İadeli taahhütlü posta,

c)İlgilisine tebliğ edildiğine dair dönüşü olan özel kurye/kargo gibi yöntemler kullanılabilir.

 • Avukat vekalet sunmuşsa, o aşamadan sonra bütün yazışmalar Avukat aracılığı ile yapılır.
fadelerin al nmas
İfadelerin alınması
 • İfade alınırken, ifadesi alınan, soruşturmacı ve varsa yeminli katip dışında kimse bulunmaz.
 • Soruşturulan şahıs ifade verirken yemin verilmez.
 • İfade metninin başına ifadesi alınan kişinin nüfus bilgileri,vatandaşlık numarası, görevi, adresi ve telefonu yazılır.
 • İfade alınmasına şikayetçi ile başlanır. Daha sonra sırasıyla tanıklar ve suçlanan kişi dinlenir.
 • Tanıklar soruşturulanın 1.derece akrabaları ise tanıklık yapmayabilirler.
 • İfade tutanakları 3 nüsha olarak düzenlenir.
 • İfade metninin her sayfası soruşturmacı, soruşturulan ve varsa katip tarafından imzalanır.
mevzuat ile belirlenen s relere uyulmal d r
Mevzuat ile belirlenen sürelere uyulmalıdır !

Soruşturmanın zamanında tamamlanması ve kısa bir süre içinde karara bağlanması, adil yargılama ilkesi gereğidir.

ad