Download

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE


Advertisement
/ 43 []
Download Presentation
Comments
arav
From:
|  
(1090) |   (0) |   (0)
Views: 88 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE. Oleh : BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) . SSDM ONLINE.
MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 1

MANUALPENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE

Oleh :

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM),

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

Ssdm onlineSlide 2

SSDM ONLINE

 • Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan.

 • Melaksanakan beberapa tugas seperti:

 • Merekod kes-kes salahlaku murid

 • Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah

 • Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku

Laman utama ssdm onlineSlide 3

LAMAN UTAMA SSDM ONLINE

Wajibmenggunakanpelayar/browser Internet Explorer (IE) versi 7 keatas.

http://apps.moe.gov.my/ssdm

Log masuk/Log In sistem

Emeladuan SSDM sekiranyaterdapatmasalahatauaduanberkenaansistem

Id dan katalaluan ssdm onlineSlide 4

ID dan KATALALUAN SSDM Online

 • ID dan katalaluan buat masa ini adalah seperti di bawah. Katalaluan generik ini adalah hanya untuk tujuan LATIHAN/PERMULAAN sahaja. Fungsi/Menu pertukaran katalaluan telah disertakan dalam sistem untuk pengguna ubah katalaluan masuk sistem.

 • Melalui fungsi pertukaran katalaluan, katalaluan yang diubah akan dihantar ke emel pengguna untuk rujukan sekiranya terlupa. Pengguna juga boleh hubungi pegawai SSDM di JPN/Bahagian untuk mengetahuinya.

 • ID : [KOD SEKOLAH]

 • KATALALUAN : DISP[KOD SEKOLAH]

  Contoh :

 • ID: YBA0001

 • KATALALUAN: DISPYBA0001

Menu panduan penggunaSlide 5

Menu Panduan Pengguna

Menu bantuanSlide 6

Menu Bantuan

Contoh bagaimana print screenSlide 7

Contoh bagaimana print screen

 • Fungsi ‘print screen’ berbeza

  mengikut keyboard anda.

Tahap level sekolahSlide 8

Tahap/ Level Sekolah

 • Menyediakan 6 menu utama;

 • Menu diklikapabilaselesaimenggunakansistem.

Carian muridSlide 9

MAKLUMAT MURID

Carianmurid

Klik untuk

papar maklumat

Klik untuk

kemaskini

maklumat

Klik untuk backup

data murid

sekiranya pindah keluar

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 10

MAKLUMAT MURID

 • Murid Semasa

  - Paparmurid yang beradadisekolahtersebut:

  i)muridsemasa

  ii)murid yang telahberpindah

  - Tindakan yang bolehdilakukan:

  i)PaparMaklumat Murid

  ii)PengemaskinianMaklumat Murid

  iii)Backup/Simpanrekodkesdanmaklumatmuridtersebutsebagai backup sekiranyamuridberpindahkeluardarisekolah.

  iv)PaparKes – paparkesmuridtersebutsekiranyaada,jikamuridtersebuttiadarekodmaka ‘TiadaKes’ akandipaparkan.

  v)TambahKes – untukmasukkanrekodsalahlakumuridtersebut.

  vi) Hapus – Menghapuskan/Padammuridtersebut, digunakansekiranyasalahmasukmurid

Murid semasaSlide 11

Murid Semasa

Klik untuk

papar maklumat

Klik untuk

kemaskini

maklumat

Hapus /Padam Murid

Klik untuk

backup

data murid

sekiranya

pindah keluar

Bermakna murid ini tiada kes

Papar kes yang dilakukan

Tambah kes baru

Pastikan murid yang dipindah keluar adalah betulSlide 12

Pastikan murid yang dipindah keluar adalah betul

Paparan data salahlaku murid yang berpindah telah disimpanSlide 13

Paparan data salahlaku murid yang berpindah telah disimpan

Tambah kesSlide 14

TAMBAH KES

 • Tujuan untuk menambah/merekod,mengemaskini salahlaku murid.

Papar kesSlide 15

Sekiranya murid ini telah ada

rekod kes yang dimasukkan

ke sistem sebelum ini

PAPAR KES

 • Tujuan untuk papar rekod kesalahan murid dan juga boleh terus Tambah Kes dengan menekan butang ‘Tambah Kes’

Klik pada kesalahan untuk papar perincian kesalahan tersebut

Klik jika mahu tambah rekod kesalahan bagi murid ini

Pengemaskinian rekod kes yang telah dimasukkanSlide 16

Pengemaskinianrekodkes yang telahdimasukkan

Klik untuk mengemaskini kes/rekod tersebut

Maklumat muridSlide 17

MAKLUMAT MURID

 • Tambah Murid Baru

  - Submenu ini disediakan sekiranya terdapat penambahan murid bagi sekolah tersebut iaitu sekiranya murid yang dicari tiada dalam sekolah anda (telah cari di Carian Murid atau telah semak di Murid Semasa)pada sistem.

  - Carian perlu dilakukan terlebih dahulu (di Carian Murid/Murid Semasa), kerana kemungkinan murid tersebut telah ada dalam pangkalan data kami tetapi berada di sekolah lain/negeri lain.

  - Masukkan maklumat wajib iaitu yang bertanda *. Walaubagaimanapun semua medan/perkara perlu dilengkapkan/dikemaskini

Cari murid dahulu sekiranya telah ada dalam sistemSlide 18

Carimuriddahulusekiranyatelahadadalamsistem

-Paparkanmuridmengikutcarian yang telahdilakukan. Murid yang dipaparadalah yang beradadisekolah lain (kemungkinanmuridpindahmasuk)

Jika murid yang ingin ditambah masuk tiada dalam sistemSlide 19

Jikamurid yang inginditambahmasuktiadadalamsistem

Jikatiadadalamsenarai

Klikuntuktambahmurid

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 20

Sekiranya kemasukan murid

ini atas dasar ‘Rayuan Semula

(dibuang dari sekolah lain

dan masuk ke sekolah ini),

maka pilih Rayuan Semula.

Jika tidak, pilih Bukan

Rayuan Semula

Selepas klik tambahSlide 21

Selepasklik ‘TAMBAH’

Ahmad

AKA1234

Klik untuk masukkan

rekod kes bagi murid ini

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 22

MAKLUMAT SEKOLAH

 • Tujuan untuk mengemaskini maklumat sekolah pengguna tersebut, seperti alamat, daerah, nama guru besar dan sebagainya.

 • Sila kemaskini sekiranya terdapat pembetulan pada jenis kategori sekolah.

 • Setiap kekotak alamat hanya dapat mengisi sebanyak 30 aksara sahaja.

Pengemaskinian maklumat sekolahSlide 23

Pengemaskinian maklumat sekolah

Kategori kes yang disediakan ssdmSlide 24

KATEGORI KES yang disediakan SSDM

Perincian bagi kategori kesSlide 25

PERINCIAN bagi KATEGORI KES

Sekiranya kes yang hendak direkod tiada dalam senaraiSlide 26

Sekiranya kes yang hendak direkod tiada dalam senarai

 • Sekiranya perkara ini berlaku, maka boleh pilihKategori Kes : Q-Tiada dalam senarai

Cari dahulu sekiranya

Jenis kesalahan yang ingin dimasukkan telah disenaraikan di bawah kategori Q-Tiada dalam senarai

Tatacara kemasukan rekod pontengSlide 27

Tatacara kemasukan rekod PONTENG

 • Bagi kes ponteng, tatacara kemasukan mengikut yang telah dipersetujui pihak kementerian adalah seperti bahan edaran (tatacara key in rekod ponteng).

 • Bagi PONTENG SEKOLAH, setelah siasatan dan betul-betul terbukti murid ponteng dan disahkan oleh pengetua beserta surat amaran ponteng, maka barulah direkod ke sistem.

 • Contoh masukkan rekod ponteng ke sistem adalah seperti berikut:

Kes 1 ponteng berturutSlide 28

KES 1: Ponteng berturut

 • Jumlah hari ponteng: 3 hari = amaran 1,10 hari=amaran 2,17 hari=amaran 3,31 hari=amaran 4/buang sekolah

Kes 2 ponteng tak berturutSlide 29

KES 2: Ponteng tak berturut

 • Jumlah hari ponteng: 10 hari = amaran 1, 20 hari=amaran 2, 40 hari=amaran 3, 60 hari=amaran 4/buang sekolah

Laporan bentuk grafSlide 31

Laporan bentuk graf

Paparan statistik keseluruhan salahlaku bentuk grafSlide 32

Paparan statistik keseluruhan salahlaku bentuk graf

Klik pada carta atau rujukan kesalahan untuk melihat bilangan lelaki dan perempuan yang terlibat kesalahan tersebut

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 33

Laporan bentuk cetakan

Silapilihsalahsatudarijenislaporan yang telahdisediakan.

Silapilihtempohlaporan yang ingindijana

Paparan laporan bentuk cetakanSlide 34

Paparan laporan bentuk cetakan

Laporan boleh disimpan dalam bentuk pdf,excel atau terus mencetaknya dalam format paparan ini.

Mencetak laporanSlide 35

MENCETAK LAPORAN

Hasilcetakanadalahsepertipaparandisistem

Muat turunSlide 36

Muat Turun

 • Fungsi muatturun bertujuan memuatturun data salahlaku sekolah tersebut dalam bentuk excel.

 • Boleh digunakan sekiranya ingin mautnaik ke sistem lain atau e-disiplin.

Simpan fail yang dimuatturun ke bentuk excelSlide 37

Simpan fail yang dimuatturun ke bentuk excel

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 38

Pengesahan sekolah tiada kes

 • Pengesahan bagi status kes salah laku bagi sekolah tersebut harus dilakukan sekiranya tiada kes bagi suatu tempoh tertentu (memang tiada kes bagi suatu tempoh tertentu cthnya; dalam seminggu, tertakluk kepada penetapan JPN atau Bahagian).

 • Tempoh yang telah dipilih untuk lakukan pengesahan tersebut menunjukkan bahawa sepanjang tempoh tersebut sekolah itu tiada kes salah laku.

 • Setelah klik butang ‘Seterusnya’, pengguna diminta untuk klik butang ‘Diakui Sah’ untuk mendapat kepastian pengguna berkenaan maklumat tersebut.

Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara onlineSlide 39

Pengesahan sekolah tiada kes

 • Senarai rekod pengesahan yang pernah dibuat dipapar di bahagian bawah.

Pengakuan sah sekolah tiada kesSlide 40

Pengakuan sah sekolah tiada kes

Pengesahan tiada kes yang tidak berjayaSlide 42

Pengesahan tiada kes yang tidak berjaya

 • Sekiranya terdapat kes dalam tempoh waktu pengesahan tiada kes dibuat,maka proses pengesahan tersebut tidak akan dilaksanakan oleh sistem sehingga rekod kes itu dipadam terlebih dahulu.

  Cthnya:

 • Terdapat kes pada 3/5/2011

 • Guru disiplin melakukan pengesahan tiada kes dlm tempoh 1/5/2011 hingga 5/5/2011.

 • Sistem akan paparkan pernyataan:

01 / MEI / 11

05 / MEI / 11 .

Hadapi masalah teknikalSlide 43

HadapiMasalahTeknikal

 • Sila hubungi pegawai SSDM,Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM,KPM) di talian 03 8884 3664/3661/3862

 • ATAU

 • Emel maklumat diri,no telefon bimbit anda beserta aduan masalah (print screen masalah atau error sistem) ke

  sys_spkd@moe.gov.my


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro